Rozkład materiału dla klas I, II
Pobierz 184.02 Kb.
NazwaRozkład materiału dla klas I, II
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar184.02 Kb.
TypDokumentacja
ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLAS I, II

(Załącznik do planu wynikowego)

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

DLA KLASY I

Lp.

DZIAŁ/ NUMER TEMATU

ZAGADNIENIA

METODA

ILOŚĆ

GODZ.

ŚRODKI – POMOCE

DYDAKTYCZNE

KORELACJA PRZEDMIOTOWA I ŚCIEŻKI

UWAGI O REALIZACJI

1.

Lekcja organizacyjna.

1. Charakterystyka przedmiotu „Przysposobienie obronne”.

2. Metody prowadzenia zajęć i zasa-dy oceniania.

Pogadanka

1

1. Podręcznik:

M. Borowiecki,

Z. Pytasz, E. Rygała,

Przysposobienie

obronne. Klasa I.

Wydawnictwo

Szkolne PWN. Warszawa 2005.

2. M. Borowiecki,

Z. Pytasz, E. Rygała.,

Program nauczania, Warszawa–Łódź 2003.

3. Autorski rozkład materiału.2.

IV/3. Alarmowanie


1. Sposoby i treści powiadamiania o zagrożeniach życia i zdrowia.

2. Zasady zachowania się w przypa-dku ostrzegania i alarmu.

3. Alarm w szkole.

Ćwiczenie

1

Nagranie:

„Sygnały alarmowe”.

Tabela sygnałów

alarmowych.

Film video:

„Ewakuacja“.

Plan ewakuacji szkoły.

Ścieżka „Wychowanie do życia w rodzinie”.
3.

I/1. Znaczenie zachowań prospołe-cznych

1. Konstytucyjne zasady współżycia społecznego.

2. Ochrona zdrowia, mienia oraz wartości intelektualnych.

Ćwiczenie

1

Konstytucja RP

z 1997 r.

Konstytucja

3 Maja 1791 r.

– rozdział XI.

Historia, WOS.
4.

I/2. Zagrożenia i zjawiska patologi-czne występujące wśród dzieci i młodzieży

1. Używki.

2. Zjawiska patologiczne.

Pogadanka

1

Film video „Narkomania” 10'.Biologia kl. I.

Ścieżka prozdrowotna.

Ścieżka „Wychowanie do życia w rodzinie”.
5.

I/3. Czynniki i sytuacje krymino-genne

1. Czy można bronić się przed agresją?

2. Jak unikać różnych zagrożeń i nie-bezpiecznych sytuacji?

Ćwiczenie

2

Film video „Napad” 10'.

Materiały pomocnicze.

Biologia kl. I.

Ścieżka prozdrowotna.

Ścieżka „Wychowanie do życia w rodzinie”.
6.

II/1. Stres – czynnik mobilizujący czy destabilizujący?

1. Stres – jego objawy i skutki.

2. Lęk, strach a agresja.


Ćwiczenie

1

Film video „Stres” 15'.


Ścieżka „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Ścieżka prozdrowotna.

7.

II/2. Jak się uporać z negatywnymi skutkami stresu?

1. Terapia antystresowa.

2. Jak sobie radzić w sytuacjach stresogennych?

Ćwiczenie

2

Materiały pomocnicze:

– piramida powodzenia,

– film video „Stres”.

Ścieżka prozdrowotna.

Ścieżka „Wychowanie do życia w rodzinie”.
8.

II/3. Sposoby przeciwdziałania panice

1. Mechanizmy powstawania paniki.

2. Indywidualne zasady postępowania w przypadku paniki.

Ćwiczenie

1

Teksty źródłowe.

Film video „Panika” 10'.9.

III/1. Regionalna i lokalna skala zagrożeń ekologicznych

1. Ogólna charakterystyka zagrożeń cywilizacyjnych.

2. Regionalne zagrożenia środowiska.

3. Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom regionalnym i loka-lnym.


ćwiczenie

1

Film video „Lawiny” 10'.

Mapa regionu.

Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

Edukacja ekologiczna.
10.

III/2. Powódź

1. Rodzaje zagrożeń powodziowych.

2. Zasady postępowania w obliczu zagrożeń powodziowych.

3. Lokalne zagrożenia powodziowe.

Ćwiczenie

1

Film video „Powódź” 10'.

Materiały do ćwiczeń.Chemia, geografia.

Ścieżka prozdrowotna.

Edukacja ekologiczna.
11.

III/3. Katastrofy i awarie

1. Rodzaje katastrof.

2. Typowe awarie.

3. Sposoby postępowania na wypadek katastrof i awarii.

Pogadanka

1

Film video „Katastrofy” 10'.


Edukacja ekologiczna.
12.

III/4. Skażenia chemiczne

1. Przemysłowe zagrożenia skażeniami.

2. Broń chemiczna jako specyficzny rodzaj zagrożenia.

3. Ogólne zasady postępowania na wypadek skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.


Pogadanka

1
Chemia.

Ścieżka prozdrowotna.

Edukacja ekologiczna.
13.

III/5. Radiacja

1. Źródła i rodzaje promieniowania.

2. Czynniki rażenia wybuchu jądrowego.

3. Możliwości ochrony przed promieniowaniem.


Pogadanka

1

Film video „Czarnobyl” 10'.


Chemia.

Ścieżka prozdrowotna.

14.

III/6. Zagrożenia biologiczne

1. Rodzaje zagrożeń biologicznych.

2. Broń biologiczna.

3. Możliwości ochrony przed zagrożeniami biologicznymi.


Pogadanka

1

Film video „Broń biologiczna” 10'.Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

Edukacja ekologiczna.
15.

III/ 7. Wojna

1. Zjawisko wojny.

2. Komponenty bezpieczeństwa międzynarodowego.

3. Najnowsze koncepcje i środki walki.


Ćwiczenie

1

Film video „Wojna w Iraku” 10'.

Materiały do ćwiczeń.Historia.

Ścieżka „Edukacja europejska”.
16.

III/ 8. Terroryzm

1. Formy i metody działalności terrorystycznej.

2. Ewentualność zagrożeń terrorystycznych w Polsce.


Pogadanka

1

Film video „Terroryści w Moskwie” 10'.

Foliogramy.

Historia.

Ścieżka „Edukacja europejska”.
17.

Lekcja powtórzeniowa – test semestralny.


Test pisemny

1

Warianty testu.18.

IV/1. Zasady kierowania i współ-działania

1. Przywódca, kierownik, dowódca.

2. Sposoby komunikacji interpersonalnej.

3. Meldunek sytuacyjny.


Pogadanka

1


19.

IV/2. Planowanie indywidualne i globalne

1. Rodzaje i cechy planów.

2. Indywidualny plan pracy.

3. Planowanie przedsięwzięć w przy-padku zagrożeń.


Ćwiczenie

1

Foliogramy.

Plan OC szkoły.20.

IV/4. Sposoby ewakuacji poszko-dowanych

1. Techniki podnoszenia, odciągania i transportu poszkodowanych.

2. Przenoszenie poszkodowanych przez jedną i więcej osób.

Ćwiczenie

1

Film video „Ewakuacja” 10'.

2 drągi, 4 koce, śpiwór, 2 pasy.


Wychowanie fizyczne.

Ścieżka prozdrowotna.

21.

IV/5. Indywidualne i zbiorowe sposoby ochrony na wypadek zagrożeń (1)

1. Środki ochrony dróg oddechowych.

2. Typowe i zastępcze środki ochrony skóry.

3. Rodzaje budowli ochronnych.


Ćwiczenie

1

Film video „Skażenie” 10'.


Ścieżka prozdrowotna.

22.

IV/5. Indywidualne i zbiorowe sposoby ochrony na wypadek zagrożeń (2)

1. Zasady ewakuacji ludności z tere-nów i miejsc zagrożonych.

2. Prowadzenie zabiegów sanitarnych i specjalnych.

Wykład

1

Film video –

„Zabiegi specjalne” lub

„Ewakuacja”.


Chemia.

Ścieżka prozdrowotna.

23.

IV/6. Indywidualne i zbiorowe sposoby ochrony na wypadek pożaru

1. Rodzaje zagrożeń pożarowych.

2. Profilaktyka przeciwpożarowa.

3. Zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia na wypadek pożaru.

Pogadanka

z pokazem

1

Film video „ Pożar” 10'.
24.

IV/7. Posługiwanie się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym

1. Podręczny sprzęt gaśniczy i zasady jego wykorzystania.

2. Środki gaśnicze.


Ćwiczenie

1

Film video „Gaśnice” 10'.


Chemia.
25.

IV/8. Ochrona żywności i wody na wypadek zagrożeń

1. Zasady zabezpieczania środków spożywczych przed skażeniami i zakażeniami.

2. Zabezpieczanie źródeł poboru wody.

3. Sposoby przechowywania artykułów spożywczych.


Pogadanka

1

Film video „Susza” 10'.


Geografia.

Ścieżka prozdrowotna.

26.

V/1. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa (1)

1. Podsystem kierowania systemem obronnym państwa.

2. Układ pozamilitarny.


Pogadanka

1
Ścieżka „Edukacja europejska”.
27.

V/1. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa (2)

1. Podsystem militarny.

2. Formy walki zbrojnej wojsk lądowych.


Ćwiczenie

2

Filmy video „Natarcie”, „Obrona terytorialna” 10'.

Materiały do ćwiczeń.


Historia, WOS.
28.

V/2. Powinności obronne administra-cji publicznej, samorządowej oraz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

1. Struktura i zadania administracji wojskowej.

2. Zadania administracji publicznej i samorządowej w dziedzinie obronności kraju.

3. Świadczenia osobiste i rzeczowe obywateli.

Pogadanka

1

Foliogramy.

Historia, WOS.
29.

V/3. Służba wojskowa

1. Uregulowania prawne.

2. Nowe tendencje, zjawiska i poglądy na temat roli i miejsca sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w syste-mie obronnym państwa.

Pogadanka

1

Film video „Żołnierski los” 10'.

Foliogram.

Historia, WOS.
30.

VI/1,2. Cele i zadania ochrony i obrony cywilnej

1. Cele i zadania ochrony cywilnej.

2. Krajowy system ratowniczy.

3. Obrona cywilna w treści między-narodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

4. Prawne podstawy funkcjonowania obrony cywilnej w Rzeczypospo-litej Polskiej

5. Zadania obrony cywilnej.

Pogadanka

1

Film video „Obrona cywilna” 10'.

Foliogramy.

Historia, WOS.
31.

Lekcja powtórzeniowa – test semestralny.


Test

pisemny

1

Warianty testu.32.

VI/3. Sposoby zarządzania w sytu-acjach kryzysowych

1. Struktura organów zarządzania kryzysowego.

2. Zasady działania struktur reagowania kryzysowego na szczeblu samorządowym.

Ćwiczenie

1


33.

VI/4. Tablice i znaki bezpieczeństwa

1. Znaki ewakuacyjne.

2. Znaki i tablice ochrony przeciwpożarowej.

3. Znaki i tablice ochrony i higieny pracy.


Ćwiczenie

1

Tablice z podręcznika.

Ścieżka prozdrowotna.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA
DLA KLASY II
Lp.

DZIAŁ/NUMER TEMATU

ZAGADNIENIA
METODA

ILOŚĆ GODZ

ŚRODKI – POMOCE DYDAKTYCZNE

KORELACJA PRZEDMIOTOWA I ŚCIEŻKI

UWAGI O REALIZACJI

1.

Lekcja organizacyjna.

 1. Rozkład materiału.

 2. Zasady oceniania i metody prowadzenia zajęć.

 3. Materiały pomocnicze do zajęć.
Pogadanka

1

1. Podręcznik:

M. Borowiecki,

Z. Pytasz, E. Rygała,

Przysposobienie

obronne.Klasa II,

Wydawnictwo

Szkolne PWN, Warszawa 2000.

2. M. Borowiecki,

Z. Pytasz, E. Rygała.,

Program nauczania,

Warszawa–Łódź 2003.

3. Autorski – rozkład materiału.2.

I/1. Organizm człowieka i jego funkcjonowanie

 1. Układ oddechowy.

 2. Układ krążenia.

 3. Układ kostno-stawowy.

 4. Układ nerwowy.
Ćwiczenie

2

Film video „Organizm czlowieka” 10'.Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

3.

I/2. Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia

 1. Rozpoznawanie urazów.

 2. Czynności doraźne ratujące życie.

 3. Łańcuch ratowniczy.
Ćwiczenie

2

Film video „Pierwsza pomoc” 10'.Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

4.

I/3. Nagłe zasłabnięcia i zachorowania wymagające pierwszej pomocy

 1. Pierwsza pomoc w przypadku omdleń.

 2. Pierwsza pomoc w przypadku epilepsji.

 3. Pierwsza pomoc w przypadku zawału.

 4. Pierwsza pomoc w przypadku udaru mózgu.

Ćwiczenie

1

Film video „Udar mózgu” 10'

Materiały do ćwiczeń.

Koce.

Tabele czynności z płyty CD.

Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

5.

I/4. Zadania i czynności ratownika w zaburzeniach oddychania oraz przy zatrzymaniu krążenia

 1. Metody i czynności sztucznego oddychania.

 2. Zewnętrzny masaż serca.

 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Ćwiczenie

2

Film video „Sztuczne oddychanie” 10'.

Fantom.

Koce.

Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

6.

I/5. Wstrząs pourazowy

 1. Przyczyny i rodzaje wstrząsów.

 2. Objawy.

 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym.

Ćwiczenie

1

Film video „Wstrząs pourazowy” 10'.

Materiały do ćwiczeń.

Koce.


Ścieżka prozdrowotna.

7.

I/6. Krwotoki, skaleczenia i rany (1)

 1. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków.

 2. Podstawowe zasady opatrywania ran.

 3. Sposoby zapobiegania zakażeniom.

Ćwiczenie

1

Film video „Krwotoki” 10'.

Materiały do ćwiczeń.

Koce.


Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

8.

I/6. Krwotoki, skaleczenia i rany (2)

 1. Wpływ pomocy przedlekarskiej na stan zdrowia poszkodowanych.

 2. Posługiwanie się apteczką pierwszej pomocy i środkami podręcznymi.

Ćwiczenie

1

Torba medyczno-sanitarna.

Apteczka samochodowa.

Opakowania leków.

Ścieżka prozdrowotna.

9.

I/7. Urazy spowodowane prądem elektrycznym

 1. Urazy spowodowane prądem stałym i zmiennym.

 2. Wpływ wyładowań atmosferycznych na organizm człowieka.

 3. Pierwsza pomoc przy porażeniach elektrycznych.
Ćwiczenie

1

Film video „Porażenie prądem” 10'.

Żelazko.

Rozgałęźnik.

Koce.


Fizyka.

Ścieżka prozdrowotna.

10.

I/8. Urazy termiczne

 1. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń.

 2. Udar cieplny.

 3. Zasady postępowania ratowniczego przy odmrożeniach i wychłodzeniach organizmu.

Ćwiczenie

2

Film video „Oparzenia” 10'.

Materiały do ćwiczeń.

Koce.


Ścieżka prozdrowotna.

11.

I/9. Oparzenia chemiczne

 1. Rodzaje oparzeń chemicznych.

 2. Zasady pierwszej pomocy przy oparzeniach chemicznych.
Ćwiczenie

1

Koce.

Chemia.

Ścieżka prozdrowotna.

12.

I/10. Zatrucia środkami chemicznymi, jadami i środkami spożywczymi

 1. Rozpoznanie zatruć na podstawie typowych objawów.

 2. Pierwsza pomoc w przypadku zatruć.

Ćwiczenie

1

Film video „Trucizny” 10'.

Foliogram.


Ścieżka prozdrowotna.

13.

I/11. Złamania kości i uszkodzenia stawów

 1. Rodzaje urazów oraz ich charakterystyczne objawy.

 2. Pierwsza pomoc w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia.

 3. Zastosowanie unieruchomienia ułożeniowego.

Ćwiczenie

2

Film video „Złamania” 10'.

Koce.

Zestaw materiałów

opatrunkowych.

Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

14.

I/ 12. Urazy głowy i kręgosłupa

 1. Zagrożenia wynikające z uszkodzenia głowy i kręgosłupa.

 2. Rozpoznawanie urazu na podstawie objawów.

 3. Sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Ćwiczenie

1

Film video „Zabójczy skok” 10'.

Koce.

Zestaw materiałów

opatrunkowych.

Biologia.

Ścieżka prozdrowotna.

15.

I/ 13. Ciała obce w organizmie

 1. Sposoby postępowania podczas usuwania ciał obcych.

 2. Tzw. chwyt Heimlicha.

 3. Dodatkowe zagrożenia przy usuwaniu ciał obcych.

Ćwiczenie

1

Zestaw materiałów

opatrunkowych.

Ścieżka prozdrowotna.

16.

I/14. Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia

 1. Sposoby obrony przed atakującym psem.

 2. Pierwsza pomoc w przypadku pogryzienia przez zwierzę.

 3. Sposoby ochrony przed ukąszeniami owadów.

Ćwiczenie

1

Film video „Atak psa” 10'.

Zestaw materiałów

opatrunkowych.

Ścieżka prozdrowotna.

Ścieżka „Edukacja ekologiczna”.
17.

Lekcja powtórzeniowa – test semestralny.


Test

pisemny

1

Zestaw testów z CD.18.

II/1. Ochrona ludności cywilnej pod-czas wojny i okupacji wojennej

 1. Obowiązki walczących stron w zakre-sie ochrony ludności cywilnej.

 2. Zadania i uprawnienia obrony cywilnej w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego.

 3. Znaki i barwy ochronne oraz ich znaczenie.

Ćwiczenie

1

Film video „ PCK” 10'.

Historia, WOS.

Ścieżka „Edukacja europejska”.
19.

II/2. Ochrona ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze wewnątrzpaństwowym


 1. Zasady humanitarnego traktowania osób niebiorących udziału w działa-niach zbrojnych.

 2. Ściganie i karanie za zbrodnie wojenne.

 3. Dobra niezbędne do przetrwania ludności.

Ćwiczenie

1

Film video „Działalność humanitarna” 10'.

.

Historia, WOS.

Ścieżka „Edukacja europejska”.
20.

II/3. Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego

 1. Postanowienia prawne o ochronie dóbr kultury.

 2. Międzynarodowe znaki rozpoznawcze konwencji haskiej.

 3. Polskie dobra kultury narodowej wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Natura-lnego UNESCO.

Ćwiczenie

2

Film video „Skarby narodu” 10'.

Mapa fizyczna Polski.

.

Historia, geografia.

Ścieżka „Edukacja europejska”.
21.

III/1. Ocena i rozpoznanie terenu

 1. Określanie kierunków świata.

 2. Ukształtowanie i pokrycie terenu.

 3. Ocena dostępności wskazanych rejonów i obiektów.

 4. Orientacja przestrzenna w mieście.

Ćwiczenie

2

Kompas.

Geografia.
22.

III/2. Posługiwanie się mapą i planem

 1. Czytanie mapy.

 2. Plan miasta.

 3. Porównywanie mapy z terenem.
Ćwiczenie

1

Mapy topograficzne

– ćwiczebne.

Mapa regionalna.

Zestaw materiałów

źródłowych.

Geografia.

Ścieżka „Edukacja regionalna”.
23.

III/3. Marsz według azymutu

 1. Pomiar azymutów na mapie.

 2. Pomiar odległości na mapie i w terenie.

 3. Tabela drogi marszu.
Ćwiczenie

1

Busole.

Zestaw do ćwiczeń

z terenoznawstwa wg wykazu z „Poradnika”.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń zamieszczone na płycie CD.

Geografia, matematyka.
24.

III/4. Szkic terenu.

 1. Wybieranie i oznaczanie punktów orientacyjnych.

 2. Wykres drogi marszu.

 3. Szkic terenu.

Ćwiczenie

1

Busole.

Zestaw do ćwiczeń

z terenoznawstwa wg wykazu z „Poradnika”.

Geografia.

Ścieżka „Edukacja regionalna”.
25.

Lekcja powtórzeniowa – test semestralny.


Test

pisemny

1

Zestaw testów z CD.
26.

III/5. Szkolne biegi na orientację


Ćwiczenie


Zawody

w terenie

1

4

Zestaw do ćwiczeń

z CD.

Zestaw do ćwiczeń

z terenoznawstwa wg wykazu z „poradnika”.

Wychowanie fizyczne, geografia.

Ścieżka prozdrowotna.

Ścieżka „Edukacja regionalna”.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiału do podręcznika ja klar ! 1 I 2 dla klas I – III

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiału nauczania z fizyki I astronomii dla klas I –ych

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiału do cyklu aha! Neu dla klas 1, 2 I 3 dwugodzinnych

Rozkład materiału dla klas I, II iconProgram nauczania biologii rozkład materiału dla klas: II (2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiału dla klas 1-2 (grupy 4 I 5) Poziom zaawansowania : upper-intermediate

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiałU dla klas I – III emilia Jasinowska „Wychowanie fizyczne w gimnazjum”

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiału z matematyki dla klas I – III liceum ogólnokształCĄcego przy centrum kształcenia ustawicznego nr 1

Rozkład materiału dla klas I, II iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału dla klas I, II iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału dla klas I, II iconRozkład materiału do klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008 opracowany na podstawie programu nauczania: dkos-4015-164/02

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom