Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego
Pobierz 1.77 Mb.
NazwaProgram Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego
strona4/15
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar1.77 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

III.ANALIZA ZASOBÓW EDUKACYJNYCH


 

1.Źródła informacjiPodstawowym źródłem informacji o działaniach w zakresie edukacji ekologicznej w Powiecie Polkowickim były ankiety skierowane do placówek oświatowych i innych instytucji prowadzących edukację ekologiczną. Zawierały one 5 głównych pytań. Poproszono o opis najważniejszych działań związanych z edukacją ekologiczną, pytano czy organizacja/ instytucja/ placówka prowadziła działania edukacyjne współpracując
z innymi podmiotami z terenu miasta/ regionu, zapytano również o oczekiwania
i potrzeby dotyczące prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej oraz o plany dotyczące prowadzenia działań w tym zakresie.

Badanie ankietowe obejmowało okres od 2006 do 2009 roku
(w niektórych przypadkach opisany został okres wcześniejszy, gdyż uwzględniono całość konkretnego przedsięwzięcia).


Ankiety rozesłano do:


 • wszystkich placówek oświatowych w Powiecie Polkowickim. Są to: - przedszkola,

 • szkoły podstawowe,

 • gimnazja,

 • szkoły ponadgimnazjalne,

 • Zespoły Szkół.
 • wybranych instytucji z terenu Powiatu Polkowickiego. Były to:

- Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,

- Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”,

- Ośrodek Kultury w Chocianowie,

 • Biblioteka Publiczna w Radwanicach,

 • Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach,

 • Ośrodek Kultury w Przemkowie,

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu Nadleśnictwo Przemków,

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Nadleśnictwo Chocianów,

 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach,

 • LGD Wrzosowa Kraina,

 • LGD Wzgórza Dalkowskie,

 • Dom Kultury w Grębocicach,

 • Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach,

 • SANEPID,

 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Przemków,

 • Park Krajobrazowy z siedzibą w Piotrowicach. 

Nadesłano łącznie 22 ankiety (na 47 wysłanych), w tym:

 • 2 z przedszkoli (na 6 działających),

 • 5 ze szkół podstawowych (na 7 istniejących odrębnych szkół podstawowych),

 • 4 z zespołów szkół (na 8 istniejących),

 • 5 z gimnazjów (na 6 odrębnych szkół gimnazjalnych),

 • 0 z liceów (na 2 istniejące samodzielnie),

 • 6 z instytucji (na 18 wysłanych),2.Edukacja ekologiczna prowadzona przez placówki oświatowe
2.1.PrzedszkolaEdukacja ekologiczna prowadzona jest w tych placówkach w ramach zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Są to m.in. zabawy ekologiczne, wycieczki, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje, czytanie książek o tematyce ekologicznej, konkursy ekologiczne (plastyczne, piosenki, turnieje wiedzy).

Edukację ekologiczną prowadzą w placówkach wszyscy nauczyciele.

Do najważniejszych działań związanych z edukacją ekologiczną w placówkach przedszkolnych należy zaliczyć:

- wycieczki do: Grodowca, Dalkowa, Żelaznego Mostu, Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, wrocławskiego ZOO, oczyszczalni ścieków, gospodarstwa rolno – hodowlanego w Potoczku, gospodarstwa agroturystycznego w Gromadce i w Kluczewie – „Stara chata u kowala”;

- konkursy ekologiczne: „Moje spotkania z przyrodą”, turniej międzyprzedszkolny „Jak dbam o środowisko”, Konkurs „Moda ekologiczna”, konkurs wiedzy ekologicznej „Przyjaciele Przyrody”, międzyprzedszkolny konkurs plastyczno – techniczny „Kangurlandia” ograniczający używanie toreb foliowych, konkurs piosenki ekologicznej;

- wystawy i przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej;

- obchody Dnia Ziemi, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Święto Drzewa”, „Dzień Niezapominajki”;

- zbiórki puszek aluminiowych, baterii.

Placówki przedszkolne wskazują, iż współpracują z innymi przedszkolami i instytucjami, m.in. z: Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, Nadleśnictwem, Wydziałem ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Polkowicach.

Ankietowane przedszkola zaznaczają, że brak w ich placówkach specjalistycznych gabinetów do edukacji ekologicznej, natomiast wyposażenie sal służących edukacji ekologicznej jest zadowalające. Do głównych potrzeb zaliczają: programy multimedialne dotyczące edukacji ekologicznej, środki finansowe na spotkania z ludźmi związanymi
z ekologią, oferty promujące ciekawe miejsca regionu oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli o tematyce ekologicznej. Placówki planują kontynuacje działań związanych
z edukacją ekologiczną.


2.2.Szkoły podstawoweEdukacja ekologiczna w szkołach podstawowych realizowana jest w ramach lekcji przyrody, lekcji wychowawczych, kół pozalekcyjnych, wycieczek, warsztatów, edukacji środowiskowej, zajęć w szkolnym ogrodzie. W szkołach edukacją ekologiczną zajmują się nauczyciele przyrody, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele biblioteki i świetlicy, bądź działają szkolni koordynatorzy do spraw edukacji ekologicznej.

Do najważniejszych działań związanych z edukacją ekologiczną w latach 2006-2009 ankietowani zaliczają:

- zajęcia terenowe, lekcje w przyrodzie, wycieczki na obszary chronione, do stacji uzdatniania wody, na składowisko odpadów, oczyszczalni ścieków, do zakładu prowadzącego recykling baterii, 7 dniowe turnusy ekologiczne w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, rajdy;

- konkursy plastyczne, wiedzy, literackie, Gminne Zmaganie Ekologiczne, ogólnopolski konkurs „Eko – Planeta”, konkurs „Śmiecior” na najciekawszą zabawkę wykonaną
z odpadów, międzygminny konkurs „Wszystko o ptakach”, a także wystawy pokonkursowe, wystawa żywych zwierząt połączona ze spotkaniem z weterynarzem, kiermasz ekologicznych ozdób świątecznych;

- obchody „Dnia Ziemi”, udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Akcja Odkręcania”;

- uczniowie brali udział zbiórce baterii, makulatury, puszek aluminiowych, zakrętek plastikowych, śmieci wielkogabarytowych.

Ankietowane szkoły wskazują, iż współpracują z innymi szkołami oraz instytucjami, m.in.: Nadleśnictwem Chocianów, Urzędami Gmin, Stowarzyszeniem SATIDA, Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”, Grupą Partnerską „Wrzosowa Kraina”, PGM w Polkowicach, SANEPID-em.

Szkoły posiadają gabinety do edukacji przyrodniczej, których wyposażenie wymaga uzupełnienia, biblioteki szkolne wyposażone są w księgozbiory oraz czasopisma
o tematyce ekologicznej. Do głównych potrzeb szkoły zaliczają: multimedialne programy edukacyjne, filmy przyrodnicze, przyrządy (mikroskopy, lupy, lornetki, kompasy), zestawy do badania stanu środowiska.

Szkoły oczekują pomocy w organizacji szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, oferty zajęć w terenie dla uczniów, wzbogacenia baz dydaktycznych szkół.

Placówki planują kontynuację rozpoczętych działań, pozyskiwanie środków unijnych na działania związane z edukacją ekologiczną, nawiązywanie szerszej współpracy z innymi podmiotami związanymi z ekologią.


2.3.GimnazjaEdukacja ekologiczna w gimnazjach prowadzona jest w ramach lekcji biologii, chemii, geografii, fizyki i prowadzą ją nauczyciele tych przedmiotów. Istnieją również koła ekologiczne, turystyczne i biologiczne, grupa EKO PATROL. W jednej z ankietowanych szkół wprowadzony został program klasy przyrodniczej.

Jako najważniejsze działania związane z edukacją ekologiczną szkoły wymieniają:

- udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „Dni Ziemi”, „Dni Ochrony Środowiska”;

- udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, „Dniach Otwartych lasów państwowych”, „Lekcje w Przyrodzie”, ekologiczny obóz naukowy;

- zbiórka surowców wtórnych – baterii, tonerów, nakrętek;

- projekty międzyprzedmiotowe - „Energia a ekologia”, „Miedź – bogactwo naszego regionu”, ankietowanie mieszkańców gminy dotyczące segregacji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz rozdawanie wśród mieszkańców gminy toreb ekologicznych, materiałów ekologicznych dotyczących segregacji odpadów;

- konkursy wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, konkurs „Przyroda w obiektywie”.

Placówki wskazują, iż współpracują z innymi szkołami i instytucjami przy prowadzeniu działań edukacyjnych. Gimnazja współpracują m.in. z: Nadleśnictwem Chocianów, Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody, Urzędem Gminy Polkowice, Leśnym Bankiem Genów „Kostrzyca”, KGHM Polska Miedź S.A., PGM Polkowice, REBA Organizacja Odzysku.

Szkoły posiadają gabinety służące do edukacji ekologicznej, z reguły są to gabinety służące do lekcji przyrody, ich wyposażenie jest uzupełniane, jednak ankietowane placówki wskazują na pewne potrzeby w tym zakresie, tj: lupy, odczynniki, atlasy, foliogramy, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, sprzęty do badania wody, gleby, powietrza, programy edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej. Wyposażenie bibliotek szkoły określają jako wystarczające. Szkoły oczekują pomocy w zakresie organizacji zajęć terenowych, przeprowadzenia warsztatów z edukacji ekologicznej.

Szkoły planują kontynuację działań w ramach projektów ekologicznych.


2.4.Zespoły SzkółW ankietowanych Zespołach Szkół edukacja ekologiczna prowadzona jest
w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, tj. lekcji biologii, geografii, chemii, fizyki, a także w trakcie godzin wychowawczych i kół zainteresowań. Edukacją ekologiczną zajmują się nauczyciele przedmiotowcy. Do najważniejszych działań placówki te zaliczają: Prowadzenie szkolnego programu edukacji ekologicznej „Ja i środowisko”, program utworzenia Subregionalnego Centrum Ekologii, udział w projekcie Szkoła Myśląca o Każdym, w ramach którego prowadzone były liczne zajęcia pozalekcyjne, m.in. o tematyce ekologicznej, udział w konkursach, m.in. Młody Menedżer Środowiska, Narodowy Konkurs Ekologiczny ”Przyjaźni Środowisku”, powiatowy konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – wędkarskiej, wycieczki, m.in. do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego, oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego, zbiórki zużytych baterii i tonerów.

Wśród ankietowanych placówek w zakresie organizowanych działań i projektów związanych z edukacją ekologiczną zdecydowanie wyróżniają się dwie placówki:

 • Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, spośród licznych działań prowadzonych przez te placówkę wymienić należy:

- Program „Zachować piękno Ziemi i jej różnorodność”, którego celem jest poznanie bogactwa, różnorodności i piękna otaczającej nas przyrody oraz wpływu globalnych zagrożeń ekologicznych na różnorodność ekosystemów i krajobrazów.

- Program Sokrates – Comenius – „Ziemia jest jedna a narodów wiele, dbanie o jej czystość i równowagę to podstawowy obowiązek każdego jej mieszkańca i narodu”, który dotyczył globalnych zagrożeń ekologicznych takich jak kwaśne deszcze, efekt cieplarniany i dziura ozonowa.

- Program „Woda a zdrowie człowieka” zakładał współpracę międzynarodową pomiędzy Zespołem Szkół a Szkołą Medyczną z Borysławia na Ukrainie.

- Program „Przyroda wokół nas – Ptaki”.

- Program „Poznać i zrozumieć małą cząstkę Ziemi”.

- „Quo vadis homo sapiens?” – w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – projekt dotyczył ważnych dla przyszłości i trwałości życia na ziemi kwestii, których głównym aktorem jest człowiek. Projekt opierał się na współpracy szkół zagranicznych.

Akcje i kampanie prowadzone przez placówkę: zbiórka surowców wtórnych połączona
z akcją edukacyjną na temat recyklingu wśród uczniów i mieszkańców Polkowic, uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”, kampania społeczna dotycząca profilaktyki nowotworowej.

Placówka organizowała i brała udział w szeregu imprez i konkursów, m.in. szkolny turniej z okazji Dnia Bioróżnorodności, konkurs na logo programu ekologicznego, konkursy wiedzy, plastyczne, fotograficzne, literackie, obóz ekologiczno językowy w Miliczu, obchody „Europejskich Dni Ptaków”, „Światowego Dnia Franciszka i zwierząt”, „Święto Drzewa”, „Dzień bociana”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”, uczestnictwo
w ogólnoświatowej kampanii „ZeroCarbonCity”, zorganizowano II Międzynarodową Konferencję Ekologiczną. W roku 2009/2010 odbędą się zajęcia wykładowo – warsztatowe „Płazy – życie na krawędzi”, Wystawa z okazji Dnia Ziemi, wycieczka do obserwatorium, zajęcia „Czyste powietrze”.

 • Zespół Szkół w Chocianowie realizuje szkolny program edukacji ekologicznej pn. „Ja i moje środowisko” finansowany przez Powiat Polkowicki, w ramach tego programu organizowane są jedno i kilkudniowe wyjazdy na warsztaty edukacyjne na tereny parków narodowych i krajobrazowych. Placówka organizuje również coroczną akcję zbierania surowców wtórnych (makulatura, aluminium, plastik, metal, baterie, akumulatory, szkło, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kartridże, telefony komórkowe) oraz bierze udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” i corocznym sprzątaniu zbiorników wodnych w Chocianowie wraz z kołem PZW „SAZAN”. Zespół Szkół rokrocznie bierze udział w następujących akcjach i konkursach: ogólnopolski konkurs ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”, Akcja „Menadżer środowiska”, Akcja „Komputery za tonery”, AKCJA zbiórki zużytych telefonów komórkowych. Organizowane są również konkursy fotograficzne dotyczące przyrody połączone z wystawami prac.

Wszystkie ankietowane placówki wskazują, iż współpracują z innymi szkołami oraz instytucjami, m.in. PGM Polkowice, Nadleśnictwem w Chocianowie, Zakładem Hydrotechnicznym, uczelniami wyższymi. W placówkach brak gabinetów do edukacji ekologicznej, wyposażenie sal jest niewystarczające, do głównych potrzeb placówki zaliczają: materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, słowniki i encyklopedie, atlasy
i przewodniki, filmy i programy multimedialne, plansze edukacyjne, odczynniki, sprzęt do badań, mikroskopy. Wyposażenie bibliotek placówki określają jako dobre. Oczekują natomiast pomocy w organizacji warsztatów i szkoleń dla nauczycieli oraz
w pozyskiwaniu funduszy na działalność ekologiczną. Szkoły planują kontynuację działań na rzecz edukacji ekologicznej oraz wzbogacanie jej o nowe treści.


 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Powiązany:

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconProgram Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconWieloletni Program Inwestycyjny dla Powiatu Polkowickiego

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconProgram edukacji ekologicznej dla klas I – III

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconProgram edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconProgram Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconProgram Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconElżbieta Kwapińska Program edukacji ekologicznej dla uczniów

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconMAŁy ekolog” Program edukacji ekologicznej dla klasy III a

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconProgram edukacji ekologicznej dla nauczania zintegrowanego w klasach II – III szkoły podstawowej

Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego iconDepartament Edukacji Ekologicznej Zespół Informacji o Edukacji Ekologicznej I Ekspertyz w Narodowym Funduszu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom