II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaII. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku
strona6/11
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.9. Zadania własne powiatu, harmonogram i koszty realizacji programu


Do zadań własnych powiatu należy zaliczyć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu.

Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska w głównej mierze skupiają się na:

 • opracowaniu planów programów wspierających działania związane z realizacją zasady ustrojowej tj. ekorozwoju,

 • wydawanie opinii, zezwoleń, orzeczeń, zobowiązań, zaleceń wynikających
  z kompetencji starosty w zakresie ustaw: Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, o lasach, o ochronie przyrody, Prawa geologicznego i górniczego,
  o ochronie roślin uprawnych, o odpadach, o ochronie zwierząt, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych
  i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,


 • udostępnianiu społeczeństwu dostępnych wykazów danych o dokumentach zawie-rających informacje o środowisku i jego ochronie,

 • prowadzeniu rejestru m.in. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

 • kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,

 • koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć z gminami, ułatwiających rozwiązywanie problemów,

 • organizowaniu kampanii promocyjno-edukacyjnych.


Również do zadań powiatu należą działania w zakresie ochrony środowiska
i zdrowia ludzi w utrzymywanych obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej oraz
w obiektach administrowanych przez powiat.

Poniżej zestawiono zadania własne powiatu wraz z harmonogramem i sza-cunkowymi kosztami jego realizacji. Zadania pogrupowano zgodnie z przyjętym Programem zadaniowym – Planem operacyjnym.

Należy nadmienić, że określenie kosztów realizacji zadań własnych na etapie opracowania projektu programu jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe.

Należy przyjąć, że aktualizacja Programu w wyniku jego raportowania co
2 lata i faktyczna aktualizacja co 4 lata na bieżąco będzie analizować koszty wdrażania
i możliwości Finansowania Programu.


4.10.Zadania koordynowane

Zgodnie z „Wytycznymi sporządzania programów...” pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim lub centralnym.

Zadania koordynowane są uzależnione od pomocy finansowej zewnętrznej i mogą napotkać trudności realizacyjne.

W tabelach 4-2 i 4-3 przedstawiono zadania koordynowane w nawiązaniu do Wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Zadania koordynowane wydzielono jako zadania koordynowane o charakterze organizacyjno-prawnym (tabela 4-2) i o charakterze inwestycyjnym (tabela 4-3).


Tabela 4-2

zadania koordynowane o charakterze organizacyjno-prawnym
na lata 2004 – 2007Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Podmioty uczestniczące

Źródła finansowania

ochrona wód podziemnych i racjonalne ich użytkowanie oraz ochrona gleb i powierzchni ziemi

1

Wapnowanie gleb kwaśnych

Sukcesywnie

Gminy

Rolnicy, Gminy

OSCHR, ODR

Środki własne rolników, Gminy

2

Propagowanie badań gleby i wynikające z nich optymalne stosowanie nawozów mineralnych i środ-ków ochrony roślin

Sukcesywnie

Gminy

Rolnicy, Gminy

OSCHR, ODR

Środki własne rolników, Gminy

3

Wspieranie działań zmniejszających zużycie wody w działalności gospodarczej

Sukcesywnie

Urząd Marszałkowski

Wojewoda Starostwo, Gminy Podmioty gosp.

Budżet państwa Środki własne podmiotów gosp.

Ochrona różnorodności biologicznej oraz ochrona lasów

1

Intensyfikacja prac związanych z opracowywaniem
i aktualizacją planów urządzeniowych dla lasów nie-państwowych oraz doskonalenie nadzoru nad reali-zacją tych planów

Sukcesywnie

Starostwo

Wojewoda
Lasy Państwowe Właściciele lasów

Budżet państwa

2

Realizacja programu zwiększanie lesistości kraju

Sukcesywnie

MR i RW, MŚ

Starostwo
AR i MR
Lasy Państwowe

Budżet państwa Fundusze celoweTabela 4-2 c.d.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Podmioty uczestniczące

Źródła finansowania

3

Inicjatywy w zakresie agroturystyki i wspieranie rolnictwa ekologicznego

Sukcesywnie

Urząd Marszałkowski Babiogórski
Park Narodowy

Właściciele gospodarstw,
ODR, Starostwo

Budżet państwa Środki własne rolników
Program rolno-środowiskowy UE

Kształtowanie świadomości i edukacja społeczeństwa w ochronie środowiska

1

Powiatowe warsztaty robocze dla młodzieży szkol-nej nt. właściwej gospodarki odpadami, oszczędza-nia energii

2005

Starostwo
Szkoły

Ośrodki
i centra EE

Fundusze ekologiczne
40 tys. zł

2

Wspieranie programów edukacji ekologicznej reali-zowanych przez organizacje pozarządowe

Sukcesywnie

Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Starostwo

Organizacje ekologiczne
Szkoły

Fundusze ekologiczne

3

Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekolo-gicznego, agroturystyki, wdrażanie KDPR dla pro-gramu rolno-środowiskowego

corocznie

Urząd Marszałkowski Starostwa
Gminy

Sołectwa
AR i MR

Fundusze ekologiczne
60 tys/rok/powiat i gminy


Tabela 4-3


zadania koordynowane o charakterze inwestycyjnym
na lata 2004 – 2007Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Podmioty uczestniczące

Źródła finansowania

ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu

1

Wyposażanie gospodarstw wiejskich w zabudowie nie przewidzianej systemem sieci kanalizacyjnej
w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub systemy asenizacyjne

Ciągle

Właściciele gospodarstw Podmioty gospodarcze

Starostwo
Gminy

Środki własne rolników, podmiotów gospodarczych Fundusze pomocowe

2

Realizacja inwestycji w zakresie prawidłowego magazynowania obornika i gnojowicy

Ciągle

Właściciele gospodarstw Podmioty gospodarcze

AR i MR
WIOŚ
Starostwo
Gminy

Środki własne rolników, podmiotów gospodarczych Fundusze pomocowe

ochrona wód podziemnych i racjonalne ich użytkowanie oraz ochrona gleb i powierzchni ziemi

1

Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów

2006

Właściciele
Użytkownicy terenu

Starostwo
Gminy

Środki właścicieli Fundusze pomocowe

2

Współfinansowanie zadań z zakresu stosowania środków ochrony roślin, w tym badanie opryskiwaczy

Sukcesywnie

Właściciele
upraw

Starostwo
Gminy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

Tabela 4-3 c.d.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Podmioty uczestniczące

Źródła finansowania

Ochrona różnorodności biologicznej oraz ochrona lasów

1

Porządkowanie systemów melioracyjnych

Sukcesywnie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i UW

Starostwo
Gminy

Budżet państwa Fundusze pomocowe

2

Zalesianie gruntów porolnych i gleb zdegradowa-nych

Sukcesywnie

MR i RW, MŚ

Starostwo
Gminy
Lasy Państwowe Właściciele gruntów

Budżet państwa Środki Lasów Państwowych Fundusze ekolog.
Środki właścicieli gruntów

3

Wzbogacanie składu gatunku sztucznych odnowień leśnych przy uwzględnieniu dostosowania do natu-ralnej mozaikowatości siedlisk

SukcesywnieLasy Państwowe Starostwo

Środki budżetowe Środki Lasów Państwowych

Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

1

Promowanie komunikacji zbiorowej, wykorzystania szerszego dróg wodnych i kolejowych w transporcie pasażerskim i towarowym

Sukcesywnie

Wojewoda

Gmina
Starostwo

Budżet państwa

2

Budowa ścieżek rowerowych

Sukcesywnie

Urzędy Miast

Starostwo

Środki własne Fundusze ekologiczne

3

Termomodernizacja budynków

Sukcesywnie

Właściciele budynków

Starostwo
Gminy

Środki własne właścicieli
Budżet państwa Fundusze celowe

Tabela 4-3 c.d.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna

Podmioty uczestniczące

Źródła finansowania

4

Modernizacja i wymiana istniejących kotłowni na kotłownie ekologiczne

Sukcesywnie

Właściciele budynków
Podmioty gospod.

Starostwo
Gminy

Środki własne podmiotów i osób fizycznych
Fundusze celowe, pomocowe

5

Realizacja inwestycji z wykorzystaniem odnawial-nych źródeł energii

Sukcesywnie

Starostwo
Gminy

Indywidualni rolnicy
Podmioty gospod.

Środki własne podmiotów i osób fizycznych
Fundusze pomocowe

Kształtowanie świadomości i edukacja społeczeństwa w ochronie środowiska

1

Budowa ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycz-nych, odnowień itp.

Sukcesywnie

Wojewoda
Lasy Państwowe
Babiogórski
Park Narodowy

Starostwo
Gminy

Budżet państwa
Środki własne LP i Babiogórskiego Parku Narod. Fundusze pomocowe


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla miasta wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla gminy wołczyn na lata 2004 2007

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla gminy Wyszki na lata 2004 -2007

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla gminy lubsza na lata 2004 2007

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla gminy sieroszewice na lata 2004 – 2007

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla gminy Pionki na lata 2004 – 2011

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Gminy Harasiuki

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla miasta włOCŁawek na lata 2004 2011

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla miasta włOCŁawek na lata 2004 2011

II. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku iconProgram ochrony środowiska dla gminy harasiuki na lata 2004 – 2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom