Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji
Pobierz 183.17 Kb.
NazwaRaport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji
strona2/3
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar183.17 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Zasady respektowania norm społecznych w szkole


87,50% badanych uczniów stwierdziło, że przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole. Tak też odpowiedzieli prawie wszyscy badani rodzice (96,91 %). Odmiennego zdania byli nauczyciele i personel szkoły. Zdaniem 77,78% ankietowanych, uczniowie nie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.


Wykres 7. Czy przestrzegasz (Pana/Pani dziecko przestrzega, uczniowie przestrzegają) norm społecznych obowiązujących w szkole?Zdaniem 14,43% badanych rodziców, w naszym gimnazjum, nie przestrzegane są normy społeczne, takie jak: kulturalne zachowanie, stosowny strój, brak autorytetu i poszanowania nauczyciela przez uczniów, dyscyplina, szanowanie uczniów przez niektórych nauczycieli.

Z kolei ankietowani nauczyciele i pracownicy szkoły wymienili następujące normy społeczne, których, ich zdaniem, nie przestrzegają uczniowie: szacunek do drugiego człowieka (nauczycieli, personelu, innych uczniów), kultura osobista oraz kultura języka polskiego, kulturalne zachowanie podczas lekcji i przerw, przestrzeganie regulaminu szkolnego, w tym m.in. noszenie stroju galowego i zakaz używania telefonów komórkowych.

Reakcje nauczycieli i personelu szkoły na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów są następujące:

 • uwaga słowna (61,90%)

 • uwaga pisemna (42,86%)

 • rozmowa indywidualna (33,30%)

 • zgłoszenie wychowawcy (28,57%)

 • powiadomienie rodziców (14,29%)

 • odwoływanie się do regulaminu, obowiązków ucznia (14,29%)

 • zgłoszenie pedagogowi szkolnemu (9,52%)

 • pogadanka (4,76%).


7. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje?


Według badań, nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Prawie połowa badanych (47,62%) czyni to na lekcjach wychowawczych. Podobny odsetek ankietowanych (42,86%) – podczas rozmów indywidualnych. 23,81% ankietowanych przyznało, że komunikuje to uczniom, słownie, wtedy gdy jest to konieczne. 19,05% zwraca uwagę uczniom, powołując się na Regulamin szkoły i Statut. 19,05 % badanych nauczycieli przyznaje, że takie sytuacje mają miejsce podczas pełnienia dyżurów. Nieliczne osoby wygłaszają pogadanki, rozmawiają z całą klasą, bezpośrednio po sytuacji, w której doszło do złamania jakiejś normy społecznej.

Podobnie odpowiadali pracownicy szkoły. Oni również komunikują uczniom jakich zachowań od nich oczekują. Ma to miejsce podczas przerw, bądź w rozmowach indywidualnych.

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców, bo aż 86,60%, stwierdziła, że zna dokumentację szkolną, m.in.: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Szkolne programy: Profilaktyczny i Wychowawczy oraz inne dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia i respektowania norm społecznych.


Wykres 8. Źródło zapoznania z normami społecznymi obowiązującymi w szkole.

Analizując dane z powyższego wykresu, można stwierdzić, że wychowawca klasy odgrywa główną rolę w zapoznaniu, zarówno uczniów (78,13%), jak i rodziców (90,72%), z normami społecznymi obowiązującymi w szkole, w tym zachowaniami jakich się oczekuje od uczniów.


8. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?


Wykres 9. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?80,95% ankietowanych nauczycieli przyznało, że w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów. Zdaniem badanych, diagnozę zachowania uczniów przeprowadza pedagog szkolny (80,95%) oraz wychowawcy klas (42,86%).

Wyniki diagnozy wykorzystywane są w następujący sposób:

  • do tworzenia odpowiednich programów profilaktycznych, wychowawczych oraz wszelkich zmian nanoszonych w dokumentacji szkolnej (38,09%)

  • do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami, w tym m.in. lekcji wychowawczych, rozmów z uczniami oraz rodzicami (23,81%)

  • do tworzenia programów zaradczych – wnioski, monitoring procesu wdrażania, ewaluacja (14,28%).


9. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania?


61% ankietowanych rodziców i 80,95% ankietowanych nauczycieli przyznało, że w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Wykres 10. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?Badani rodzice wymieniają tu następujące działania szkoły:

  • współpraca, rozmowy z pedagogiem (9,28%)

  • rozmowy z wychowawcą (7,22%)

  • współpraca – spotkania, rozmowy z policją (7,22%)

  • rozmowy, upominanie uczniów przez nauczycieli (6,18%)

  • pogadanki, rozmowy indywidualne (6,18%)

  • kontrola korytarzy w czasie przerw, kontrola wyjść podczas lekcji (5,15%)

  • rozmowy z dyrektorem (2,06%)

  • monitoring (2,06%)

  • współpraca – spotkania i rozmowy z rodzicami (2,06%)

  • szybka reakcja na różne problemy

  • zaświadczenia rodziców o nieobecności dziecka w szkole

  • dyscyplina.

Natomiast biorący udział w badaniu ankietowym nauczyciele wymienili następujące działania wychowawcze szkoły mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań:

  • lekcje wychowawcze (42,86%)

  • współpraca – spotkania, wywiadówki, rozmowy z rodzicami (38,10%)

  • pogadanki (33,33%)

  • współpraca z pedagogiem (23,81%)

  • współpraca z policją (19,05%)

  • przedstawienia teatralne, profilaktyczne (19,05%)

  • programy profilaktyczne (9,52%)

  • rozmowy indywidualne z uczniami (9,52%)

  • Program Wychowawczy (9,52%)

  • plakaty (9,52%)

  • prelekcje, apele (9,52%)

  • spotkania ze specjalistami (4,76%)

  • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (4,76%).


10. Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?


Zdaniem 80,41% badanych rodziców oraz 52,38% badanych nauczycieli podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy.


Wykres 11. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy?
Zdaniem rodziców, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, szkoła – nauczyciele i rodzice, powinna podejmować następujące działania:

 • zwiększyć kary: stosować nagany, zaostrzyć dyscyplinę oraz wyciągać konsekwencje ze złego zachowania i szybko reagować (16,67%)

 • informować o zagrożeniach, wskazywać, które zachowania są dobre, a które złe (16,67%)

 • obserwować uczniów, poświęcać im więcej czasu, uwagi, częściej ich kontrolować (16,67%)

 • założyć monitoring szkoły (13,33%)

 • zacieśnić współpracę: rodzic – nauczyciel – uczeń (10%)

 • rozmawiać z uczniami (10%)

 • eliminować złe nawyki uczniów, uczyć tolerancji i przyzwoitości (10%)

 • postawić ochronę, nie wpuszczać do szkoły osób postronnych (6,67%)

 • powiadamiać rodziców o wybrykach uczniów (6,67%)

 • zwiększyć bezpieczeństwo po lekcjach i na przerwach, kontrolować obecności ucznia na ulicy w godzinach szkolnych (6,67%)

 • bardziej zaangażować do współpracy podmioty pozaszkolne

 • zwiększyć zaufanie do dyrekcji, nauczycieli, personelu.

Podobnie odpowiadali ankietowani nauczyciele i personel szkoły. Ich zdaniem, szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej powinna podejmować następujące działania:

 • polepszyć współpracę: szkoła – rodzice (33,33%)

 • podejmować bardziej stanowcze działania w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zwiększyć kary (22,22%)

 • reagować na każdy przejaw agresji (11,11%)

 • bardziej przestrzegać regulaminu szkolnego (7,40%)

 • rozmawiać z rodzicami (7,40%)

 • założyć monitoring szkoły (7,40%)

 • zatrudnić ochroniarza, zwracać uwagę na to, kto wchodzi na teren szkoły (7,40%)

 • kierować sprawy do Sądu Rodzinnego (7,40%)

 • wprowadzić wejście do szkoły na tzw. dzwonek (3,70%)

 • monitorować na bieżąco zachowania uczniów (3,70%)

 • rozmawiać z wychowawcami klas (3,70%)

 • „zmienić” podejście rodziców, przepisy prawne (3,70%).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI


Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

 1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć doświadczają, ze strony innych uczniów, różnego rodzaju zachowań agresywnych, mających charakter agresji psychicznej, a zwłaszcza agresji słownej.

 2. Nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie, ale spotykają się z przejawami agresji ze strony uczniów.

 3. Nie wszyscy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i nie zawsze przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

 4. Nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Czynią to zwłaszcza na lekcjach wychowawczych i podczas rozmów indywidualnych.

 5. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do tworzenia różnego rodzaju programów profilaktyczno – wychowawczych, zaradczych oraz do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 6. W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

 7. Szkoła – nauczyciele, personel, rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.


Przeprowadzone badania pozwalają również na sformułowanie następującego wniosku praktycznego:

Należy opracować plan działań mający na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowanie norm społecznych oraz zmniejszenie (wyeliminowanie) zachowań niezgodnych z normami społecznymi.


SPIS WYKRESÓW I TABEL


Wykres 1. Czy w swojej szkole czujesz się (Pana/Pani dziecko czuje się) bezpiecznie? …………………………………………………………………… 5

Wykres 2. Poczucie bezpieczeństwa (5 – oznacza bardzo bezpiecznie, a 1 – oznacza poczucie zagrożenia). …………………………………………… 5

Wykres 3. Zachowania innych osób, z powodu których nie czujesz się (Pana/Pani dziecko nie czuje się) w szkole bezpiecznie? ……………………... 7

Wykres 4. Źródło zagrożenia. …………………………………………………. 8

Wykres 5. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole? ……………………. 9

Wykres 6. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej? …………………………………………………………….... 10

Wykres 7. Czy przestrzegasz (Pana/Pani dziecko przestrzega, uczniowie przestrzegają) norm społecznych obowiązujących w szkole? ………………... 13

Wykres 8. Źródło zapoznania z normami społecznymi obowiązującymi w szkole. ……………………………………………………………………… 15

Wykres 9. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? ……………... 15

Wykres 10. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? …….. 16

Wykres 11. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? ……………………………………………………………….. 18


Tabela 1. Płeć uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. …………………... 6

Tabela 2. Wiek uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. ……………….…. 6

Tabela 3. Miejsce zamieszkania uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. ... 6

Tabela 4. Sytuacja materialna rodziny uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. ……………………………………………………………………... 7

Tabela 5. Płeć osób (nauczycieli, personelu szkoły), którzy mają poczucie zagrożenia. …………………………………………………………………..…. 9

Tabela 6. Wiek osób (nauczycieli, personelu szkoły), którzy mają poczucie zagrożenia. ………………………………………………………………….….. 9

Tabela 7. Staż pracy w szkole osób (nauczycieli, personelu szkoły), którzy mają poczucie zagrożenia. ……………………………………………………….…. 10


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1: Ankieta dla uczniów.

Załącznik Nr 2: Ankieta dla rodziców.

Załącznik Nr 3: Ankieta dla nauczycieli.

Załącznik Nr 4: Ankieta dla personelu szkoły.


Ankieta dla uczniów "Respektowanie norm społecznych w szkole”

Masz przed sobą krótką ankietę, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Odpowiedz na wszystkie pytania, uważnie je czytając. Ankieta jest anonimowa.


1. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?

 • tak

 • nie

2. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa. Zaznacz na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 – oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie, a 1 – oznacza, że masz poczucie zagrożenia.


1

2

3

4

5


3. Jeżeli w pytaniu 2 nie wybrałeś 5, to zaznacz, z powodu jakich zachowań innych osób nie czujesz się bezpiecznie:

 • przezywanie

 • wyśmiewanie

 • obgadywanie

 • obrażanie, ośmieszanie

 • izolowanie w klasie lub w grupie

 • grożenie, zastraszenia

 • okradanie

 • niszczenie własności

 • wymuszanie pieniędzy

 • bicie, kopanie lub popychanie

 • rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet)

 • inne, napisz jakie? ................................................................................................................................................................................

4. Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań?

 • inni uczniowie

 • nauczyciele

 • personel szkoły

 • osoby obce w szkole.

5. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły? Jeśli tak, to wymień najważniejsze, Twoim zdaniem, prawo i obowiązek ucznia.

 • tak

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • nie

6. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących ucznia gimnazjum?

 • tak

 • nie

7. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki?

 • dowiedziała/em się od wychowawcy na lekcji

 • sam przeczytała/em Statut i Regulamin Gimnazjum

 • dowiedziała/em się od innych uczniów

 • dowiedziała/em się od innych nauczycieli/pedagoga

 • inny sposób ...........................................................................................................................................................................................

8. Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? Wymień co najmniej 3.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Zaznacz odpowiedzi dotyczące Twojej osoby:

 • płeć: *kobieta *mężczyzna

 • wiek: ..........................

 • mieszkam: *w Lubrańcu *poza Lubrańcem

 • sytuacja materialna rodziny: *zadowalająca *niezadowalająca *bardzo zła


1   2   3

Powiązany:

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacyjny po pierwszym spotkaniu z konsultantem

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconProgram ścieżki edukacyjnej edukacja europejska dla lo w Łasku opracowany przez zespół międzyprzedmiotowy

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconProgram ścieżki edukacyjnej edukacja ekologiczna dla zsp nr 2 w Łasku opracowany przez zespół międzyprzedmiotowy

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport Ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom