Przepisy ogólne spis treśCI
Pobierz 1.19 Mb.
NazwaPrzepisy ogólne spis treśCI
strona17/36
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar1.19 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAB.12.00.00 STOLARKA

Kod CPV-45421000-4

SPIS TREŚCI


1. WSTĘP

  1. Przedmiot SST

  2. Zakres stosowania SST

  3. Zakres robót objętych SST

  4. Podstawowe określenia

  5. Ogólne wymagania dotyczące robót


2. MATERIAŁY

 1. SPRZĘT

 2. TRANSPORT

 3. WYKONANIE ROBÓT

 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 5. OBMIAR ROBÓT

 6. ODBIÓR ROBÓT

 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 8. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

-stolarka okienna PCV o współczynniku UK mniejszym 2,0 W/m2K

-okna połaciowe uchylno – obrotowe np. Velux-80/140 cm drewniane

-wyłaz dachowy VTL np. Velux- 85/85 cm

-stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, szklona szkłem bezpiecznym

-stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i p.poż. -elementy szklane drzwi wykonać ze szkła bezpiecznego ognioodpornego np. Pyran lub o podobnych parametrach

-stolarka drzwiowa z PCV , szklona szkłem bezpiecznym

-ścianki –szklone szkłem bezpiecznym z otworami drzwiowymi i przesuwna na profilach aluminiowych lub PCV.

-parapety wewnętrzne z laminatu imitującego wzory drewna- szer. 45 cm

-ościeżnice drzwi wewnętrznych opaskowe, regulowane lub stalowe.


1.2. Zakres stosowania SST.


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST.


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skład tych robót wchodzą:

 • drzwi,

 • okna , ścianki mobilne, parapety wewnętrzne , ościeżnice drewniane opaskowe


1.4 Określenia podstawowe.


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5 Ogólne wymagania dotyczące obót.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.


2. MATERIAŁY


2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi.


2.2 Drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnice drewniane.


2.3 Okucia budowlane.


2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.


   1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.


2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.


2.5. Składowanie elementów


Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.


2.6. Stolarka okienna –PCV w kolorze białym i brązowym wg. wymagań do stolarki wg instrukcji producenta. Stolarka drzwiowa wewnętrzna z PCV szklona szkłem bezpiecznym.


2.7. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa .


3. SPRZĘT


Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.


4. TRANSPORT


Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Przygotowanie ościeży.


5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.


5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.


Wymiary zewnętrzne (cm )

Liczba

punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów

zamocowań

wysokość

szerokość

w nadprożu i

progu

na stojaka


do 150

do150

4

nie mocuje się

po 2

150  200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2


powyżej 150


Do 150

6

nie mocuje się

po 3

150  200

8

po 1

po 3

powyżej 200

100

po 2

po 3


5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).


5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.


5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przekryć listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

 • 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

 • 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

 • 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.


5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.


miejsca luzów

wartość luzu i odchyłek
Okien

drzwi

luzy miedzy skrzydłami

2

2

między skrzydłami a ościeżnicą

1

1


5.3. Powłoki malarskie


Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.


6. KONTROLA JAKOŚCI


6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich


6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

 • sprawdzenie zgodności wymiarów,

 • sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

 • sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,

 • sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

 • sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

 • sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi. 1. OBMIAR ROBÓT


Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.


 1. ODBIÓR ROBÓT


Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

 • dostarczenie gotowej stolarki,

 • osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

 • dopasowanie i wyregulowanie,

 • ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
 1. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost lniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.


SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


B.13. 00. 00 ŚLUSARKA


Kod CPV-45421110-8

SPIS TREŚCI

 1. WSTĘP

  1. Przedmiot SST

  2. Zakres stosowania SST

  3. Zakres robót objętych SST

  4. Podstawowe określenia

  5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 1. MATERIAŁY

 2. SPRZĘT

 3. TRANSPORT

 4. WYKONANIE ROBÓT

 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6. OBMIAR ROBÓT

 7. ODBIÓR ROBÓT

 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP


  1. Przedmiot SST.


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej .

-ślusarka drzwiowa z profili aluminiowych , szklona szkłem bezpiecznym i ognioodpornym np. Pyran lub o podobnych parametrach

-montaż wycieraczek stalowych

-montaż wycieraczek wewnętrznych w ramie aluminiowej

-montaż balustrad stalowych wewnętrznych indywidualnych wg. projektu wystroju z podchwytem drewnianym

-montaż balustrad stalowych malowanych proszkowo w kolorze brązowym schodów zewnętrznych i podjazdu .


  1. Zakres stosowania SST.


Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.


  1. Zakres robót objętych SST.


Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu .

Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp.).


  1. Określenia podstawowe.


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.


  1. Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.


2. MATERIAŁY


2.1 Stal.


Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).


  1. Powłoki malarskie


Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.  1. Okucia.


Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.


  1. Składowanie konstrukcji.


Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.1 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.


  1. Badania na budowie.
   1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
   1. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
 • jakości, spoin, otworów na śruby,

 • zgodności z projektem,

 • zgodności z atestem wytwórni,

 • jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok .

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.


  1. Ślusarka aluminiowa


Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, anodowymi.


   1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669.

Połączenia wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.


   1. Okucia wg punktu 2.3.
   1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:


min. 35 – 40o,

 • wytrzymałość na rozciąganie itp. 8,5 Mpa,

 • odporność na temperaturę od -30 do + 800 C,

 • palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,

 • – nie nasiąkliwe,

 • trwałość min. 20 lat
   1. Powierzchnie należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AI/An15u wg PN-80/H-97023.
  1. Ślusarka stalowa


Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami antykorozyjnymi.


   1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.

Połączenia wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.


   1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom

w punkcie 2.6.3.


   1. Powierzchnie należy pokryć farbami ftalowymi.


3. SPRZĘT


Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.


 1. TRANSPORT


Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.


5. WYKONANIE ROBÓT


  1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

 • wykonania ościeży,

 • mocowania do ścian,

 • jakość dostarczonych do wbudowania.
  1. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez Inżyniera.
  1. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.Sposoby kotwienia dopuszcza się osadzanie za pomocą kołków lub kołków wstrzeliwanych.


  1. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
  1. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.6. KONTROLA JAKOŚCI


6.1 Badanie użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z dokumentacji i normami państwowymi.


6.2 Badanie gotowych powinno obejmować: sprawdzenie, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia, połączeń działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.


  1. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 • sprawdzenie stanu i wyglądu pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

 • sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

 • sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy

 • sprawdzenie działania części ruchomych,

 • stan i wygląd wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją.


Roboty podlegają odbiorowi.


 1. OBMIAR ROBÓT


Jednostką robót dla ślusarki drzwiowej jest m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.

Jednostkę robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.


8.ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO


  1. Odbiór ślusarsko – kowalskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze ślusarsko – kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

 • wymiary ich części składowych,

 • wymiary gotowego elementu i jego kształt,

 • wykonanych połączeń (przekroje, rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych,

 • wielkość luzów między ruchomymi składowymi,

 • dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

 • czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych ,

 • zabezpieczenie wyrobu przed korozją,

 • zgodność z dokumentacją techniczną.
  1. Odbiór po wbudowaniu i wykończeniu.

Przy odbiorze ślusarsko – kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

 • osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

uszkodzenia ościeżnic elementu z otworów lub ścianami,

 • działania ruchomych i urządzeń zamykających – zgodność wbudowanego elementu z projektem,

 • inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
 1. PODTAWA PŁATNOŚCI


Płaci się w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.


 1. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-80/-02138 – Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B .15.00.00.


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV- 45440000-6
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36

Powiązany:

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpis treści przepisy definiujące (§ 1, str. 2) Rozdział I

Przepisy ogólne spis treśCI icon` spis treśCI: d-m-u-00. 00. 00. Wymagania ogólne

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpis treści postanowienia ogólne 3 Otwarcie rachunku 4

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpecyfikacja techniczna spis treści : s 00. 00. 00. Wymagania ogólne

Przepisy ogólne spis treśCI iconStatut szkoły spis treści : rozdział I postanowienia ogólne str. 3

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpis treści katalogu opis przedmiotów: studia licencjackie przedmioty ogólne I kierunkowe

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpis treści spis treści error: Reference source not found

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpis treści strona Wstęp 4 5 Dział Pierwszy Zasady ogólne (art. 1 –12) 6 9 Rozdział I. Postanowienia wstępne (art. 1 – 4) 6 9

Przepisy ogólne spis treśCI iconOgólne Polskie Warunki Spedycyjne (opws) I. Przepisy ogólne

Przepisy ogólne spis treśCI iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom