Bezrobocie 1
Pobierz 52.74 Kb.
NazwaBezrobocie 1
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar52.74 Kb.
TypDokumentacja

Bezrobocie


1.Przeciw ubóstwu i bezrobociu, pod red. J. Hrynkiewicza, socjologia
2.Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, socjologia.
3.Polityka społeczna, pod red. L. Frąckiewicz, socjologia.
4.Rodzina w czasach szybkich przemian, pod red. Z. Tyszki, socjologia
5.Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, pod red. B. Ponikowskiego, socjologia
6. Polityka społeczna, oprac. L. Dziewęcka-Bokun, socjologia.
7.Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy, pod red. Z. Hasińskiej, pedagogika (m.in. o szkoleniu bezrobotnych)
8.Kwiatkowski S., Dostosowanie struktury i treści kształcenia…, pedagogika
9.Edukacja a życie codzienne, tom I, pod red. A. Radziewicz-Winnicki, pedagogika
10.Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski…, pod red. J. Zarzecznego, socjologia (zabezpieczenie społeczne)

11.Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, socjologia

12.Między transformacją a integracją, pod red. P. Błędowskiego, socjologia

13.Instytucje pomocy w służbie ludziom, pod red. Z. Wolk, socjologia

14.Reformy społeczne i bilans dekady, pod red. M. Rymszy, socjologia

15.Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, pedagogika („Bezrobocie jako cecha gospodarki wolnorynkowej i przejaw patologii społecznej” s. 342-343)

16.Krzesińska -Żach, Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, socjologia, („Bezrobocie – globalnym dramatem współczesności”, s. 22)

17.Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, pod red. K. Popiołek, psychologia, (np. „Psychologiczny autoportret jednostki i przewidywanie własnych zachowań zaradczych w sytuacji braku pracy” s. 289)

18.Walczak R., Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych, psychologia

19.Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. M. Prokosz, pedagogika, („Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grup wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem” s. 247)

20.Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, pedagogika, („Bezrobocie – nowa kwestia społeczna” s. 367)

21.Pedagogika społeczna, dokonania- aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, pedagogika, („Syndrom 3B= Bezrobocie – Bieda – Bezdomność” s. 540)

22.Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Pedagogika, („Bezrobocie – żyć będąc niepotrzebnym” s. 144)

23.Szymański M.J., Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, pedagogika, („Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci” s. 171)

24.Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, pedagogika, („Zatrudnienie, praca zawodowa i bezrobocie – prawidłowości oraz patologie” rozdz. 6 od s. 331)

25.Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, pod red. K. Marzec – Holki, socjologia, („Bezrobocie a zjawisko marginalizacji” s. 310)

26.Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, socjologia, („Długotrwale bezrobotni wykluczeni?” s. 181, „Okres pracy, bezrobocia i bezradności zawodowej a poziom wykształcenia we współczesnej Polsce” s. 231)

27.Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, pedagogika, („Brak pracy – przykład zagrożenia rozwoju społeczno – kulturowego i praktyka społeczna” s. 330)

28.Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. L. Dyczewski, socjologia, („Marginalizacja bezrobotnych i ich styl życia” s. 219)

29.Auleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, socjologia, („Kwestia bezrobocia” s. 116)

30.Atlas problemów społecznych Wrocławia, pod red. S. W. Kłopota i in., socjologia, („Zjawisko bezrobocia we Wrocławiu – aspekty ekonomiczne, społeczne i przestrzenne” s. 51)

31.Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyobrażenia miast, pod red. J. Słodczyka, socjologia, („Zmiany funkcji miast na terenach objętych bezrobociem strukturalnym na przykładzie wałbrzyskiego” s. 129, „Bezrobocie w miastach monokultury przemysłowej na przykładzie byłego województwa wałbrzyskiego” s. 143)

32. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, psychologia, („Zmiany w realizowaniu roli zawodowej” s. 572-575 o bezrobociu)

33.Psychologia jakości życia, red. A. Bańka, socjologia, („Poczucie jakości życia osób bezrobotnych pięć lat temu i obecnie. Badania porównawcze” s. 135)

34.Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego, red. E. Trafiałek, socjologia, („Bezrobocie młodzieży. Zakres i skuteczność programów pomocowych” s. 134, „Formy wsparcia rodzin bezrobotnych w świetle

obowiązujących przepisów prawnych” s. 160, „Wspomaganie rozwoju bezrobotnych z wyuczoną bezradnością” s. 220)

35.Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, red. A. Karwańska, socjologia, („Bezrobocie jako problem społeczny i jako przedmiot rozważań socjologii” s. 241, „Ekonomiczne i socjologiczne podejście do bezrobocia” s. 245)

36.Czekaj K. i in., Labirynty współczesnego świata. Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, pedagogika, („Bezrobocie” s. 169)

37.Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji, Re. O. Carre i in., socjologia, („Dynamika bezrobocia w regionie łódzkim w kontekście zmian gospodarczych i społecznych” s. 35, „Sytuacja utraty pracy

w doświadczaniu bezrobocia” s. 47, „Poszukiwanie pracy - w kręgu osób i instytucji” s. 63, „Wyobrażenia o pomocy bezrobotnym” s. 91, „działania profilaktyczne: problem włączenia do społeczeństwa” s. 179)

38.Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, pedagogika, („Rodzina długotrwale bezrobotna jako rodzina dysfunkcyjna –charakterystyka i formy pomocy” s. 273)

39.Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, red. J. Ostrouch, socjologia, (Życie rodzinne pracujących zawodowo kobiet i ich relacje z bezrobotnymi mężami” s. 115)

40.Friesen A., Od agresji do czułości czyli prawie wszystko o sztuce wychowania. Poradnik dla rodziców

i pedagogów, pedagogika, („Bezrobocie” s. 34)

41.Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, red. K. Piątek, A. Karwacki, socjologia, („Bezrobocie polskiej młodzieży w perspektywie Unii Europejskiej” s. 105, „Wykorzystanie instrumentów aktywizacji bezrobotnych na dolnośląskim rynku pracy” s. 151)

42.Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, socjologia, („Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce“ s. 333)

43.Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza

i przeciwdziałanie, red. J. Królikowska, socjologia, („Brak pracy i niestabilność zatrudnienia jako przyczyna frustracji społecznych“ s. 266, „Obraz bezrobocia w badaniach psychologów“ s. 278, „Wpływ lęku przed bezrobociem na stan zdrowia“ s. 291)

44.Krzesińska- Żach B., Pedagogika rodziny : przewodnik do ćwiczeń, pedagogika, („Rodzina z problemem bezrobocia jako rodzina dysfunkcyjna“ s. 49)

45.Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, red. Z. Palak, socjologia, („Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych” s. 187)

46.Czarnecki K. M., Psychologia zawodowej pracy człowieka, psychologia, („Człowiek pracy – bezrobotny” s. 136)

47.Transformacja, elity, społeczeństwo, red. M. Jarosz, socjologia, („O biedzie i bezrobociu” s. 119)

48.Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, pedagogika, („Edukacja dorosłych a ich praca zawodowa i bezrobocie” s. 122)

49.Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk i in., socjologia, („Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej – doświadczenia niemieckie” s. 55, „Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce” s. 68)

50.Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. M. Jarosz, socjologia, („Ubodzy i bezrobotni” s. 107)

51.Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, socjologia, („Bezrobocie jako zjawisko społeczne” s. 138)

52.Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, red. B. Kromolicka i in., pedagogika, („Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej” s. 384)

53.Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, red. F. W. Wawro, socjologia, („Stres bezrobocia jako problem współczesnej młodzieży” s. 159)

54.Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, socjologia, („Doświadczenie dzieciństwa w sytuacji bezrobocia rodziców” s. 156)

55.Rodzina jako środowisko pracy socjalnej. Teoria i praktyka, red. B. Matyjas i in., socjologia, („Różnorodność form pomocy rodzinie dotkniętej bezrobociem” s. 121)

56.Opieka i Wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, red. B. Matyjas i in., pedagogika, („Bezrobocie jako czynnik warunkujący realizacje funkcji rodziny” s. 25)

57.Szpringer M., Profilaktyka społeczna. Rodzina. Szkoła. Środowisko lokalne, socjologia, („Bezrobocie, ubóstwo, bezdomność” s. 47)

58.Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, psychologia, („Bezrobocie osób niepełnosprawnych: jego przyczyny i konsekwencje” s. 236)

59.Biała J., Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, pedagogika, („Zjawisko bezrobocia jako czynnik destabilizacji życia rodzinnego” s. 75)

60.Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, pedagogika, („Czy wiek XXI stanie się początkiem ery bezrobocia?” s. 57, „Bezrobocie wśród osób w młodszym wieku produkcyjnym zagrożeniem początku XXI wieku w Polsce” s. 421, „Praca i jej znaczenie w opinii bezrobotnych absolwentów” s. 439)

61.Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, red. L. Golinowska i in., psychologia, („Poczucie jakości życia u osób długotrwale bezrobotnych” s. 101, „Pomoc Psychologiczna a dobrostan i zdrowie osób długotrwale bezrobotnych” s. 109, „długoterminowe bezrobocie jako ryzyko wykluczenia społecznego” s. 119)

62.Edukacja ustawiczna: wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S. M. Kwiatkowski, pedagogika, („Człowiek pracy a bezrobocie” s. 179)

63.Szyszka M., Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, socjologia, („Społeczny obraz polskiego bezrobocia i jego konsekwencje dla rodziny” s. 118, „Polityka zatrudnienia i formy wsparcia bezrobotnych i ich rodzin” s. 128)

64.Sztumski J., Socjologia pracy, socjologia, („Bezrobocie i jego konsekwencje” s. 46)

65.Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego: skrypt dla studentów, socjologia („Bezrobocie” s. 236)

66.Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc i in., socjologia, („Bezrobocie wyzwaniem dla społeczności lokalnej” s. 208, „Wspieranie rodzin dotkniętych bezrobociem wazną powinnością we współczesnym świecie” s. 216)

67.Borowicz R., Kwestie społeczne : trudne do rozwiązania Czy nierozwiązywalne? Socjologia, („Syndrom bezrobocia” s. 275)

68.Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej: przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, socjologia, („Metodyka pracy społecznej/socjalnej z osobami bezrobotnymi” s. 63)

69. Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, red. A. Keplinger, socjologia, (Bajcar B., Gąsiorowska A., “Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej” s. 297)

70.Aktywizacja – Integracja – Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, red. nauk. Wódz K. i in., socjologia, („Szanse aktywizacji bezrobotnych na lokalnym rynku pracy jako wyzwanie polityki gospodarczej i społecznej”, s. 29)

71.Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa, red. Romanowska-Łakomy H. i in., filozofia, („Człowiek w sytuacji utraty pracy”, s. 247)

72.Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, socjologia, (m. in. „Definicje bezrobocia”, s. 11)

73.Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, red. Majewska-Gałęziak A., socjologia, (Projekty warsztatów: „Autoprezentacja”, s. 137, „Interpersonalne aspekty pracy z osobą bezrobotną”, s. 151)

74.Bezrobotny i co dalej?, red. Z. Bobera, J. Telep, ekonomia

75.Ciesielski M., Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? ekonomia

76.Chudzicka-Czupała A., Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia, ekonomia

77.Corfield R., Rozmowa kwalifikacyjna, ekonomia

78.Banecka E., Poszukiwanie pracy, ekonomia

79.Corfield R., Jak przygotować swoje CV żeby zdobyć wymarzoną pracę, ekonomia

80.Chrzanowska M. i in., Curriculum Vitae, listy motywacyjne, listy z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej, ekonomia

81.Caunt J., Bądź zorganizowany, ekonomia

82.Caunt J., Bądź pewny siebie, ekonomia

83.Nadzieja rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, red. J. Klich, ekonomia

84.Jacukowicz Z., Praca i jej opłacanie. System taryfowy. Przykładowy taryfikator kwalifikacyjny, ekonomia

85.Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, ekonomia

86.Mrozek M., Praca! Szukam, zmieniam, wybieram, ekonomia

87.Michoń P., Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, ekonomia

88.Polczyk M., Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? ekonomia

89.Owczarz A., Jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy?, ekonomia

90.Organiściak-Krzywkowska A., Regionalne uwarunkowania bezrobocia, ekonomia

91.Horodeński R. i in., Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty ekonomiczne i regionalne, ekonomia

92.Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, red. S. Golimowska, ekonomia

93.Zalega T., Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, ekonomia

94.Yate M., Pisanie CV w praktyce, ekonomia

95.Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, red. B. Sosnowska, ekonomia

96.Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, red. Sokołowska S., ekonomia („Kwestia społeczna na wsi popegeerowskiej – bezrobocie” s. 77, „Rola spółdzielczości wiejskiej w aktywizacji lokalnych społeczności” s. 145)

97.Szewczyk A., Informacja w walce z bezrobociem, ekonomia

98.Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, ekonomia

99.Rudnik J., Jak znaleźć pracę w Irlandii, ekonomia

100.Rynek pracy, red. E. Karpowicz, ekonomia

101.Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. S. Borkowska, ekonomia

102.Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. Z. Dach, ekonomia

103.Rynek pracy w skali lokalnej, red. R. Szul, A. Tucholska, ekonomia

104.Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, ekonomia

105.Danecka M., Bezrobocie i instytucje rynku pracy, ekonomia

106.Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, ekonomia

107.Rozmiarek J., Praca – jak szukać, zmieniać, utrzymać. Vademecum pracownika, ekonomia

108.Sawicka J., Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, ekonomia

109.Skórska A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, ekonomia

110.Ziomek A., Produkt krajowy a bezrobocie, ekonomia

111.Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, ekonomia („Bezrobocie w regionie łódzkim w okresie transformacji (wybrane zagadnienia), s. 191)

112.Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, ekonomia

113.Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, ekonomia

114.Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, ekonomia

115.Jarmołowicz i in., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, ekonomia

116.Główczyk J., Społeczno-ekonomiczne skutki transformacji ustrojowej w Polsce, ekonomia („Klęska galopującego bezrobocia” s. 120)

117.Kirenko J. i in., Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, ekonomia

118.Ptaszyńska B., Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce, ekonomia

119.Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, Solow R.M. i in., ekonomia

120.Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, red. P. Kaczmarczyk, W. Łukowski, ekonomia

121.Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, pr. zb., 2000, ekonomia

122.Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, red. A. Chmielak, B. Plawgo, zarządzanie („Koszty pracy – bariera rozwoju polskich przedsiębiorstw? S. 83, „Aktywność osób poszukujących pracy na przykładzie powiatu łomżyńskiego” s. 232)

123.Przedsiębiorczość studentów – teoria i praktyka, red. K. Safin, zarządzanie

124.Merski J. i in., Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse – bariery – perspektywy, zarządzanie

125.Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, 2009, administracja („Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji z obywatelem” s. 244)

126.Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, ekonomia („Era bezrobocia” s. 125)

127.Muszyński J., Megatrendy a polityka, polityka („Bezrobocie – problem współczesnych społeczeństw” s. 137)

128.Sztobryn J. i n., Sztuka poszukiwania pracy, ekonomia

129.Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, administracja, („Pozyskiwanie pracy i wspieranie poszukujących zatrudnienia” s. 177)

130.Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, ekonomia („Podstawowe cele polityki gospodarczej – wzrost gospodarki, kontrolowanie inflacji, ograniczanie poziomu bezrobocia, redystrybucja dochodów” s. 35)

131.Ślebarska K., Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontatywne, socjologia

132.Kobieta.Etyka.Ekonomia, red. Ozorowski E., Horodeński R., Cz., socjologia („Psychologiczna analiza funkcjonowania kobiet jako żon i matek w rodzinach dotkniętych bezrobociem” s.315)

133.Suchy S., Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, pedagogika, („Urzędy pracy a edukacja bezrobotnych” s.105)

134.Solak A., Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny, socjologia

135.Czechowska – Bieluga M. i in., Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, socjologia

136.Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, red. Dudek M., socjologia, („Bezrobocie jako jeden z czynników powodujących marginalizację współczesnej rodziny” s.249)

137. Gospodarka turystyczna w XXI wieku, red, Wilczyńska K., turystyka, („Ruch turystyczny a bezrobocie w polskich powiatach w latach 2004- 2008, s.329)

138.Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Cz. Horodelski, C. Sadowska-Snarska, 2009, ekonomia

139.Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, t. 1, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, ekonomia („Transgraniczne migracje siły roboczej w Unii Europejskiej: efekt integracji czy globalizacji” s. 215, „Inflacja i stopa bezrobocia – analiza modelowa” s. 257, „Przestrzenne zróżnicowanie relacji stopy bezrobocia do ofert pracy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” s. 335)

140.Rynek pracy w powiecie złotoryjskim – stan i perspektywy rozwoju, red. K. Safin, ekonomia

141.Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Raport końcowy, pr. zb., ekonomia

142.Konopka D., Kultura bezrobotnych-konieczność czy przypadek?, socjologia

143.Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, ekonomia („Rola samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezrobociu i ograniczaniu jego negatywnych skutków” s. 201, „Regionalne zróżnicowanie poziomu bezrobocia w Polsce” s. 229; „Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rynki pracy w Polsce” s. 431)

144.Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, red. A.P. Balcerzak, D. Górecka, ekonomia („Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy” s. 95)

145.Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, polityka („Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych” s. 243)

146.Urbaniak B., Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski, 2011, ekonomia

147.Godność pracy ludzkiej, red. J. Cymbała, 2010, ekonomia, („Bezrobocie jako wyzwanie do solidarności” s. 57)

148.Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, 2002, administracja („Pomoc społeczna wobec problemów lokalnego bezrobocia w Polsce”, s. 273; „Aktywizacja działań w sferze pośrednictwa pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku” s. 379)

149. Lubińska-Bogacka M., Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych, socjologiaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Bezrobocie 1 iconBezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych I cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarki, zwłaszcza w rolnictwie. Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie 1 iconBezrobocie

Bezrobocie 1 iconBezrobocie w Polsce

Bezrobocie 1 iconKapitał społeczny a bezrobocie

Bezrobocie 1 iconBezrobocie kabaj mieczysław

Bezrobocie 1 iconBezrobocie I jego konsekwencje

Bezrobocie 1 iconZagadnienie 14 Bezrobocie Przyczyny

Bezrobocie 1 iconBezrobocie bezrobotny to osoba która

Bezrobocie 1 iconBezrobocie, inflacja I krzywa Phillipsa

Bezrobocie 1 icon3 Bezrobocie 1 Poziom I stopa bezrobocia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom