Organizacja I zarządzanie wykład 3
Pobierz 12.8 Kb.
NazwaOrganizacja I zarządzanie wykład 3
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar12.8 Kb.
TypDokumentacja
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WYKŁAD 3


Formy organizacyjno-prawne spółek:

1.Typy spółek –podstawa prawna działalności


2.Rodzaje-dotyczy wniesionego wkładu

-spółki osobowe(nie jest wymagany kapitał początkowy)

-spółki kapitałowe(z o.o. , akcyjna)- wymagany kapitał


SPÓŁKA CYWILNA s.c.

Kodeks Cywilny art.860-875 Dz.U.Nr. 16/1964 r. z późniejszymi zmianami. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem(najpierw rejestracja potem umowa).

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki..


SPÓŁKA JAWNA sp.j.

Jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą, a nie jest inną spółką handlową. Posiada ułomną osobowość prawną.

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz z...


Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólnikowi prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

Prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu lub kilku wspólnikom- Zarządowi.

Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego nawet gdy spółka poniosła stratę.


SPÓŁKA PARTNERSKA sp. p.

Jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników(partnerów) w celu wykonywani wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art.88 w odrębnej ustawie.


Wolne zawody: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, księgowy, lekarz, położna, rzeczoznawca majątkowy


Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności.


SPÓŁKA KOMANDYTOWA sp.k.


Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki chyba, że umowa stanowi inaczej.


SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA s.k.a.


Jest spółka osobową mającą na celu prowadzenie przedsiebiorstwa pod własną firmą , w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50000 zł.

Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Statut w formie aktu notarialnego.

Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Spółkę reprezentują komplementariusze. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. W spółce można ustanowić Rade Nadzorczą, jeżeli jest>25 osób.

Radę Nadzorcza powołuje Walne Zgromadzenie.


SPÓŁKA z.o.o.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i może być tworzona w każdym celu prawnie dozwolonym. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane mogą być przez jedną lub więcej osób. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Kapitał spółki musi wynosić minimum 50 000 zł. Wysokość  jednego udziału winna wynosić minimum 500 zł. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Z chwilą wpisania jej do rejestru spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego .

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

  1. Zawarcia umowy spółki (w formie aktu notarialnego)

  2. Wniesienia przez wspólników wkładu na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki

  3. Powołania zarządu

  4. Ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej , jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki

  5. Wpisu do rejestru

Spółka powinna posiadać zarząd, radę nadzorczą lub komisje rewizyjną. Rada nadzorcza musi być powołana, gdy kapitał zakładowy przekracza sumę 500 000 zł i wspólników jest więcej niż 25. Najwyższym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników.

Udziałowcy spółki partycypują w zyskach i kwocie likwidacyjnej stosownie do posiadanego wkładu lub zgodnie z zasadami zawartymi w akcie założycielskim. Udział nigdy nie może być papierem wartościowym; jego minimalna wartość musi wynosić 500 zł.

Obrót udziałami jest swobodny. Można je zbywać, zastawiać i dzielić (o ile po podzieleniu ich wartość nie będzie niższa od ustawowego minimum). Jednak Kodeks spółek handlowych przewiduje szereg wyjątków, a najważniejszy z nich to możliwość uzależnienia w akcie założycielskim spółki zbycia lub zastawienia od jej zezwolenia.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconI. Organizacja I zarządzanie przedsiębiorstwem wykład

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja I zarządzanie

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja I zarządzanie

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja I zarzadzanie

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja I zarządzanie w administracji

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja I Zarządzanie Turystyką dr A. Wójtowicz

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja I Zarządzanie Turystyką dr A. Wołoszyn

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconBanki komercyjne. Organizacja I zarządzanie

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja, ekonomika I zarządzanie przedsiębiorstwem

Organizacja I zarządzanie wykład 3 iconOrganizacja pracy, zarządzanie I ergonomia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom