Podstawy przedsiębiorczości
Pobierz 68.52 Kb.
NazwaPodstawy przedsiębiorczości
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar68.52 Kb.
TypDokumentacja
Podstawy przedsiębiorczości

SEMESTR I

1. Temat: Mechanizmy regulujące zachowania człowieka. Zachowania człowieka w sytuacjach trudnych.

Cel ogólny lekcji

Materiał nauczania (zakres treści)

Poznanie istoty i celowości nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Pojęcie „przedsiębiorczość” w odniesieniu do różnych obszarów aktywności człowieka. Pojęcie osobowości. Cechy i typy osobowości. Typy temperamentów i koncepcji psychologicznych człowieka.

Poznanie cech osobowości i mechanizmów regulujących zachowania człowieka.

Typy osobowości człowieka w odniesieniu do cech własnego temperamentu. Hierarchia potrzeb Maslowa. Zróżnicowanie ważności poszczególnych potrzeb wśród ludzi. Znaczenie uczuć w życiu człowieka.

Kształtowanie umiejętności stosowania technik antystresowych.

Przyczyny powstawania sytuacji trudnych. Pojęcie frustracji i jej objawy. Źródła stresu i skuteczne techniki antystresowe.

2. Temat: Postawy sprzyjające przedsiębiorczości. Analiza własnych mocnych i słabych stron. Społeczne podstawy przedsiębiorczości. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Konflikty w grupach społecznych

Poznanie cech osoby przedsiębiorczej.

Cechy osoby przedsiębiorczej. Samoakceptacja. Cechy osób uległych, asertywnych, agresywnych.

Poznanie własnej osobowości.

Etapy poznawania własnej osobowości. Wykorzystanie własnych mocnych stron. Metody minimalizowania negatywnych aspektów własnych słabości. Zasady gospodarowania czasem. Planowanie działań i ocena ich efektywności.

Doskonalenie pracy w zespole.

Kryteria podziału grup społecznych. Role przyjmowane przez grupy. Etapy rozwoju grupy. Zasady pracy zespołowej. Podział zadań w grupie. Cechy lidera.

Doskonalenie umiejętności komunikowania się za pomocą różnych środków werbalnych i niewerbalnych.

Zasady przemawiania. Podstawy prowadzenia dyskusji i debaty. Elementy komunikacji niewerbalnej: mimika, gestykulacja, postawa ciała, ubiór.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania: negocjacje, mediacje, arbitraż.

3. Temat: Upadek gospodarki centralnie planowanej. Droga Polski do gospodarki rynkowej. Rodzaje rynków w gospodarce.

Poznanie przyczyn upadku gospodarki centralnie planowanej.

Idea gospodarki centralnie planowanej. Cechy gospodarki: własność państwowa, centralne zarządzanie, brak konkurencji, upolitycznienie.

Poznanie przyczyn i skutków transformacji polskiej gospodarki po 1989 roku.

Transformacje ustrojowe w Polsce. Założenia i skutki wprowadzenia planu Balcerowicza. Drogi prywatyzacji gospodarki.

Poznanie klasyfikacji rynków.

Pojęcie rynku. Klasyfikacja rynków według poszczególnych kryteriów.

4. Temat: Popyt i podaż jako regulator rynku. Cechy gospodarki rynkowej. Działanie gospodarki rynkowej. Rola pieniądza w gospodarce

Poznanie mechanizmu równowagi rynkowej.

Prawo popytu i podaży. Komplementarność i substytucja dóbr. Cena równowagi rynkowej.

Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Wolna przedsiębiorczość. Własność prywatna. Konkurencja. System cen.

Poznanie przykładów oddziaływania bodźców ekonomicznych.

Działanie gospodarki rynkowej na wybranych przykładach. Rola zachęt ekonomicznych.

Poznanie roli pieniądza w gospodarce.

Pojęcie pieniądza. Historia pieniądza. Cechy pieniądza: trwałość, podzielność, rzadkość, zastępowalność. Funkcje pieniądza i pojęcie siły nabywczej.
5. Temat: Funkcjonowanie gospodarstw domowych. Planowanie budżetu domowego.

Poznanie struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce. Cele i funkcje gospodarstwa domowego. Źródła dochodów i wydatki gospodarstw domowych.

Poznanie struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce.

Cele i funkcje gospodarstwa domowego. Źródła dochodów i wydatki gospodarstw domowych.

6. Temat: Klasyfikacja przedsiębiorstw. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Majątek przedsiębiorstwa

Poznanie rodzajów przedsiębiorstw.

Działalność gospodarcza. Kryteria podziału przedsiębiorstw.

Poznanie cech poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw.

Osoba fizyczna a osoba prawna. Spółdzielnie. Przedsiębiorstwa państwowe. Fundacje. Stowarzyszenia. Rodzaje spółek. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

Poznanie źródeł finansowania i zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.

Majątek trwały i obrotowy. Aktywa i pasywa. Bilans. Zyskowność firm.7. Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej. Zasady tworzenia biznesplanu

Poznanie procedur i dokumentów wymaganych w celu podjęcia działalności gospodarczej.

Źródła pomysłów na działalność. Zalety i wady form działalności gospodarczej.

Poznanie struktury biznesplanu. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Określenie przedmiotu działalność. Opis przedsiębiorstwa, produktu, rynku. Analiza ryzyka. Harmonogram działań.

8. Temat: Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw. Rozliczenia finansowe wybranego przedsięwzięcia. Rola przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

Poznanie ogólnych zasad księgowości w przedsiębiorstwie.

Rodzaje rozliczeń. Koszty i przychody. Rachunek zysków i strat. Rodzaje kosztów.

Rozumienie zasad tworzenia rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat.


Poznanie powiązań przedsiębiorstw z innymi instytucjami.

Powiązania przedsiębiorstwa z instytucjami.

Struktury rynkowe: czysta konkurencja, monopol, oligopol.

9. Temat: Polityka antymonopolowa

Poznanie celowości wpływu państwa na gospodarkę rynkową.

Pozycja przedsiębiorstwa na rynku. Aspekty prawne polityki antymonopolowej.SEMESTR II10. Temat: Zasady działania i rodzaje banków. Co oferują banki?

Poznanie zasad działania systemu bankowego w Polsce.

Powstanie i rozwój banków. Zasady działania banków: uniwersalizm, samodzielność, konkurencyjność, samofinansowanie. Rola NBP jako banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej.

Poznanie zasad działania systemu bankowego w Polsce.

Usługi banków komercyjnych dla ludności i przedsiębiorstw. Rodzaje kredytów.

11. Temat: Handel na rynku – pojęcie giełdy. Zasady obrotu papierami wartościowymi. Fundusze powiernicze

Poznanie zasad działania giełd towarowych i kapitałowych.

Giełdy towarowe i kapitałowe. Działanie giełdy papierów wartościowych. Znaczenie Komisji Papierów Wartościowych.

Poznanie zasad działania giełdy papierów wartościowych.

Akcje zwykłe i uprzywilejowane. Obligacje skarbowe i samorządowe. Źródła informacji o zmianach i kursach akcji i obligacji. Indeksy giełdowe. Ceduła.

Planowanie różnych form inwestowania.

Pozabankowe instytucje finansowe. Rodzaje inwestycji w funduszach powierniczych. Strategie inwestowania.

12. Temat: Sens ekonomiczny ubezpieczeń. Działanie systemu emerytalnego. Dobrowolne ubezpieczenia

Poznanie celowości ubezpieczeń.

Cel i funkcje ubezpieczeń. Rodzaje ubezpieczeń.

Poznanie zasad działania systemu emerytalnego.

Reforma emerytalna. Zasady działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składniki przyszłej emerytury.

Poznanie zasad działania systemu emerytalnego.

Zasady tworzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych. Ubezpieczenia na życie.
13. Temat: Od etatyzmu do neoliberalizmu. Państwo planuje dochody i wydatki

Poznanie roli i funkcji państwa w gospodarce.

Poglądy na rolę państwa w gospodarce. Założenia etatyzmu i neoliberalizmu. Funkcje państwa w gospodarce.

Poznanie wpływu państwa na gospodarkę.

Wpływ inwestycji i dotacji państwowych na gospodarkę. Zasady polityki pieniężnej i fiskalnej.

Poznanie źródeł dochodów i struktury wydatków państwa.

Pojęcie i funkcje budżetu państwa. Źródła dochodów, struktura wydatków państwa. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

14. Temat: Wszyscy płacimy podatki. Budżety lokalne

Poznanie zasad systemu podatkowego w Polsce.

Podatki bezpośrednie i pośrednie. Zasady opodatkowania osób fizycznych i przedsiębiorstw. Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy.

Poznanie zasad funkcjonowania i zadań samorządów terytorialnych.

Zadania samorządów terytorialnych. Mienie komunalne. Dochody i wydatki gmin.

15. Temat: Mierniki wzrostu. Czynniki wzrostu gospodarczego. Granice wzrostu. Kryzys w gospodarce rynkowej

Identyfikowanie podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Pojęcie wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu produkcji.
Poznanie czynników wspierających i ograniczających rozwój gospodarczy.

Postęp naukowo-techniczny. Zatrudnienie. Wydajność pracy. Efektywność kapitału.

Ukazanie przyrodniczych ograniczeń rozwoju gospodarczego.

Wyczerpanie zasobów surowcowych. Degradacja środowiska naturalnego. Czynniki demograficzne i kapitałowe.

Przedstawienie zmian w gospodarce światowej.

Cykliczność gospodarki rynkowej. Pojęcie i przyczyny inflacji. Wpływ inflacji na gospodarkę. Sposoby ograniczania inflacji.16. Temat: Reklama wpływa na nasze decyzje. Konsumenci wymagają ochrony. Etyka biznesu.

Poznanie wpływu reklamy na konsumentów.

Korzyści i zagrożenia płynące z reklam. Strategie reklamowe przedsiębiorstw.

Nabycie umiejętności korzystania z praw konsumenckich.

Prawa konsumentów. Rola instytucji ochrony konsumentów. Prawa wynikające z rękojmi i gwarancji.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Dążenie do maksymalizacji zysku. Przykłady nieetycznych zachowań w biznesie. Etyka zawodowa.

17. Temat: Prawo pracy. Formy zatrudnienia. Związki zawodowe. Zmiany na rynku pracy. Poszukiwanie pracy wymaga aktywności. Przygotowanie aplikacji dla pracodawcy.

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw u uczniów –przyszłych pracowników i pracodawców.

Umowa o pracę jako podstawowa forma zatrudnienia. Obowiązki pracownika i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy.

Poznanie form zatrudnienia.

Zasady zawierania umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Samozatrudnienie jako nowa forma wykonywania pracy.

Poznanie roli związków zawodowych.

Zadania związków zawodowych. Protesty pracownicze. Skutki społeczne i gospodarcze strajku.

Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.

Praca jako towar. Przyczyny i mierniki poziomu bezrobocia. Rodzaje i zróżnicowanie regionalne bezrobocia. Formy walki z bezrobociem.

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy.

Skuteczność aktywnych i pasywnych metod poszukiwania pracy. Zasady analizy ogłoszeń prasowych.

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy.

Wymagania pracodawców. Zawartość i zasady przygotowania życiorysu i listu motywacyjnego. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

18. Temat: Integracja gospodarcza ze światem

Wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy międzynarodowej.

Zasady międzynarodowego podziału pracy. Wymiana towarowa Polski z zagranicą.

Wskazanie korzyści i obowiązków wynikających z udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

Polska a Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Poznanie genezy Unii Europejskiej.

Historia integracji – Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Rola traktatów europejskich. Rozwój terytorialny Unii Europejskiej.

Poznanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Główne instytucje Unii Europejskiej i ich zadania. Rola organów pomocniczych Unii Europejskiej. Zasady działania wspólnego rynku. Unia monetarna.

Wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających z integracji Polski z Unią Europejską.

Droga Polski do integracji. Wpływ integracji na sytuację w Polsce. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających z globalizacji.

Pojęcie i przyczyny globalizacji. Szanse i zagrożenia związane z globalizacją gospodarki i polityki. Antyglobaliści na świecie.

Wskazanie zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego.

Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym. Problemy demograficzne i żywnościowe. Choroby cywilizacyjne i społeczne.Podręcznik:

Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawy przedsiębiorczości iconPodstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości iconPodstawy przedsiębiorczośCI

Podstawy przedsiębiorczości iconPaulina haja podstawy przedsiębiorczośCI

Podstawy przedsiębiorczości iconGrupa X warsztaty podstawy przedsiębiorczośCI

Podstawy przedsiębiorczości iconWymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości icon10 Podstawy przedsiębiorczości w turystyce I gastronomii 20

Podstawy przedsiębiorczości iconProgram nauczania przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości"

Podstawy przedsiębiorczości iconI dane wstępne: Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości iconWymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości iconZadanie: Podstawy przedsiebiorczości Zaznacz prawidłową odpowiedź

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom