1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r
Pobierz 0.93 Mb.
Nazwa1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r
strona8/21
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar0.93 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

2.12. Subwencje z budżetu państwa i dotacjeSubwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 62.257.076 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,1% i były one wyższe o 4.907.809 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2006 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:


Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 58.385.288 zł, tj.61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2006 r. była ona wyższa o 3.742.130 zł.


Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 3.871.788 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2006 roku była ona niższa o kwotę 1.165.679 zł.


Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 19.119.364,01 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 45,8% i były one wyższe o 1.579.018,63 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2006 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 15.839.604,18 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 3.279.759,83 zł.

Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

2.B PRZYCHODY BUDŻETOWEW I półroczu 2007r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 68.026.914,32 zł, co stanowi 31,5% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:


§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W planie przychodów budżetu ujęta jest kwota 555.815 zł, stanowiąca planowany zwrot pożyczki od Województwa Opolskiego w ramach projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Udzielenie pożyczki a następnie jej spłata nastąpi w II półroczu 2007 r.


§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łączna kwota 26.669.974,32 zł:


 • Na podstawie umowy pożyczki Nr ZPORR-111.008242.16 z dnia 26.09.2005 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole została przyznana pożyczka na prefinansowanie, celem zapewnienia płynności projektu
  pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu”. W I półroczu 2007r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 9.683.679,14 zł;

 • Na podstawie umowy pożyczki Nr 22/2006/Z z dnia 14.11.2006 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  a Gminą Opole została przyznana pożyczka w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności. W I półroczu 2007 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 16.986.295,18 zł.


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 13.077.586,34 zł:

 • Na podstawie umowy pożyczki Nr 18/2005/G-41/OW-OK.-OT/P z dnia 21.07.2005, Aneksu Nr 01/032/2006 z dnia 15.05.2006r., Aneksu Nr 2 z dnia 14.06.2006 r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Opole została przyznana pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.
  W I półroczu 2007 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 8.285.114,67 zł;

 • Na podstawie umowy kredytowej Nr 310-13/1/II/30/x2x/2005 z dnia 23.12.2005r., Aneksu Nr 1 z dnia 08.02.2006 r., Aneksu Nr 2 z dnia 28.07.2006 r. zawartej pomiędzy PKO Bank Polski S.A. a Miastem Opole został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” realizowanego w latach 2004-2008 w ramach Funduszu Spójności/ISPA”.
  W I półroczu 2007r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 4.288.840,47 zł;

 • Na podstawie umowy kredytowej Nr 5/W08/TM/2006/229 z dnia 30.08.2006r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
  w Warszawie Oddział w Opolu został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu przy ul. Grodzickiej 48. W I półroczu 2007r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 503.631,20 zł,


§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2006 r. – przy planie wynoszącym kwotę 23.134.065 zł, a faktyczne wykonanie w tej pozycji wyniosło kwotę 28.279.353,66 zł, co stanowi realizację planu w 122,2%. Wolne środki z 2006 r. przeznaczone zostały realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 r.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Powiązany:

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2008 r

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez radę miasta opola oraz prezydenta miasta opola w 2007 R

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r iconProcedura uchwalania budżetu miasta Opola – wg uchwały Nr vi/45/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola w 2009 R

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola w 2004 roku

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola w 2003 roku

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola w 2005 roku

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola w 2006 roku

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r iconDo Zarządzenia Nr 631 Prezydenta Miasta Opola

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r iconPrezydenta miasta opola z dnia 1 października 2010 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom