1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady
Pobierz 89.43 Kb.
Nazwa1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady
strona1/3
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar89.43 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady.


Ekonomia to nauka badająca w jaki sposób społeczeństwo gosp. podejmuje decyzje o tym co , jak i dla kogo wytwarzać.

Def II – jest to nauka o tym jak jednostki i społeczeństwa podejmuję decyzję o wykorzystaniu rzadkich zasobów , które mogą mieć inne alternatywy zastosowania dla produkcji dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną i przyszłą między jednostki i grupy w społeczeństwie.

Mikroekonomia – zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych dóbr , rynków , podmiotów gospodarczych , pomija się związki z resztą gospodarki.

Makroekonomia – zajmuje się analizą gospodarki jako całości , kładzie nacisk na wzajemne związki między elementami pomijając ich szczegółową analizę / inflacja , bezrobocie, wzrost gospodarczy /


2.Wyjaśnij na czym polega różnica między wielkością popytu, funkcją popytu , tablicą popytu i krzywą popytu.

popyt – to ilość dobra jaką nabywcy są gotowi kupić przy różnym poziomie cen w określonym czasie.

Wzrost popytu przedstawiany jest jako przesunięcie jego krzywej w prawo


Zapotrzebowane - /wielkość popytu/ ilość dobra jaką nabywcy chcą i mogą kupić przy określonej cenie w określonym czasie.

Prawo popytu – wzrost ceny prowadzi do zmniejszenie zapotrzebowania , zaś spadek ceny zwiększa zapotrzebowanie przy pozostałych czynnikach nie zmienionych . ceteris paribus

Krzywa popytu – graficzna zależność między ceną a rozmiarem zapotrzebowania na dany towar przy innych warunkach nie zmienionych /zmienia się tylko cena/

Tablica popytu- to zestawienie pokazujące jakie ilości towarów nabywcy byliby gotowi kupić przy rozmaitych cenach przy danym dochodzie.


3.Opisz czynniki determinujące kształt krzywej popytu.


Cenowe- im wyższa cena ,tym mniejsza ilość dobra nabywana

-efekt substytucyjny- w wyniku wzrostu ceny dobra , nabywcy zastępują je dobrem tańszym

-efekt dochodowy – wzrost ceny wpływa na możliwości nabywcze , obniża jego dochód realny i konsument może nabyć mniej dóbr.

Niecenowe:

Dochody konsumentów - zmiany dochodów kupujących przesuwają popyt rynkowy na większość dóbr. Wzrost dochodów przesuwa krzywą popytu w górę. Oznacza to, że przy danej cenie popyt zgłaszany na dane dobro jest większy. Spadek dochodów przesuwa krzywą popytu rynkowego w dół, czyli że przy danej cenie rozmiary popytu na dane dobro są mniejsze.

Gusty i preferencje - każdy z kupujących posiada własne gusty lub preferencje odnoszące się do kupowanych dóbr. Każdy z nas posiada ulubiony kolor i chętniej kupuje tą odzież. Pojawiają się tzw. modne kolory. Wywiera to znaczny wpływ na gusty i preferencje kupujących odzież właśnie w kolorach modnych. W rezultacie popyt rynkowy na modną odzież przesuwa się w górę.

Substytuty - dwa dobra są substytutami jeżeli zmiana ceny (wzrost, spadek) na jeden z produktów, przy niezmienionej cenie drugiego, przesuwa popyt konsumentów w kierunku dobra tańszego. Klasycznym przykładem jest masło i margaryna.

Dobro komplementarne - dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. Wzrost (spadek) ceny mieszkań wpływa na spadek (wzrost) popytu na meble, sprzęt gos. domowego itp.

Przewidywanie cen relatywnych - kupujący może antycypować (wyprzedzać w czasie) zakupy dóbr przewidując znaczące zmiany ich cen. Antycypacja popytu występuje z niezwykłą ostrożnością w okresach długotrwałej i wysokiej inflacji. Kupujący tracą wtedy możliwości zmian cen relatywnych i o ile tylko posiadają jeszcze pewne zdolności dochodowe starają się kupować możliwie jak najszybciej i w zwiększonych często ilościach.

Liczba ludności - zmiany liczby ludności przesuwają krzywą popytu wielu produktów. Wzrost liczby ludności przesuwa krzywą w górę, spadek w dół.

Efekty naśladownictwa i demonstracji - niekiedy ludzie chcą wyróżniać się spośród innych, chcą być podobni do innych, wyposażając swoje mieszkania w podobny sposób. Typowym przykładem naśladownictwa większości jest moda, naśladowanie określonego stylu konsumpcji, np. stylu amerykańskiego, którego symbolami są coca -cola, spodnie tylu jeans oraz hamburger. Innymi zjawiskami wywierającymi na popyt na niektóre produkty są efekty demonstracji, z których najbardziej znane to efekt snobizmu oraz efekt Veblena. Efekt snobizmu występuje wówczas, gdy wielkość popytu na dane dobro zgłaszana przez konsumenta zmienia się w odwrotny sposób w porównaniu do zmian wielkości popytu pozostałych konsumentów.


4. Opisz czynniki determinujące kształt krzywej podaży.

Czynniki wpływające na rozmiary podaży.

Do najważniejszych czynników, które poza ceną danego produktu mają wpływ na kształcenie się wielkości podaży należą: ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywania cen oraz ilość przedsiębiorstw w gałęzi.

Ceny czynników produkcji - Wzrost cen wykorzystywanych do produkcji (wzrost płac, opłat za energię, czynszów, wzrost cen surowców, wzrost procentów od pożyczonego kapitału) powoduje, ceteris paribus, przesuwanie się krzywej podaży w górę. W sytuacji spadku cen czynników produkcji krzywa przesuwa się w dół. W pierwszym przypadku produkcja staje się mniej zyskowna i producenci ograniczają ilość oferowanych produktów.

Technologia - w ujęciu statycznym (czyli analizując zjawiska gospodarcze w danym momencie czasu) można przyjąć że technologia produkcji jest dana. W ujęciu dynamicznym kiedy do rozważań wprowadzimy czynnik czasu, należy uwzględnić postęp techniczny polegający na stosowaniu do produkcji nowych, bardziej efektywnych technologii. Nowa technologia obniża koszty wytwarzania jednostki produkcji, co przy danej cenie rynkowej zwiększa zyskowność produkcji. Krzywa podaży przesuwa się w dół, co oznacza większe ilości oferowanych produktów przy jakiejkolwiek danej cenie rynkowej.

Podatki i subsydia - np. podatek od wartości sprzedaży jest traktowany przez producenta jako dodatkowy koszt wytworzenia produktu. Tego rodzaju podatek wpływa niekorzystnie na krzywą podaży przesuwając ją w górę. W podobny sposób, aczkolwiek w przeciwnym kierunku, oddziaływają na podaż subsydia. Subsydia (dopłaty) traktowany jest jako element zmniejszający koszty.

Ilość przedsiębiorstw w gałęzi - wzrost liczby przedsiębiorstw w gałęzi zwiększa ilość oferowanych produktów - krzywa podaży rynkowej przesuwa się w dół. W przypadku zmniejszania się krzywa przesuwa się w górę.


5. Definicja dobra. Dobra substytucyjne i komplementarne. Dobra normalne i niższego rzędu.


Dobra - w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. np. samochód ,działka budowlana, chleb, praca naukowa


Przy dobrach substytucyjnych /zastępcze/ jedno dobro zastępuje drugie, toteż posiadanie jednego zmniejsza użyteczność drugiego, np. kawa i herbata, pszenica i żyto. Substytucja może być mniej lub więcej doskonała. O doskonałej substytucji mówimy wówczas, gdy jest ona:

a) zupełna, co istnieje wówczas, gdy jedno dobro może zaspokajać daną potrzebę tak dobrze jak drugie;

b) natychmiastowa, tj. gdy jedno dobro możemy zastąpić drugim bez żadnej straty czasu.

Substytuty - dwa dobra są substytutami jeżeli zmiana ceny (wzrost, spadek) na jeden z produktów, przy niezmienionej cenie drugiego, przesuwa popyt konsumentów w kierunku dobra tańszego. Klasycznym przykładem jest masło i margaryna.


Dobra komplementarne / uzupełniające się/ mają użyteczność łączną, tzn. posiadają pełną użyteczność dopiero w połączeniu, jak np. koń i wóz, klucz. i zamek. Przy tych dobrach posiadanie jednego z nich zwiększa użyteczność drugiego. Tak komplementarnymi, jak i substytucyjnymi mogą być zarówno dobra konsumpcyjne, jak i produkcyjne.

Dobro komplementarne - dwa dobra są komplementarne, jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. Wzrost (spadek) ceny mieszkań wpływa na spadek (wzrost) popytu na meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp.


Dobra normalne to w ekonomii wszystkie dobra na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców.

Dobra niższego rzędu to w ekonomii dobra na które popyt maleje przy wzroście dochodu nabywców. Przykładem dobra niższego rzędu może być np. używana, niskogatunkowa odzież.

6.Opisz stan równowagi rynkowej, sytuacje nadwyżki i niedoboru rynkowego.


ceną równowagi rynkowej - wielkość popytu na określony produkt (lub inny przedmiot wymiany) zrównuje się z wielkością jego podaży. Graficznym obrazem stanu równowagi rynkowej jest punkt równowagi rynkowej, tj. punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży.

Przy cenach rynkowych wyższych od ceny równowagi pojawia się nadwyżka podaży nad popytem (nadwyżka rynkowa), ceny rynkowe niższe od ceny równowagi powodują powstanie nadwyżki popytu nad podażą (niedobór rynkowy).Wystąpienie nadwyżki rynkowej, będące rezultatem zwiększenia się podaży lub zmniejszenia popytu pod wpływem innych niż cena czynników, uruchamia procesy dostosowawcze, polegające na obniżaniu ceny przez sprzedawców, w rezultacie czego rozmiary popytu rosną, a zmniejsza się wielkość podaży. Proces ten trwa dotąd, dopóki nie nastąpi ich zrównanie.W przypadku niedoboru rynkowego sprzedawcy podwyższają cenę tak długo, aż zmniejszająca się wielkość popytu i rosnąca wielkość podaży doprowadzą do ustalenia ceny równowagi.


7.Opisać cenę maksymalną i cenę minimalną. Jakie są rynkowe następstwa wprowadzenia cen maksymalnych a jakie cen minimalnych.


cena minimalna – to cena urzędowa , poniżej której nie wolno sprzedawać danego towaru , ustalenie następuje na wniosek producentów , jest ona zawsze wyższa od ceny równowagi.

Cel – ochrona producenta na rynkach o niewielkich dochodach i celach strategicznych np. rolnictwo , płaca minimalna .

Skutki – nadwyżka którą trzeba zlikwidować poprzez skup interwencyjny w celu sprzedaży , przechowania , zniszczenia . Wprowadzenia limitów , reklama , wykazanie innych zastosowań /biopaliwa/ ograniczenie dostępu do substytutów . Nie zachęca do obniżania kosztów , niszczenia środowiska naturalnego , eksport do krajów rozwijających się może zniszczyć ich gospodarkę , w przypadku płacy przy braku innych działań może zwiększyć bezrobocie ; ochrona przed potencjalnym wyzyskiem pracodawców, siła przetargowa związków zawodowych, zrzeszeń pracodawców – i ostatecznie ideologia i postawa grup rządzącej.


Cena maksymalna – to cena urzędowa , powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro jest niższa od ceny równowagi

Cel stosowania – ochrona konsumentów ubogich , słabszych ekonomicznie /dzieci , ludzi chorych , ludności lokalne/. Państwo – ceny leków, gaz, energia elektryczna.

Samorządy – ceny mieszkań komunalnych , czynsze

Skutki – może powstać niedobór rynkowy , likwidacja dopłaty dla producentów tworzy się nowy punkt równowagi , rozwój sieci sprzedaży /konkurencja , ulgi podatkowe/

8. Nietypowe zachowania konsumentów. Efekty i paradoksy popytowe.


Dobro Veblena jest to dobro luksusowe, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem ceny – jest to wyjątek w prawie popytu. Takie zjawisko jest nazywane efektem Veblena bądź efektem prestiżowym. Przykładem takiego dobra mogą być luksusowe samochody, wina, dzieła sztuki. W takim przypadku elastyczność cenowa popytu (jeśli we wzorze nie wprowadzono korygującego znaku minus) jest większa od zera.

Oznacza dobro na które rośnie popyt, nawet w przypadku wzrostu jego ceny.


Dobrami Giffena mogą być w pewnych okolicznościach chleb, ryż, benzyna.

Efekt pojawia się w sytuacji kiedy konsumenci kupują dwa towary A (np. ryż) i B (np. mięso) służące zaspokajaniu tej samej potrzeby. Towar B jest znacznie droższy od towaru A, lepiej zaspokaja potrzebę, ale jest mniej ekonomiczny dlatego konsumenci kupują tylko jego niewielkie ilości w celu lepszego, bardziej zróżnicowanego i satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeby. Kiedy rośnie cena towaru A to konsumenci muszą podnieść efektywność w jaką zaspokajają potrzebę, rezygnują więc z kupowania towaru B i za oszczędzone środki zakupują większą ilość towaru A. Tak więc wzrost ceny towaru A prowadzi do zwiększenia popytu na niego.


Efekt snoba - zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich spożycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe. W tym zjawisku krzywa popytu położona jest poniżej krzywej popytu dla typowego konsumenta, a jej opadająca tendencja jest znacznie silniejsza.

Przykład: grupa snobów z USA nie jada hamburgerów gdyż jest to według nich jedzenie dla zwykłego Amerykanina. Ponieważ według nich (grupy snobów) oni sami są wyjątkowi, jedzą potrawy z wyższej półki cenowej.Efekt owczego pędu (naśladownictwa) – zjawisko ma miejsce, gdy konsumenci pragną nabywać pewne dobra, nawet po wyższych cenach tylko dlatego, że kupują je inni. Wynika to z chęci naśladowania osób, z którymi chcą się utożsamiać.

Zjawisko to pozwala wyjaśnić m.in. wpływ mody na kształtowanie popytu. Krzywa popytu dla tej grupy konsumentów położona jest wyżej od krzywej popytu dla typowych konsumentów, a jej opadająca tendencja jest słabsza.

Przedstawia on sytuacje dokonywania wyborów rynkowych pod wpływem oddziaływania innych osób. Zjawiska te bazują na fakcie, że wielu konsumentów to osoby o tzw. zewnętrznym umiejscowieniu kontroli (zewnątrzsterowne).

9.Opisać konkurencję doskonałą.


Konkurencja doskonała- warunki istnienia bardzo duża liczba producentów i konsumentów , cenę ustala rynek – producenci i konsumenci są cenobiorcami , obniżka ceny jest nieracjonalna

Założenia :

  • jednorodność produktu

  • doskonała informacja o rynku

  • duża liczba sprzedających i kupujących

  • swoboda wejścia i wyjścia z branży

np. giełdy , targi owocowo-warzywne , aukcje internetowe , dolina krzemowa ...

Podmioty nie mają także bodźców do tego, by zmieniać swoją ofertę cenową, ponieważ każda jej zmiana będzie powodowała straty dla danego podmiotu. Jeżeli producent podniesie cenę swojego produktu, wówczas nie uda mu się go sprzedać, ponieważ nabywcy będą mieli dostępną wystarczającą ilość produktów konkurentów po niższej cenie. Obniżając natomiast cenę producent również traci, gdyż otrzymuje niższą zapłatę za produkty, które byłby w stanie sprzedać po wyższej cenie danej z rynku.

  • Brak interwencji państwa - oznacza, że wyłącznie mechanizm rynkowy ma wpływ na relacje między kupującymi a sprzedającymi, w tym na cenę;

  • Zerowe koszty transakcji - podmioty nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy kupna sprzedaży, jak np. uprzednie rozeznanie rynku.

  • Produkt posiada bliskie substytuty - dzięki temu nabywcy mogą łatwo zastąpić produkt innym, gdyby jego podaż była niewystarczająca.


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconEgzamin z mikroekonomii sformułuj podstawowy cel badań mikroekonomii, zdefiniuj obiekt badań I przedmiot ekonomii

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, prawa

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, prawa

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, wybranych

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconEgzamin dyplomowy 2007/2008 Pytania z mikroekonomii I makroekonomii

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów I rachunkowości

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów I rachunkowości

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, elementów prawa działalności gospodarczej, rachunkowości I finansów

1. Pojęcie ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii. Podaj przykłady iconIstota makroekonomii Ustroje gospodarcze Czym makroekonomia różni się od mikroekonomii ? „całość nie jest sumą części”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom