Sprawozdanie z realizacji projektu
Pobierz 245.58 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji projektu
strona1/5
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar245.58 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2   3   4   5

Warszawa, dnia 29 listopada 2011 r.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Klub Integracji Społecznej – „Pokonać siebie”

w okresie od dnia 01 września 2010 r. do dnia 31 października 2011 r.


ZADANIE 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


 1. Projekt był zarządzany przez koordynatora, pracownika OPS oddelegowanego do zarządzania projektem na cały etat. Do zadań koordynatora należało: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i płatniczych, przygotowywanie korekt wniosków, współpraca w tym zakresie z MJWPU oraz z innymi jednostkami m. in. Biurem Funduszy Europejskich, Biurem Polityki Społecznej, monitoring i kontrola postępu projektu, promocja projektu, podział zadań, wyłanianie i zatrudnianie realizatorów, współpraca z księgowością i administracją OPS, przygotowywanie i wdrażanie dokumentacji, koordynacja zakupów, organizacja prac administracyjno-biurowych. 1. Do obsługi finansowej projektu został oddelegowany na 1/3 etatu pracownik OPS. Osoba ta prowadziła bieżącą obsługę finansową projektu, przygotowywała część finansową wniosków o płatność, współpracowała z koordynatorem i księgowością OPS w zakresie postępu finansowego realizacji poszczególnych zadań. Asystent finansowy prowadził dokumentację czasu pracy i zadań wykonywanych na rzecz projektu w postaci kart pracy. Karty pracy znajdują się w dokumentacji OPS. 1. Zakupiliśmy wnioskowany w ramach cross-financingu sprzęt do zarządzania tj. laptop z oprogramowaniem do obsługi projektu, drukarkę, szafę na dokumenty. 1. W zadaniu 1 „Zarządzanie projektem” poza cross-financingiem zakupiliśmy: torbę do laptopa, pieczątkę projektową, oprogramowanie do zarządzania projektem.ZADANIE 2 PROMOCJA PROJEKTU


W ramach tego zadania zgodnie z wnioskiem zrealizowane zostały poszczególne działania projektowe:   • Pakiety promocyjne dla uczestników i prowadzących (segregator, notes, długopis z logo PO KL, UE, OPS). Zakup jednorazowy na rok 2010 i 2011. Zadanie wykonała firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma zewnętrzna - IMAGE MEDIA GROUP Sp. z o. o. Pakiety promocyjne w ilości 70 sztuk zostały rozdysponowane zgodnie z planem. W okresie od października do grudnia 2010 pakiety otrzymało 26 uczestników Programu, 23 realizatorów oraz pracowników Ośrodka ( w tym kadra zarządzająca, księgowość, asystenci rodzinni, pracownicy socjalni). W lutym 2011 21 pakietów ponownie rozdysponowano pośród uczestników Programu. W dokumentacji OPS znajdują się listy potwierdzające odbiór pakietów.

   • Pakiety higieniczne (kosmetyczka z nadrukiem PO KL, UE, OPS, szampon, mydło pasta, kubek, szczoteczka, ręcznik itp.) Zakup jednorazowy został wykonany w związku z wyposażeniem uczestników Projektu na zajęcia wyjazdowe w 2010 i 2011 r. Zakupu kosmetyczki z nadrukiem logotypów dokonaliśmy w drodze zapytania ofertowego, wykonała je firma zewnętrzna - UNI-FORM Jacek Dzianachowski. Pozostały asortyment higieniczny został zakupiony przez pracownika OPS. Pakiety higieniczne w ilości 41 szt. zostały rozdysponowane zgodnie z planem : 23 uczestników otrzymało pakiet higieniczny przed wyjazdem na warsztaty integracyjno – aktywizujące w październiku 2010 roku. Kolejne pakiety higieniczne zostały rozdysponowane 14 uczestnikom przed wyjazdem na warsztaty „Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych” w lutym 2011 roku. Pozostałe 4 pakiety zostały wydane innym uczestnikom Programu. W dokumentacji OPS znajdują się listy potwierdzające odbiór pakietów.

   • Koszulki, polary, plecaki z nadrukiem PO KL, UE, OPS dla uczestników projektu. Zadanie wykonała firma zewnętrzna, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego – UNI-FORM Jacek Dzianachowski. Asortyment w ilości 35 szt. został rozdysponowany zgodnie z planem. 23 uczestników Projektu oraz 5 realizatorów otrzymało zestawy w październiku 2010, przed wyjazdem na szkolenie integracyjno – rozwojowe, które odbyło się w Szczyrku. 3 komplety otrzymali uczestnicy, rekrutowani do udziału w Programie, już w trakcie jego realizacji, w okresie X- XII 2010. Pozostałe 3 komplety zostały rozdysponowane pośród trzech najbardziej potrzebujących uczestników Programu w maju 2011 roku. Jeden komplet został zachowany do dokumentacji Programu. W dokumentacji OPS znajdują się listy potwierdzające odbiór koszulek, polarów i plecaków.

   • W październiku 2010 r. zakupiono 2 tablice na budynki, w których realizowany jest projekt, spełniające wytyczne dotyczące oznaczania projektów realizowanych
    w ramach PO KL. Zadanie wykonała firma zewnętrzna - VERTE DUO. Tablice projektowe zostały umieszczone na budynkach przy ul. Wiatracznej 11 siedziba zarządu projektu i Paca 42 – miejsce realizacji projektu.


Konferencja podsumowująca projekt.

 • wynajem sali konferencyjnej i sal warsztatowych, catering - zadanie wykonała firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma zewnętrzna – BEST WESTERN Hotel FELIX.

 • materiały konferencyjne typu teczka konferencyjna, notes, długopis - zadanie wykonała firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma zewnętrzna – Zakład Poligraficzny BIS. Materiały konferencyjne w ilości 150 szt. zostały rozdysponowane zgodnie z planem. W dokumentacji OPS znajdują się listy potwierdzające odbiór materiałów konferencyjnych.

 • 2 wykładowców z zewnątrz. Do wykonania tego zadania zostali zaproszeni: Pani Izabela Krasiejko - wykład na temat „Użyteczność Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pomocy społecznej (opinie pracowników, klientów, efekty pracy)”,
  z którą zawarto umowę o dzieło oraz Pan Tomasz Świtek prowadzący wykład na temat „Co działa w pomocy psychologicznej a Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”, (umowa zawarta z firmą Centrum PSR –Tomasz Świtek).Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni między innymi pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, pedagodzy szkolni, pracownicy organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pragi – Południe. Rozesłano 256 zaproszeń do udziału w konferencji, ostatecznie udział w niej wzięło 142 uczestników.


Na tematykę konferencji składały się następujące elementy:

 • Prezentacja „Aktywność m.st. Warszawy w pozyskiwaniu środków europejskich na projekty społeczne”,

 • Prezentacja „Klub Integracji Społecznej – a potrzeby klientów OPS”

 • Prezentacja „Charakterystyka Programu KIS oraz jego efekty”

 • Prezentacja „Użyteczność Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pomocy społecznej (opinie pracowników, klientów, efekty pracy)”

 • Prezentacja „Co działa w pomocy psychologicznej a Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

 • zajęcia warsztatowe dla chętnych:

 • „Ku temu co będzie – fotografie budujące nadzieję”

 • „Przychodzi baba do lekarza czyli jak rozmawiać, aby klienci chcieli współpracować”

 • „Klient i jego wybory”

 • „ W poszukiwaniu siły i mocy”

 • Publikacja (przygotowanie i druk). Do wykonania publikacji została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma zewnętrzna – ART RODAR Witold Krysiak, Dorota Rostek. Publikacja została wydana w nakładzie 800 szt.Publikacja poświęcona jest szerzeniu idei Klubów Integracji Społecznej opartych na wzmacnianiu kompetencji jego uczestników z jednoczesnym poszanowaniem ich indywidualności, odrębności. Publikacja zawiera następujące komponenty:

- założenie programowe Klubu Integracji Społecznej,

- charakterystykę uczestników Programu,

- opis zrealizowanych zadań,

- sposoby i metody realizacji zadań,

- efekty Programu


Publikacja została dołączona do pakietu konferencyjnego, który otrzymał każdy uczestnik. Pozostała część woluminów zostanie przekazana do rozdysponowania zainteresowanym placówkom, instytucjom, organizacjom.


Realizatorem tego zadania był koordynator Programu.


ZADANIE 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW


Rekrutacja uczestników odbywała się we wrześniu 2010. Została przeprowadzona wśród 60 -osobowej grupy bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, bezdomnych, biernych życiowo i zawodowo osób. Kandydatów do udziału w programie typowali pracownicy socjalni oraz inni specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z każdym z uczestników omawiane były cele, formy realizacji Programu, wymieniane były oczekiwania zarówno prowadzących jak i klientów. Rozmowy były również przeprowadzone pod kątem spełniania kryteriów i badania motywacji. Do Programu zrekrutowano 25 osób spełniających kryteria takie jak: długotrwałe bezrobocie, bezdomność, trudności readaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego, długotrwała choroba, niepełnosprawność, ukończone 45 lat, uzależnienia.

Wspólnie z klientami dokonywane były wstępne podziały na dwie grupy.

16 uczestnikom zostało zaproponowane, aby wzięli udział w rozszerzonej formie Programu, polegającej na większej częstotliwości zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych. 13 osób wyraziło zgodę na tę formę zajęć. Trzy osoby wyraziły chęć przystąpienia do Programu, biorąc udział w szkoleniu umiejętności interpersonalnych i społecznych w krótszej formie.

Do zajęć Programu Klub Integracji Społecznej w grupie przeznaczonej dla osób wymagających szerszych oddziaływań korekcyjno – terapeutycznych przystąpiło 13 osób, natomiast do grupy przeznaczonej dla osób wymagających mniejszego wsparcia przystąpiło ostatecznie 12 osób.

Zrekrutowani uczestnicy podpisywali deklarację przystąpienia do Programu, umowę w sprawie realizacji programu Klubu Integracji Społecznej, oświadczenie o o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku

Zadanie realizował koordynator, terapeuta oddelegowany na ½ etatu, pracownik socjalny oddelegowany na cały etat oraz terapeuta z zewnątrz w wymiarze 10 godzin.


W Programie docelowo udział wzięło 27 osób w tym : 11 kobiet i 16 mężczyzn w wieku od 28 do 60 lat.

Kryteria według podstawy do udzielenia pomocy w świetle ustawy o pomocy społecznej


Charakterystyka uczestników zgodnie z kryterium podstawy do udzielenia pomocy

( Ustawa o pomocy społecznej)Ubóstwo - wszyscy uczestnicy programu Klub Integracji Społecznej posiadają bardzo niski dochód własny bądź nie posiadają żadnych własnych środków utrzymania. Środki własne stanowią alimenty, zasiłki rodzinne, dochód osiągany przez partnerów, dodatek mieszkaniowy, nieregularne dochody z podejmowanych prac dorywczych. Dla większości z nich jedynym dochodem jaki posiadają jest pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bezdomność - 6 osób posiada status osób bezdomnych. 5 osób zamieszkuje w schroniskach dla osób bezdomnych, jedna obecnie mieszka w użyczonym przez znajomych pokoju. Pięcioro uczestników (w tym dwie kobiety i trzech mężczyzn) bierze udział w Programie Wychodzenia z Bezdomności. Udział w Programie Klubu Integracji Społecznej jest dla nich integralną częścią oddziaływań readaptacyjnych.

Bezrobocie - 15 osób posiada status osoby bezrobotnej ( w tym 6 mężczyzn i 9 kobiet). Z 9 zarejestrowanych w urzędzie pracy kobiet 5 jest długotrwale bezrobotnych ( posiadają rejestrację od minimum 24 miesięcy).

Z grupy bezrobotnych mężczyzn 5 jest długotrwale bezrobotnych.

Ponadto 3 kolejnych uczestników jest nieaktywnych zawodowo, ale nie posiadają statusu osób bezrobotnych, gdyż nie byli zarejestrowani w urzędzie pracy w okresie przystępowania do Programu. Stan ich zdrowia pozwalał na podjęcie pracy a przeszkodą w zarejestrowaniu się był brak dokumentów ( brak świadectw szkolnych, świadectw pracy, dowodu osobistego). Na skutek działań pracownika socjalnego, w trakcie trwania Programu, ich status się zmienił.

Niepełnosprawność - wszyscy uczestnicy programu posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ( 8 osób) mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Schorzenia, w związku z którymi nabyli orzeczenia są schorzeniami przewlekłymi, które będą się razem z wiekiem pogłębiały. Choć z 8 osób tylko dwie osoby posiadają orzeczenia na czas nieokreślony to wydaje się, że tylko dwie osoby mają realne szanse na poprawę stanu zdrowia.

Schorzenia, w związku z którymi uczestnicy otrzymali orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

- schorzenia kardiologiczne, układu krążenia, nadciśnienie tętnicze,

- cukrzyca,

- udar mózgu,

- wirus HCV,

- wirus HIV,

- schorzenia ortopedyczne ( dot. kręgosłupa, kończyn dolnych),

- epilepsja,

- ropne, przewlekłe zapalenie gruczołów potowych.


Długotrwała lub ciężka choroba - osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są przewlekle chore. Jednakże ponadto dodatkowo 3 uczestniczki chorują przewlekle. Pomimo, iż ich stan zdrowia nie kwalifikował do ubiegania się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności to w znaczny sposób ograniczył a czasowo uniemożliwił aktywność zawodową.

Schorzenia utrudniające funkcjonowanie ( a tym samym ograniczające aktywność zawodową) to:

- zaburzenia depresyjno – lękowe,

- schorzenia nefrologiczne,

- zaburzenia endokrynologiczne,

- schorzenia ortopedyczne.


Przemoc w rodzinie – dwie uczestniczki Programu Klub Integracji Społecznej doświadczają (doświadczały) przemocy ze strony swoich partnerów. Jedna z nich przed przystąpieniem do Klubu była objęta pomocą terapeutyczną w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fenix” realizowanego na terenie Dzielnicy Praga Południe wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Policję. Na skutek wspólnych działań przemoc ( fizyczną, psychiczną) udało się zatrzymać i nastąpiła praca nad zmianami u klientki, przede wszystkich nad odzyskiwaniem własnej mocy w działaniu.

U drugiej uczestniczki przemoc została zdiagnozowana na etapie rekrutacji do Programu i już na tym etapie została podjęta interwencja wobec partnera ( który chciał uniemożliwić uczestnictwo klientki w Programie). Również w jej rodzinie przemoc ( psychiczna) została zatrzymana.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych – 5 uczestników Programu ( w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna) ma trudności w wychowywaniu małoletnich dzieci. Większość z nich brała wcześniej udział w różnych formach pomocy dla rodziców, jednakże nadal funkcjonowanie w tej roli jest dla nich trudne. Zdarza im się :

 • być agresywnym w stosunku do dzieci ( wymuszać posłuszeństwo za pomocą przemocowych form);

 • zaniedbywać dzieci w sposób zarówno fizyczny jak i emocjonalny;

 • mieć niezadowalający kontakt emocjonalny z dziećmi.


Trójka uczestników ma ograniczoną z tego tytułu władzę rodzicielską ( nadzór kuratora), dzieci dwójki uczestników przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu iconSprawozdanie z realizacji projektu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom