Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej
Pobierz 16.34 Kb.
NazwaScenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar16.34 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ


Wstęp

Umiejętność rozumienia innych ludzi, właściwe prezentowanie własnego zdania, nie poddawanie się wpływom innych to jedna z ważniejszych umiejętności w życiu. Uczniowie bywają sfrustrowani, bo nie potrafią we właściwy sposób przekazać innym osobom, czy nauczycielom swoich oczekiwań. Nauczyciele i rodzice narzekają, że coraz trudniej porozumieć się z młodzieżą. W bardzo wielu sytuacjach przyczyną nieporozumień są bariery w komunikowaniu swoich potrzeb i nieumiejętność słuchania argumentów rozmówcy. Proponowane zajęcia mają w praktyczny sposób nauczyć uczniów podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej.


Cel ogólny zajęć:

 • Przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej.

 • Opanowanie przez uczniów w praktyczny sposób umiejętności prezentowania we właściwy sposób własnego zdania.

 • Nabycie przez uczniów umiejętności rozumienia osoby, z którą rozmawiają.

 • Zauważenie przez uczniów różnorodnych barier komunikacyjnych i umiejętne ograniczanie ich wpływu na wzajemne kontakty.


Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje proces komunikacji interpersonalnej,

 • wymienia rodzaje komunikacji,

 • omawia model komunikacji,

 • wymienia i analizuje przyczyny zakłóceń,

 • identyfikuje własne uczucia,

 • odróżnia postawę asertywną,

 • charakteryzuje postawy prezentowane przez różne osoby,

 • zna wzory ekspresji niewerbalnej,

 • zna swój sposób komunikowania się z innymi.


Metody i techniki pracy:

 • mini – wykład

 • indywidualne wypowiedzi

 • praca w grupach

 • burza mózgów

 • plakat


Formy pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

Materiały i środki dydaktyczne:

 • foliogramy: - Rodzaje komunikacji i schemat komunikacji

 • kartki papieru, pisaki, duży arkusz papieru.


Czas: 2 godziny lekcyjne.

Przebieg zajęć:

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.

Uczniowie zajmują miejsca w kręgu, witają się np.: uściśnij dłoń swoim sąsiadom.


2. Proponujemy pierwsze ćwiczenie, które ma polegać na odpowiedzeniu jednym zdaniem na pytanie: Co to jest komunikacja? Uczniowie po kolei w rundce odpowiadają na pytanie, a nauczyciel zapisuje odpowiedzi na tablicy lub na arkuszu papieru. Następnie omawiamy zanotowane odpowiedzi dzieląc je na grupy tematyczne: transport, podróże, komunikaty medialne, nauka, rozmowa i inne. Możemy przytoczyć encyklopedyczną definicję komunikacji.


3. Mini – wykład wprowadzający uczniów w problematykę zajęć.

Wybieramy z wypisanych rodzajów komunikacji te, które dotyczą komunikacji interpersonalnej i analizując ich znaczenie dla ludzi wprowadzamy pojęcie komunikacji interpersonalnej.


4. Proponujemy ćwiczenie drugie. Uczniowie w rundce mówią lub pokazują, w jaki sposób można okazać drugiej osobie, że ją lubimy. Podsumowaniem tego ćwiczenia powinien być wniosek, że ludzie komunikują się werbalnie i niewerbalnie oraz jednostronnie i dwustronnie. Omawiamy prezentowane foliogramy.


5. „Burza mózgów” na temat zakłóceń komunikacji między nadawcą i odbiorcą. Podsumowując to ćwiczenie wybieramy te zakłócenia, na które mamy wpływ np.: hałas, pośpiech, jednoczesne wykonywanie innych czynności itp..


6. Podsumowaniem pierwszej części zajęć jest kolejna rundka. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Co na dzisiejszych zajęciach było dla mnie ważne?”


7. W kolejnym ćwiczeniu prosimy uczniów o zajęcie miejsc w parach i porozmawianie przez 4-5 minut na zadany temat np.: Dowiedz się jak najwięcej o wakacjach rozmówcy. Podczas rozmów uczniów chodzimy po sali zadajemy różne pytania, możemy włączyć muzykę itp. Po upływie wyznaczonego czasu prosimy uczniów o wypowiedzi na temat tego, co im ułatwiało rozmowę i tego, co im w prowadzeniu rozmowy przeszkadzało (rundka).

Dokonujemy podziału uczniów na dwie grupy i polecamy uporządkowanie wypowiedzi:

 • grupa 1 – wypisuje czynniki sprzyjające komunikowaniu się,

 • grupa 2 – wypisuje czynniki utrudniające prawidłową komunikację.


8. Mini wykład, w którym zwracamy uwagę na dwa istotne aspekty rozmowy:

- aktywne słuchanie,

- komunikację niewerbalną -rozdajemy każdemu uczniowi wzory ekspresji niewerbalnej (załącznik nr 1) i szczegółowo analizujemy je..


9. W jaki sposób wyrażać swoje uczucia i oczekiwania?

Jako kolejne zadanie uczniowie muszą odpowiedzieć na pytanie: Czy łatwo jest wyrazić swoje zdanie? Po zakończeniu rundki wybieramy 2 pary uczniów. Jeżeli mamy wyraźny podział na dwie grupy (tak – nie) to z każdej z tych grup wybieramy po 2 uczniów i łączymy ich w pary. Wybrani uczniowie przygotują scenki zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Po obejrzeniu wszystkich scenek pytamy, czy rozmawiającym udało się osiągnąć porozumienie. Prosimy uczniów „aktorów” o wyrażenie opinii.

Dokonujemy podsumowania i zwracamy uwagę na uczucia towarzyszące rozmawiającym, oraz na prezentowane przez nich postawy. Podkreślamy, że krytyka, osądzanie, wyśmiewanie budzą w rozmówcy wrogość.

Wprowadzamy ogólne pojęcie postawy asertywnej.


10. Ćwiczenie podsumowujące.

Ostatnim zadaniem, jakie zaproponujemy uczniom jest ćwiczenie, które ma sprawdzić realizację założonych celów. Dzielimy uczniów na grupy 7-8 osobowe i każda grupa przygotowuje plakat, na którym powinny się znaleźć „przykazania dla rozmówców”. Plakaty rozwieszamy w klasie i wspólnie analizujemy.


11. Na zakończenie zajęć prowadzący rozdaje każdemu uczestnikowi test na określenie jego indywidualnego sposobu/stylu komunikowania się (załącznik nr 2) wraz z kluczem odpowiedzi.


LITERATURA:


1. E.Brudnik, A. Muszyńska, B. Owczarska „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących” - Zakład Wyd. Kielce 2000.

2. M. Taraszkiewicz „Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu” - Wyd. 2002.

3. M.Jachimowska „Scenariusze lekcji wychowawczych” - Oficyna Wydawnicza 1997.

4. Program Profilaktyczny dla Młodzieży „Jak żyć z ludźmi” (umiejętności

interpersonalne) MENiS.

5. H. Hammer „Rozwój umiejętności społecznych” - Warszawa 2003.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconStewart – Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej – Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconR e z e r w a t „ Ł Ę Ż c z o k ” Scenariusz zajęć warsztatowych

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconUnia w pigułce scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconScenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI – Materiał nr 1 Temat

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconScenariusz zajęĆ dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconScenariusz zajęć dla uczniów dyslektycznych klas II i III

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconOferta zajęć warsztatowych z ekologii dla szkół podstawowych. I wstęp

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconProblemy komunikacji interpersonalnej

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconScenariusz zajęć otwartych dla uczniów klas drugich sp 37 przeprowadzonych w dniu 10. 04. 06 r

Scenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej iconScenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Materiał nr 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom