Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa
Pobierz 27.39 Kb.
NazwaSprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar27.39 Kb.
TypSprawozdanie
Sprawozdania przedkładane Marszałkowi WojewództwaSprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa(więcej informacji w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów: 342-19-30, 342-14-55, 342-19-08 lub 342-18-32, bądź w siedzibie Urzędu pok. 425, 426, 430, 431 bud. C2)


W terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. (za II półrocze 2011 r.) oraz do dnia 31 lipca 2012 (za I półrocze 2012) należy złożyć:
 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów

(składa zarządzający składowiskiem odpadów)

Wzór wykazu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 97, poz. 816)

W terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. (za rok 2011 r.) należy złożyć:

 1. Informację o wyrobach zawierających azbest

(składa przedsiębiorca)

Wzór formularza określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31)

 1. Informację o wykorzystywanych PCB
  (składa przedsiębiorca)

Wzór formularza określa załącznik nr 2 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był y lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860)


W terminie do dnia 15 lutego 2012 r. (za rok 2011) należy złożyć:

 1. Sprawozdanie dotyczące odpadów opakowaniowych
  (składa Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta lub Zarząd Związku Gmin) - art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Brak wzoru formularza (sprawozdanie należy sporządzić zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy)

W terminie do dnia 15 marca 2012 r. (za rok 2011) należy złożyć:

 1. Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami

(UWAGA zmiana terminu przedkładania zbiorczych zestawień danych o odpadach za 2010 r. z 31 marca na 15 marca !!!)
(składa posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych) - art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

UWAGA!!!
Od 01.01.2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2010 r. sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 101, poz.686).

 1. Sprawozdanie zawierające informacje rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.
  (składa prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów) – art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789)
 1. Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
  (składa wprowadzający baterie lub akumulatory) – art. 34 ust. 2 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341)

 1. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne
  (składa wprowadzający baterie i akumulatory) – art. 35 ust. 1 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1304)

 1. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę
  (składa wprowadzający baterie i akumulatory) – art. 36 ust. 4 w/w ustawy.

Wzór wykazu określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)

 1. Sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
  (składa wprowadzający baterie i akumulatory) – art. 37 ust. 6 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165)

 1. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
  (składa wprowadzający baterie i akumulatory) – art. 41 ust. 3 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274)

 1. Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
  (składa sprzedawca detaliczny) – art. 56 ust. 2 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81)

 1. Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o których mowa w art. 32 ust. 1.
  (składa zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory) – art. 59 ust. 3 w/w ustawy.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1788)

W terminie do dnia 31 marca 2012 r. (za rok 2011) należy złożyć:

 1. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
  (składa organizacja odzysku lub przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach lub niektóre produkty; przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy, jednostka lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m 2, w której sprzedaje się produkty tam pakowane; przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m 2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane; przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do n/w ustawy) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
(Dz. U. Nr 259, poz. 1775) – dotyczy rozliczeń za 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
(Dz. U. Nr 226, poz. 1654) – dotyczy rozliczeń za 2006 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1996) – dotyczy rozliczeń za 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 220, poz. 2189) - dotyczy rozliczeń za 2003 i 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1865) - dotyczy rozliczeń za 2002 r.
 1. Sprawozdanie:
  a) o masie wytworzonych opakowań - art. 7 ust. 1 n/w ustawy
  (składa producent opakowań),

  b) o masie przywiezionych z zagranicy opakowań - art. 7 ust. 1 n/w ustawy
  (składa importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań),

  c) o masie wywiezionych za granicę opakowań - art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 3 n/w ustawy
  (składa eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach),
  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 63, poz. 638 z późn. zm.).

  Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
  (Dz. U. Nr 4, poz. 30) - za 2004 r., 2005 r., 2006 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. Nr 122, poz. 1053) – za 2002 r. i 2003 r.
 1. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane
  (składa podmiot wprowadzający po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno nowych, odzyskanych, jak i po regeneracji:
  1)      wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
  2)      chlorofluorowęglowodorów (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
  3)      bromometanu, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych.

Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 17, poz. 157)

 1. Informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
  (składa wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)

 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconXii ogólnopolski konkurs pośWIĘcony marszałkowi

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconSprawozdaniem, I sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconUchwała gk zhp nr 12/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności, w tym sprawozdania finansowego Muzeum Harcerstwa za 2005 r oraz podziału wyniku finansowego

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconProjprzem s. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sa-r 2005 w tys zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego analiza wniosków do zmiany „planu zagospodarowania przestrzennego województwa śWIĘtokrzyskiego”

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconWykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie podlegających likwidacji

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconInformacja dotycząca realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2010 rok dla Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego1

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconWojewództwa śWIĘtokrzyskiego „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”

Sprawozdania przedkładane Marszałkowi Województwa iconBudżet Województwa Śląskiego – rok 2005. Dochody budżetu Województwa w 2005 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom