Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner
Pobierz 0.98 Mb.
NazwaUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner
strona8/12
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar0.98 Mb.
TypUchwała
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia

 

 

 

 

w PLN

 

 

 

Treść pozycji

Rok bieżący

A.

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

I.

 

Zysk (strata) netto

64.000

 

II.

 

Korekty razem

35.100

 

 

1.

Amortyzacja

80.000

 

 

2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

(1.100)

 

 

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(4.400)

 

 

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(3.000)

 

 

5.

Zmiana stanu rezerw

29.000

 

 

6.

Zmiana stanu zapasów

(150.000)

 

 

7.

Zmiana stanu należności

(115.000)

 

 

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

182.500

 

 

9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

5.000

 

 

10.

inne korekty

12.100

 

III.

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

99.100

B.

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

I.

 

Wpływy

132.000

 

 

1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

67.000

 

 

2.

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

 

 

3.

Z aktywów finansowych, w tym:

65.000

 

 

 

a) w jednostkach powiązanych

-

 

 

 

b) w pozostałych jednostkach

65.000

 

 

 

– zbycie aktywów finansowych

46.000

 

 

 

– dywidendy i udziały w zyskach

17.000

 

 

 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

 

 

– odsetki

2.000

 

 

 

– inne wpływy z aktywów finansowych 

 

4.

Inne wpływy inwestycyjne 

II.

 

Wydatki

619.200

 

 

1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

157.000

 

 

2.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

 

3.

Na aktywa finansowe, w tym:

442.200

 

 

 

a) w jednostkach powiązanych 

 

 

b) w pozostałych jednostkach

442.200

 

 

 

– nabycie aktywów finansowych

437.200

 

 

 

– udzielone pożyczki długoterminowe

5.000

 

 

4.

Inne wydatki inwestycyjne

20.000

 

III.

 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

(487.200)

C.

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

I.

 

Wpływy

756.000

 

 

1.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

410.000

 

 

2.

Kredyty i pożyczki

346.000

 

 

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych 

 

4.

Inne wpływy finansowe 

II.

 

Wydatki

154.400

 

 

1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych 

 

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

16.000

 

 

3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

20.000

 

 

4.

Spłaty kredytów i pożyczek

99.000

 

 

5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych 

 

6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

 

7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

4.800

 

 

8.

Odsetki

14.600

 

 

9.

Inne wydatki finansowe 

III.

 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

601.600

D.

 

 

Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/–C.III)

213.500

E.

 

 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

217.600

 

 

 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

4.100

F.

 

 

Środki pieniężne na początek okresu

32.500

G.

 

 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

246.000

 

 

 

– o ograniczonej możliwości dysponowania

60.000

Objaśnienia do przykłada (w PLN)

Metoda bezpośrednia

Dane do metody bezpośredniej zaczerpnięto bezpośrednio z ewidencji księgowej.

I. Wpływy

918.800

1. Sprzedaż

 

680.000 – wpływy ze sprzedaży

 

152.000 – VAT z działalności operacyjnej (wpływ)

 

60.000 – wpływy innych należności (z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń)

 

Razem:

892.000

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

 

14.000 – wpływy z tytułu podatku VAT działalności inwestycyjnej

 

6.000 – odsetki naliczone i otrzymane zaliczone do działalności operacyjnej

 

6.800 – pozostałe wpływy (patrz: zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów)

 

Razem:

26.800

II. Wydatki

819.700

1. Dostawy i usługi

 

239.000 – wydatki z tytułu zużycia materiałów i energii oraz usług obcych

 

40.000 – VAT z działalności operacyjnej (wydatek)

 

Razem:

279.000

2. Wynagrodzenia netto

 

200.000 – wynagrodzenia bieżącego okresu (wydatek)

 

2.800 – wypłacone wynagrodzenia zaległe (wydatek)

 

Razem:

202.800

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

 

106.000 – narzuty na wynagrodzenia oraz płatności innych świadczeń (wydatek)

 

Razem:

106.000

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

 

25.000 – zapłacony podatek dochodowy (wydatek)

 

78.000 – VAT – rozliczenie z Urzędem Skarbowym (wydatek)

 

5.000 – inne płatności z tytułu podatków i opłat (wydatek)

 

Razem:

108.000

5. Inne wydatki operacyjne

 

7.000 – kary i grzywny (wydatek)

 

8.000 – odsetki zwłoki (wydatek)

 

35.400 – odsetki naliczone i zapłacone z tytułu działalności operacyjnej, podróże służbowe itp.

 

11.000 – VAT z działalności inwestycyjnej (wydatek)

 

14.000 – płatności z tytułu pozostałych zobowiązań operacyjnych

 

48.500 – pożyczki udzielone pracownikom ze środków ZFŚS

 

Razem:

123.900

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) wpływy 918.800 minus wydatki 819.700

99.100

Metoda pośrednia

W nawiasach, pochyłym, wytłuszczonym drukiem podano numery informacji zawartej w materiałach roboczych do przykładu.

Grupa A – Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

 

Pozycja R rachunku zysków i strat

64.000

II. Korekty razem

 

Suma korekt A.II. 1 do A.II. 10

35.100

1. Amortyzacja razem (17)

80.000

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

 

ujemne zrealizowane różnice kursowe (13)

9.000

 

dodatnie zrealizowane różnice kursowe (14)

(6.000)

 

dodatnie niezrealizowane różnice kursowe (15)

(4.100)

 

razem korekta

 

(1.100)

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

 

dywidendy otrzymane (4)

(17.000)

 

odsetki otrzymane (5)

(2.000)

 

odsetki zapłacone od kredytów (7)

13.000

 

odsetki i prowizje leasingowe zapłacone (34)

1.600

 

razem korekta

 

 

(4.400)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

 

zysk ze sprzedaży maszyny (1)

(23.000)

 

darowizna niepieniężna przekazana (2)

16.000

 

ujawnienie środka trwałego (3)

(9.000)

 

zysk ze zbycia inwestycji (6)

(21.000)

 

odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego (35)

34.000

 

razem korekta

 

(3000)

5. Zmiana stanu rezerw

 

zmiana stanu razem – wzrost (10)

29.000

6. Zmiana stanu zapasów

 

bilansowa zmiana stanu

(170.000)

 

plus

 

 

korekta z tytułu otrzymanego wkładu niepieniężnego (29)

+ 20.000

 

razem korekta

 

(150.000)

7. Zmiana stanu należności

 

zmiana stanu razem

(115.000)

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,

z wyjątkiem pożyczek i kredytów

 

zmiana stanu zobowiązań

 

 

(bez funduszy specjalnych) – wzrost

341.000

 

minus

 

 

korekta z tytułu wzrostu zobowiązań inwestycyjnych (19, 22)

(160.000)

 

 

zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

181.000

 

zmiana stanu funduszy specjalnych – wzrost

6.500

 

minus

 

 

korekta z tytułu odpisu z zysku na ZFŚS (11)

(5.000)

 

zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

1.500

 

razem zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych

181.000 + 1.500 =

182.500

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

 

wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych (9)

(1.800)

 

wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów (16)

6.800

 

 razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

 

5.000

10. Inne korekty

 

korekty wyniku finansowego netto z tytułu:

 

 

1. wartości netto zniszczonego budynku (8)

19.000

 

2. umorzenia pożyczki (32)

(5.200)

 

3. aktualizacji wartości inwestycji krótkoterminowej (33)

(1.700)

 

razem korekta:

 

12.100

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

zysk netto

64.000

 

suma korekt

35.100

 

razem

 

99.100
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Powiązany:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komitetu Standardów Rachunkowości: Zbigniew Messner iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom