Zaproszenie do rokowań
Pobierz 34.85 Kb.
NazwaZaproszenie do rokowań
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar34.85 Kb.
TypDokumentacjaZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ


Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019193, REGON 000126801, NIP 525-00-00-251, o kapitale zakładowym 10.150.715.600 zł („Zapraszający”), działając na podstawie Uchwały Zarządu Zapraszającego Nr 550 z dnia 18.10.2007 r.


zaprasza wszystkich zainteresowanych (Potencjalnych Inwestorów) do rokowań w celu wyłonienia Inwestora dla realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu przestrzeni komercyjnej oraz budowie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia na:

 • zabudowanej działce gruntu położonej w Warszawie przy ulicy Kijowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka Nr 45, o powierzchni 4,9405 ha, obręb 4-14-07, objętej KW WA3M/00 335562/2,

 • zabudowanej działce gruntu położonej w Warszawie przy ulicy Lubelskiej, oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka Nr 1, o powierzchni 10,600 ha, obręb 3-02-01, objętej KW WA6M/00435869/6

w partnerskiej współpracy z wybranym w trybie rokowań Inwestorem („Projekt”).


Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne (także konsorcja), które nabędą Memorandum Informacyjne („Memorandum”), złożą pisemną odpowiedź na niniejsze zaproszenie do rokowań („Odpowiedź Na Zaproszenie”) i wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do przeprowadzenia Projektu.

Postępowanie mające na celu wyłonienie Inwestora jest dwuetapowe. W I etapie Zapraszający dokona oceny złożonych przez Potencjalnych Inwestorów Odpowiedzi Na Zaproszenie, w szczególności w zakresie doświadczenia i zdolności finansowej Potencjalnych Inwestorów, jak również oceni przedłożoną przez nich koncepcję zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład Projektu. W wyniku powyższej oceny Zapraszający może wyłonić nie więcej niż pięciu Potencjalnych Inwestorów, z którymi przeprowadzi rokowania. W II etapie po złożeniu wiążących ofert przez Potencjalnych Inwestorów i po ewentualnym przeprowadzeniu dodatkowych rokowań z Potencjalnymi Inwestorami Zapraszający wyłoni Inwestora, który złoży ofertę charakteryzującą się najkorzystniejszą relacją określonych przez Zapraszającego parametrów.


Przedmiotem rokowań będą w szczególności: forma współpracy, sposób realizacji Projektu, wartość nakładów inwestycyjnych, warunki finansowania Projektu, sposób określania zysków z Projektu, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju, obejmujący m.in. dalsze zobowiązania inwestycyjne, ewentualnie zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury, i inne zobowiązania.


Bliższe informacje na temat Projektu zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym z udziałem przedstawicieli Zapraszającego, Ministra Transportu oraz władz miasta stołecznego Warszawa, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2007 r., o godzinie 12˚˚ w siedzibie Zapraszającego przy ul. Szczęśliwickiej 62 w Warszawie.


Zapraszający nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w rokowaniach. Zapraszający oczekuje ponadto zwrotu przez Potencjalnego Inwestora, którego oferta zostanie wybrana, kosztów przygotowania i obsługi Projektu poniesionych przez Zapraszającego w szczególności: kosztów doradztwa prawnego, finansowego i dotyczącego rynku nieruchomości („Koszty Doradztwa”). Zapraszający informuje, iż może uzależnić przystąpienie do rokowań z Potencjalnym Inwestorem wyłonionym do II etapu od uprzedniego zabezpieczenia przez niego Kosztów Doradztwa w formie gwarancji bankowej udzielonej przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej według określonego przez Zapraszającego wzoru lub nie oprocentowanej kaucji wpłaconej na rachunek Zapraszającego. Informacja dotycząca wysokości Kosztów Doradztwa zostanie przekazana Potencjalnym Inwestorom na I etapie postępowania. Zapraszający informuje, że ogólna wysokość Kosztów Doradztwa zostanie pomniejszona o wpływy ze sprzedaży Memorandum Informacyjnego.


Potencjalni Inwestorzy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rokowaniach w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie powinni złożyć pisemną Odpowiedź Na Zaproszenie zawierającą następujące elementy:

 1. zwięzłą prezentację Potencjalnego Inwestora i jego doświadczenia (maksymalnie 10 stron formatu A4, ewentualnie dodatkowo zwięzła prezentacja multimedialna);

 2. wstępną koncepcję architektoniczno – urbanistyczną Projektu;

 3. wstępny szacunek kosztów Projektu;

 4. wstępny biznes plan dla Projektu;

 5. oczekiwane zyski z realizacji Projektu, w tym projekcja przepływów finansowych z podziałem na poszczególne okresy czasu i etapy;

 6. koncepcję partnerstwa biznesowego z Zapraszającym;

 7. prezentację korzyści Zapraszającego z udziału w realizacji Projektu.

 8. oświadczenia wymienione poniżej:

a) oświadczenie, że nie została ogłoszona upadłość Potencjalnego Inwestora, ani nie toczy się postępowanie upadłościowe lub wszczęty proces jego likwidacji lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jego działalność nie podlega zarządowi przymusowemu, nie jest w trakcie postępowania układowego z wierzycielami ani w trakcie postępowania naprawczego;

b) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie orzeczono prawomocnie o jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – w przypadku podmiotów zbiorowych;

c) oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną;

 1. oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa;

 2. oświadczenie, że posiada potencjał i doświadczenie, a także zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji Projektu;

 3. oświadczenie, że Potencjalny Inwestor, którego oferta zostanie wybrana zwróci Zapraszającemu Koszty Doradztwa według przygotowanego przez Zapraszającego spisu kosztów

 4. oświadczenie, ze Potencjalny Inwestor wyraża zgodę na prezentację wizualizacji koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Projektu przedstawicielom m.st. Warszawy.

 1. Potencjalny Inwestor będący spółką kapitałową, jak również członkowie zarządu takiej spółki, przedsiębiorcy indywidualni i wspólnicy spółek osobowych winni oświadczyć, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn wymienionych poniżej:

a) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane ze swoją działalnością;

b) w poważnym stopniu nie naruszyli albo nie wywiązali się z zobowiązań kontraktowych;

  1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 złotych;

  2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację Projektu, w szczególności posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000.000,00 złotych;

  3. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zaproszenia do rokowań - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną inwestycję budowlaną, każda o wartości kontraktowej nie mniejszej niż 100.000.000,00 złotych netto;


W celu potwierdzenia oświadczeń, o których mowa w pkt 8 i 9 Zapraszający żąda od Potencjalnego Inwestora przedłożenia następujących dokumentów:

 1. odpis aktualny z KRS albo odpis innego dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub poświadczoną zgodnie z zasadami reprezentacji Potencjalnego Inwestora za zgodność kopię). W przypadku Potencjalnych Inwestorów posiadających siedzibę za granicą, należy przedstawić dokument potwierdzający, że Potencjalny Inwestor jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę a także sposób i osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora. Jeżeli w kraju, w którym Potencjalny Inwestor ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, Potencjalny Inwestor może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie Potencjalnego Inwestora złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, albo przed notariuszem kraju, w którym dany Potencjalny Inwestor ma siedzibę; w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną dodatkowo wymagane jest przedstawienie notarialnie poświadczonej kopii dowodu osobistego. Dokumenty będą uznane za aktualne, jeśli będą datowane najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania Odpowiedzi Na Zaproszenie;

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Potencjalny Inwestor nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Potencjalny Inwestor mający siedzibę za granicą winien przedstawić analogiczne dokumenty wystawione przez właściwe urzędy, potwierdzające, że w kraju, w którym ma siedzibę, nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat i nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

 3. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Projektu. Wykaz powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych ww. osób, ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;

 4. sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli zgodnie z przepisami prawa sprawozdanie podlegało badaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz ostatnie sprawozdanie finansowe F-01, a w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną – kopie zeznań podatkowych za ostatnie trzy lata;

 5. wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych związanych z nieruchomościami o wartości nie mniejszej niż 100.000.000,00 złotych (z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że przedsięwzięcia te zostały wykonane należycie;

 6. polisa ubezpieczeniowa;

 7. informacja z banku, w którym Potencjalny Inwestor posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność kredytową Potencjalnego Inwestora;

 8. pełnomocnictwo do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w sytuacji, gdy Odpowiedź Na Zaproszenie będzie podpisywana przez osoby, których prawo do reprezentowania nie wynika z faktu pełnienia funkcji we władzach statutowych Potencjalnego Inwestora;

 9. zaświadczenie o niekaralności osób uprawnionych do reprezentacji Potencjalnego Inwestora (w tym ewentualnego pełnomocnika w niniejszym postępowaniu);

 10. ewentualnie inne dokumenty, które w ocenie Potencjalnego Inwestora mogą być uznane za istotne.


W przypadku Potencjalnego Inwestora będącego podmiotem zagranicznym przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Memorandum Informacyjne zawiera dokładne informacje o Projekcie, trybie postępowania i o strukturze odpowiedzi na niniejsze publicznie zaproszenie do rokowań. Cena za udostępnienie Memorandum wynosi 60.000,00 złotych i jest płatna przelewem na rachunek Zapraszającego: PKP S.A. Centrala Warszawa 64 1140 1010 0000 3075 6900 1006.

.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień jest Wiesława Koper-Olszewska, Dyrektor Projektu w Biurze Nieruchomości Strategicznych PKP S.A. Centrala, pok. 127, tel: +48 (0) 22 47 49 098, fax: +48 (0) 22 47 49 022, kom: (0) 603 991 724. Przyjmowanie zgłoszeń i udostępnianie Memorandum będzie miało miejsce w Centrali PKP S.A. przy ul. Szczęśliwickiej 62 w pokoju 004 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. +48 (0) 22 47 49 108) w dniach roboczych: od dnia 3 grudnia 2007 r. do dnia 22 lutego 2008 r., w godz. 1000 – 1500.


W celu otrzymania Memorandum Potencjalny Inwestor winien przedstawić dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie Memorandum, aktualne (tzn. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ich przedstawienia) dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora (odpis aktualny z KRS albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej) oraz złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności o treści przedstawionej w wersji elektronicznej na stronie www.pkp.pl (podstrona: „Informacje dla Kontrahentów”) przez należycie umocowane do tego osoby.


Odpowiedzi Na Zaproszenie składać należy zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum w siedzibie Zapraszającego w sekretariacie Biura Nieruchomości Strategicznych Centrali PKP SA. w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, pok. 6a, 00-973 Warszawa do dnia 29 lutego 2008 r., do godziny 1400. Potencjalni Inwestorzy zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r.


Zapraszający zastrzega sobie prawo do:

- wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania,

- odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,

- przedłużenia terminu do składania Odpowiedzi Na Zaproszenie,

- żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedź Na Zaproszenie,

- przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi Na Zaproszenie;

- zmiany procedury i harmonogramu rokowań,

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- nie przystąpienia do podpisania umowy inwestycyjnej w przypadku nie uzyskania zgody Ministra Transportu na jej zawarcie.


Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności


_____, dnia _______ 200_ roku

Do: PKP S.A.

w/m


OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja/My niżej podpisany/i: ____________________, działając jako ______________ w imieniu oraz na rzecz _______________, z siedzibą w __________ w związku ze złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Inwestora dla realizacji inwestycji polegającej na __________ w _____ (Projekt) i w związku z uzyskaniem informacji zawartych w przygotowanym przez PKP S.A. Memorandum Informacyjnym

oświadczam/y, że:


 1. wszelkie informacje uzyskane w ramach lub w związku z rokowaniami dotyczącymi Projektu będę/będziemy traktować jako informacje poufne i zachowam/y je w tajemnicy, jak również nie będą one ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów władzy publicznej na ich żądanie;
 1. informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi na zaproszenie do rokowań i w celu przygotowania oferty do II etapu postępowania;
 1. poza sporządzeniem kopii dla wewnętrznych potrzeb związanych z rokowaniami dotyczącymi Projektu, zobowiązuję/emy się nie kopiować, reprodukować, publikować ani dystrybuować w całości ani w części żadnych informacji związanych z postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody PKP S.A. oraz w jakiejkolwiek formie nie udostępniać ich osobom trzecim;
 1. jestem/śmy w pełni odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, jakie PKP S.A. może ewentualnie ponieść na skutek ujawnienie przez nas informacji poufnych, obejmujące w szczególności straty rzeczywiste, utracone korzyści, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, jak również wszelkie inne koszty niezbędne w celu realizacji roszczeń Spółki wynikłe z powodu naruszenia niniejszego zobowiązania;


Składając podpis pod niniejszym oświadczeniem jednocześnie kwituję odbiór Memorandum Informacyjnego.


_______


W załączeniu (niepotrzebne skreślić):

1. odpis aktualny z KRS;

2. aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;

3. pełnomocnictwo


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zaproszenie do rokowań iconZaproszenie do rokowań

Zaproszenie do rokowań iconRokowan Polski z Funduszem Walutowym, ktoremy taki plan powinien byc przedstawiony, powiedzial, ze perspektywy sfinalizowania tych rokowan sa nadal rownie odlegle jak byly dotad. Z przeciekow w prasie zachodniej wynika rowniez, ze koncepcje zachodniego wspar# cia dla Polski I Wegier polaczona z prog

Zaproszenie do rokowań iconZaproszenie Zaproszenie można kierować do różnych osób przyjaciół I rodziny zaproszenie nieoficjalne

Zaproszenie do rokowań iconZałącznik nr 4 do publicznego zaproszenia do rokowań

Zaproszenie do rokowań iconProtokół z rokowań podpisuje łącznie pięciu członków Komisji Negocjacyjnej

Zaproszenie do rokowań iconUpoważniająca dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z ue

Zaproszenie do rokowań iconZaproszenie

Zaproszenie do rokowań iconZaproszenie

Zaproszenie do rokowań iconZaproszenie

Zaproszenie do rokowań iconZaproszenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom