I. Planowane wskaźniki ekonomiczne
Pobierz 34.4 Kb.
NazwaI. Planowane wskaźniki ekonomiczne
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar34.4 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik do uchwały Nr 176.2012

Zarządu Powiatu Żagańskiego

z dnia 07 sierpnia 2012 r.

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne.

 1. Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 roku przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013, przedłożone przez ministra finansów i zawierające m.in. następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,9 proc.,

- PKB w cenach bieżących: 1 694,8 mld zł,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,7 proc.,

- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3 765 zł,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 5,6 proc.,

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,8 proc.,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 5,7 proc.,

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - wzrost o 0,6 proc.,

- stopa bezrobocia rejestrowanego: 12,4 proc.

  1. Przyjęte wskaźniki do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2013 r.

Przy pracach planistycznych należy kierować się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2013 r. z poniższymi zastrzeżeniami:

 1. planowane wydatki bieżące (pozostałe) wzrost maksymalny do 1,5 %,

 2. planowane wydatki bieżące dot. wynagrodzeń i pochodnych wzrost maksymalny do 2,7 %.

II. Metodologia budowy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

  1. Punktem wyjścia budowy projektu planu finansowego jednostki org. na 2013 r. jest przewidywane wykonanie za 2012 r.

  2. Złożone projekty są propozycjami jednostki organizacyjnej i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

  3. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach projektu muszą mieć uzasadnienie ekonomicznie i należy wykazać sposób wyliczenia każdej ujętej kwoty, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

  4. Służby finansowe będą prowadzić odpowiedni nadzór i analizy kształtowania się wydatków, w tym wydatków płacowych, egzekwując stosowne informacje od składających plany.

  5. Nowe obszary działalności w projekcie budżetu mogą być uwzględnione na podstawie kalkulacji wydatków stosowanych przez jednostki budżetowe.

III. Sposób wyznaczania wielkości wydatków bieżących, w tym płacowych oraz wydatków inwestycyjnych.

Przy ustalaniu wydatków w projektach planów na 2013 r. należy kierować się następującymi zasadami:

   1. wydatki ogółem:

Wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2012 rok. Należy odjąć z wykonania za 2012 rok jednorazowe wydatki (zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia i inne poniesione w 2012 roku), które nie są ponoszone co roku.

Ewentualne propozycje zwiększenia wydatków bieżących muszą mieć racjonalne uzasadnienia - mogą dotyczyć np. planowanych wydatków związanych z eksploatacją nowych obiektów i ich wyposażenia, a przyjętych do użytkowania przez jednostkę organizacyjną.

   1. wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi:

Wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w 2013 r. należy ustalić w oparciu o zatrudnienie na dzień 01.09.2012 r. i o przewidywane wykonanie za 2012 rok i urealnić je o przyjęty wskaźnik wzrostu do 2,7 %.

Miesiąc wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników należy zaplanować zgodnie z corocznymi terminami, jakie stosowano w danej jednostce organizacyjnej.

Dopuszcza się możliwość występowania przypadków kiedy indywidualna kwota podwyżki wynagrodzenia pracownika może przewyższać wskaźnik podany wyżej, lecz może to być dokonane tylko w ramach łącznej kwoty, jaką ustalono w planie dla tej jednostki.

   1. wydatki remontowe i inwestycyjne

Przy zgłaszaniu zadań dotyczących remontów i inwestycji należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji (opracowany projekt techniczny, posiadane zezwolenia, itp.), a także uzasadnienie ekonomiczne tych zadań. Priorytetowe są zadania wynikające z Wieloletniego Programu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.


IV. Dochody.

Planowane do wypracowania przez jednostkę dochody należy ująć w projekcie budżetu na rok 2013 w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) i o te dochody jednostka zwiększa planowane wydatki.

V. Szczegółowość projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2013 rok:

 1. Przykładowy projekt budżetu WYDATKI - załącznik nr 1.

 2. Przykładowy projekt budżetu DOCHODY - załącznik nr 2.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2013-2014 - załącznik nr 3.

 4. Plan dochodów i wydatków dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 4.

 5. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 5.

 6. Uzasadnienie i opis przyjętych wartości.

VI. Wykaz Przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne:

Dyrektorzy jednostek podległych, Naczelnicy Wydziałów zobowiązani są do sporządzenia wykazu przedsięwzięć które zostały ujęte w planach finansowych na 2013 rok, a ich realizacja wykracza poza rok budżetowy. Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 6.

VII. Terminy złożenia projektów budżetów na 2013 rok:

Dyrektorzy jednostek podległych, Naczelnicy Wydziałów zobowiązani są do złożenia projektów planów finansowych na 2013 rok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2012 r.


WYJAŚNIENIA:

Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,9 proc.,

- PKB w cenach bieżących: 1 694,8 mld zł,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,7 proc.,

- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3 765 zł,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 5,6 proc.,

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,8 proc.,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 5,7 proc.,

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - wzrost o 0,6 proc.,

- stopa bezrobocia rejestrowanego: 12,4 proc.

Założenia makroekonomiczne


W latach 2012-2013 sytuacja gospodarcza w Polsce będzie wypadkową koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w naszym kraju konsolidacji finansów, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza przedłużenia aktywności zawodowej Polaków (tj. podniesienia wieku emerytalnego). Ponadto, ze względu na dobre wykorzystanie środków z obecnej perspektywy finansowej, zostało ich mniej, co dla Polski oznacza spadek udziału inwestycji publicznych w PKB w 2013 r. do 3,9 proc. (w 2011 r. - 5,8 proc. , w 2012 r. - 5,2 proc.).


Kształtowanie się wielkości makroekonomicznych w założeniach do budżetu państwa w latach 2010-2013.

wielkości makroekonomiczne

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

• PKB w ujęciu realnym: wzrost o

0,50%

3,50%

4,00%

2,90%

• PKB w cenach bieżących:

 

 

1.619,1 mld zł

1694,8 mld zł

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem:

1,00%

2,30%

2,80%

2,70%

• przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej:

3 150,00

3 400,00

3 567,00

3 765,00

• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:

2,10%

3,70%

5,80%

5,60%

• realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:

1,10%

1,40%

2,90%

2,80%

• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw:

2,50%

4,00%

6,10%

5,70%

• wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej:

 

 

1,30%

0,60%

• stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku:

13,80%

12,40%

12,60%

12,40%


Sporządziła:

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconTabela 2 Wskaźniki ekonomiczne instalacji oze

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPlanowane wydatki na osobę

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconWskaźniki, czyli indykatory

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPlanowane kierunki kształcenia: Oferta edukacyjna

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne icon4 Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach lsr

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPlanowane otwarcie na II kwartał 2005 roku

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPlanowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPlanowane rozwoju zawodowego nauczyciela wprowadzenie

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPrzedmioty planowane w programie studiów podyplomowych

I. Planowane wskaźniki ekonomiczne iconPlanowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom