Biznes plan planowanej działalności gospodarczej
Pobierz 106.76 Kb.
NazwaBiznes plan planowanej działalności gospodarczej
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar106.76 Kb.
TypDokumentacja

BIZNES PLAN

planowanej działalności gospodarczej

w ramach projektu „Promocja przedsiębiorczości akademickiej

w województwie kujawsko-pomorskim”Numer wniosku*
* Wypełnia Organizator Konkursu


Uwaga!!!

  1. Przed wypełnieniem Biznes Planu proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  2. Proszę przyjąć, że rozpoczęcie działalności i poniesienia wydatków związanych z inwestycją nastąpi w 2011r.Spis treści

SEKCJA A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1 Dane osobowe Wnioskodawcy

A.2 Kompetencje Wnioskodawcy

SEKCJA B. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

B.1 Dane przedsiębiorstwa

B.2 Charakterystyka planowanego przedsiębiorstwa

SEKCJA C. PLAN MARKETINGOWY

C.1 Charakterystyka rynku

C.2 Konkurencja na rynku

C.3 Dystrybucja i promocja

C.4 Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia

SEKCJA D. PLAN INWESTYCYJNY

Oświadczenie


SEKCJA A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1 Dane osobowe Wnioskodawcy

Imię i nazwisko

     

PESEL

     A.2 Kompetencje Wnioskodawcy

Wykształcenie posiadane (proszę podać nazwę szkoły, datę ukończenia nauki, profil/kierunek/specjalność)

     

Wykształcenie aktualnie zdobywane (proszę podać nazwę szkoły, datę rozpoczęcia nauki, profil/kierunek/specjalność)

     

Doświadczenie zawodowe (miejsce pracy/odbywania praktyk, okres zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków)

     

Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do prowadzenia planowanej działalności (odbyte kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty, dyplomy)

     SEKCJA B. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


B.1 Dane przedsiębiorstwa

Pełna nazwa przedsiębiorstwa

     

Planowana data rozpoczęcia działalności

     

Deklarowane miejsce rejestracji planowanej działalności

     

Adres siedziby przedsiębiorstwa

województwo

     

powiat

     

gmina

     

kod pocztowy i nazwa miejscowości

     

ulica, numer

     

Lokalizacja (miejsce wykonywania) działalności

województwo

     

powiat

     

gmina

     

Adres poczty elektronicznej

     

Numer telefonu

     

Rodzaj działalności


 handel

 produkcja

 usługi


Forma organizacyjno-prawna

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 spółka cywilna

 spółka jawna

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 spółdzielnia socjalna

 inna forma(jaka?)      

Forma rozliczeń z urzędem skarbowym

 podatek dochodowy na zasadach ogólnych

 podatek dochodowy liniowy

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 karta podatkowa

Forma rozliczeń z ZUS

 ZUS pełny

 ZUS obniżony

 ZUS dla osób pracujących

Kod PKD zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (numer i nazwa podklasy)

     B.2 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Proszę opisać przedmiot
i zakres działalności, rodzaje oferowanych usług/produktów/towarów

     Proszę opisać elementy innowacyjne oferowanych usług/produktów/towarów w odniesieniu do skali rynku (kraj, region, powiat, gmina)

     

Proszę przedstawić motywy założenia działalności i uzasadnienie wyboru branży

     

Proszę opisać sposób organizacji pracy w firmie (czy usługi będą świadczone osobiście, czy planowane jest zatrudnienie pracowników lub zawarcie umów podwykonawstwa, w jakim lokalu będzie prowadzona działalność)

     Planowane stałe zatrudnienie personelu w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności (dot. tylko umów o pracę)

Stanowisko

Liczba etatów

Data zatrudnienia w 2011r. (miesiąc)

Planowane miesięczne wynagrodzenie brutto/osobę

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     SEKCJA C. PLAN MARKETINGOWY


C.1 Charakterystyka rynku


Czy usługi/produkty/towary przeznaczone są na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? (planowana struktura procentowa)

     

Proszę określić kim będą nabywcy usług/produktów/towarów. Proszę oszacować procentowo potencjalną grupę odbiorców (np. osoby fizyczne 80%, JST 20%).

     

Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie usług/produktów/towarów? W jakim stopniu oferta przedsiębiorstwa odpowiadała będzie na te potrzeby?

     

Proszę określić maksymalne możliwości produkcyjne/usługowe.

     

Czy w pełni zostaną wykorzystane możliwości produkcyjne/usługowe? Jeśli nie, określ procent ich wykorzystania.

     

Jakie mogą być koszty
i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek (nakłady finansowe, know how, technologie, koncesje, patenty itp.)?

     

Czy sprzedaż usług/produktów/towarów będzie odznaczała się sezonowością? Kiedy popyt

będzie rosnący, a kiedy malejący? Jaki masz plan zapobiegania niekorzystnym wahaniom?

     C.2 Konkurencja na rynku


Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku.

     

Opisz strategię konkurowania (np. konkurowanie ceną, jakością, innowacyjnością, kompleksowością, terminowością itp.) i jej przewidywaną skuteczność. Opisz czym różni się usługa/produkt/towar od konkurencji.

     

Dokonaj porównania swojej oferty w stosunku do oferty konkurencji - skala od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa)

Kryterium

Konkurent 1

Konkurent 2

Konkurent 3

  1. Jakość

     

     

     

  1. Cena

     

     

     

  1. Promocja/reklama

     

     

     

  1. Kompleksowość

     

     

     

Średnia z ocen (1-4)

     

     

     


C.3 Dystrybucja i promocja


Opisz sposoby w jakich będzie odbywała się sprzedaż (np. sprzedaż bezpośrednia, Internet)

     

Opisz politykę cenową przedsiębiorstwa (wyjaśnij planowany poziom cen)

     

Opisz formy promocji i reklamy działalności oraz usług/produktów/towarów

     

Opisz jakie będą roczne koszty działań promocyjnych?

     


C.4 Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia


Uwarunkowania wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

          

Uwarunkowania zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

          


Wnioski z analizy SWOT

     
SEKCJA D. PLAN INWESTYCYJNYNazwa zakupu/wydatku


Liczba sztuk

Cena jednostkowa netto (w zł)

Koszt całkowity netto

(w zł)

VAT

(w zł)

Koszt całkowity brutto (w zł)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Całkowite wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

     

Termin poniesienia kosztów w 2011r. (miesiąc)

     

Uzasadnienie poniesienia kosztów

     Opisz źródła finansowania inwestycji (gotówka, kredyt, pożyczka, inne –jakie?)

     

Oświadczenie


Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie Biznes Plan został wykonany osobiście i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

Jako osoba zgłaszająca Biznes Plan jestem odpowiedzialna za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zobowiązuję się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Organizatora Konkursu - DORFIN Sp. z o.o., zwalniając go od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.


………………….…… …………………….………………..

Miejscowość, data Imię i nazwisko


Załączniki

  1. Plan finansowy w wersji papierowej

  2. Płyta CD (Biznes Plan i Plan finansowy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconBiznes plan jednorazowa dotacjia na utworzenie działalności gospodarczej

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconZastanawiając się na podjęciem działalności gospodarczej musimy się zastanowić w jakiej formie prawnej prowadzić biznes. Najprostszą I najpopularniejszą formą

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconAd. 1 Podejmowanie I prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne. Swoboda podejmowania I prowadzenia działalności gospodarczej Ograniczenia

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconO swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807) definicja działalności gospodarczej

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconZałącznik nr 6 Wzór biznes planu biznes plan

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconZałącznik nr 14. 6 Wzór biznes planu biznes plan

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconI. podstawowe informacje o planowanej działalnośCI

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconPlan nauczania dla szkolenia "Profesjonalny biznes plan narzędziem pozyskania finansowania zewnętrznego"

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconSprawozdanie z działalności Komisji Budżetu I Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2009 rok

Biznes plan planowanej działalności gospodarczej iconBiznes plan

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom