Podstawy Zarządzania Strategicznego
Pobierz 29.4 Kb.
NazwaPodstawy Zarządzania Strategicznego
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar29.4 Kb.
TypWymagania

Nazwa przedmiotu

Podstawy Zarządzania Strategicznego

Kod
Liczba punktów


4

Nazwa angielska

Bases of Strategic Management


Kierunek studiów


Zarządzanie i Marketing

Poziom studiów


Studia 3-letnie licencjackie dzienne


Jednostka prowadząca


Katedra Systemów Zarządzania


Kierownik i realizatorzy


Prof. zw. dr hab. Józef Penc, dr Ilona Penc-Pietrzak, mgr Maciej SzczepańczykFormy zajęć

i liczba godzin

Semestr

w

ć

l

p

s

Liczba punktów

IV

30

15


4


Oczekiwane efekty

kształcenia


Uświadomienie konieczności strategicznego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zapoznanie studentów z metodami badania otoczenia i potencjału firmy (analiza strategiczna) oraz z procesem formułowania strategii przedsiębiorstwa.


Wymagania wstępne


Znajomość podstaw ekonomii oraz organizacji i zarządzania.Program ramowy przedmiotu

WYKŁAD

 1. Podejście strategiczne w biznesie. Myślenie strategiczne. Pojęcie i cechy zarządzania strategicznego. Etapy procesu zarządzania strategicznego. Funkcje zarządzania.

 2. Komponenty zarządzania strategicznego. Pojęcie, elementy składowe i sposób budowy misji firmy. Definicja i formułowanie wizji przedsiębiorstwa. Rodzaje i sposób określania celów strategicznych.

 3. Pojęcie strategii, koncepcja 5P Mintzberga. Cechy, elementy składowe i poziomy budowy strategii w przedsiębiorstwie. Formułowanie strategii firmy. Analiza strategiczna i jej znaczenie w procesie zarządzania. Procedura przeprowadzania analizy strategicznej.

 4. Pozyskiwanie informacji dla potrzeb budowy i implementacji strategii. Rola informacji w zarządzaniu. Rodzaje i cechy informacji. Podstawowe metody zbierania informacji. Budowa i cechy systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. System wczesnego ostrzegania. Mocne i słabe sygnały informacyjne.

 5. Otoczenie ogólne i konkurencyjne oraz jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Cechy i elementy składowe otoczenia. Metody analizy otoczenia dalszego: PRESTCOM, ETOP, scenariusze otoczenia, analiza stakeholders, analiza gron.

 6. Pojęcie sektora. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego: punktowa ocena atrakcyjności sektora, 5 sił Portera, mapy grup strategicznych.

 7. Metody identyfikacji oraz oceny alokacji zasobów przedsiębiorstwa: analiza zasobów Hofera-Schendela, bilans strategiczny przedsiębiorstwa, analiza cyklu życia strategicznych jednostek biznesu, metody portfelowe: BCG, McKinseya, ADL i Hofera, analiza łańcucha wartości.

 8. Benchmarking – koncepcja i rodzaje metody. Procedura przeprowadzania benchmarkingu. Analiza kluczowych czynników sukcesu. Zagadnienia etyczne w benchmarkingu. Zestawienie wyników analizy otoczenia i potencjału firmy. Rodzaje analizy SWOT. Formułowanie wariantów strategicznych. Kryteria wyboru najlepszego wariantu strategii.

 9. Istota i problemy implementacji strategii. Pojęcie, zakres i zasady budowy planu strategicznego. Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania strategii. Siły zakłócające implementację strategii. Opór wobec zmian. Strategie i taktyki wdrażania strategii.

 10. Plan strategiczny a biznesplan. Przeznaczenie i funkcje biznesplanu. Elementy składowe biznesplanu. Biznesplan dla dużego i małego przedsiębiorstwa. Przykłady biznesplanu.

 11. Procedura i organizacja kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie. Funkcje i rodzaje kontroli. Audyt jako szczególna forma kontroli strategicznej. Controlling strategiczny – zakres i zadania. Różnice między controllingiem i kontrolą. Koncepcje strukturalnych rozwiązań controllingu.

 12. Klasyfikacja strategii. Strategie konkurencji - ofensywne i defensywne strategie M.E. Portera. Przedsiębiorcze strategie P. Druckera. Strategie w układzie produkt – rynek według I. Ansoffa. Strategie dyferencjacji. Strategie przetrwania i wycofywania się.

 13. Strategie współpracy. Alianse strategiczne - ich istota, rodzaje i formy prawne. Przesłanki tworzenia aliansów strategicznych. Korzyści i zagrożenia związane z wejściem w alians. Kryteria wyboru partnera do aliansu.

 14. Egzamin.ĆWICZENIA

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie zasad zaliczenia. Podział grupy ćwiczeniowej na 5-cio osobowe zespoły projektowe.
  Filozofia zarządzania strategicznego. Podejście strategiczne w biznesie.

 2. Budowa wizji, misji i celów strategicznych przedsiębiorstwa.
  Projekt: misja, wizja i określenie celów strategicznych, realizowany grupach projektowych dla wybranego wcześniej przedsiębiorstwa.

 3. Analiza otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. Omówienie metod: PEST, PRESTCOM, analiza stakeholders. Scenariusze otoczenia – idea, rodzaje, zastosowanie.
  Projekt: PEST, analiza stakeholders, realizowany grupach projektowych dla wybranego wcześniej przedsiębiorstwa.

 4. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego: 5 sił Portera, mapa grup strategicznych, punktowa ocena sektora.
  Projekt: analiza 5 sił Portera lub wykonanie mapy grup strategicznych, realizowany grupach projektowych dla wybranego wcześniej przedsiębiorstwa.

 5. Ocena potencjału wewnętrznego firmy: analiza zasobów, analiza łańcucha wartości, wybrane metody portfelowe (BCG, ADL).
  Projekt: ocena potencjału firmy za pomocą macierzy BCG lub ADL, realizowany grupach projektowych dla wybranego wcześniej przedsiębiorstwa.

 6. Strategiczna analiza SWOT.
  Projekt: analiza SWOT, realizowany w grupach projektowych dla wybranego wcześniej przedsiębiorstwa.

 7. Proces formułowania strategii, kryteria wyboru najlepszego wariantu strategicznego, implementacja strategii.

Forma zaliczenia zajęć


ć- projekt z analizy strategicznej, w - egzamin


Literatura podstawowa


I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, C.H. Beck, Warszawa 2003

I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000

J. Penc, Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001

L. Berliński, Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca


J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, cz. I i II

J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997

Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995

M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995

M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997

K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998

M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992

M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa 1994

Planowanie strategiczne, praca zbiorowa pod red. A. Klasika, PWE, Warszawa 1993Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconKoncepcja zarządzania strategicznego

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconKoncepcja zarządzania strategicznego

Podstawy Zarządzania Strategicznego icon1. Definicja zarządzania strategicznego

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconKierunki rozwoju zarządzania strategicznego

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconŚciśle związane z procesem zarządzania strategicznego

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconWyniki egzaminu z zarządzania strategicznego po I terminie

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconMałopolska Akademia Trenerów Zarządzania Strategicznego dla ngo

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconZgłoszenie uczestnictwa w konkursie Najlepsze praktyki zarządzania strategicznego rozwojem kraju

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconSzacunek wpływu portu lotniczego Zielona Góra Babimost na gospodarkę woj lubuskiego – pryzmat zarządzania strategicznego

Podstawy Zarządzania Strategicznego iconPodstawy zarządzania ćwiczenia maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania sgh

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom