Co to są Fundusze strukturalne?
Pobierz 37.01 Kb.
NazwaCo to są Fundusze strukturalne?
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar37.01 Kb.
TypDokumentacja


Co to są Fundusze strukturalne?

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Są nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia
i Południowe Włochy oraz nowe kraje członkowskie UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Istnieją cztery Fundusze strukturalne: 

Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.

Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce po przystąpieniu do UE są Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Jest to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych.

PWW w Polsce są wdrażane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie.  Dotyczą one:

  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP),

  • rozwoju zasobów ludzkich (SPO RZL),

  • restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich (SPO ROL),

  • rybołówstwa i przetwórstwa ryb (SPO Ryby),

  • infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej (SPO Transport).

O dofinansowanie ze środków unijnych można ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany jest na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej.


Fundusze strukturalne stanowią finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską. Powstały w celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania gospodarek państw członkowskich UE. Obecnie istnieją cztery fundusze strukturalne:

Innym instrumentem finansowym UE jest Fundusz Spójności, ale nie jest on funduszem strukturalnym.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego utworzony został w 1975 r. na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’. W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw, badania naukowe i rozwój technologiczny, inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz współpracę przygraniczną. Beneficjentami środków finansowych pochodzących z tego funduszu są przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje pozarządowe, administracja rządowa oraz samorządy terytorialne, instytucje i jednostki badawczo-rozwojowe.

Istnieje siedem obszarów wsparcia z EFRR:

Środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw

EFRR "Kubus Puchatek" finansuje różnego rodzaju projekty skierowane do sektora przedsiębiorstw w zakresie środowiska produkcyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie średnich i małych. Fundusz wspiera m.in. projekty inwestycyjne oraz doradcze przedsiębiorstw. Projekty inwestycyjne dotyczyć mogą zarówno majątku trwałego (budynków i wyposażenia, zakupu technologii), jak i wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji czy patentów). Wśród projektów doradczych wymienić można m.in. doradztwo w dziedzinie planowania działalności, badań marketingowych, rozwoju eksportu czy transferu technologii. Wsparcie dla przedsiębiorstw – a co za tym idzie wzmocnienie konkurencyjności danego regionu – może również być realizowane w formie działań na rzecz poprawy środowiska, w którym funkcjonują te podmioty. Działania te przybierają najczęściej postać wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu, takich jak stowarzyszenia, fundacje, agencje rozwoju lokalnego czy podmioty komercyjne, których celem jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, m.in. poprzez świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw. Bezpośrednim beneficjentem tego typu wsparcia mogą również być podmioty świadczące usługi finansowe, np. fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeń i kredytowych, obsługujące zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców.
Badania naukowe i rozwój technologiczny

Cel Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci wzrostu gospodarczej atrakcyjności najbiedniejszych regionów Wspólnoty może zostać osiągnięty także poprzez podniesienie ich poziomu technologicznego. Środki Funduszu mogą zostać przeznaczone na finansowanie badań naukowych i transferu technologii. Wsparcie to realizowane jest poprzez dotowanie projektów badawczych w dziedzinie innowacji i nowych technologii, prowadzonych przez instytucje badawczo – rozwojowe, jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być także przeznaczone na refundowanie kosztów zakupu
i wdrożenia nowych technologii oraz procesów i produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W szczególności dotyczy to takich zakupów od instytucji badawczo – rozwojowych i placówek naukowych.

Inwestycje infrastrukturalne

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych wyróżnić należy dwa kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pierwszej kolejności należy wymienić infrastrukturę przyczyniającą się do tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu, telekomunikacji oraz infrastruktury energetycznej. Chodzi o duże projekty infrastrukturalne, takie jak autostrady, sieci kolejowe czy linie telekomunikacyjne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że łączą one poszczególne, odległe od siebie regiony Wspólnoty.
Z drugiej strony znajdują się projekty infrastrukturalne na poziomie lokalnym i regionalnym, których realizacja prowadzić powinna do odnowy upadających terenów gospodarczych
i przemysłowych (w tym m.in. dotkniętych kryzysem obszarów miejskich). Wsparcie dotyczy także infrastruktury poprawiającej dostęp do obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa. Nie mniej istotne od wspomagania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jest wsparcie na rzecz infrastruktury ochrony środowiska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego może bowiem finansować m.in. projekty polegające na budowie oczyszczalni ścieków czy elektrowni wiatrowych.

Rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych

Fundusz przyczynia się do rozwoju turystyki, inwestycji kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, pod warunkiem że w wyniku ich realizacji tworzone są miejsca pracy. W tym zakresie środki funduszu wspomagają tworzenie i modernizację lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej (np. komunikacyjnej, noclegowej, gastronomicznej). Fundusz finansuje także inne projekty, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danego regionu dla turystów dla turystów, takie jak działania promocyjne. Przez ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego należy rozumieć z kolei pomoc w zakresie odnowy, modernizacji i renowacji zabytków kultury
i sztuki, jak kościoły, muzea, skanseny itp. oraz w zakresie konserwacji obiektów przyrodniczych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Przez rozwój społeczeństwa informacyjnego należy rozumieć wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom wspieranych regionów dostępu do informacji oraz wiedzy za pośrednictwem szeregu innowacyjnych środków komunikacji, takich jak internet i różnego rodzaju technologie teleinformacyjne służące do przekazywania danych na odległość. Wspierając rozwój społeczeństwa informacyjnego, realizuje się m.in. projekty w zakresie przyspieszenia rozwoju gospodarki elektronicznej, wyposażenia szkół w internet, budowy elektronicznych platform informacyjnych dla przedsiębiorców.


Ochrona środowiska

Jest jednym z priorytetowych obszarów wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomoc ze środków funduszu mogą otrzymać zarówno przedsiębiorcy (np. zakup technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko), jak również administracja centralna czy lokalna, realizująca projekty środowiskowe (np. oczyszczalnie ścieków).

Współpraca przygraniczna

Zadaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest także wspieranie współpracy trans granicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. W tym zakresie fundusz finansuje m.in. działania służące budowaniu współpracy pomiędzy graniczącymi ze sobą regionami krajów członkowskich oraz integracji pomiędzy wybranymi regionami Unii Europejskiej. Wśród przykładowych projektów, które służą osiągnięciu wskazanych celów, wymienić można m.in. promocję regionów, projekty w zakresie poprawy infrastruktury regionów przygranicznych, ponadnarodowe projekty badawczo – rozwojowe, wspieranie wspólnych strategii rozwoju, wymianę doświadczeń w różnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W Polsce współfinansuje projekty społeczne. Został utworzony w 1957 na mocy traktatów rzymskich i wszedł w życie w 1960.

W Polsce współfinansuje część sektorowych programów operacyjnych związanych z zatrudnieniem i sprawami socjalnymi tj. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (w całości) oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (II Priorytet). EFS finansuje również projekty z zakresu inicjatywy wspólnotowej EQUAL.

W ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowany Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Początkiem 2007 roku w największych miastach Polski powołano Regionalne Ośrodki EFS, które mają ułatwić wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej utworzony w 1958 roku jako jeden z dwóch, obok Europejskiego Funduszu Społecznego, instrumentów służących wspomaganiu finansowania polityki strukturalnej. Funduszami strukturalnymi zajmowała się tylko sekcja Orientacji. Kwota, jaką otrzymywało państwo nie zależała od jego poziomu rozwoju.

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa - powstały w 1993roku, wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej. Za jego pośrednictwem finansowane są następujące inicjatywy:

  • rozwój hodowli ryb,

  • rozwój infrastruktury portów rybackich,

  • podnoszenie konkurencyjności produktów rybnych i ich promowanie na rynku.

Fundusz Spójności, Fundusz Kohezyjny - wydzielony fundusz pomocy strukturalnej, uchwalony
w ramach Traktatu z Maastricht (1992), a przygotowany formalnie przez rozporządzenie Rady Europejskiej z 16 maja 1994 r. Gwarantował słabiej rozwiniętym państwom Unii Europejskiej, których dochód (PNB) nie przekracza 90% średniej unijnej (kryterium spełniały wówczas Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia), pomoc w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (w ramach sieci transeuropejskich).

Od dnia 1 stycznia 2004 r. do wsparcia z Funduszu Spójności przestała się kwalifikować Irlandia, natomiast beneficjentami z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej stały się Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W latach 2007-2013 beneficjentami będą także Bułgaria i Rumunia, natomiast Hiszpania, która przestała spełniać kryterium odnoszące się do PNB, uzyska wsparcie na zasadach przejściowych.

W krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., ze środków Funduszu Spójności finansowane są także projekty rozpoczęte w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Co to są Fundusze strukturalne? iconFundusze strukturalne polityka regionalna

Co to są Fundusze strukturalne? iconFundusze strukturalne I programy pomocowe Unii Europejskiej

Co to są Fundusze strukturalne? iconMarek Kozak Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej po reformie

Co to są Fundusze strukturalne? icon1. Warsztaty szkoleniowe dla Centrów Doskonałości: „Fundusze Strukturalne/Zarządzanie projektami Europejskimi”, Warszawa, 21-23 września 2004

Co to są Fundusze strukturalne? iconUrząd Gminy Rybczewice Promocja, Rozwój Gminy, Fundusze Strukturalne, Rybczewice Drugie 119, 21 – 065 Rybczewice, z dopiskiem krzyżÓwka

Co to są Fundusze strukturalne? iconFundusze inwestycyjne w sierpniu 2011 – podsumowanie Fundusze: akcyjne mocno w dół, a obligacyjne na sporym plusie

Co to są Fundusze strukturalne? iconIzomery konstytucyjne (strukturalne)

Co to są Fundusze strukturalne? icon4. Cechy strukturalne górotworu

Co to są Fundusze strukturalne? iconGospodarka Polski przemiany strukturalne

Co to są Fundusze strukturalne? iconBadania strukturalne metali I stopów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom