1. Koszt zmienny przeciętny oznacza
Pobierz 41.55 Kb.
Nazwa1. Koszt zmienny przeciętny oznacza
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar41.55 Kb.
TypDokumentacja
1. Koszt zmienny przeciętny oznacza:

- przeciętne nakłady zmiennych czynników produkcji,

- koszt przeciętny w długim okresie,

2. Koszt stały przeciętny w wyniku wzrostu produkcji:

- maleje,

3. W krótkim okresie wzrost kosztów przeciętnych całkowitych produkcji jest spowodowany przez:

- brak możliwości poszerzenia wielkości zakładu i jego wyposażenia technicznego.

4. Koszt marginalny oznacza:

- zmianę kosztu całkowitego w następstwie zmiany wielkości produkcji o dodatkową jednostkę.

5. Które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe:

- wszystkie przytoczone powyżej.

6. Jeżeli koszt marginalny jest mniejszy od kosztu całkowitego przeciętnego, to krzywa kosztu całkowitego przeciętnego jest:

- opadająca.

7. Jeżeli w procesie produkcji koszt przeciętny całkowity osiągnie poziom minimalny to:

-koszt marginalny będzie równy kosztowi przeciętnemu całkowitemu,

8. Koszt marginalny rośnie, gdy:

- przyrost kosztu całkowitego jest szybszy od przyrostu produkcji,

9. W procesie produkcji minimum kosztu marginalnego występuje wówczas, gdy produkt marginalny znajduje się w punkcie:

- maksymalnym,

10. Produkcja dobra X wynosiła w ciągu miesiąca 200 jednostek. Koszt całkowity produkcji tego dobra równał się 1000. Spadek popytu na dobro X zmusił firmę do ograniczenia produkcji do 150 jednostek miesięcznie. W następstwie zmniejszenia produkcji koszt całkowity zmalał do 900. Przy nowym poziomie produkcji:

- koszt całkowity przeciętny przewyższa koszt marginalny,

11. Dla jakiego rodzaju kosztów spośród wymienionych krzywa kosztu przeciętnego stale maleje pod wpływem wzrostu produkcji:

- kosztów stałych,

12. Która z wymienionych krzywych kosztów musi opadać pod wpływem wzrostu produkcji, jeśli koszt marginalny znajduje się poniżej ich wartości:

-wszystkie przytoczone.

13. Firma wytwarzała dotychczas dziennie 100 jednostek dobra X. Koszt marginalny tej produkcji wynosił 2. W wyniku uruchomienia drugiej zmiany pracowników produkcja wzrosła do 150 jednostek, a koszt marginalny do 2,5. Wyjaśnij, czy wzrost produkcji w przedziale od 100 do 150 jednostek powoduje, że koszt przeciętny całkowity:

- może spadać lub rosnąć w zależności od tego, czy spadek kosztu stałego przeciętnego jest większy od wzrostu kosztu zmiennego przeciętnego.

14. Różnica między długookresową krzywą kosztów przeciętnych (KCPd) i krótkookresową krzywą kosztów przeciętnych (KCP) sprowadza się do tego, że:

- KCP odzwierciedla koszty istniejącego zakładu, a KCPd koszty produkcji powstałe w wyniku przejścia firmy do większej skali produkcji (do większego zakładu),

15. Koszt przeciętny całkowity w długim okresie maleje ponieważ:

- działają dodatnie efekty skali.

16 Długookresowa krzywa kosztu przeciętnego z rosnącymi korzyściami skali jest:

- opadająca,

17. Rosnące korzyści skali produkcji gałęzi wytwarzania zapewnia:

- opadająca długookresowa krzywa kosztów przeciętnych,

18. W wyniku podwojenia nakładu czynników produkcji firma uzyskała więcej niż dwukrotny wzrost produkcji. Rezultat ten jest następstwem tego, iż:

- długookresowa krzywa kosztów przeciętnych jest malejąca,

- długookresowa krzywa kosztów marginalnych przecina krótkookresową krzywą kosz­tów marginalnych poniżej długookresowej krzywej kosztów całkowitych przeciętnych,

19. Jeżeli planowana długookresowa krzywa kosztów przeciętnych osiągnie minimum, wówczas:

-nakład kapitału w firmie jest optymalny,

20. Zastosowanie pracooszczędnego postępu technicznego może spowodować:

- zmianę marginalnej stopy technicznej substytucji kapitału przez pracę w porównaniu z MSTS z okresu przed wdrożeniem postępu technicznego,

-spadek kosztu całkowitego przeciętnego produktu,

1. Cena na rynku w warunkach konkurencji doskonałej jest wynikiem:

- oddziaływania podaży i popytu

2. W warunkach konkurencji doskonałej cenowa elastyczność popytu na produkty przedsiębiorstwa przyjmuje wartości:

- ∞

3. Przychód całkowity (dochód całkowity) przedsiębiorstwa jest równy:

- iloczynowi ceny i ilości sprzedanych produktów,

4. Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest maksymalny wtedy gdy:

- różnica między przychodem całkowitym i kosztem całkowitym jest maksymalna,

5. W warunkach konkurencji doskonałej ceteris paribus w okresie rynkowym przesunięcie krzywej popytu rynkowego w prawo powoduje:

- wzrost ceny równowagi,

6. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne znajduje się w warunkach równowagi, jeżeli przy danych kosztach produkcji i danej cenie wytwarza wielkość produkcji:

- maksymalizującą zysk,

7. Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego osiąga maksimum, wówczas gdy:

- przychód marginalny tożsamy cenie jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt margi­nalny jest rosnący,

8. Graniczny punkt opłacalności produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego (punkt niwelacji) jest wyznaczony przez:

- przecięcie się krzywej kosztu marginalnego oraz krzywej przeciętnego kosztu całkowi­tego i ceny,

9. Punkt dolnej opłacalności produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego (punkt zamknięcia) jest wyznaczany przez:

- przecięcie się ceny, krzywej kosztu marginalnego i przeciętnego kosztu zmiennego,

10. Wielkość produkcji, wytwarzana przez przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne jest wyzna­czana przez punkt przecięcia się:

- krzywej kosztu marginalnego i linii ceny,

11.Krzywa podaży przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w okresie krótkim jest wyznaczana przez;

- odcinek krzywej kosztu marginalnego leżący powyżej punktu zamknięcia,

12. Punkt równowagi rynkowej w konkurencji doskonałej w okresie krótkim występuje gdy:

- krzywa popytu rynkowego przecina się z krzywą podaży rynkowej,

- gospodarstwa domowe osiągają optymalną konsumpcję,

13. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne osiąga w okresie długim równowagę gdy przychód marginalny równy cenie:

- jest równy kosztowi marginalnemu w okresie krótkim i długim, jest równy minimum kosztu całkowitego przeciętnego w okresie długim,

14. Gałąź przemysłu osiąga równowagę w warunkach konkurencji doskonałej w długim okresie w punkcie zrównania się:

- ceny rynkowej z minimum długookresowej krzywej przeciętnego kosztu całkowitego,

15. Przemysł o stałych kosztach jest to przemysł, w którym:

- długookresowa funkcja kosztów przedsiębiorstwa nie zależy od liczby przedsiębiorstw w gałęzi,

16. Przemysł o rosnących kosztach jest to przemysł, w którym krzywa podaży gałęzi przemysłu w długim okresie jest linią:

- o nachyleniu dodatnim,

1. Krzywa popytu na produkty monopolu jest linią:

- o nachyleniu ujemnym

2. Elastyczność cenowa popytu na produkty monopolu przyjmuje wartości zawarte w przedziale:

- <0; - ∞ >

3. W warunkach monopolu przychód marginalny jest równy zeru w sytuacji gdy:

- elastyczność cenowa popytu jest równa -1

4. Kształty funkcji kosztów monopolu są:

- zbliżone do kształtów funkcji kosztów przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego,

5. Monopol osiąga punkt równowagi wtedy i tylko wtedy gdy:

- przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu a koszt marginalny rośnie,

- przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu a koszt marginalny zmniejsza się wolniej aniżeli przychód marginalny,

6. Cena monopolowa jest wyznaczana przez punkt przecięcia się:

- krzywej popytu z wielkością produkcji maksymalizującą zysk,

7. Przedsiębiorstwo monopolistyczne osiąga zysk wówczas, gdy cena monopolowa jest:

- wyższa aniżeli przeciętny koszt całkowity,

8. Przedsiębiorstwo monopolistyczne ponosi stratę wówczas, gdy cena monopolowa jest:

- niższa aniżeli przeciętny koszt całkowity,

9. Krzywa podaży monopolu w okresie krótkim:

- nie istnieje.

10. Dyskryminacja cenowa ma miejsce wówczas, gdy monopol sprzedaje ten sam produkt:

- w tym samym czasie po różnych cenach,

11. Monopol stosujący dyskryminację cenową sprzedaje ten sam produkt po cenie wyższe na rynku, na którym:

- popyt jest stosunkowo sztywny,

12. Ustanowienie cen maksymalnych niższych niż ceny równowagi przez państwo lub władze samorządowe na produkty i usługi sprzedawane przez monopol prowadzi do:

- powstania nieciągłej krzywej przychodu marginalnego,

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconŁu: Koszt projektowania: Koszt przygotowania: Suma netto: Nośnik

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza icon1. koszt alternatywny to inaczej koszt utraconych korzyści sytuacja w której wybór jednej możliwości pociąga za sobą niemożność skorzystania z innej

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconKoszt komparatywny = koszt alternatywny

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconStopy miedzi w produkcji form Producenci form wtryskowych do tej pory raczej niechętnie wykorzystywali dobrze przewodzące stopy miedzi do produkcji. Było tak głównie dlatego, że jej koszt przewyższa koszt standardowych stali narzędziowych

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza icon"Krzyżacy" to wspaniała książka przynajmniej tak mówi Pan od polskiego. Jednak ja, jako przeciętny czytelnik, nie do końca się z tym zgadzam

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconRuch jednostajnie zmienny

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconRuch jednostajnie zmienny

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconRuch jednostajnie zmienny

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconŻycie gejszy, japońskiej "kobiety wyzwolonej", kojarzy się zazwyczaj z jedną z dwóch rzeczy. Przeciętny człowiek uważa gejszę za prostytutkę lub w najlepszym

1. Koszt zmienny przeciętny oznacza iconRuch jednostajnie zmienny prostoliniowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom