Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10
Pobierz 1.13 Mb.
NazwaZałącznik do Uchwały Nr xliv/845/10
strona1/24
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar1.13 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/845/10


Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 29 marca 2010 r.


WOJEWÓDZKI PROGRAM

OPIEKI NAD ZABYTKAMI


W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM


NA LATA 2010-2013


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W RZESZOWIE

DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY


RZESZÓW 2010

SPIS TREŚCIZałącznik do Uchwały Nr XLIV/845/10 1

I. WPROWADZENIE 4

1. Podstawa opracowania 5

2. Uwarunkowania formalno-prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz podział kompetencji w zakresie ochrony dóbr kultury (ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 5

3. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 10

4. Zabytki i ich ochrona w dokumentach programowych województwa podkarpackiego, że szczególnym uwzględnieniem Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 13

5. Istniejące programy opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim 22

II. CELE PROGRAMU W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 r. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 24

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASOBU 25

1. Zabytki nieruchome z wyszczególnieniem obiektów o istotnym znaczeniu dla regionu 25

2. Zabytki ruchome 47

3. Zasoby archeologicznego dziedzictwa kulturowego 51

4. Krajobraz kulturowy i wartości niematerialne 63

IV. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego województwa. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 72

V. Założenia programowe – priorytety, kierunki działań i zadania 75

Priorytet I 76

Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 76

Priorytet II 83

Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 83

Priorytet III 88

Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca budowaniu tożsamości 88

VI. INSTRUMENTY WDRAŻANIA I OCENA WYNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA LATA 2010-2013 99

1. Instrumenty wdrażania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim 99

2. Ocena wyników Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie podkarpackim 100

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytków w województwie podkarpackim 101

1. Finanse publiczne - budżet państwa i budżety samorządów terytorialnych 101

2. Finanse niepubliczne – źródła prywatne 107

3. Finansowanie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej 108

4. Prognozy dotyczące finansowania zadań Programu przewidziane do realizacji w latach 2010-2013 108

VIII. Opracowania wykorzystane w pracach nad Programem 109

ANEKSY 113

I. WPROWADZENIE„Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej Państwa, są one bowiem nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska jego życia. (…) Ich zachowanie, ochrona i konserwacja jest działaniem w ważnym interesie publicznym ze względu na znaczenie zabytków w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, jego kulturowej identyfikacji, wreszcie także znaczenie dla sfery ekonomii i gospodarki”. Zacytowany fragment Tez do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami stanowić może kwintesencję znaczenia programów opieki nad zabytkami na każdym szczeblu – wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Formułując kolejny już Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami Województwa Podkarpackiego założono, że zasoby regionalnego dziedzictwa kulturowego są zasadniczym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się tożsamości regionalnej oraz turystyki. Zasoby te określają i wyznaczają w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju województwa, stanowiąc obciążenie, ale i będąc szansą rozwoju i promocji.

Przedmiotem programu jest województwo podkarpackie jako region administracyjny oraz miejsce lokalizacji objętych programem zabytków, zasobu dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego.

Głównym celem Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami województwa podkarpackiego jest dążenie do znaczącej poprawy stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie województwa, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.

Program wskazać powinien zadania, jakie winny być realizowane w zakresie będącym przedmiotem programu. Zadania te określone są w odniesieniu do całego województwa jako regionu administracyjnego, a nie odnoszą się jedynie do władz województwa, których bezpośredni wpływ na działalność chociażby instytucji sprawujących w różnej formie opiekę nad zabytkami jest ograniczony do pewnych wybranych instytucji.

Program służyć powinien podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania badań, prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego przez samorząd województwa. Program służyć też może jednostkom samorządu terytorialnego, środowiskom naukowym i badawczym, właścicielom i posiadaczom obiektów zabytkowych, a także osobom zainteresowanym kulturą i dziedzictwem kulturowym. Istotnym jest, aby realizacja zadań wynikających z Programu dokonywała się przy współudziale mieszkańców województwa, w różnych formach swojej życiowej aktywności (praca zawodowa, działalność społeczna, działania wynikające z prawa własności lub z użytkowania obiektów zabytkowych) zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Obowiązkiem władz publicznych w tym względzie jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie tej opieki oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu.

Niniejszy Program opieki nad zabytkami opracowywany jest po raz drugi, na kolejne cztery lata (2010-2013). Pierwszy Program wydawał się kluczowy dla kolejnych programów - opierał się na szerokim rozpoznaniu złożonej problematyki i wyznaczał priorytetowe kierunki. Z założeń przyjętych przy konstruowaniu pierwszego Programu wynikało, że będzie on istotnym punktem odniesienia dla programów konstruowanych na następne, kilkuletnie okresy. Dlatego też w niniejszym opracowaniu niejednokrotnie następować będą bezpośrednie odwołania do Programu opracowanego na lata 2006-2009. Wskazane w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami działania są zgodne z krajowymi i wojewódzkimi dokumentami programowymi. Równocześnie wskazane w Programie zadania do realizacji i proponowane rozwiązania odpowiadają ustawowym regulacjom ochrony zabytków w Polsce.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr xliv/468/10

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconZałącznik do Uchwały Nr xliv/337/06 Rady Miejskiej w Olecku

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconZałącznik do Uchwały Nr xliv/1056/2009 Rady Miejskiej w Kielcach

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconZałącznik Nr 2 do uchwały Nr 190/xliv/2005 Rady Dzielnicy Praga Południe

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconP r o t o k ó Ł Nr xliv/06 z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Kocku

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconIi osk 845/07 Wyrok

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconUchwała nr 845/368/iii/2010

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconWykonanie dochodów budżetowych na 30. 06. 2010 31 250 845 zł (46,20%)

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconZałącznik nr 1 do Uchwały Nr

Załącznik do Uchwały Nr xliv/845/10 iconP r o j e k t załącznik do uchwały Nr…

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom