Warunki kredytowania zdolność kredytowa
Pobierz 200.51 Kb.
NazwaWarunki kredytowania zdolność kredytowa
strona1/4
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar200.51 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
Firmy działające na rynku korzystają nie tylko ze środków własnych, lecz także, a może przede wszystkim ze środków obcych. Obok kredytu kupieckiego są to najczęściej kredyty bankowe. Kredyt to stosunek ekonomiczny polegający na tym, że jedna strona odstępuje drugiej stronie określone wartości w pieniądzu lub w towarze, na warunkach zwrotu równowartości z ewentualnym wynagrodzeniem w ustalonym z góry terminie. Słowo kredyt pochodzi od greckiego credere i oznacza wierzyć.


Granice wysokości kredytu wyznaczają:

 • Kapitał własny banku,

 • Środki pieniężne zgromadzone we wkładach klientów,

 • Kredytu refinansowego,

 • Wielkość lokat przekazanych innym bankom i otrzymanych od nich,

 • Wielkości emisji bankowych papierów wartościowych,

 • Środki pieniężne w kasach bankowych.1


Podział kredytów:

  1. Ze względu na przedmiot kredytu:

   • Kredyt towarowy,

   • Kredyt pieniężny.

  2. Ze względu na charakter kredytodawcy:

   • Kredyt bankowy,

   • Kredyty inne.

  3. Ze względu na formę udzielanego kredytu:

   • Kredyt udzielony na podstawie umowy,

   • Dyskonto weksli,

   • Zakup papierów wartościowych

   • Kredyt overnight,

   • Kredyt hipoteczny,

   • Kredyt preferencyjny,

   • Kredyt leasingowy,

   • Kredyt dotowany.

  4. Ze względu na czas, na jaki udzielono kredyt;

   • Kredyt krótkoterminowy,

   • Kredyt średnioterminowy,

   • Kredyt długoterminowy.

  5. Ze względu na cel gospodarczy kredytu;

   • Kredyt inwestycyjny,

   • Kredyt obrotowy,

   • Kredyt konsumpcyjny.

  6. Ze względu na rodzaj umowy kredytowej:

   • Kredyt na rachunku bieżącym;

   • Kredyt na rachunku podstawowym,

   • Kredyt doraźny;

   • Kredyt dyskontowy;

   • Kredyt lombardowy.Warunki kredytowania zdolność kredytowa


Banki udzielają kredytów na podstawie opracowanego przez klienta wniosku kredytowego. Wniosek ten zawiera rodzaj kredytu, jego kwotę, cel, na jaki zostanie wykorzystany, terminy spłaty, a także dodatkowe informacje niezbędne dla banku dla dokonania oceny. Propozycje wnioskodawcy i banku dotyczące warunków umowy kredytowej są negocjowane pomiędzy przedstawicielami kredytobiorcy i banku. Udzielenie kredytu następuje po zawarciu umowy. Aby mogła być ona podpisana bank przeprowadza analizę zdolności kredytowej klienta, która oznacza zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Zdolność kredytową posiadają te firmy, których stan majątkowy i efektywność finansowa działalności gospodarczej stanowią pełne zabezpieczenie zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli na wet w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.· Bank analizując zdolność kredytową poddaje ocenie celowość i efektywność finansową zamierzeń gospodarczych, na których realizację ma być zaciągnięty kredyt.

Badając efektywność bank bada wynik finansowy firmy na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Oceniana jest: płynność finansowa przedsiębiorstwa, jakość gospodarowania czynnikami produkcji, rentowność działalności gospodarczej, sposób wykorzystania akumulacji finansowej, zamierzenia rozwojowe przedsiębiorstwa. Bank dokonuje szacunku i tworzy prognozę gospodarczą, która jest podstawą oceny.

Jedną z metod oceny pracy przedsiębiorstwa jest analiza porównawcza. Porównuje się realizację produkcji i jej dynamikę, poziom i dynamikę rentowności, kształtowania się i dynamikę kosztów własnych, kształtowanie się i dynamikę wydajności pracy, produktywność majątku oraz relację pomiędzy przyrostem płac a przyrostem wydajności pracy. Sposób badania zdolności kredytowej firmy leży w gestii banku i zależy od relacji pomiędzy klientem a bankiem, momentu badania, rodzaju i wielkości kredytu.

Analiza struktury bilansu i rachunku wyników powinna doprowadzić do ujawnienia ukrytych rezerw przedsiębiorstwa i jego aktualnej sytuacji finansowej.


Do symptomów mogących świadczyć o niewypłacalności klienta banku należy zaliczyć;

 • Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia,

 • Fluktuację w administracji i zarządzaniu,

 • Zaburzenia w spłacaniu kredytów obrotowych,

 • Ilość oprotestowanych weksli,

 • Liczba starań o finansowanie z innych źródeł,

 • Rozrost inwestycji powyżej planu,

 • Zbyt optymistyczne prognozy rozwojowe, błędy w planowaniu finansowym,

 • Zakłócenia w przedsiębiorstwach będących kontrahentami kredytobiorcy,

 • Straty w zapasach wyrobów,

 • Silne uzależnienie od unowocześniania i lepszego dopasowania do potrzeb i gustów odbiorców jednego produktu.


Wniosek kredytowy jest podany następującym etapom analizy:

  1. Ogólna ocena przedsięwzięcia, na które ma być udzielony kredyt ( produkty, pozycja rynkowa, możliwość rezerw produkcyjnych, system zarządzania),

  2. Oszacowanie efektywności inwestycji,

  3. Oszacowania prognozy rentowności,

  4. Oszacowanie prognozy płynności finansowej,

  5. Monitoring i kontrola wykorzystania kredytu.2Banki udzielają kredytów na podstawie ustawy prawo bankowe. Przewiduje ona, że kredyt może być udzielony tylko na podstawie umowy, gwarantującej równorzędność stron ją zawierających oraz dobrowolność jej zawarcia. 3 Umowa pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie i określać kwotę kredytu i jego cel, termin spłaty, oprocentowanie i prowizję od przyznanego kredytu, termin postawienia do dyspozycji środków pieniężnych kredytobiorcy,, zakres uprawnień banku do związanych z wykorzystaniem kredytu i zabezpieczeniem jego zwrotu. Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych kredytobiorcy oraz dwaj upoważnieni przedstawiciele banku.

Rodzaje kredytów:

 1. W zależności od rodzaju waluty:

  • Kredyt złotówkowy,

  • Kredyt dewizowy.

 2. Wg kryterium przedmiotowego:

 • Kredyt obrotowy,

 • Kredyt inwestycyjny,

 1. Wg form zabezpieczenia kredytu:

 • Kredyt hipoteczny,

 • Kredyt wekslowy,

 • Kredyt lombardowy,

 1. Wg formy realizacji kredytu:

 • W rachunku pieniężnym,

 • W rachunku kredytowym.

 1. Wg okresu, na jaki udzielany jest kredyt:

 • Krótkoterminowy – do 1 roku,

 • Średnioterminowy - do 3 lat,

 • Długoterminowy – powyżej 3 lat,

 • Płatniczy – do 1 miesiąca.4

Przedmiotem kredytów mogą być;

 • Przedsięwzięcia rozwojowe o charakterze inwestycyjnym,

 • Zapasy,

 • Należności za wykonane roboty, dostawy, usługi,

 • Wymagalne zobowiązania,

 • Pozostałe potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Wniosek kredytowy i pozostałe dokumenty:

Podmiot gospodarczy pragnący uzyskać kredyt musi wypełnić i złożyć w banku wniosek kredytowy. Wniosek taki w zależności od instrukcji kredytowej banku zawiera:

Co zawiera wniosek wg PKOSA


Wniosek o kredyt płatniczy ma dowolna formę musi zawierać jednak takie elementy jak:

 • Kwota kredytu;

 • Rodzaj wymaganych zobowiązań;

 • Ostateczny termin spłaty zadłużenia.5


Wniosek o kredyt inwestycyjny musi zawierać:

 • Rodzaj inwestycji,

 • Koszt inwestycji,

 • Wielkość wnioskowanego kredytu,

 • Wiodący cel inwestowania,

 • Planowany cykl realizacji inwestycji,

 • Wnioskowany okres kredytowania,

 • Kalkulacyjny okres eksploatacji inwestycji,

 • Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji,

 • Wskaźniki charakteryzujące celowość inwestycji,

 • Deklarowany udział środków własnych i transze kredytowe.6


Dane uzupełniające do wniosku kredytowego to najczęściej:

 • Docelowy efekt gospodarczy w skali rocznej,

 • Nakłady przewidziane w poszczególnych latach cyklu realizacji inwestycji, koszt realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych,

 • Kalkulacja środków zgromadzonych i przewidzianych do zgromadzenia w okresie kredytowania,

 • Kierunki rozdysponowania środków,

 • Projekt planu spłaty kredytu,

 • Opis wpływu inwestycji na sytuację ekologiczną,

 • Syntetyczny bilans firmy,

 • Zestawienie zysku i jego podziału,

 • Założenia techniczno – ekonomiczne.7


Metody oceny zdolności kredytowej:

Aby móc określić zdolność kredytową kredytobiorcy należy ocenić wielkość majątku trwałego i obrotowego oraz finansującego go kapitału własnego i obcego na podstawie bilansu. Ocenie podlega również poziom zysku i jego wystarczalność, rentowność sprzedaży, płynność finansowa, struktura kapitałowo – majątkowa.

Przy ocenie poziomu zysku i jego wystarczalności sprawdza się czy zysk wystarczy na pokrycie należnych podatków i dywidendy, czy będzie można sfinansować z niego potrzeby bieżące i rozwojowe, jaka jest % stopa zysku wg wzoru: WB

SZ= ----------------- * 100

MT + MO

SZ – stopa zysku,

WB – wynik finansowy,

MT + MO – średni stan majątku trwałego i obrotowego

Rentowność sprzedaży w %

WB

RS= ------------- *100

K

RS – rentowność sprzedaży

WB – wynik finansowy

K - koszt własny sprzedaży

Ocena struktury kapitałowo – majątkowej

Ocena płynności finansowej,

Wskaźnik zabezpieczenia kredytu:

PA

WZK= -------------

K

Wskaźnik zabezpieczenia długu

WD = PA / Z

PA - płynne aktywa I i II stopnia,

Z – zobowiązania ogółem,

K – wszystkie kredyty udzielone przez bank.8
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconBłyszcząca, wysoka zdolność krycia, szybkoschnąca, system dwuskładnikowy, odporna na chemikalia I warunki atmosferyczne, niewrażliwa powierzchniowo

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconZdolność prawna I zdolność do czynności prawnych Nie mają zdolności

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconZdolność prawna – zdolność prawną nabywa się w chwili urodzenia Prawo cywilne

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconDo Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconPrognoza wyników finansowych na okres kredytowania

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconRegulamin kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconOferta kredytowa dostępne kredyty

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconRegulamin promocji „Promocja kredytowa 0%”

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconSPÓŁdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa

Warunki kredytowania zdolność kredytowa iconFormularz płatności kartą kredytową

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom