6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW
Pobierz 170.43 Kb.
Nazwa6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW
strona3/4
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar170.43 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

KONTO 406 – „UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA”

Konto 406 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” służy do ewidencji księgowej kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i wolontariuszy1) np. z tytułu: składek na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, a także naliczonych, w ciężar kosztów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony do finansowania świadczeń dla pracowników np. kosztów szkoleń pracowników i wolontariuszy ewentualnie innych świadczeń na ich rzecz wynikających z porozumień zakładowych lub odrębnych przepisów.

Po stronie Dt konta 406 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Naliczenie składek i odpisów z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych obciążających pracodawcę w zakresie dotyczącym pracowników i wolontariuszy

228

2.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub na wypłaty urlopowe

850

3.

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty dla pracowników i wolontariuszy

100, 310, 201, 234, 248

4.

Ujęcie kosztów opłat Jednostki ZHP za udział w szko­le­niach pracowników i wolontariuszy

100, 201, 234

Po stronie Ct konta 406 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przeniesienie sumy kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i wolontariuszy, na koniec roku obrotowego, w związku z ustalaniem wyniku finansowego

490

Ewidencja szczegółowa do konta 406, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna zapewniać wyodrębnienie kosztów ubezpieczeń społecznych pracowników i wolontariuszy, ponoszonych przez Jednostkę ZHP i innych świadczeń w następującym np. zakresie:

─ 406-01 –

Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpisy na fundusz pra­cy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych na rzecz pra­cow­ników, obciążających Jednostkę ZHP,

─ 406-02 –

Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz wolontariuszy obciążające Jednostkę ZHP,

─ 406-03 –

Składki ZUS i inne odpisy od umów cywilnoprawnych, obcią­ża­ją­cych Jednostkę ZHP,

─ 406-04 –

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub wypła­ty urlopowe,

─ 406-05 –

Koszty dopłat do szkoleń pracowników i wolontariuszy,

─ 406-06 –

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników i wolontariuszy, dopuszczone odrębnymi przepisami i porozumieniami zakładowymi,

z podziałem wewnętrznym kosztów świadczeń obciążających bieżącą działalność: statutową, statutową pożytku publicznego (nieodpłatną i odpłatną) i gospodarczą oraz koszty ogólnozakładowe (w tym ogólnoadministracyjne) Jednostki ZHP, z uwzględnieniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Saldo Dt konta 406, występujące w ciągu roku obrotowego, oznacza koszty świadczeń na rzecz pracowników i wolontariuszy poniesione od początku roku. Saldo to przenosi się, na koniec roku obrotowego, na stronę Dt konta 490 – „Rozliczenia kosztów” w związku z ustalaniem wyniku finan­so­we­go.

KONTO 407 – „KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH”

Konto 407 – „Koszty podróży służbowych” służy do ewidencji księgowej kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych obciążających koszty bieżącej działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej, odpłatnej) i gospodarczej oraz koszty ogólnozakładowe (w tym ogólnoadministracyjne) Jednostki ZHP w związku z podróżami służbowymi pracowników, działaczy i wolontariuszy.

Po stronie Dt konta 407 ujmuje się, na podstawie przedstawionych rachunków i załączonych do nich innych dokumentów, poniesione koszty z tytułu odbytych podróży służbowych.

Po stronie Ct konta 407 ujmuje się przeniesienie kosztów podróży służ­bowych, na koniec roku obrotowego, w związku z ustaleniem wyniku finan­so­wego.

Po stronie Dt konta 407 – „Koszty podróży służbowych” ujmuje się w szczegól­noś­ci:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Ujęcie poniesionych kosztów podróży służbowych, krajowych i zagranicznych, w oparciu o przedstawione rachunki załączone do nich dokumenty

100, 101, 234, 248


Po stronie Ct konta 407 – „Koszty podróży służbowych” ujmuje się w szczególnoś­ci:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przeniesienie sumy kosztów podróży służbowych, poniesio­nych od początku roku, w związku z ustalaniem wyniku finansowego

490


Ewidencja szczegółowa do konta 407, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna umożliwiać wyodrębnienie kosztów podróży służbowych bieżącej działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej) i gospodarczej oraz obciążających koszty ogólnozakładowe (w tym ogólnoadministracyjne) Jednostki ZHP, a także wyodrębniać następujące rodzaje tych kosztów:

─ 407-01 – Koszty podróży krajowych,

─ 407-02 – Koszty podróży zagranicznych,

─ 407-03 – Koszty używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych,

z uwzględnieniem wyodrębnienia kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Saldo Dt konta 407 oznacza, w ciągu roku obrotowego, sumę poniesionych kosztów podróży służbowych od początku roku i podlega przeniesieniu, na koniec roku obrotowego, na stronę Dt konta 490 – „Rozliczenia kosztów” w związku z ustalaniem wyniku finansowego.

KONTO 408 – „KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY”

Konto 408 – „Koszty reprezentacji i reklamy” służy do ewidencji księgo­wej kosztów reprezentacji i reklamy obciążającej koszty bieżącej działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej), gospodar­czej i ogólnozakładowe (w tym ogólnoadministracyjne) Jednostki ZHP.

Po stronie Dt konta 408 ujmuje się, na podstawie odpowiednich do­wo­dów księgowych, poniesione koszty reprezentacji i reklamy.

Po stronie Ct konta 408 ujmuje się przeniesienie kosztów reprezentacji i reklamy, na koniec roku obrotowego, w związku z ustalaniem wyniku finan­sowego.

Po stronie Dt konta 408 – „Koszty reprezentacji i reklamy” ujmuje się w szczególności:


Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Ujęcie poniesionych kosztów reprezentacji i reklamy – na podstawie faktur VAT, i innych dokumentów

100, 201, 248

Po stronie Ct konta 408 – „Koszty reprezentacji i reklamy” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przeniesienie kosztów reprezentacji i reklamy, poniesionych od początku roku obrotowego, w związku z ustalaniem wyniku finansowego

490

Ewidencja szczegółowa do konta 408, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową),powinna umożliwiać wyodrębnienie kosztów reprezentacji i reklamy bieżącej działalności: statutowej, statutowej po­żytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej) i gospodarczej Jednostki ZHP zaliczanych, w układzie kalkulacyjnym (konta 550 i 551), w całości do kosztów ogólnozakładowych działalności gospodarczej lub ogólnoadministracyjnych działalności statutowej.

Równocześnie ewidencja ta powinna wyodrębniać koszty reprezentacji i reklamy w następujący sposób:

─ 408-01 – Koszty limitowane,

─ 408-02 – Koszty nielimitowane,

z uwzględnieniem wyodrębnienia kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Saldo Dt konta 408 oznacza sumę poniesionych, w ciągu roku obrotowego, kosztów reprezentacji i reklamy i podlega przeniesieniu, na koniec roku obrotowego, na stronę Dt konta 490 – „Rozliczenia kosztów” w związku z ustalaniem wyniku finansowego.


KONTO 409 – „PODATKI I OPŁATY”


Konto 409 – „Podatki i opłaty” służy do ewidencji księgowej podatków i opłat o charakterze kosztowym.

Do podatków i opłat ewidencjonowanych na koncie 409 zalicza się w szczególności:

  • podatek od nieruchomości,

  • podatek od środków transportowych,

  • VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego,

  • VAT należny od usług z importu oraz zużycia materiałów na cele reprezentacji i reklamy,

  • podatek akcyzowy naliczany przy sprzedaży,

  • opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  • opłaty od czynności cywilnoprawnych,

  • opłaty skarbowe,

  • inne podatki i opłaty jak opłaty terenowe, sądowe i notarialne za wykorzystanie praw wieczystego użytkowania gruntów itd.

Nie ujmuje się na koncie 409 podatków i opłat nie odnoszących się do bie­żącej działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej, od­płat­nej) i gospodarczej np. obciążających zakładową działalność socjalną lub na­bycie bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i praw­nych, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz po­datków i opłat stanowiących cenę zakupu materiału, towaru lub usługi z im­portu (cła, podatku akcyzowego, podatku VAT nie podlegającego odliczeniu oraz innych obciążeń wynikających z dowodu SAD zaliczanych do ceny za­kupu materiału, towaru czy usługi z importu).

Po stronie Dt konta 409 – „Podatki i opłaty” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Naliczenie lub zapłacenie podatków i opłat o cha­rak­terze kosztowym oraz ich zwiększenia

100, 130, 135, 136, 223, (224), 228, 229, 247, 248
1   2   3   4

Powiązany:

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconEksport argentyński w 2002 roku według rodzajów produktów chemicznych

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW icon1. Zinterpretuj istotę I wzajemne relacje między kategoriami: efektywne koszty logistyki a alternatywne koszty logistyki

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconKoszty kwalifikowalne projektu są to koszty realizacji projektu, które mogą zostać objęte finansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego dla Działania

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconSprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw I właściwości rzeczowej, w związku z połączeniem ich w jeden formularz ms-11/12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy I ubezpieczeń społecznych

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconRyderyk Franciszek Chopin kompozytor I pianista polski, urodzony 1 marca 1810 (według oświadczeń samego artysty I jego rodziny) lub 22 lutego (według metryki

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconKoncepcji I rodzajów telepracy

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconKoszty

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconPoszczególnych rodzajów terwenu terenoznawstwo

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconKoszty produkcji

6. zespóŁ 4 koszty według rodzajóW iconKoszty kwalifikowalne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom