Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska
Pobierz 78.87 Kb.
NazwaPlan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar78.87 Kb.
TypWymagania
Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla LO, TA, LUD - Joanna GłogowskaLp

Temat

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

1

Historia pieniądza, czyli

od czego się zaczęło • definiuje pojęcia: barter, bank, bank centralny,

 • objaśnia rolę banku centralnego w gospodarce,

 • wymienia poszczególne elementy systemu bankowego,

 • podaje, który bank jest bankiem centralnym w Polsce,

 • rozwija skrót NBP,

 • wymienia podstawowe funkcje banku centralnego,

 • chętnie pogłębia i rozwija swoją wiedzę*. • objaśnia przyczyny powstania banków,

 • potrafi opowiedzieć historię pieniądza,

 • charakteryzuje funkcje banku centralnego,

 • wymienia przyczyny powstania banków.
2

Pieniądz w gospodarce

rynkowej, czyli jak

ułatwić handel


 • definiuje pojęcia: pieniądz, pieniądz gotówkowy, pieniądz elektroniczny, pieniądz bezgotówkowy,

 • wyjaśnia różnicę pomiędzy kartą płatniczą a kredytową,

 • wymienia obecnie używane formy pieniądza,

 • chętnie pogłębia i rozwija swoją wiedzę.

 • charakteryzuje funkcje pieniądza,

 • identyfikuje cechy pieniądza,

 • uzasadnia znaczenie pieniądza w życiu człowieka.
3

Równowaga rynkowa, czyli o najlepszym rozwiązaniu

 • definiuje pojęcia: popyt, podaż, cena, równowaga rynkowa,

 • wyjaśnia różnicę między popytem a wielkością popytu, podażą a wielkością podaży,

 • wymienia czynniki wpływające na popyt i podaż,
 • analizuje proces ustalania ceny,

 • potrafi narysować i zinterpretować wykresy: popytu, podaży i równowagi rynkowej,

 • ustala powiązania między swoimi działaniami a funkcjonowaniem rynku.
4

Ja i moje potrzeby, czyli jaki jestem

 • wyjaśnia pojęcia: osobowość, potrzeba,

 • uzasadnia znaczenie rozwoju osobowości dla własnej kariery zawodowej,

 • odróżnia potrzeby niższego i wyższego rzędu,

 • klasyfikuje potrzeby zgodnie z hierarchią A. Maslowa,

 • identyfikuje własne potrzeby,

 • charakteryzuje własny typ osobowości,

 • z szacunkiem odnosi się do kolegów i koleżanek, niezależnie od typu ich osobowości,

 • pracuje nad rozwojem własnej osobowości,

 • chętnie pogłębia i rozwija swoją wiedzę i umiejętności.
 • rozróżnia typy osobowości zgodnie z wybraną klasyfikacją,

 • określa cechy charakterystyczne dla danego typu osobowości,

 • objaśnia zjawisko zmienności potrzeb i określa, z czego ono wynika,

 • ustala motywy własnego działania,

 • potrafi wyznaczyć sobie cele.
5

Budżet domowy, czyli o relacjach dochodów i wydatków.

 • wyjaśnia pojęcia: gospodarstwo domowe, budżet gospodarstwa domowego, nadwyżka budżetowa, deficyt budżetowy, dochody gospodarstwa domowego, wydatki gospodarstwa domowego,

 • objaśnia zależność między potrzebami członków gospodarstwa domowego a planowaniem budżetu rodziny,

 • wymienia rodzaje dochodów gospodarstw domowych,

 • wymienia rodzaje wydatków gospodarstw domowych,

 • dostrzega konieczność planowania własnych wydatków,

 • chętnie pogłębia i rozwija swoją wiedzę i umiejętności.
 • charakteryzuje sposoby zapobiegania deficytowi w budżecie domowym,

 • planuje budżet własnego gospodarstwa domowego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny,

 • wymienia sposoby zapobiegania deficytowi w budżecie domowym,

 • prezentuje efekty własnej pracy na forum klasy.
6

Co oferują banki?

 • definiuje pojęcia: kredyt, pożyczka, zdolność kredytowa, żyrant,

 • przedstawia czynniki wpływające na wybór kredytu.

 • wymienia usługi świadczone przez banki komercyjne,

 • rozpoznaje prawidłowy numer rachunku bankowego,

 • wymienia czynniki wpływające na wybór banku,

 • rozpoznaje różnicę między kontem osobistym a lokatą bankową,

 • świadomie funkcjonuje na rynku usług bankowych.
 • wyjaśnia różnicę między kredytem i pożyczką,

 • charakteryzuje różne rodzaje kredytów,

 • analizuje czynniki wpływające na wybór kredytu,

 • podejmuje decyzję związaną z wyborem najkorzystniejszego dla niego kredytu.

 • podejmuje decyzje związane z wyborem najkorzystniejszej dla niego oferty bankowej.7

Giełda Papierów

Wartościowych, czyli

ryzykowny sposób na duże

pieniądze


 • wyjaśnia pojęcia: giełda papierów wartościowych, papiery wartościowe, kurs akcji,

 • podaje zasadę ustalania kursu akcji,

 • nazywa podstawowe indeksy giełdowe,

 • omawia działania, które należy podjąć, aby zainwestować na giełdzie papierów wartościowych,

 • dostrzega ryzyko inwestowania na giełdzie papierów wartościowych,

 • wyjaśnia pojęcia: rynek podstawowy i równoległy, indeks giełdowy, dywersyfikacja portfela, rachunek inwestycyjny, zlecenie, hossa, bessa,

 • charakteryzuje instytucje rynku kapitałowego,

 • interpretuje informacje zawarte w cedule giełdowej,

 • charakteryzuje podstawowe indeksy giełdowe.

8

Prawa konsumenta, czyli

co powinienem wiedzieć robiąc zakupy

 • podaje rodzaje praw przysługujących konsumentowi,

 • wymienia instytucje wspierające konsumenta,

 • identyfikuje informacje umieszczane na opakowaniach towarów,

 • wymienia obowiązki ciążące na sprzedawcy i producencie wynikające z praw konsumenta do rzetelnej informacji,

 • objaśnia, jakie prawa przysługują mu jako konsumentowi,

 • wyjaśnia pojęcia: reklamacja, niezgodność towaru z umową, gwarancja, asertywność,

 • potrafi przygotować i złożyć pisemną reklamację,

 • odróżnia zachowania uległe, agresywne i asertywne,

 • przejawia asertywną postawę w różnych aspektach życia.

 • dostrzega wagę ochrony konsumenta,

 • dostrzega konieczność odpowiedzialnego zachowania sprzedawcy i producenta.

 • wyjaśnia pojęcia: prawo do bezpieczeństwa, prawo do ochrony zdrowia, prawo do informacji, prawo do ochrony interesu ekonomicznego, prawo do reprezentowania,

 • uzasadnia konieczność ochrony konsumenta,

 • określa zakres działania instytucji wspierających

 • konsumenta,

 • wyjaśnia, co oznacza prawo do ochrony interesu ekonomicznego,

 • określa rolę i zadania Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • wyjaśnia, kiedy towar jest niezgodny z umową,

 • wyjaśnia różnicę pomiędzy uprawnieniami z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji,
9

System ubezpieczeń, czyli o myśleniu „na przyszłość”

 • definiuje pojęcie: ubezpieczenie,

 • wymienia różnego rodzaju ubezpieczenia,

 • podaje zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce,

 • wyjaśnia, jak ważne jest, by o wysokości emerytury zadbać od samego początku aktywności zawodowej.

 • charakteryzuje różnego rodzaju ubezpieczenia,

 • uzasadnia celowość ubezpieczania się,

 • przedstawia budowę systemu emerytalnego.
10

CV i list motywacyjny

 • wyjaśnia pojęcia: CV, list motywacyjny, Europass CV,

 • uzasadnia rolę CV i listu motywacyjnego,

 • potrafi przygotować CV i list motywacyjny

11

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak przekonać do siebie pracodawcę

 • wyjaśnia pojęcia: rozmowa kwalifikacyjna, portfolio,

 • przygotowuje odpowiednie dokumenty oraz portfolio.

 • potrafi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

 • potrafi zadbać o wygląd zewnętrzny podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

 • zwraca uwagę na elementy komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

 • wyjaśnia znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji.
12

Formy zatrudnienia i wynagrodzenia, czyli co jest dla mnie najlepsze

 • rozróżnia formy zatrudnienia,

 • podaje charakterystyczne cechy form zatrudnienia,

 • wymienia i definiuje różne formy wynagrodzenia,

 • ma świadomość wad i zalet różnych form zatrudnienia.

 • uzasadnia znaczenie legalnego zatrudnienia,

 • wymienia różnice pomiędzy różnymi formami zatrudnienia.
13

Moje małe przedsiębiorstwo, czyli od pomysłu do realizacji

 • wyjaśnia pojęcia: działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo,

 • dostrzega szansę na pracę i rozwój zawodowy poprzez prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

 • ustala zalety i wady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,

 • wymienia sposoby pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą,

 • potrafi dopełnić formalności związanych z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej,

 • ocenia rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce.

14

Majątek w firmie, czyli podstawowe dokumenty finansowe

 • definiuje pojęcia: bilans, aktywa, pasywa, aktywa trwałe i obrotowe, kapitał własny i obcy,

 • wymienia elementy składowe aktywów,

 • wymienia elementy składowe pasywów,

 • dostrzega konieczność rzetelnego i uczciwego wypełniania dokumentów finansowych.
 • charakteryzuje zasadę bilansową,

 • podaje konsekwencje niezrównoważonego bilansu.
15

Rozliczenia finansowe, czyli o prowadzeniu dokumentacji

 • wyjaśnia pojęcia: podatek, pełna księgowość, zasady ogólne: ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, podatek liniowy, podatek płacony wg skali podatkowej,

 • oblicza kwotę podatku wg zasad ogólnych,

 • potrafi zaksięgować proste operacje w PKPiR,

 • wyjaśnia znaczenie właściwego wypełniania dokumentów finansowych.
 • podaje sposoby rozliczania się z podatku w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,

 • określa różnice pomiędzy formami rozliczania się z podatku,

 • potrafi wybrać formę opodatkowania dla hipotetycznego przedsiębiorstwa.
16

Inne przedsiębiorstwa w gospodarce, czyli o różnorodności form

 • wymienia rodzaje przedsiębiorstw,

 • objaśnia różnicę pomiędzy osobą fizyczną i prawną,

 • chętnie i aktywnie pracuje w grupie.

 • charakteryzuje poszczególne spółki osobowe i kapitałowe,

 • podejmuje decyzję związaną z wyborem najlepszej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

17

Biznesplan, czyli plan działania mojego przedsiębiorstwa

 • wymienia sytuacje, w których niezbędne jest stworzenie biznesplanu,

 • podaje elementy typowego biznesplanu,

 • wyjaśnia konieczność rzetelnego sporządzania biznesplanu.
 • potrafi napisać uproszczony biznesplan.
18

Etyczny pracownik i przedsiębiorstwo, etyczne państwo

 • wyjaśnia pojęcia: etyka, kodeks etyczny, szara strefa, korupcja,

 • rozpoznaje etyczne i nieetyczne zachowania w miejscu pracy,

 • ma świadomość etycznej odpowiedzialności za podejmowane działania.

 • wyjaśnia pojęcia: uczciwa reklama, uczciwa płaca, uczciwa praca, uczciwa konkurencja,

 • objaśnia znaczenie uczciwości w pracy i konieczność stosowania zasad etycznych w aspekcie działalności przedsiębiorstwa,

 • wymienia korzyści wynikające z etycznych działań przedsiębiorstwa

 • wymienia przyczyny powstania szarej strefy w gospodarce,

 • charakteryzuje formy korupcji,

 • podaje przykłady różnych form korupcji spotykanych w życiu codziennym,
 • podaje konsekwencje etycznych i nieetycznych zachowań w miejscu pracy,

 • czynnie uczestniczy w dyskusji i poprawnie przytacza argumenty,

 • prezentuje swoje poglądy na forum klasy.

 • podaje przykłady etycznych działań przedsiębiorstwa wobec kontrahentów,

 • rozpoznaje etyczne i nieetyczne działania,

 • potrafi określić obszary problemów etycznych w skali przedsiębiorstwa,

 • prezentuje swoje poglądy na forum klasy,

 • czynnie uczestniczy w dyskusji i poprawnie przytacza argumenty.

 • wymienia skutki korupcji dla jednostki, społeczeństwa i państwa

19

Budżet państwa, czyli skąd państwo ma pieniądze

 • definiuje pojęcia: budżet państwa, podatek, wartość dodana,

 • podaje zasady tworzenia budżetu państwa,

 • wymienia najważniejsze przychody i wydatki z budżetu państwa,

 • klasyfikuje podatki,

 • objaśnia celowość funkcjonowania podatków w państwie,

 • wyjaśnia znaczenie rzetelnego rozliczania się z podatków.

20

Inflacja, czyli o sytuacji

kiedy pieniądza jest za

dużo

 • definiuje pojęcie: inflacja,

 • klasyfikuje rodzaje inflacji według różnych kryteriów.
 • potrafi odnaleźć informacje dotyczące aktualnego poziomu inflacji w Polsce i na świecie,

 • podaje skutki inflacji,

21

Bezrobocie, czyli o niedoskonałości rynku pracy

 • definiuje pojęcia: bezrobocie, popyt na rynku pracy, podaż na rynku pracy,

 • wymienia różne rodzaje bezrobocia,

 • wymienia przyczyny powstawania zjawiska bezrobocia,

 • wymienia warunki, jakie musi spełnić osoba, aby otrzymać status bezrobotnego,

 • wyjaśnia konieczność ciągłego rozwoju własnych kompetencji.

 • charakteryzuje różne rodzaje bezrobocia,

 • potrafi odnaleźć informacje dotyczące aktualnego poziomu bezrobocia w Polsce i na świecie,

 • oblicza stopę bezrobocia,

 • wymienia różne metody walki z bezrobociem,

 • argumentuje konieczność położenia większej wagi na aktywne metody walki z bezrobociem.

22

Rozwój gospodarczy państwa, czyli o miernikach ekonomicznych

 • wyjaśnia pojęcia: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, dobra pośrednie, dobra finalne, nominalny PKB, realny PKB,

 • nazywa podstawowe wskaźniki wzrostu gospodarczego: PKB, PKB per capita, PNB,

 • definiuje PKB, PKB per capita, PNB,

 • objaśnia zasadę pomiaru PKB,

 • wyjaśnia przyczyny różnic między nominalnym a realnym PKB,

 • wyjaśnia różnice między wzrostem a rozwojem gospodarczym,

 • wyjaśnia różnice między dobrami pośrednimi i finalnymi.23

Biznesplan, czyli plan działania mojego przedsiębiorstwa

 • wymienia sytuacje, w których niezbędne jest stworzenie biznesplanu,

 • podaje elementy typowego biznesplanu,

 • wyjaśnia konieczność rzetelnego sporządzania biznesplanu.
24

Menedżer w firmie, czyli o kierownikach słów kilka

 • wymienia rodzaje kierowników,

 • opisuje różne style zarządzania,

 • podaje przyczyny stosowania różnych stylów zarządzania.

 • definiuje pojęcia: konflikt, negocjacje,

 • wymienia zasady negocjacji,

 • opisuje różne techniki negocjacji,
25

Wybrane problemy etyczne: etyczne państwo, etyczne przedsiębiorstwo, etyczny pracownik.

 • wyjaśnia pojęcia: etyka, kodeks etyczny,

 • rozpoznaje etyczne i nieetyczne zachowania w miejscu pracy,

 • objaśnia znaczenie uczciwości w pracy i konieczność stosowania zasad etycznych w aspekcie działalności przedsiębiorstwa,

 • wyjaśnia pojęcie: szara strefa,26

Rola państwa w gospodarce, czyli czego oczekują obywatele

 • wyjaśnia pojęcia: subwencja, dotacja, wewnętrzne funkcje państwa, zewnętrzne funkcje państwa, dobra publiczne,

 • wymienia wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa,

 • wymienia podstawowe funkcje samorządów terytorialnych,

 • wyjaśnia zależność miedzy funkcjami państwa a wydatkami budżetowymi.

27

Budżet państwa, czyli skąd państwo ma pieniądze

 • definiuje pojęcia: budżet państwa, podatek, wartość dodana,

 • podaje zasady tworzenia budżetu państwa,

 • wymienia najważniejsze przychody i wydatki z budżetu państwa,

 • wyjaśnia znaczenie rzetelnego rozliczania się z podatków.

28

Inflacja, czyli o sytuacji

kiedy pieniądza jest za

dużo

 • definiuje pojęcie: inflacja,

 • klasyfikuje rodzaje inflacji według różnych kryteriów.
29

Bezrobocie, czyli o niedoskonałości rynku pracy

 • definiuje pojęcia: bezrobocie, popyt na rynku pracy, podaż na rynku pracy,

 • wymienia różne rodzaje bezrobocia,

 • wymienia przyczyny powstawania zjawiska bezrobocia,

 • wymienia warunki, jakie musi spełnić osoba, aby otrzymać status bezrobotnego,

 • wyjaśnia konieczność ciągłego rozwoju własnych kompetencji.
30

Rozwój gospodarczy państwa, czyli o miernikach ekonomicznych

 • wyjaśnia pojęcia: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, dobra pośrednie, dobra finalne, nominalny PKB, realny PKB,

 • nazywa podstawowe wskaźniki wzrostu gospodarczego: PKB, PKB per capita, PNB,

 • definiuje PKB, PKB per capita, PNB,

 • objaśnia zasadę pomiaru PKB,

 • wyjaśnia przyczyny różnic między nominalnym a realnym PKB,

 • wyjaśnia, dlaczego wskaźnik PKB ma zawężone znaczenie przy porównywaniu jakości życia obywateli różnych państw.

31

Handel międzynarodowy a globalizacja gospodarki

 • definiuje pojęcia: handel zagraniczny, import, eksport,

 • wymienia podstawowe korzyści, jakie płyną ze współpracy międzynarodowej,

 • definiuje pojęcia: integracja gospodarcza, globalizacja,

 • wymienia korzyści i straty wynikające z globalizacji,


*


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconJoanna Wąsowska Zając Plan wynikowy z podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconSyntetyczny przykładowy plan wynikowy z podstaw przedsiębiorczości w liceum lub technikum

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconPlan nauczania podstaw przedsiębiorczości- zakres podstawowy dla klasy III w roku szkolnym 2011/2012

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconPlan wynikowy – klasy pierwsze kurs 0/ 1 Plan wyniko8 Plan wynikowy DiD1 III. 0 dla kursu podstawowego

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconJoanna Wąsowska Zając Plan wynikowy z chemii

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconJoanna Wąsowska Zając Plan wynikowy z chemii do klasy I na

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconJoanna Wąsowska – Zając Plan wynikowy przysposobienie obronne

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconPlan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego)

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconWymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczośCI

Plan wynikowy z Podstaw Przedsiębiorczości dla lo, ta, lud joanna Głogowska iconPrzedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom