Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd
Pobierz 96.21 Kb.
NazwaJeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar96.21 Kb.
TypDokumentacja
Jeśli chcesz znaleźć źródło,

Musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj…

Czyń, co masz czynić do końca”

Jan Paweł II

Tryptyk Rzymski”


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich

w Stargardzie Szczecińskim

na lata 2010 - 2013


Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2010 r. uchwałą nr 5


Spis treści


Podstawa prawna


I. Wprowadzenie

II. Założenia programowe

III. Cele programu

IV. Sposoby realizacji

V. Ewaluacja i uwagi końcowe

VI. Załączniki


Podstawa prawna:


- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.72

- Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. art.3,19,33

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów

tytoniowych (Dz. U. nr 10, poz. 55)

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 209

z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390 z późniejszymi zmianami)

 • Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod działań Policji w zakresie

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

- rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego Dz.U. z 2009r Nr 4 poz. 17I . Wprowadzenie do programu profilaktycznego

Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na różne zjawiska społeczne , które oceniane są jako szkodliwe i nieporządane. Ich negatywna ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub chociażby ograniczenia. Profilaktyka różni się od innych sposobów przeciwdziałania tym, że jest działaniem uprzedzającym, że podejmowana jest zanim groźne zjawiska się rozprzestrzenią.


Zachowanie człowieka jest uwarunkowane ogromną liczbą czynników. Media i obserwacja życia codziennego pokazują, że zachowania aspołeczne wśród młodzieży narastają. Szczególnie w wieku młodzieży gimnazjalnej wzrasta tendencja podejmowania ryzykownych zachowań. Młodzi ludzie – już nie dzieci, a jeszcze nie dorośli – przeżywają bardzo silne zjawisko zwane „oscylatorem dorastania”, czyli konflikt między potrzebą bezpieczeństwa, a pragnieniem samodzielności. Sprzeczność tych potrzeb rodzi nieustanny wewnętrzny konflikt i poczucie frustracji. Poszukiwanie tożsamości, własnej drogi w życiu może przejawiać się w skłonności do eksperymentowania na sobie i podejmowania ryzykownych zachowań. Zadaniem szkoły jest minimalizowanie tego zjawiska i zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z naturalnym skądinąd dążeniem do niezależności. Osiągnięcie bezpieczeństwa w tej tak ważnej sferze, przez kontakt słowny, emocjonalny i duchowy - to ogromna rola dzisiejszej szkoły.


Chcemy, żeby uczniowie i nauczyciele czuli się w szkole bezpiecznie oraz identyfikowali się z nią. Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na narastające potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, a także uzupełnieniem Programu Wychowawczego o problematykę i działania o charakterze prewencyjnym. Dobra profilaktyka jest najskuteczniejszym i najtańszym, a równocześnie najbardziej humanitarnym sposobem rozwiązywania problemu min. nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży.


Zadaniem naszym jest wyposażenie uczniów w umiejętności interpersonalne, które nie pojawiają się instynktownie, lecz są wynikiem uczenia się, naśladowania i treningu społecznego. Najskuteczniej młody człowiek uczy się tego w bezpiecznym środowisku i to nie od innych dzieci, które również się uczą, ale od troskliwych dorosłych. Chcemy uczyć naszą młodzież umiejętności wytyczania granic, zachęcić do samodzielności, służyć oparciem w chwilach lęku i zwątpienia we własne siły, czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz wyposażyć w niezbędną wiedzę dotyczącą współczesnych zagrożeń takich jak: uzależnienia, uleganie wpływom i psychomanipulacja, przemoc wobec innych i autoagresja, pułapki i niebezpieczeństwa zbyt wczesnej inicjacji seksualnej.


Innym, ważnym naszym zadaniem jest wspieranie i edukacja rodziców w ich trudnej roli. Chcemy zaproponować im różne formy pomocy i

pracy nad podnoszeniem umiejętności bycia rodzicem i współbycia z dzieckiem w najtrudniejszym okresie życia dziecka w wieku gimnazjalnego.

Dążymy do tego, by nasza szkoła była miejscem przyjaznym i otwartym, by uczeń, rodzic i nauczyciel czuli się w niej dobrze i bezpiecznie.


II. Założenia programowe


 1. Główne założenie programu to stworzenie systemu działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju oraz interwencyjnych, stosowanych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.

 2. Powstanie programu jest poprzedzone następującymi działaniami:
  1. utworzenie zespołu ds. profilaktyki;

Realizacją programu profilaktycznego zajmą się wszyscy wychowawcy i nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka oraz specjaliści z różnych instytucji wspierających działalność szkoły, zaproszeni do pomocy w realizacji konkretnych zadań.

Zespół do spraw profilaktyki tworzą:

   • pedagog szkolny

   • wychowawcy klas

   • socjoterapeuta
  1. określenie podmiotu oddziaływań;


Głównym podmiotem oddziaływań są uczniowie naszej szkoły. Program jest zorientowany na ucznia, uwzględnia jego potrzeby oraz specyfikę okresu rozwojowego – przemiany związane z procesem dojrzewania, poszukiwaniem tożsamości, ćwiczeniem nowych ról i zainteresowaniem płcią przeciwną.

Bardzo ważnym podmiotem oddziaływań profilaktycznych są rodzice. Można powiedzieć, że stanowią podmiot wspomagający profilaktykę w szkole. Rodzice współtworzą program poprzez wskazywanie najistotniejszych problemów oraz uczestniczą w nim, podnosząc swoje umiejętności rodzicielskie i wychowawcze, współpracując z kadrą szkoły w imię szeroko pojmowanego dobra dziecka.

Wychowawcy i nauczyciele są realizatorami programu, ale także jego podmiotami. Stale podnoszą swoje kompetencje wychowawcze i interpersonalne poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach oraz kontakt z najnowszą wiedzą z dziedziny psychoprofilaktyki.


  1. identyfikacja potrzeb środowiska szkolnego


W celu zdiagnozowania środowiska szkolnego, określenia jego potrzeb i wytyczenia obszarów pracy profilaktycznej przeprowadzono badania ankietowe.

Badaniom poddani zostali uczniowie wszystkich klas, rodzice oraz nauczyciele. Obserwacja życia w szkole oraz analiza ankiet pozwoliły na wytyczenie kierunku naszej pracy i najważniejszych celów programu. Ankiety oraz ich opracowanie stanowią załącznik do niniejszego programu.


III. Cele programu


Główne cele programu to:

 1. Wspieranie osobowego rozwoju uczniów jako najważniejszego czynnika chroniącego przed podejmowaniem zachowań

ryzykownych.

 1. Minimalizacja oddziaływania czynników ryzyka.


Cele szczegółowe:

1a Wzmacnianie więzi w rodzinie.

1b Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami.

1c Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów (porozumiewanie się, asertywność, rozwiązywanie

konfliktów).

1d Wzmacnianie poczucia wartości i kształtowanie adekwatnej samooceny uczniów.

1e Wdrażanie do poszanowania wartości norm moralnych i tradycji

2a Przeciwdziałanie agresji i innym ryzykownym zachowaniom - uzależnieniom.

2b Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych.

2c Przeciwdziałanie przedwczesnej inicjacji seksualnej.

2d Propagowanie zdrowego stylu życia.

IV. Sposoby realizacji


Cel główny

Cele szczegółowe

Zadania

Realizatorzy

Klasa

 1. Wspieranie osobowego rozwoju uczniów jako najważniejszego czynnika chroniącego przed zachowaniem ryzykownym

 1. Wzmacnianie więzi w rodzinie

 1. Zapraszanie rodziców i zachęcanie do uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych.

 2. Zebrania rodziców, w których uczestniczą uczniowie (formy aktywne, warsztatowe z odgrywaniem ról).

 3. Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze i funkcjonowanie w roli rodzica.

 4. Miniedukacja rodziców – redagowanie tekstów z treściami psychoedukacyjnymi, przekazywanych na zebraniach rodziców

Wychowawcy, nauczyciele


wychowawcy klas


pedagog


pedagog, wychowawcy klas

I, II, III


I, II, III


I i II


I, II, III


 1. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami

 1. Diagnozowanie zespołów klasowych. Propozycje pracy profilaktycznej z uczniami oraz strategii prowadzących do poprawienia dyscypliny w szkole.

 2. Integracja zespołów klasowych –spotkania z pedagogiem pn. „Jak radzić sobie w nowej szkole?”; warsztaty na początku każdego roku szkolnego.

 3. Organizacja i uczestniczenie w uroczystościach i imprezach szkolnych (wg załącznika).

 4. Organizowanie imprez wewnątrzklasowych (wycieczki, rajdy, dyskoteki)

pedagog, wychowawcy,

nauczyciele


pedagog, socjoterapeuta


wychowawcy, nauczyciele


wychowawcy

I, II, III


I


I, II, III


I, II, III

 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów (porozumiewanie się, asertywność, rozwiązywanie konfliktów.
 1. Zajęcia warsztatowe dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz asertywności.

 2. Zajęcia warsztatowe dotyczące rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

 3. Ćwiczenie sprawności językowej i umiejętności porozumiewania się werbalnego.

 4. Oglądanie edukacyjnych filmów video dotyczących asertywności i komunikacji.

 5. Edukacja medialna- wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

pedagog


pedagog

poloniści

godziny wychowawcze – wychowawcy, WDŻ

wychowawcy klas , nauczyciele WOS

II


III


I, II, III


I, II


I, II, III

 1. Wzmacnianie poczucia wartości i adekwatnej samooceny uczniów

 1. Zajęcia warsztatowe związane z poczuciem tożsamości oraz rozpoznawaniem i wzmacnianiem mocnych stron uczniów.

 2. Cykl zajęć specjalistycznych dotyczących poczucia wartości dla uczniów nieśmiałych.

 3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych (wg załącznika).

 4. Rozpoznawanie i wzmacnianie specyficznych uzdolnień uczniów – konkursy szkolne i pozaszkolne

pedagog


pedagog, socjoterapeuta


szkolna oferta zajęć pozalekcyjnych


nauczyciele przedmiotów

I


wybrana grupa uczniów

I, II, III


I, II, III

 1. Wdrażanie do poszanowania wartości moralnych, kultury i tradycji

 1. Kształtowanie rozumienia postaw moralnych min. uczciwości, odpowiedzialności, wiarygodności, szacunku dla innych, zapobieganie dyskryminacji , podejmowania inicjatyw, przedsiębiorczości, uczestniczenia w kulturze, poszanowania kulturyi tradycji ; znaczenia wartości w życiu człowieka.

 2. Zasady dobrego wychowania – tematem narad klasowych , różne formy realizacji tematu.

 3. Tydzień dobrych manier”

 4. Udział uczniów w apelach i uroczystościach szkolnych ; święta,tradycje i ceremoniał szkoły – tematem narad klasowych

 5. Podejmowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. Góra grosza, działania Szkolnego Koła PCK i SU).

 6. Ujednolicenie oddziaływań profilaktycznych dotyczących systemu wartości – ustalenie tematyki „Haseł miesiąca” na dany rok szkolny

religia ,j. polski socjoterapeutka, nauczyciele przedmiotów, WDŻ, WOS, świetlicy , czytelni , biblioteki szkolnej

wychowawcy klas


nauczyciele katecheci,SU

zg. z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych

opiekun SU, PCK, wych. klas ,wolontariat,

SU, nauczyciele religii, wychowawcy, pedagog,

I, II, III


I, II, III


I, II, III

I,II,III


I,II,III


I, II, III
2. Minimalizowanie oddziaływania czynników ryzyka

 1. Przeciwdziałanie agresji oraz innym ryzykownym zachowaniom np. uzależnieniom

 1. Zajęcia warsztatowe dotyczące rozpoznawania uczuć i rozumienia zachowań agresywnych.

 2. Przedstawienia teatralne dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy.

 3. Konsekwencje prawne czynów nieletnich – spotkania z kuratorem sądowym, Strażą Miejską ,Policją

 4. Działania mające na celu zlikwidowanie zjawiska palenia papierosów i zapobieganie innym uzależnieniom -lekcje w formie: dramy, warsztatów wykorzystanie gotowych scenariuszy lekcji z autorskiego programu wychowawczego; prace społeczne uczniów na rzecz szkoły i środowiska.
 1. Warsztaty, prelekcje i filmy edukacyjne dotyczące uzależnień i profilaktyki HIV/AIDS.

 2. Pogadanki , prelekcje i filmy edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia i zagrożeń związanych z narkotykami i alkoholem.
 1. Stałe podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, tworzenie biblioteczki profilaktyki

pedagog


specjaliści (z zewnątrz)

pedagog


wychowawcy klas, n-le biologii i świetlicy szkolnej


współpraca personelu obsługi szkoły


TZN, pielęgniarka szkolna


wychowawcy, nauczyciele biologii i WDŻ, pielęgniarka

specjaliści


dyrektor, pedagog

III, II


I, II, III

I,II,III


I,II, III


I, II, III


I,II,III


kadra pedagogiczna

 1. Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych

 1. Skrzynka pomocy” – możliwość zgłaszania różnych problemów do pedagoga bez konieczności osobistego kontaktu.

 2. Porady indywidualne, opieka psychopedagogiczna.
 1. Jednolity system reagowania w razie konieczności – procedura postępowania w sytuacji zagrożenia (wg załącznika).

 2. Schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia używającego środków psychotropowych:

 • rozmowa sprawdzająco-interwencyjna z uczniem,

 • kontakt z rodzicami,

 • zawarcie kontraktu z uczniem (w obecności rodziców).

 1. Indywidualne kontakty z wychowawcą

pedagog


pedagog, socjoterapeutka, zespół opiekuńczo-wych.

pedagog


pracownicy szkoły


pracownicy szkoły


wychowawcy

I, II, III


I, II, III


I, II, III


I, II, III

 1. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji seksualnej
 1. Przekazanie rodzicom informacji o zakresie tematyki przedmiotu WDŻ.
 1. Zorganizowanie spotkania z położną, lekarzem ginekologiem lub seksuologiem na temat zagrożeń wynikających z wczesnej ciąży

nauczyciele WDŻ


pedagog

pielęgniarka

I, II, III


III, II

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 1. Szkolne Koło Krajozn awczo-Turystyczne – aktywny wypoczynek.
 1. Realizacja programu ”Trzymaj Formę!”
 1. Działalność Szkolnego Koła PCK (wg załącznika).
 1. Harmonogram pracy pielęgniarki – promocja zdrowia (wg załącznika).
 1. Zajęcia pozalekcyjne dotyczące sprawności i aktywności fizycznej (rozgrywki klasowe w różnych dyscyplinach sportowych, rajdy)

nauczyciel geografii ,


n-le wf i biologii, opiekun SU


Opiekun PCK


pielęgniarka


nauczyciele wf

I, II, III


I, II, III


I, II, III


I, II, III


I,II,IIIV. Ewaluacja, uwagi końcowe


Badania ewaluacyjne pozwalają na znaczne zwiększenie skuteczności programu poprzez możliwość wprowadzenia korekt.

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o:

 1. Podsumowanie pracy na koniec każdego półrocza – sprawozdania z przydzielonych zadań.

 2. Badanie efektów programu przy pomocy ankiet – na koniec każdego roku szkolnego.

 3. Dokonanie zmian po analizie wyników badania.

 4. Coroczna identyfikacja potrzeb w klasach pierwszych.VI Załączniki


 1. Ankiety i ich opracowanie.

 2. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

 3. Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej.

 4. Harmonogram pracy SK PCK.

 5. Procedury postępowania w sytuacji szczególnego zagrożenia.

 6. Zasady współpracy szkoły z instytucjami wspomagającymi jej działalność wychowawczo-profilaktyczną (Sądem Rodzinnym, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”).


Ad. 5 Procedura postępowania w sytuacji szczególnego zagrożenia

(np. związanej ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, zachowaniami agresywnymi zagrażającymi bezpieczeństwu, zachowaniami karalnymi).


I. Postępowanie wobec ucznia będącego pod wpływem narkotyków lub alkoholu:

 1. Nauczyciel, pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy,

 2. izoluje ucznia zapewniając mu bezpieczeństwo,

 3. zawiadamia pielęgniarkę lub lekarza

 4. zawiadamia pedagoga i dyrektora szkoły,

 5. wychowawca (pedagog lub dyrektor) zawiadamia rodziców i wzywa ich do szkoły zobowiązując do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,

  • w przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w szkole lub przewiezieniu do placówki służby zdrowia bądź przekazania funkcjonariuszom Policji decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem,

  • w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu i zachowującego się agresywnie, jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu – szkoła zawiadamia Policję,

  • jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, szkoła ma obowiązek powiadomienia Policji bądź Sądu Rodzinnego.II. Postępowanie w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:

 1. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby lub kieszeni (we własnej odzieży),

 2. nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – może to zrobić jedynie Policja,

 3. powiadamia dyrekcję szkoły,

 4. powiadamia rodziców (opiekunów) i wzywa ich do szkoły,

  • jeżeli uczeń nie chce dobrowolnie przekazać substancji ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję,

  • jeżeli uczeń odda podejrzaną substancję nauczyciel, po jej zabezpieczeniu zobowiązany jest przekazać ją do najbliższej jednostki Policji,

  • zdarzenie musi być udokumentowane, sporządza się dokładną notatkę.III. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego:

   1. powiadomienie dyrektora,

   2. ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

   3. przekazanie sprawcy dyrektorowi bądź pedagogowi pod opiekę,

   4. powiadomienie rodziców,

   5. gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) niezwłoczne powiadomienie Policji.IV. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

 1. udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza lub pogotowia,

 2. powiadomienie dyrektora szkoły,

 3. powiadomienie rodziców,

 4. wezwanie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna.Ad.6 Zasady współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi w wychowaniu uczniów


 1. Współpraca z Sądem Rodzinnym


Szkoła podejmuje następujące działania:

  • sporządza pisemne wnioski z uzasadnieniem o rozpatrzenie spraw uczniów dotyczących: uchylania się od obowiązku szkolnego, rażących zaniedbań rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka, przemocy w rodzinie,

  • przekazuje na prośbę sądu opinie o uczniach, nad którymi ustanowiono nadzór, wychowujących się w rodzinach zastępczych lub z powodu toczącego się postępowania w ich sprawie,

  • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom nadzorowanym przez kuratora,

  • współdziała z zawodowymi i społecznymi kuratorami rodzinnymi,

  • uczestniczy w posiedzeniach sądu w sprawach uczniów.
 1. Współpraca z Policją


Szkoła kontaktuje się z Policją w celu:

 • udziału przedstawicieli w zajęciach edukacyjnych,

 • informowania uczniów o konsekwencjach zachowań agresywnych, związanych z przemocą,

 • informowania i pomocy w sytuacjach agresywnych zachowań uczniów,

 • dokonania czynności przeszukania w przypadku podejrzenia o posiadanie narkotyków, alkoholu,

 • pomocy w przypadku kradzieży, wymuszeń rozbójniczych,

 • działań profilaktycznych w sytuacji stwierdzenia wandalizmu,

 • podjęcia działań w przypadku stwierdzenia uczestnictwa uczniów w nieformalnych grupach negatywnych,

 • wygłaszania prelekcji dotyczących bezpieczeństwa,

 • prowadzenia spotkań mediacyjnych.
 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną


Szkoła kontaktuje się z poradnią w celu:

 • pomocy w zdiagnozowaniu środowiska uczniów,

 • rozpoznania możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia,

 • wspierania ucznia w rozwoju,

 • określenia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • udzielania pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,

 • udzielania pomocy rodzicom i rozwijania ich umiejętności wychowawczych.
 1. Współpraca z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii


Szkoła kontaktuje się z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w celu:

 • udziału w prelekcjach i zajęciach edukacyjnych,

 • udzielania pomocy uczniom i rodzicom w sytuacji stwierdzenia kontaktów z substancjami psychoaktywnymi.
 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”


Szkoła kontaktuje się ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w celu:

 • udziału w prelekcjach i zajęciach edukacyjnych,

 • udzielania indywidualnej pomocy terapeutycznej uczniom z problemami emocjonalnymi.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconJeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść w góry, pod prąd

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconMłodzieży! Nie bój się iść pod prąd!” Tak powiedział Papież w homilii na Dzień Młodzieży w

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconChcesz być bogaty? Chcesz mieć wymarzoną pracę? Chcesz mieszkać w wielkim domu? Czego tak naprawdę chcesz?

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconJeśli chcesz być kochany, kochaj sam

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconMożesz jeszcze mocniej stanąć na własnych nogach I iść dalej, szybciej I wyżej, jeśli tylko będziesz chciał

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconJEŚLi nie chcesz być zmodyfikowany, działaj teraz!

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconZasady, które musisz znać I których musisz przestrzegać

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconJest takie powiedzenie: "Co leci do góry, musi spaść". Nie jest to prawdą. Jeśli się coś rzuci naprawdę mocno, może nie spaść. Jeśli coś poleci dość szybko

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconNasz Szanowny Sąsiad z góry jest mistrzem świata w wynajdowaniu argumentów do stawianych przez Siebie tez. Potrafił w naszym felietonie o Chlebowskim znaleźć

Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd iconPrzekraczanie granic (5) Pod prąd!

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom