Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku
Pobierz 162.16 Kb.
NazwaZasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar162.16 Kb.
TypDokumentacja


Załącznik do Zarządzenia Nr V/437/09

Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 29 kwietnia 2009r.


Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości i porządku

terenów gminnych w mieście Lubartów.


I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU USŁUG.


I.1. Wyszczególnienie robót i planowany zakres rzeczowy przedstawia tabela:Lp.

Wyszczególnienie robót

Zakres rzeczowy

1

Sprzątanie chodników, placów, przystanków

i zatok autobusowych

Zał. nr 1 i nr 2

2

Zamiatanie mechaniczne pozimowe

Zał. nr 3, pkt. 1

3

Zamiatanie mechaniczne letnie

Zał. nr 3,

pkt. 1 i 2

4

Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w poniedziałki, środy, piątki i soboty.

Zał. nr 4

5

Wywóz i składowanie odpadów – kod 20 03 01

(załadunek mechaniczny)

Zał. nr 4

6

Wywóz i składowanie odpadów z budynku Urzędu Miasta Lubartów i parku, Kod 20 03 01 (załadunek ręczny)Zał. nr 4

7

Wywóz i składowanie odpadów z targowisk
(załadunek mechaniczny - pojemniki 1,1 m3), Kod 20 03 02


Zał. nr 4

8

Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych


Zał. nr 4

9

Wykonywanie innych, nie wymienionych usług na zlecenia Wydziału IM, Urzędu Miasta Lubartów

Według indywidualnych zleceńI.2. Szczegółowy wykaz terenów do sprzątania w dni robocze:

 1. Szczegółowy wykaz chodników, parkingów i przejść placów, działek i dróg zawiera załącznik nr 1.

 2. Szczegółowy wykaz zatok autobusowych i manewrowych zawiera załącznik nr 2.

 3. Szczegółowy wykaz ulic do zamiatania mechanicznego zawiera załącznik nr 3.

I.3. Inne usługi, nie wymienione w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4

Inne nie wymienione w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 realizowane będą w oparciu o pisemne zlecenia Urzędu Miasta Lubartów.


II. CHARAKTERYSTYKA ZLECONYCH DO WYKONANIA ZADAŃ.


Opis poszczególnych zadań wraz z czynnościami towarzyszącymi określają niżej przedstawione charakterystyki:

 1. sprzątanie chodników, parkingów i zatok autobusowych polegać będzie na jednorazowym zebraniu nieczystości i/lub zamiataniu oraz wywozie i składowaniu odpadów, a w sezonie zimowym na usunięciu śliskości i/lub odgarnięciu śniegu, przy czym usługa nie obejmuje załadunku i wywozu śniegu,

 2. zamiatanie mechaniczne pozimowe obejmuje zamiatanie ulicy zamiatarką,

 3. zamiatanie mechaniczne letnie obejmuje zamiatanie ulicy zamiatarką,

 4. wywóz nieczystości z koszy ulicznych obejmuje wybranie nieczystości z koszy, wymianę worków w koszach, wywóz i składowanie odpadów

  1. opróżnianie koszy w dni robocze w godzinach porannych, a w soboty w godzinach popołudniowych,

  2. zakup i wymiana wkładów w koszach betonowych wykonywana będzie po uzgodnieniu potrzeb z Właścicielem i na dodatkowe zlecenie;

  3. naprawa koszy wykonywana będzie po uzgodnieniu potrzeb z Właścicielem i na dodatkowe zlecenie.

 1. oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych polega na zerwaniu nagromadzonych, odklejających się plakatów jeden raz w miesiącu, wywóz i składowanie odpadów.

 2. wywóz i składowanie odpadów z targowisk obejmuje bezpłatne udostępnienie pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności V-1100l, wywóz i składowanie odpadów – usługa wykonywana jest trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach porannych.

 3. wywóz i składowanie zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych – załadunek ręczny odpadów gromadzonych w śmietniku zlokalizowanym przy budynku Urzędu Miasta, z parku lub na doraźne zgłoszenia, na środki transportowe oraz wywóz i składowanie odpadów.

 4. Inne zadania nie wymienione w pkt 1-7 związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, których nie można przewidzieć. 1. OBOWIĄZKI STRON I WYMAGANA DOKUMENTACJA. 1. Gmina Miasto Lubartów zobowiązana jest do:

  1. zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na wykonanie zleconego zakresu usług,

  2. podania w terminie do 30 lipca roku poprzedzającego na kolejny rok obrotowy planowanego do wykonania przedmiotu i zakresu robót dot. utrzymania czystości i porządku w mieście (uaktualnienie załączników)

  3. uzgodnienia cen jednostkowych i stawek usług na rok następny w terminie do 15 października roku bieżącego,

  4. zlecania usług, nie ujętych w niniejszych zasadach, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich wykonanie,

  5. dokonywania kontroli jakości świadczonych usług z udziałem przedstawicieli Spółki,

  6. dokonywania potwierdzeń wykonanych usług oraz odbioru robót,

  7. regulowania należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 1. PGK Sp. z o.o. zobowiązana jest do:

1) świadczenia usług w zakresie utrzymania i porządku na terenach gminnych w mieście Lubartów wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 oraz innych usług w miarę możliwości Spółki.

2) przedkładania do zatwierdzania poświadczeń wykonania zleconych usług,

3) ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody związane z wykonywaniem usług,

4) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem usług,

5) w terminie do dnia 30 września każdego roku przedstawienia do zatwierdzenia Właścicielowi proponowanych cen jednostkowych i stawek usług na rok następny, 1. Pozostałe ustalenia Stron:

  1. Zasady ustala się na czas nieokreślony, a roczne zmiany zakresu robót i cen jednostkowych usług (uaktualnianie załączników) dokonywane będą na podstawie wzajemnych ustaleń Stron i nie będą wymagały zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubartów.

   1. Zasady o których mowa wyżej ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia przepisów prawnych regulujących zasady w sposób odmienny

   2. Burmistrz Miasta Lubartów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad na zasadzie porozumienia stron w drodze aneksu i wypowiedzenia zasad za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 1. Okresem obrachunkowym dla wykonywania przedmiotowych usług jest rok
  kalendarzowy, a dla rozliczeń finansowych - jeden miesiąc.

 2. Rozliczenia za usługi nie ujęte w załącznikach dot. zakresu usług na dany rok
  kalendarzowy rozliczane będą wg cen obowiązujących w Spółce.IV. ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Należność miesięczna będzie ustalana w oparciu o faktycznie wykonane i potwierdzone ilości usług oraz ceny jednostkowe stanowiące załącznik nr 5,

 2. Należności za wykonane usługi będą regulowane na podstawie faktur VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.


W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach dot. utrzymania porządku i czystości mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawne.


Załącznik nr 1

do Zasad wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości i porządku

terenów gminnych w mieście Lubartów


Szczegółowy wykaz chodników, parkingów i przejść placów, działek i dróg

do sprzątania w dni robocze

l.p.

Tereny do sprzątania w dni robocze

Powierzchniam2

I.1

Chodnik przy ul. Słowackiego

od posesji Bazyliki Św. Anny do ul. Kościuszki

176

2

Chodnik przy ul. Kościuszki

od ul. Słowackiego do posesji Przedszkola nr 2

190

3

Chodniki po obu stronach u. Rynek I,

- strona wschodnia, od ul. Farnej do ul. Jana Pawła II,

- strona zachodnia, od ul. Cmentarnej do ul. Jana Pawła II


3775

4

Chodnik wokół budynku Urzędu Miejskiego w Lubartowie

450

5

Chodnik wokół pierwszego trawnika u zbiegu ulic Cmentarnej i Słowackiego

278

6

Chodnik wokół placu u zbiegu ulic Armii Krajowej, Jana Pawła II i Lubelską

490

7

Parking przy ul. Jana Pawła II 9

364

8

Parking przy ul. Jana Pawła II przed DT „Jubilat” obie strony

1265

9

Parking przy ul. Rynek I - strona zachodnia

451

10

Przejście od ul. Lubelskiej do u. Waryńskiego

109

11

Chodnik wokół ogródka Jordanowskiego wzdłuż ul. Legionów, Armii Krajowej i Lubelskiej

656
RAZEM I

8204

II1

Parking z chodnikiem przy ul. Bema

112

2

Parking z chodnikiem przy ul. Jana Pawła II (obok straży)

906

3

Parking, ul. Rynek II –przed Kinem Lewart

351

4

Przejście od ul. Legionów do ul. Lubelskiej (obok U. Gminy)

90

5

Parking żużlowy z chodnikiem przy ul. Waryńskiego

48

6

Parking przy ul. Waryńskiego

62

7

Parking przy ul. Szulca

62

8

Parking z chodnikiem przy ul. Słowackiego (obok Mleczarni)

110

9

Parking przy ul. 1-go Maja , obok Szkoły Podst. nr 3

715

10

Parking przy ul. 1-go Maja (osiedle Ks. Popiełuszki)

234

11

Parking przy ul. Lubelskiej 36

1246

12

Chodnik przy ul. Lubelskiej 36 (obok Sanepidu)

36

14

Parking przy ul. Mickiewicza; za posesją przy ul. Mickiewicza 6

580

15

Parking przyległy do ul. Mickiewicza n/p posesji nr 6

140

16

Parking przy ul. 1-go Maja

480

17

Plac Piłsudskiego

590

18

Parking przy ul. Kościuszki

800

19

Zatoka manewrowa przy Przedszkolu nr 5

234

20

Chodnik przy Przedszkolu nr 5

414

21

Droga ewakuacyjna od ul. lubelskiej do zatoki manewrowej przy Przedszkolu nr 5

241

22

Działka przy ul Słowackiego pomiędzy 14, a 14a

549

23

Przejście od ul. Farnej do ul. Kościuszki

96

24

Parking przy Urzędzie Skarbowym – lewa str. ul. Legionów

411

25

Parking przy ul. Legionów przy Ogródku Jordanowskim

200
RAZEM II

8707
OGÓŁEM I + II

16911Załącznik nr 2


do Zasad wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości i porządku

terenów gminnych w mieście Lubartów


Szczegółowy wykaz zatok autobusowych do sprzątania w dni roboczel.p.

Zatoki autobusowe do sprzątania w dni robocze

Powierzchnia

m2

1

przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Firleja

243

2

przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Chopina

308

3

przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Batalionów Chłopskich

303

4

ul. Rynek I , przy „Jubilacie”

120

5

ul. Lubelska w kierunku na Lublin (obok kapliczki)

167

6

ul. Lubelska 95

286

7

ul. Lubelska przy „ROTO”

525

8

ul. Lubelska –kierunek z Lublina, przy kawiarni „Cappucino”

237

9

ul. Lubelska przy TESCO

296

10

ul. Słowackiego, przy wiadukcie

134

11

ul. Lubelska przy PKO

330

12

ul. Lubelska przy klasztorze

122

13

przy skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Piaskową

292

14

Zatoka manewrowa przy ul. Lubelskiej 12 (przy perfumerii)

165
RAZEM

3528Załącznik nr 3

do Zasad wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości i porządku

terenów gminnych w mieście Lubartów

Szczegółowy wykaz ulic do zamiatania mechanicznego pozimowego i letniegoL.p.

Nazwa ulicy

Długość

mb

Zamiatanie pozimowe

Zamiatanie letniePółnocna

750

Kosmonautów

380

Polesie

950

Chmielna

420

Sławińskiego

900

Parkowa

740

Batalionów Chłopskich

320

3-go Maja

660

Chopina

521

Spacerowa

400

Paderewskiego

445

Wieniawskiego

510

Wiśniowa

200

Firleja

110

Kościuszki (od ul.Słowackiego do ul.Olchowej)

510

Partyzancka

587

Mickiewicza (do przepustu na rowie melioracyjnym)

851

Olchowa

479

Krzywe Koło

602

Farna

214

11-go Listopada

221

Rynek II

200

Jana Pawła II

230

Joselewicza

50

Armii Krajowej

230

Szulca

355

Waryńskiego

363

Orlicz-Dreszera

216

Legionów

595

Cmentarna

198

Bema

50

Obywatelska

280

Cicha

620

1-go Maja

1005

Popiełuszki

400

Hutnicza

540

Łąkowa

1467

Piaskowa

902

Gazowa

1300

Klonowa

611

Annoborska

163

Armii Ludowej

320

Czwartaków

560

Prusa

397

Poniatowskiego

136

Ciąg ul.Lubelskiej (od ronda) Rynek I,Słowackiego

4585


RAZEM

26543Załącznik nr 4


do Zasad wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości i porządku

terenów gminnych w mieście Lubartów


Ceny jednostkowe usług obowiązujące od 1.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zakres rzeczowy robót oraz planowane nakłady finansowe.l.p.

Wyszczególnienie robót

Ceny jednostkowe


Zakres rzeczowy

Planowane nakłady finansowe

PLN netto
Cena

netto

Jedn. miary1

Sprzątanie chodników, placów i zatok autobusowych

1,90

zł/100m2

4087800 m2 (20439m2x5x40)

77668,20

2

Zamiatanie ulic - mechaniczne pozimowe ulic

0,65

zł/mb

30 000 mb

19500,00

3

Zamiatanie ulic -mechaniczne letnie

0,40

zł/mb

70 000 mb

28000,00


4

Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w poniedziałki, środy, piątki i soboty


5,50


zł/szt.


8800 szt.

(55x4x40)


48400,00

5

Wywóz i składowanie odpadów, załadunek mechaniczny

(kod 20 03 01)


55,93


zł/m3


49 m3


2740,57

6

Wywóz i składowanie odpadów z budynku UM i parku, załadunek ręczny (kod 20 03 01)


65,32


zł/m3


120 m3


7838,40

7

Wywóz i składowanie odpadów z targowisk, załadunek mechaniczny

(kod 20 03 02)


70,51


zł/m3


350 m3


24678,50

8

Oczyszczanie słupów i tablic, 6 szt.

1 raz w miesiącu

95,00

zł/6szt.

12

1140,00

9

Usługi dodatkowe


R a z e m209965,67
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconZasady wykonywania usług w zakresie utrzymania zieleni

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconZakres utrzymania higieny I. Zasady utrzymania czystości w dcchP

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconZAŁĄcznik nr 1 regulamin utrzymania czystości I porządku

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconUtrzymania czystości I porządku na terenie Gminy Krasnystaw

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconUtrzymania czystości I porządku na terenie gminy Ładzice

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconReglamin utrzymania czystości I porządku na terenie miasta pszowa

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconRegulamin utrzymania czystości I porządku na terenie gminy mnióW

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconRegulamin utrzymania czystości I porządku na terenie miasta gniezna

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconRegulamin utrzymania czystości I porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski

Zasady wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości I porządku iconRegulamin utrzymania czystości I porządku na terenie Gminy Miasta Lipno

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom