Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy
Pobierz 27.69 Kb.
NazwaZawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar27.69 Kb.
TypDokumentacja
Urząd Stanu Cywilnego w Tarnówce, pokój Nr 2


AKT URODZENIA

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu urodzenia dziecka.

Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności:

 1. ojciec,

 2. lekarz lub położna albo osoba obecna przy porodzie,

 3. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala


Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany szpital lub zakład.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżenskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa.


Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, może być za zgodą matki uznane przez ojca przed sporządzeniem aktu urodzenia, przy sporządzaniu aktu urodzenia lub po sporządzeniu tego aktu.


Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego albo przed sadem opiekuńczym, za granica przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Uznanie dziecka nie może nastąpić po jego śmierci.


Kierownik urzedu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.


Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik urzedu stanu cywilnego, wydaje osobie zgłaszającej urodzenie, odpisy skrócone aktu urodzenia w liczbie 3 egzemplarzy wolne od opłaty skarbowej.


Urząd Stanu Cywilnego w Tarnówce pokój Nr 2


AKT ZGONUZgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.


Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności :


 1. małżonek lub dzieci zmarłego,

 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

 5. administrator domu w którym nastąpił zgon.Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia.


Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego.


Kierownik urzedu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon 3 egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu wolne od opłaty skarbowej.


Urząd Stanu Cywilnego w Tarnówce pokój Nr 2


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO – ślub cywilny lub konkordatowyZawarcie związku małżeńskiego – ślub cywilny lub konkordatowy


Miejsce załatwienia sprawy: • ślub cywilny : dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski

 • zaświadczenie do ślubu konkordatowego o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeństwa: Urząd Stanu Cywilnego właściwy według miejsca zameldowania narzeczonej lub narzeczonego (do wyboru)


Wymagane dokumenty:


w zależności od stanu cywilnego narzeczonych:


kawaler/panna

 • dowód osobisty

 • odpis skrócony aktu urodzenia


kobieta pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa

 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalajace na zawarcie małżeństwa


wdowiec/wdowa

 • dowód osobisty

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka


rozwiedziony/rozwiedziona

 • dowód osobisty

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • wyrok rozwodowy lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie ( jeśli był powrót do nazwiska po rozwodzie)


Uwagi:


 • obowiazkowa obecnośc obojga przyszłych małżonków

 • wymagane oryginały dokumentów

 • świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie osoby mające ukończone osiemnaście lat dowolnej płci ( mogą być dwie kobiety lub dwóch mężczyzn); w dniu slubu zgłaszaja się na 15 minut przed ceremonią w USC z dowodami osobistym


Opłaty:


 • ślub cywilny – 84 zł


Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 1963r nr 59, poz. 328)

 • Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporzadzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia o raz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. nr 92, poz.1058)

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr9, poz. 59)

 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 listopada 1998r w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawe sporzadzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 §2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( M.P. nr 40 poz. 554)

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36 poz.180 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r Prawo prywatne miedzynarodow 9Dz.U. nr 46, poz.290 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r w sprawie szczegółowych zasad sprzadzania aktów sanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz.U. nr 136, poz. 884 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 09 września 2000 r o opłacie skarbowej 9 (Dz.U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.)Urząd Stanu Cywilnego w Tarnówce pokój Nr 2


Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem ( ślub cywilny lub zaświadczenie do ślubu konkordatowego)


Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (ślub cywilny lub zaswiadczenie do ślubu konkordatowego)


Miejsce załatwienia sprawy:


 • ślub cywilny- dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski

 • zaświadczenie do slubu konkordatowego – Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały


Wymagane dokumenty:


Cudzoziemiec

 • dokument urodzenia (oryginał z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego)

 • dokument stwierdzający, ze zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma mozność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką (oryginał z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego)


Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu( np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zezwolenie Sądu. Takie zezwolenie wydają Sady rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca.

 • zaświadczenie o stałym zameldowaniu ze swojego miejsca zamieszkania(oryginał z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego)

 • ważny paszportstrona będąca obywatelka/em polską


panna /kawaler

 • dowód osobisty

 • skrócony odpis aktu urodzenia


wdowa/wdowiec

 • dowód osobisty

 • skrócony odpis aktu urodzenia

 • skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka


rozwiedziony/rozwiedziona

 • dowód osobisty

 • skrócony odpis aktu urodzenia

 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie , bądź wyrok rozwodowy


Uwagi:


 • strony winny zgłosić się minimum miesiąc przed planowana data ślubu z wyżej wymienionymi dokumentami

 • w szczególnych przypadkach Kierownik USC może zwolnić z tego wymogu. W tym celu należy złozyc podanie uzasadniające pośpiech.

 • Osoba nie posługująca się biegle językiem polskim winna zgłosic się do USC w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka jakim się posługuje. Cudzoziemiec może również składać dokumenty za pośrednictwem Wydziału Konsularnego ambasady R.P.


Opłaty:

 • ślub cywilny 84zł


Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 1963r nr 59, poz. 328)

 • Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporzadzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia o raz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. nr 92, poz.1058)

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr9, poz. 59)

 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 listopada 1998r w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawe sporzadzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 §2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( M.P. nr 40 poz. 554)

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36 poz.180 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r Prawo prywatne miedzynarodow 9Dz.U. nr 46, poz.290 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r w sprawie szczegółowych zasad sprzadzania aktów sanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz.U. nr 136, poz. 884 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 09 września 2000 r o opłacie skarbowej 9 (Dz.U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconZawarcie związku małŻEŃskiego wymagane dokumenty

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconZawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconZawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem usc)

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconŚlub konkordatowy

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconKlasa II 16. Miłość, wierność I uczciwość podstawą związku małżeńskiego

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconZAŚwiadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małŻEŃskiego za granicą

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconOświadczenie ubezpieczonego o nie orzeczonej separacji sądowej/ o nie zawarciu kolejnego związku małżeńskiego

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconLub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconWydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zawarcie związku małŻEŃskiego – ślub cywilny lub konkordatowy iconArtykuły na ślub I wesele

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom