Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Pobierz 359.02 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
strona6/7
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar359.02 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5   6   7

Paragraf 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Rozwijająca się technika spowodowała, że komputer stał się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Świadoma tego, poszerzałam swoją wiedzę w tej dziedzinie poprzez czytelnictwo różnych publikacji. Korzystałam z wiedzy nauczycieli informatyków oraz innych osób, które chętnie udzielały mi wskazówek.

1. Ukończyłam kursy doskonalące moje umiejętności obsługi komputera:

- „Praktyczne wykorzystanie pakietu biurowego Microsoft Office”;

- „Niezbędnik nauczyciela”;

- „Techniki komputerowe i informacyjne w nauczaniu religii”;

2. Na bieżąco wykorzystywałam technikę komputerową przy dokumentowaniu swojego dorobku zawodowego w czasie realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3. Systematycznie zapoznawałam się z serwisami przedmiotowymi i edukacyjnymi:

- edukacyjne: www.menis.gov.pl/oswiata/awans/dokumentacja.php. , www.profesor.pl;

- strony religijne: www.katecheta.pl , www.mateusz.pl, www.biblia.pl;

- drogą elektroniczną kontaktowałam się z Wydziałem Nauczanie Kurii Diecezjalnej - www.katecheza.diecezja.siedlce.pl;

- śledziłam aktualności zamieszczane na stronie Diecezji Kurii Siedleckiej;

4. Organizowałam swój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych:

- pisałam scenariusze do przedstawień, modlitewnych czuwań maturzystów w Częstochowie, inscenizacji dla kolędników, na jasełka, montaży słowno-muzycznych na Dni Papieskie, apeli na święto szkoły, apelu pod dębami trzeciego tysiąclecia, oprawy liturgicznej Mszy Świętej na uroczystości szkolne, rekolekcje, rozważań różańcowych;

- przy współpracy z koleżanką katechetką przygotowałam do emisji w szkolnej telewizji kablowej film pt. „Przez krzyż do zmartwychwstania”;

- wspólnie z uczniami i przy współpracy kolegów informatyków przygotowywałam prezentacje multimedialne, które co roku uświetniały święto szkoły i uroczystości związane z obchodami dni patrona naszej szkoły Jana Pawła II;

- w szkolnej czytelni prowadziłam zajęcia koła biblijnego na stronach internetowych poświęconych Św. Pawłowi;

- wykorzystując religijne strony internetowe prowadziłam katechezy dla klas szkoły zawodowej;

- w oparciu o zamieszczone w Internecie prezentacje multimedialne o „Męce Pańskie” prowadziłam katechezy w klasach liceum profilowanego;

- co roku pobierałam gotowe scenariusze katechez opublikowane w Internecie na każdy dzień papieski;

- korzystałam z materiałów opublikowanych na stronach internetowych pomagając w ten sposób uczniom przygotować się do konkursów i olimpiad;

- podczas przygotowywania scenariuszy katechez często korzystałam z wiadomości zamieszczonych w Internecie pobierałam teksty piosenek, fragmenty dokumentów papieskich;

- opracowywałam sprawdziany, krzyżówki, teksty luk, i inne pomoce dydaktyczne;

- wykonywałam gazetki do dekoracji sali katechetycznej;

- zachęcałam uczniów do pisania prac domowych w oparciu o wiadomości zamieszczone w Internecie i pisania ich na komputerze;

- wielokrotnie zachęcałam uczniów do korzystania z encyklopedii multimedialnej i internetu w celu rozwijania zainteresowań, pogłębienia swojej wiedzy i lepszego przygotowania się do lekcji;

5. Korzystając ze stron internetowych pogłębiłam swoją wiedzę o Św. Pawle. Następnie opracowałam scenariusz katechezy na temat: „Święty Paweł sługą Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana”, który drogą elektroniczna wysłałam na diecezjalny konkurs dla katechetów pod patronatem Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego.

Wykorzystanie komputera i internetu w przygotowaniu mojego warsztatu pracy ułatwia przygotowanie się do zajęć i podnosi jakość pracy pedagogicznej. Wiedza i umiejętności obsługi komputera i swobodnego poruszania się po zasobach internetowych pozwoliły mi uatrakcyjnić proces dydaktyczno - wychowawczy.


Paragraf 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:

- w ramach pedagogizacji Rady Pedagogicznej przedstawiłam referat: „Konstruktywne rozwiązywanie problemów”;

- przez cały okres stażu, podczas rozmów indywidualnych, dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z katechetami - stażystami i kontraktowymi pracującymi w naszej szkole;

- zapraszałam koleżankę na swoje lekcje religii, aby pochwalić się swoim warsztatem pracy;

* po każdej lekcji odbywała się rozmowa, z której pozytywne wartości czerpały obie strony;

2. Dzieliłam się doświadczeniem z katechetami w ramach zespołu przedmiotowego:

- brałam aktywny udział poprzez dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w czasie spotkań zespołu przedmiotowego nauczycieli religii w naszej szkole;

* przedstawiłam referat: „Aktywizacja młodzieży na katechezie”;

- zabierałam głos i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem w ramach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Religii Dekanatu Radzyńskiego;

3. Prowadziłam inne zajęcia w ramach dzielenia się wiedzą:

- w ramach pedagogizacji rodziców;

* opracowałam i przeprowadziłam wśród uczniów ankietę na temat; ”Co mi przeszkadza w kontaktach z rodzicami?”

* w oparciu o tę ankietę przygotowałam i przedstawiłam podczas szkolnej wywiadówki referat pt. ”Sztuka porozumiewania się rodzic - uczeń”;

- sprawowałam opiekę -wspólnie z zespołem- nad praktykantami;

- prowadziłam lekcje, których obserwatorami byli studenci odbywający praktyki zawodowe w naszej szkole;

* studenci Instytutu Nauki o Rodzinie KUL

* studenci Wydziału Resocjalizacji UMCS

* student Wydziału Pedagogiki UMCS

- byłam obserwatorem zajęć prowadzonych przez studentów w ramach tychże praktyk;

* udzielałam wskazówek i rad po wysłuchaniu kolejnych lekcji;

Te spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów w pracy z młodzieżą.

- zorganizowałam i prowadziłam młodzieżową grupę liturgiczną;

* uczyłam młodych ludzi jak właściwie czytać Pismo Święte podczas liturgii;

* uczyłam układania modlitwy wiernych i poprawnego jej odczytywania na Mszy Świętej;

* przygotowywałam z młodzieżą oprawę liturgiczną Mszy Świętej;

- korzystałam z doświadczeń zawodowych innych nauczycieli;

- wykorzystywałam materiały dydaktyczne opracowane przez koleżanki i kolegów;

- chętnie korzystałam z pomocy koleżanek i kolegów przy organizowaniu różnych przedsięwzięć typu apele, inscenizacje, wycieczki;

4. Współpracowałam z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły i rodzicami przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych.

Wszystkie działania przyczyniły się do nabycia przeze mnie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami z młodzieżą, rodzicami innymi nauczycielami.


REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH ZADAŃ;

Paragraf 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowałam autorski program szkolnego koła biblijnego pt. „Twoje słowo jest lampą na mojej ścieżce”, które prowadzę w naszej szkole. Program ten został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i wdrożony do realizacji.

2. Opracowałam autorski program pt. „10 dni - 10 słów - Dekalog”. Program uzyskał pozytywną opinię Księdza Proboszcza oraz Księdza odpowiedzialnego z wypoczynek i był realizowany na koloniach letnich i zimowisku „Ferie z Panem Bogiem” dla dzieci i młodzieży z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Program został poddany ewaluacji i w latach następnych ponownie wdrożony do realizacji;

4. Opracowałam i zrealizowałam plan pracy młodzieżowej grupy liturgicznej. Uzyskał on akceptację Księdza Proboszcza i Kapłana odpowiedzialnego za tę formę posługi ludzi świeckich w Kościele.


Paragraf 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Mój warsztat pracy i moje umiejętności prezentowałam na zorganizowanych przez siebie imprezach i uroczystościach szkolnych. Podejmowane działania i zadania w naszej szkole bardzo często realizowaliśmy wspólnie z innymi nauczycielami dzieląc się wiedzą i pomysłami.

1. Organizowałam i przeprowadzałam wspólnie z koleżankami i kolegami katechetami szkolne konkursy religijne w kolejnych ich edycjach:

Rok 2008

- Olimpiada Teologii Katolickiej „Człowiek drogą Kościoła”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Pięcioksiąg”;

w roku 2009

- Olimpiada Teologii Katolickiej „Otoczmy troską życie”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Ewangelie synoptyczne”;

- konkurs diecezjalny „Święty Paweł sługą Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana”;

w roku 2010

- Olimpiada Teologii Katolickiej „Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Pisma Świętego Jana”;

- konkurs diecezjalny „Wierność Chrystusa - wierność kapłana”;

- konkurs powiatowy „Jan Paweł II - mój serdeczny Przyjaciel”;

Rok 2011

- Olimpiada Teologii Katolickiej „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Listy Świętego Pawła”;

- diecezjalny „Konkurs o rodzinie”;

Moi uczniowie brali udział w konkursach szkolnych i półfinałach diecezjalnych. Wspólnie z katechetami przygotowywaliśmy uczniów do udziału w tych konkursach a także każdego roku, przygotowaliśmy reprezentację szkoły na półfinały diecezjalne. Wspólna praca zaowocowała licznym udziałem wychowanków w organizowanych konkursach ich osobistymi sukcesami oraz promowaniem szkoły na forum diecezji.

2. Mój dobry kontakt z uczniami wykorzystałam organizując i uczestnicząc w wycieczkach:

* zorganizowałam pielgrzymkę młodzieży maturalnej na Jasną Górę;

* byłam współorganizatorem i opiekunem młodzieży maturalnej podczas kilku pielgrzymek na Jasną Górę;

* byłam opiekunem młodzieży na wycieczce do Warszawy w ramach projektu wyrównywanie szans;

* byłam opiekunem dzieci i młodzieży na wycieczce - pielgrzymce w ramach „Ferii z Panem Bogiem”;

* kilkakrotnie i chętnie sprawowałam też opiekę, nad uczniami podczas wyjazdów na półfinały i finały konkursów do Siedlec;

3. Wykazywałam troskę o rozwój talentów i zainteresowań uczniów. Zawsze pomagałam swoim uczniom w przygotowaniu się do wystąpień: przygotowując stroje, dekoracje, potrzebne eksponaty. Do współpracy zapraszałam wszystkich tych, którzy chcieli pomóc:

4. Przygotowywałam i wdrażyłam przedsięwzięcia zgodnie z rokiem liturgicznym i innymi ważnymi wydarzeniami z życia szkoły:

- zorganizowałam grupę liturgiczną młodzieży, czytającą regularnie na Mszy Świętej Pismo Święte i modlitwę wiernych (według harmonogramu);

- przygotowałam i poprowadziłam wraz z młodzieżą rozważania różańcowe;

- przygotowywałam z młodzieżą oprawę liturgiczną Mszy Świętych z okazji uroczystości szkolnych, rekolekcji wielkopostnych i Bożego Narodzenia;

- przygotowywałam szkolne apele i uroczystości;

* co roku montaże słowno - muzyczne na dzień święta szkoły, które były prezentowane w szkole i w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* każdego roku organizowałam dni papieskie na terenie szkoły;

* apel pod dębami trzeciego - tysiąclecia;

* jasełka;

* kolędnicy;

5. Motywowałam i zachęcałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych przeprowadzanych na terenie szkoły i parafii:

- zbiórka żywności dla Caritas przed świętami Bożego Narodzenia;

- zbiórka wody dla Wilkowa;

- sprzedaż świec wigilijnych Caritas w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- zbiórka do puszek pieniędzy na stypendia dla zdolnej ale ubogiej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia”;

- zbiórka pieniędzy na terenie szkoły na rzecz „Fundacji Dzieciom: Zdążyć z Pomocą” na leczenie Konrada i Karola;

- zbiórka pieniędzy na znicze zapalone przez naszą młodzież na cmentarzu Orląt Lwowskich w dniu 1 listopada;

6. Zachęciłam i zmotywowałam moich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Mój dar duchowy aby wyrazić wdzięczność Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Wszystkie działania pozwoliły dostrzec szkołę w środowisku lokalnym jako miejsce otwarte na różne problemy i inicjatywy. Gdzie widać troskę o wszechstronny rozwój ucznia i miejsce dzielenia się dobrem.


Paragraf 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podejmowałam różnorodne zadania na rzecz edukacji i wychowania poprzez współpracę:

1. Z parafiami Świętej Trójcy i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- przygotowywałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych dla dzieci i młodzieży;

- przygotowywałam rozważania i uczestniczyłam wraz z młodzieżą w nabożeństwach różańcowych;

- sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych;

- w kościele św. Trójcy:

* we współpracy katechetami i młodzieżą przygotowałam dekorację na Mszę Świętą prymicyjną;

- w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* przygotowywałam i prezentowałam z młodzieżą montaże słowno - muzyczne połączone z prezentacją multimedialną z okazji Dni Papieskich;

- aktywnie uczestniczę we wszystkich działaniach parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* dwukrotnie jako wolontariuszka byłam wychowawczynią na koloniach dla dzieci i młodzieży w Lutowiskach;

* co roku jako wolontariuszka opiekuję się dziećmi i młodzieżą podczas „Ferii z Panem Bogiem”;

* co roku czynnie uczestniczę w przygotowaniu i obsłudze wigilii dla samotnych;

* współuczestniczyłam w przygotowaniu paczek świątecznych dla rodzin ubogich i osób zamieszkałych w noclegowni;

* wspólnie z koleżankami i kolegami przygotowywałam i prowadziłam rozważania różańcowe, nabożeństwa fatimskie, drogę krzyżową w świątyni i ulicami miasta;

* jestem lektorem na Mszy Świętej;

* wspólnie z Akcją Katolicką przygotowałam diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w ramach Miasta Ucieczki połączone z agapą;

* przygotowywałam we współpracy z innymi członkami Akcji Katolickiej agapy w czasie trwania spotkań Miasta Ucieczki;

* współuczestniczyłam w opracowaniu „Kalendarium Kardynała Stefana Wyszyńskiego” i przeprowadzeniu parafialnego konkursu o Jego życiu i działalności;

* współuczestniczyłam w przygotowaniu i przeprowadzeniu parafialnego konkursu o „Karolu Wojtyle - papieżu Polaku”;

2. Współpracowałam z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury;

* występ kolędników na „Klędobraniu 2008”

3. Ze zgromadzeniami zakonnymi:

* Szensztacki Instytut Sióstr Maryi;

Dwukrotnie zaprosiłam siostry, które opowiadały o powołaniu do życia konsekrowanego w klasach, w których katechizuję;

* Zgromadzenie Sióstr Felicjanek;

Zaproszona siostra prowadziła katechezy, których temat brzmiał „Do wygrania piękne życie”;

4. Z wydawnictwem edukacyjnym WAM w Krakowie;

5. Z biblioteką szkolną;

6. Z przedszkolem;

Współpraca z tymi instytucjami wzbogaciła naszą szkołę o nowe doświadczenia, promowała placówkę szkolną w środowisku lokalnym oraz wpłynęła na jakość jej pracy.

1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom