Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Pobierz 106.11 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar106.11 Kb.
TypSprawozdanie
SPRAWOZDANIE


z realizacji planu rozwoju zawodowego

na stopień nauczyciela dyplomowanego


mgr Elżbieta Niewęgłowska

nauczyciel mianowany


nazwa i adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

ul. Sikorskiego 15 Radzyń Podlaski


nauczany przedmiot:

religia

posiadane kwalifikacje:

- pedagogiczne studium techniczne

- przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

- mgr teologii


Data rozpoczęcia stażu:

1 września 2008r.

Data zakończenia:

31 maj 2011r.


Czerwiec 2011r.


CELE AWANSU

- Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami młodzieży i szkoły;

- Poszerzanie zakresu wiedzy;

- Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;

- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


WSTĘP

Jestem nauczycielem religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W szkole pracuję 28 lat. Jestem nauczycielem mianowanym od roku 2000. Zawód nauczyciela jest moim powołaniem i pasją. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie i dla dobra młodzieży z którą pracuję. Od początku swojej pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych biorę czynny udział w pracach dydaktyczno - wychowawczych oraz w wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie wzbogacać swój warsztat pracy, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły.

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły pojęłam trud zmiany kwalifikacji i podwyższenia swojego wykształcenia. Tytuł magistra teologii uzyskałam 03 czerwca 2006 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja Św. Jana Chrzciciela Instytut Teologiczny w Siedlcach, natomiast przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w ramach tychże studiów, w latach 1999 - 2005. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Po przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego i zapoznaniu się z wymaganiami stawianymi nauczycielom ubiegającym się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego, w sierpniu 2008 roku postanowiłam wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciel dyplomowanego. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wyznaczył mi kierunek i cele mojej aktywności zawodowej. Realizując plan rozwoju zawodowego nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji określonych zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, przede wszystkim dlatego że, celem nadrzędnym jaki sobie założyłam było dobro ucznia, szkoły i środowiska w którym żyję i pracuję. Wysiłek włożony w realizację jego zadań przyniósł mi dużo satysfakcji.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań.

……………………………………………

ZADANIA ORGANIZACYJNE

1. Poznałam procedury awansu zawodowego;

Realizując to zadanie:

- zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli: Karty Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia MEN z dn. 14.11.2007r.;

- złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;

- opracowałam plan rozwoju zawodowego IX.2008r.;

2. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego;

Materiały i dokumenty gromadziłam przez cały okres stażu. Wykorzystując posiadane umiejętności korzystania z techniki komputerowej, pisałam sprawozdania z realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego na każdy rok szkolny do Dyrekcji szkoły.

3. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego;

W okresie stażu uczestniczyłam w szkoleniu, które pomogło mi skompletować dokumentację składającą się na mój awans zawodowy;

4. Przygotowałam sprawozdanie;

Dokonałam autorefleksji, analizy, opisu realizacji planu rozwoju zawodowego VI. 2011r.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Paragraf 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Kierując się chęcią doskonalenia warsztatu i metod pracy podjęłam następujące działania:

- zgromadziłam własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu. To pomogło mi lepiej poznać procedurę awansu;

- w trakcie stażu starałam się podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez czytelnictwo literatury przedmiotowo - metodycznej oraz ogólno - pedagogicznej;

- korzystałam z zasobów czytelni i biblioteki szkolnej a także z biblioteki pedagogicznej;

- systematycznie zapoznawałam się z ofertami wydawniczymi związanymi z charakterem mojej pracy;

- na bieżąco czytałam czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Wychowawcę”, „Bibliotekę w szkole”, „Katechetę”, „Miłujcie się”, „Niedzielę”, „Echo Katolickie”. Większość czasopism zgromadziłam w podręcznej biblioteczce w sali katechetycznej, gdzie znajdują się także egzemplarze „Pisma Świętego” i inne książki o tematyce religijnej. Z zasobów tej biblioteczki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni katecheci;

2. Aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego:

- posiadam ukończone szkolenie „Kierownik wycieczek i innych form turystyki zorganizowanej”;

- byłam obecna na wszystkich spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Religii Dekanatu Radzyńskiego;

- uczestniczyłam we wszystkich konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach;

- zabierałam głos, dzieliłam się swoim doświadczeniem na sympozjum liturgicznym;

- aktywnie uczestniczyłam w kongresie eklezjalnym podsumowującym cyklu katechez „Chrzest w życiu i misji kościoła”;

3. Podjęłam szereg systematycznych działań mających na celu poszerzenie wiadomości i zdobycia nowych umiejętności do pracy z uczniem, realizując potrzeby szkoły, a tym samym podwyższając jakość jej pracy:


ROK

PROWADZĄCY

WARSZTATY

KONFERENCJE

KURSY

2008


Wydawnictwo WAM Kraków

Program nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych -prezentacja pomocy katechetycznych
„Drogi świadków Chrystusa” jako baza podręcznikowa
ks. dr Grzegorz Domański
Święty Paweł nawrócony faryzeusz
Grażyna Krupowicz metodyk w zakresie katechezy dzieci specjalnej troskiRewalidacja na katechezie

Katecheza dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnychJolanta Jagiełło

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Stoku Lackim
Przyczyny trudności szkolnych i sposoby ich rozwiązywania
Zespół samokształceniowy nauczycieli religii dekanatu radzyńskiego

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach2009

ks. dr Krzysztof Baryga Dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedlce

Posługa katechety w świetle środowych katechez Benedykta XVI o Św. PawleMaria Brzostowska konsultant ds. katechetycznych Poznań
Wypalenie zawodowe: przyczyny, objawy i konsekwencje dla pracy katechety
2010

Jadwiga Wielgos- Mikołajewska Diecezjalny wizytator katolickich szkół i placówek opiekuńczo- wychowawczychPrzepisy dotyczące awansu zawodowego katechety
Barbara Wysokińska Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział Biała Podlaska


Realizacja podstawy programowej w nauczaniu religii.


Barbara Wysokińska Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział Biała Podlaska


Cele ogólne i szczegółowe w nauczaniu religii


Zespół samokształceniowy nauczycieli religii dekanatu radzyńskiego


Metody aktywizujące w nauczaniu religii


Ewa Komorowska doradca metodyczny Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


Człowiek, miłość, rodzinaJadwiga Wielgos- Mikołajewska Diecezjalny wizytator katolickich szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych

Służebność szkolnej posługi katechetycznej
Maria Brzostowska konsultant ds. katechetycznych Poznań
Kreatywny katecheta -kreatywny uczeńIrena Chłopkowska Diecezjalna Szkoła Liturgiczna

Związek między liturgią a katechezą


Wydawnictwo WAM Kraków
Prezentacja nowości katechetycznych
2011

ks. dr Krzysztof Baryga Dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedlce
Prezentacja „Katechizm Siedlecki”Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział Biała Podlaska


Ewaluacja w pracy nauczyciela

Raport ewaluacyjny

Cel oraz metody i narzędzia ewaluacjiWszelkie uwagi, zalecenia i nowości starałam się wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.


4. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:

- z zainteresowaniem analizowałam dokumentację szkoły; Statut ZSP im. Jana Pawła II, Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2008/2012;

- byłam obecna na wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej naszej szkoły;

- brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych, ponieważ każdego roku jestem członkiem zespołu nadzorującego egzaminy maturalne;

- brałam udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej dotyczącej obszarów ewaluacyjnych Liceum Profilowanego;

- aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli religii;

* wspólnie z innymi nauczycielami religii pracowałam nad nowelizacją Przedmiotowego Systemu Nauczania;

* w każdym roku szkolnym aktywnie uczestniczyłam w opracowywaniu planu działań zespołu przedmiotowego nauczycieli katechetów;

* praca w zespole samokształceniowym pozwoliła na doskonalenie moich metod i warsztatu pracy pedagogicznej;

5. Doskonaliłam pracę własną poprzez formację osobistą:

- regularnie czytałam „Pismo Święte”, pogłębiając swoją wiarę i umiejętność bycia lektorem;

- co roku w celu osobistej formacji uczestniczyłam w rekolekcjach zamkniętych dla katechetów świeckich organizowanych przez Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach;

- byłam obecna na wszystkich spotkaniach Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego z katechetami diecezji siedleckiej;

- byłam obecna na wszystkich spotkaniach katechetów z ks. dziekanem dekanatu radzyńskiego oraz z kustoszem sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim;

- co roku dla pogłębienia swojej wiary i wiedzy religijnej uczestniczyłam w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych dla Akcji Katolickiej naszej diecezji;

6. Wypełniałam zadania wykraczające poza wykonywane obowiązki służbowe:

- wspólnie z koleżanką szyłam stroje dla młodzieży uczestniczącej w inscenizacjach podczas różnych uroczystości szkolnych;

- zorganizowałam wspólnie z katechetami pracującymi w naszej szkole Spotkanie Katechetów z Dekanatu Radzyń Podlaski, połączone z warsztatami metodycznymi;

- co roku wspólnie z innymi katechetami i z pomocą młodzieży z naszej szkoły pracowałam przy dekoracji Ciemnicy, Grobu Pańskiego, szopki Bożego Narodzenia w kościele Świętej Trójcy i sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- wykonywałam we współpracy z koleżankami i kolegami scenografię do wieczornicy poświęconej osobie Bł. Jana Pawła II w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- na bieżąco starałam się angażować uczniów do przygotowywania i uaktualniania gazetek tematycznych w sali katechetycznej. Dzięki temu uczniowie czuli się odpowiedzialni za wygląd sali lekcyjnej;

Uczestnicząc systematycznie i aktywnie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego poszerzyłam swoja wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej a to wpłynęło na jakość pracy mojej szkoły.


Paragraf 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Rozwijająca się technika spowodowała, że komputer stał się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Świadoma tego, poszerzałam swoją wiedzę w tej dziedzinie poprzez czytelnictwo różnych publikacji. Korzystałam z wiedzy nauczycieli informatyków oraz innych osób, które chętnie udzielały mi wskazówek.

1. Ukończyłam kursy doskonalące moje umiejętności obsługi komputera:

- „Praktyczne wykorzystanie pakietu biurowego Microsoft Office”;

- „Niezbędnik nauczyciela”;

- „Techniki komputerowe i informacyjne w nauczaniu religii”;

2. Na bieżąco wykorzystywałam technikę komputerową przy dokumentowaniu swojego dorobku zawodowego w czasie realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3. Systematycznie zapoznawałam się z serwisami przedmiotowymi i edukacyjnymi:

- edukacyjne: www.menis.gov.pl/oswiata/awans/dokumentacja.php. , www.profesor.pl;

- strony religijne: www.katecheta.pl , www.mateusz.pl, www.biblia.pl;

- drogą elektroniczną kontaktowałam się z Wydziałem Nauczanie Kurii Diecezjalnej w Siedlcach - www.katecheza.diecezja.siedlce.pl;

- śledziłam aktualności zamieszczane na stronie Diecezji Kurii Siedleckiej;

4. Organizowałam swój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych:

- pisałam scenariusze do przedstawień, modlitewnych czuwań maturzystów w Częstochowie, inscenizacji dla kolędników, na jasełka, montaży słowno-muzycznych na Dni Papieskie, apeli na święto szkoły, apelu pod dębami trzeciego tysiąclecia, oprawy liturgicznej Mszy Świętej na uroczystości szkolne, rekolekcje, rozważań różańcowych;

- przy współpracy z koleżanką katechetką przygotowałam do emisji w szkolnej telewizji kablowej film p.t. „Przez krzyż do zmartwychwstania”;

- wspólnie z uczniami i przy współpracy kolegów informatyków przygotowywałam prezentacje multimedialne, które co roku uświetniały święto szkoły i uroczystości związane z obchodami dni patrona naszej szkoły Jana Pawła II;

- w szkolnej czytelni prowadziłam zajęcia koła biblijnego na stronach internetowych poświęconych Św. Pawłowi;

- wykorzystując religijne strony internetowe prowadziłam katechezy dla klas szkoły zawodowej;

- w oparciu o zamieszczone w internecie prezentacje multimedialne o „Męce Pańskie” prowadziłam katechezy w klasach liceum profilowanego;

- co roku pobierałam gotowe scenariusze katechez opublikowane w internecie na każdy dzień papieski;

- korzystałam z materiałów opublikowanych na stronach internetowych pomagając w ten sposób uczniom przygotować się do konkursów i olimpiad;

- podczas przygotowywania scenariuszy katechez często korzystałam z wiadomości zamieszczonych w internecie pobierałam teksty piosenek, fragmenty dokumentów papieskich;

- opracowywałam sprawdziany, krzyżówki, teksty luk, i inne pomoce dydaktyczne;

- wykonywałam gazetki do dekoracji sali katechetycznej;

- zachęcałam uczniów do pisania prac domowych w oparciu o wiadomości zamieszczone w Internecie i pisania ich na komputerze;

- wielokrotnie zachęcałam uczniów do korzystania z encyklopedii multimedialnej i internetu w celu rozwijania zainteresowań, pogłębienia swojej wiedzy i lepszego przygotowania się do lekcji;

5. Korzystając ze stron internetowych pogłębiłam swoją wiedzę o Św. Pawle. Następnie opracowałam scenariusz katechezy na temat: „Święty Paweł sługą Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana”, który drogą elektroniczna wysłałam na diecezjalny konkurs dla katechetów pod patronatem Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego.

Wykorzystanie komputera i internetu w przygotowaniu mojego warsztatu pracy ułatwia przygotowanie się do zajęć i podnosi jakość pracy pedagogicznej. Wiedza i umiejętności obsługi komputera i swobodnego poruszania się po zasobach internetowych pozwoliły mi uatrakcyjnić proces dydaktyczno - wychowawczy.


Paragraf 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:

- w ramach pedagogizacji Rady Pedagogicznej przedstawiłam referat: „Konstruktywne rozwiązywanie problemów”;

- przez cały okres stażu, podczas rozmów indywidualnych, dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z katechetami - stażystami i kontraktowymi pracującymi w naszej szkole;

- zapraszałam koleżankę na swoje lekcje religii, aby pochwalić się swoim warsztatem pracy;

* po każdej lekcji odbywała się rozmowa, z której pozytywne wartości czerpały obie strony;

2. Dzieliłam się doświadczeniem z katechetami w ramach zespołu przedmiotowego:

- brałam aktywny udział poprzez dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w czasie spotkań zespołu przedmiotowego nauczycieli religii w naszej szkole;

* przedstawiłam referat: „Aktywizacja młodzieży na katechezie”;

- zabierałam głos i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem w ramach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Religii Dekanatu Radzyńskiego;

3. Prowadziłam inne zajęcia w ramach dzielenia się wiedzą:

- w ramach pedagogizacji rodziców;

* opracowałam i przeprowadziłam wśród uczniów ankietę na temat; ”Co mi przeszkadza w kontaktach z rodzicami?”

* w oparciu o tę ankietę przygotowałam i przedstawiłam podczas szkolnej wywiadówki referat p.t. ”Sztuka porozumiewania się rodzic - uczeń”;

- sprawowałam opiekę -wspólnie z zespołem- nad praktykantami;

- prowadziłam lekcje, których obserwatorami byli studenci odbywający praktyki zawodowe w naszej szkole;

* studenci Instytutu Nauki o Rodzinie KUL

* studenci Wydziału Resocjalizacji UMCS

* student Wydziału Pedagogiki UMCS

- byłam obserwatorem zajęć prowadzonych przez studentów w ramach tychże praktyk;

* udzielałam wskazówek i rad po wysłuchaniu kolejnych lekcji;

Te spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów w pracy z młodzieżą.

- zorganizowałam i prowadziłam młodzieżową grupę liturgiczną;

* uczyłam młodych ludzi jak właściwie czytać Pismo Święte podczas liturgii;

* uczyłam układania modlitwy wiernych i poprawnego jej odczytywania na Mszy Świętej;

* przygotowywałam z młodzieżą oprawę liturgiczną Mszy Świętej;

- korzystałam z doświadczeń zawodowych innych nauczycieli;

- wykorzystywałam materiały dydaktyczne opracowane przez koleżanki i kolegów;

- chętnie korzystałam z pomocy koleżanek i kolegów przy organizowaniu różnych przedsięwzięć typu apele, inscenizacje, wycieczki;

4. Współpracowałam z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły i rodzicami przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych.

Wszystkie działania przyczyniły się do nabycia przeze mnie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami z młodzieżą, rodzicami innymi nauczycielami.


REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH ZADAŃ;


Paragraf 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowałam autorski program szkolnego koła biblijnego p.t. „Twoje słowo jest lampą na mojej ścieżce”, które prowadzę w naszej szkole. Program ten został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i wdrożony do realizacji.

2. Opracowałam autorski program p.t. „10 dni - 10 słów - Dekalog”. Program uzyskał pozytywną opinię Księdza Proboszcza oraz Księdza odpowiedzialnego z wypoczynek i był realizowany na koloniach letnich i zimowisku „Ferie z Panem Bogiem” dla dzieci i młodzieży z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Program został poddany ewaluacji i w latach następnych ponownie wdrożony do realizacji;

4. Opracowałam i zrealizowałam plan pracy młodzieżowej grupy liturgicznej. Uzyskał on akceptację Księdza Proboszcza i Kapłana odpowiedzialnego za tę formę posługi ludzi świeckich w Kościele.


Paragraf 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Mój warsztat pracy i moje umiejętności prezentowałam na zorganizowanych przez siebie imprezach i uroczystościach szkolnych. Podejmowane działania i zadania w naszej szkole bardzo często realizowaliśmy wspólnie z innymi nauczycielami dzieląc się wiedzą i pomysłami.

1. Organizowałam i przeprowadzałam wspólnie z koleżankami i kolegami katechetami szkolne konkursy religijne w kolejnych ich edycjach:

Rok 2008

- Olimpiada Teologii Katolickiej - „Człowiek drogą Kościoła”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - „Pięcioksiąg”;

w roku 2009

- Olimpiada Teologii Katolickiej - „Otoczmy troską życie”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - „Ewangelie synoptyczne”;

- konkurs diecezjalny - „Święty Paweł sługą Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana”;

w roku 2010

- Olimpiada Teologii Katolickiej - „Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - „Pisma Świętego Jana”;

- konkurs diecezjalny - „Wierność Chrystusa - wierność kapłana”;

- konkurs powiatowy - „Jan Paweł II - mój serdeczny Przyjaciel”;

Rok 2011

- Olimpiada Teologii Katolickiej - „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”;

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - „Listy Świętego Pawła”;

- diecezjalny - „Konkurs o rodzinie”;

Moi uczniowie brali udział w szkolnych etapach tych konkursów i półfinałach diecezjalnych. Wspólnie z katechetami przygotowywałam uczniów do udziału w tych konkursach a także każdego roku, przygotowywałam reprezentację szkoły na półfinały diecezjalne. Wspólna praca zaowocowała licznym udziałem wychowanków w organizowanych konkursach ich osobistymi sukcesami oraz promowaniem szkoły na forum diecezji.

2. Mój dobry kontakt z uczniami wykorzystałam organizując i uczestnicząc jako opiekunka na wycieczkach:

* zorganizowałam pielgrzymkę młodzieży maturalnej na Jasną Górę;

* byłam współorganizatorem i opiekunem młodzieży maturalnej podczas kilku kolejnych pielgrzymek do Częstochowy;

* byłam opiekunem młodzieży na wycieczce do Warszawy w ramach projektu wyrównywanie szans;

* byłam opiekunem dzieci i młodzieży na wycieczce - pielgrzymce zorganizowanej w czasie „Ferii z Panem Bogiem”;

* opiekowałam się dziećmi i młodzieżą na wycieczce do straży pożarnej, Lubzelu, na Komendę Policji;

* kilkakrotnie i chętnie sprawowałam też opiekę, nad uczniami podczas wyjazdów na półfinały i finały konkursów do Siedlec;

3. Wykazywałam troskę o rozwój talentów i zainteresowań uczniów. Zawsze pomagałam swoim uczniom w przygotowaniu się do wystąpień: przygotowując stroje, dekoracje, potrzebne eksponaty. Do współpracy zapraszałam wszystkich tych, którzy chcieli pomóc:

4. Przygotowywałam i wdrożyłam przedsięwzięcia zgodnie z rokiem liturgicznym i innymi ważnymi wydarzeniami z życia szkoły:

- zorganizowałam grupę liturgiczną młodzieży, czytającą regularnie na Mszy Świętej Pismo Święte i modlitwę wiernych (według harmonogramu);

- przygotowałam i poprowadziłam wraz z młodzieżą rozważania różańcowe;

- przygotowywałam z młodzieżą oprawę liturgiczną Mszy Świętych z okazji uroczystości szkolnych, rekolekcji wielkopostnych i Bożego Narodzenia;

- przygotowywałam szkolne apele i uroczystości;

* co roku montaże słowno - muzyczne na dzień święta szkoły, które były prezentowane w szkole i w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* każdego roku organizowałam dni papieskie na terenie szkoły;

* apel pod dębami trzeciego - tysiąclecia;

* jasełka;

* kolędnicy;

5. Motywowałam i zachęcałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych przeprowadzanych na terenie szkoły i parafii. Sama również wielokrotnie uczestniczyłam w tych akcjach:

- zbiórka żywności dla Caritas przed świętami Bożego Narodzenia;

- zbiórka wody dla Wilkowa;

- akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, sprzedaż świec wigilijnych Caritas w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- zbiórka do puszek pieniędzy na stypendia dla zdolnej ale ubogiej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- zbiórka pieniędzy na terenie szkoły na rzecz „Fundacji Dzieciom: Zdążyć z Pomocą” na leczenie Konrada i Karola;

- odczytywałam apel Dyrektora Szkoły na Mszach Świętych w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, którego celem była zbiórka pieniędzy na znicze w ramach akcji „Światełko Pamięci” zapalone przez naszą młodzież na cmentarzu we Lwowie w dniu 1 listopada;

- zaangażowałam młodzież w zbiórkę plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie;

6. Zachęciłam i zmotywowałam moich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Mój dar duchowy” aby wyrazić wdzięczność Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Sukcesy motywują do podejmowania dodatkowych czynności i odpowiedzialności za swoje dokonania. Każda inicjatywa rozwija zdolności twórcze uczniów i umacnia w nich przekonanie, ze mogą więcej. Wszystkie działania pozwoliły dostrzec naszą szkołę w środowisku lokalnym jako miejsce otwarte na różne problemy i wychodzące naprzeciw wielu inicjatywom.


Paragraf 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podejmowałam różnorodne zadania na rzecz edukacji i wychowania poprzez współpracę:

1. Systematyczną współpracę z parafiami pod wezwaniem: Świętej Trójcy i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

- przygotowywałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych dla dzieci i młodzieży;

- przygotowywałam rozważania i uczestniczyłam wraz z młodzieżą w nabożeństwach różańcowych;

- sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych;

- w kościele św. Trójcy:

* we współpracy katechetami i młodzieżą przygotowałam dekorację na Mszę Świętą prymicyjną;

* odnowiłam poduszki noszone przez dziewczynki podczas różnych uroczystości kościelnych;

- w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* przygotowywałam i prezentowałam z młodzieżą montaże słowno - muzyczne połączone z prezentacją multimedialną z okazji Dni Papieskich;

- aktywnie uczestniczę we wszystkich działaniach parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* dwukrotnie jako wolontariuszka byłam wychowawczynią na koloniach dla dzieci i młodzieży w Lutowiskach;

* co roku jako wolontariuszka opiekuję się dziećmi i młodzieżą podczas „Ferii z Panem Bogiem” w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

* co roku czynnie uczestniczę w przygotowaniu i obsłudze wigilii dla samotnych;

* przygotowuję paczki świąteczne dla rodzin ubogich i osób zamieszkałych w noclegowni;

* wspólnie z innymi członkami Akcji Katolickiej przygotowywałam i prowadziłam rozważania różańcowe, nabożeństwa fatimskie, drogę krzyżową w świątyni i ulicami miasta;

* jestem lektorem na Mszy Świętej;

* wspólnie z Akcją Katolicką przygotowałam diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w ramach Miasta Ucieczki połączone z agapą;

* przygotowywałam we współpracy z innymi członkami Akcji Katolickiej agapy w czasie trwania spotkań Miasta Ucieczki;

* współuczestniczyłam w opracowaniu „Kalendarium Kardynała Stefana Wyszyńskiego” i przeprowadzeniu parafialnego konkursu o Jego życiu i działalności;

* współuczestniczyłam w przygotowaniu i przeprowadzeniu parafialnego konkursu o „Karolu Wojtyle - papieżu Polaku”;

2. Współpracowałam z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji;

* występ kolędników na „Klendobraniu 2008”;

3. Ze zgromadzeniami zakonnymi:

* Szensztacki Instytut Sióstr Maryi;

Dwukrotnie zaprosiłam siostry, które opowiadały w klasach, w których katechizuję o swoim powołaniu do życia konsekrowanego;

* Zgromadzenie Sióstr Felicjanek;

Zaproszona siostra prowadziła katechezy, których temat brzmiał „Do wygrania piękne życie”;

4. Z wydawnictwem edukacyjnym WAM w Krakowie;

5. Z biblioteką szkolną;

6. Z przedszkolem „Bambino”;

Współpraca z tymi instytucjami wzbogaciła naszą szkołę o nowe doświadczenia, promowała placówkę szkolną w środowisku lokalnym oraz wpłynęła na jakość jej pracy. Możliwość pokazania swoich zdolności, odnoszone sukcesy bardzo pozytywnie wpłynęły na wzrost samooceny, pozwoliły uwierzyć we własne siły jak również zaistnieć w środowisku.


Paragraf 8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

W swojej pracy pedagogicznej miałam wiele sytuacji absorbujących moją uwagę. Zdarzały się przypadki uczniów, którzy swoim zachowaniem, postawą odbiegali od swoich rówieśników. Zachowania ich budziły mój niepokój nauczyciela - wychowawcy i katechety. Przeanalizowałam i opisałam dwa przypadki rozpoznawania i rozwiązywania problemów.

1. Opis i analiza przypadku: „Problem katechetyczny: wspomaganie rozwoju duchowego ucznia poszukującego”;

2. Opis i analiza przypadku: „Problem wychowawczy: brak integracji z klasą”;


……………………………………………….


PODSUMOWANIE

Wszystkie wymienione przeze mnie działania sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły. Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Obrazują one moją pracę nie tylko nauczyciela, katechety, wychowawcy, ale również działania pozalekcyjne i pozaszkolne. Świadczą o moich umiejętnościach, szerokich zainteresowaniach oraz gotowości do podejmowania różnorodnych działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. Moja otwartość na problemy innych ludzi, niesienie pomocy, służenie radą jest dla mnie źródłem radości. Zadania jakie wyznaczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego służą rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi ludźmi. Podsumowując swoją pracę w okresie stażu mogę powiedzieć, że osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji swojego planu. Uzyskane wsparcie ze strony Dyrektora i innych współpracowników w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoja wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam świadomość że jeszcze wiele mogę i powinna się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój młodzieży w rodzinie i w szkole.

……………………………………………………


WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Zakończony staż skłonił mnie do przemyśleń i refleksji oraz zainspirował do dalszych działań. Planuję:

1. Nadal doskonalić i poszerzać swoje umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej;

2. Stale podnosić swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej;

3. Śledzić na bieżąco informacje z zakresu prawa oświatowego;

4. Kontynuować swój udział w ramach wewnątrzszkolnego zespołu doskonalenia nauczycieli;

5. Wypracować nowe atrakcyjne i skuteczne metody aktywizacji uczniów;

6. Dbać o swoją formację duchową, aby jak najlepiej wypełniać misję katechety we współczesnej szkole.

7. Dbać o rozwój zdolności uczniów poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach i imprezach środowiskowych;

8. Dbać o formację duchową uczniów poprzez prowadzenie koła biblijnego, grupy liturgicznej;

9. Zorganizować i zachęcić uczniów do udziału w nowej formie pogłębiania wiedzy religijnej „Kwadrans z Błogosławionym. Janem Pawłem II”;

10. Wykorzystując opracowane przez Akcję Katolicką parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy „Kalendarium o Kardynale Stefanie Wyszyńskim” przygotować i przeprowadzić w naszej szkole konkurs „Prymas tysiąclecia”.


…………………………………………………..

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom