Polski katolicyzm I jego konteksty
Pobierz 14.12 Kb.
NazwaPolski katolicyzm I jego konteksty
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar14.12 Kb.
TypDokumentacja


Prof. dr hab. Andrzej Potocki OP

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

IPSiR UW


Polski katolicyzm i jego konteksty


Wykład w IPSiR UW w semestrze letnim roku akad. 2008/09 – 30 godzin, egzamin


Cele przedmiotu; kompetencje i umiejętności, jakie student zdobywa w wyniku zaliczenia przedmiotu:  1. Uzyskanie kompetencji w zakresie tematyki określonej treściami programowymi przedmiotu,

  2. Zdobycie umiejętności przeciwstawiania się stereotypom związanym z problematyką światopoglądową,

  3. Wyrobienie umiejętności orzekania o zjawiskach religijnych w pozakonfesyjnej (zwłaszcza w socjologicznej) konwencji pojęciowej.Treści programowe:


Wykład zostanie przeznaczony na ogląd charakterystyki współczesnego, polskiego katolicyzmu oraz jego kontekstów: zwłaszcza kulturowego, politycznego, historycznego. Zostanie zaakcentowana słabo w społecznej świadomości funkcjonująca wielość obrządków. Po przedstawieniu metodologicznego zaplecza badań nad religijnością zostaną pokazane wyniki tych badań tak w perspektywie empirycznych wymiarów religijności, jak i jej zróżnicowań w kontekście cech społeczno-demograficznych badanych respondentów. Ważne będzie pokazanie modernizacji polskiego katolicyzmu zarówno w kontekście powojennej industrializacji i urbanizacji, jak i w warunkach transformacji ustrojowej lat 90. i późniejszych; w tym w warunkach budowy społeczeństwa obywatelskiego. Stąd program wykładu jak niżej:


1. Katolicyzm polski między Wschodem i Zachodem: Obrządek rzymskokatolicki i jego struktury organizacyjne. Obrządek bizantyńskoukraiński (grekokatolicy). Obrządek bizantyńskosłowiański (neounia). Obrządek ormiański.

2. Socjologiczne rozumienie religijności: Religijność jako przedmiot badań socjolo-gicznych. Empiryczne wyznaczniki religijności.

3. Empiryczne wymiary polskiego katolicyzmu: Autoidentyfikacja religijności. Praktyki religijne. Wiedza religijna. Wiara. Moralność. Więź z Kościołem.

4. Religijność a cechy społeczno-demograficzne: Poziom i charakter religijności a płeć, wiek, wykształcenie, zawód. Religijność młodzieży w kontekście świata jej wartości.

5. Religijność wiejska i miejska: Katolicyzm polski katolicyzmem ludowym. Tradycyjna religijność wiejska. Modernizacja polskiego katolicyzmu w kontekście powojennej industrializacji i urbanizacji. Religijność w wielkim mieście.

6. Katolicyzm polski w sytuacji przemian: Przemiany katolicyzmu w skali makro i w skali mikro. Katolicyzm w kontekście globalizacji. Sekularyzacja i desekularyzacja. Koś-ciół w społeczeństwie obywatelskim.


Literatura:


Borowik I., Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Kraków 1997.

Borowik I., Zróżnicowanie globalnych postaw wobec religii w społeczeństwie polskim, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje, red. J. Baniak, Poznań 2001, s. 187-202.

Borowik I., Religia i Kościół a społeczeństwo obywatelskie w procesie demokratycznej transformacji na przykładzie Polski, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, Poznań 2002, s. 73-84.

Kaczmarek P., Kwestionariuszowe obrazy świata. Przypadek polskiej religijności, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 1.

Kościół i religijność Polaków 1945-1999, red. W. Zdaniewicz i T. Zembrzuski, Warszawa 2000.

Kościół katolicki na początku Trzeciego Tysiąclecia w opinii Polaków, red. W. Zdaniewicz i S. H. Zaręba, Warszawa 2004.

Marciniak T., Ormianie w Polsce – religia i język, w: Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999.

Mariański J., Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne, Lublin 1998.

Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004.

Metodologiczne problemy badań nad religijnością, red. J. Mariański i S. H. Zaręba, Ząbki 2002.

Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk i W. Zdaniewicz, Warszawa 1994.

Oblicza religii i religijności, red. I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór, Kraków 2008.

Piwowarski W., Operacjonalizacja pojęcia „religijność”, „Studia Socjologiczne” 1975, nr 4 lub Piwowarski W., Socjologia religii, Lublin 1996, s. 45-66.

Potocki A., Polski laikat a zmiana społeczna, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2002, t. 13.

Potocki A., Religijność ludowa – wielość wymiarów, w: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, Warszawa-Tyczyn 2005, s. 161-180.

Religia – Kościół – Społeczeństwo. Wyniki porównawczych badań socjologicznych w 12 diecezjach, red. W. Zdaniewicz i S. H. Zaręba, Warszawa 2006.

Religijność Polaków 1991-1998, red. W. Zdaniewicz, Warszawa 2001.


Rzemieniuk F., Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 1999.

Socjologia religii, t. 3: Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej. Mity i rzeczywistość, red. J. Baniak, Poznań 2005.

Statystyka diecezji Kościoła katolickiego w Polsce 1992-2004, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz i S. H. Zaręba, Warszawa 2006.

Stopka K., Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.

Wojewoda Z., Zarys historii Kościoła grecko-katolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków 1994.

Zaręba S. H., W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa 2008.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Polski katolicyzm I jego konteksty iconNiemcy I katolicyzm polski w czasie II wojny światowej

Polski katolicyzm I jego konteksty icon5. polski bohater narodowy żyjący w xviii/xix wieku. Najbardziej znany z powstania nazwanego jego imieniem, które wybuchło w reakcji na 2 rozbiór Polski

Polski katolicyzm I jego konteksty icon[współczesny nacjonalizm katolicyzm solidaryzm]

Polski katolicyzm I jego konteksty iconChrzest polski I jego znaczenie

Polski katolicyzm I jego konteksty iconJęzyk polski – jego odmiany I powiązania z językami pokrewnymi

Polski katolicyzm I jego konteksty iconPolski system podatkowy oraz jego prawne I ekonomiczne podstawy

Polski katolicyzm I jego konteksty iconDroga Polski do Unii Europejskiej I. Układ europejski I ocena jego funkcjonowania

Polski katolicyzm I jego konteksty iconProgram konferencji język polski – jego odmiany I powiązania z językami pokrewnymi

Polski katolicyzm I jego konteksty icon1.Łukasz Gołębiowski, Lud Polski, jego zwyczaje I zabobony, Warszawa 1830

Polski katolicyzm I jego konteksty iconŻycia I działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego miejscu w historii Polski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom