Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu
Pobierz 57.62 Kb.
NazwaProgram zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar57.62 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLASY SPORTOWEJ O PROFILU


MINI PIŁKA SIATKOWA

II ETAP EDUKACYJNY

KLASY IV- VI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. prof. Wł. Szafera w Ełku

Autor: Marian Malewski

Ełk marzec 2005r.

I. WSTĘP


Piłka siatkowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gier zespołowych. Wpływa na to uproszczenie przepisów, upowszechnienie siatkówki plażowej oraz minisiatkówki. Minisiatkówka jest metodycznym wprowadzeniem do siatkówki. To gra dla dzieci w wieku 9 - 13 lat rozgrywana jest w zespołach dwu, trzy i czteroosobowych, na zmniejszonym boisku, mniejszą piłką i z wybranymi przepisami dostosowanymi do możliwości dzieci.

Korzyści wczesnego rozpoczynania zajęć w siatkówce związane są ze znacznymi możliwościami kształcenia motoryki, w szczególności koordynacji ruchowej właściwie już w wieku 9-13 lat. Dobra koordynacja ruchowa jest niezbędna do opanowania techniki w piłce siatkowej. Nie jest to łatwe, ponieważ ruchy wykonywane w tej grze niczym nie przypominają naturalnych ruchów występujących w innych grach zespołowych jak piłce ręcznej (rzut jednorącz), piłce nożnej (kopnięcie), koszykówce (rzut oburącz).

Pierwsze etapy szkolenia wymagają wiele wytrwałości i cierpliwości zarówno od ćwiczących jak i prowadzącego. Zastosowanie odpowiednich środków, które przedstawione są w tym programie zapewniają zajęciom nie tylko pełną atrakcję, ale również wysokie wartości dydaktyczne i wychowawcze.

Program adresowany jest do uczniów klas IV - VI, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie wstępnej selekcji do klasy sportowej. Wymiar zajęć sportowych w tej klasie wyniesie 10 godzin tygodniowo.

Podstawą rekrutacji dzieci do klasy sportowej będą:

- badania lekarskie

- sprawdzian koordynacji ruchowej i czucia przestrzennego, ocenione w sprawdzianach

- zgoda rodziców


II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

I WYCHOWANIA


Cele edukacyjne

* Kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez

odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących.

* Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności mchowych oraz w niezbędny zasób

wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych.

* Prawidłowy rozwój psychometryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności

fizycznej.

* Hartowanie organizmu ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne.

* Inspirowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w zajęciach sportowych.

* Stosowanie w procesie nauczania i uczenia się ruchu higieny pracy i wypoczynku.

* Wdrażanie do dbałości o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałaniu wadom

postawy.

* Przygotowanie dzieci do udziału w zawodach sportowych na szczeblu miasta i

województwa.

Cele wychowawcze

* Kształcenie podstaw osobowościowych, współdziałania zespołowego i wzajemnej

współodpowiedzialności.


* Rozwijanie wolicjonalnych cech charakteru (wytrwałości, stanowczości,

zdecydowania, odwagi ).

* Kształcenie pożądanych zachowań i postaw uczniów; sukcesu bez pychy,

przegranej bez kompleksów, życzliwości wobec wygranych i przegranych,

pokory oraz szacunku dla drugiego człowieka.

* Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową (zmienny strój sportowy, higiena osobista po zajęciach, higiena otoczenia, odżywianie, sen).

* Wdrażanie do samokontroli i samooceny.

* Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno-

sportowych (umiejętność sędziowania, kulturalne zachowanie w roli kibica, zasada

fair play).

* Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych: przestrzeganie

zasad, reguł i regulaminów.


III. PROCEDURY OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH

Zakładane cele zostaną zrealizowane w:

*Procesie zajęć obligatoryjnych w systemie:

2 + 2 + 6 (2 h – podstawa programowa; 2 h – zajęcia fakultatywne; 6 h – zajęcia specjalistyczne z piłki siatkowej)

Klasa IV - 10 godzin w tygodniu

Klasa V - 10 godzin w tygodniu

Klasa VI -10 godzin w tygodniu

* Podczas turniejów towarzyskich i zawodów sportowych wynikających z kalendarza

imprez SZS.

*W ramach letnich obozów sportowych po IV i V klasie.

Metody, formy , techniki i środki nauczania

Zajęcia programowe będą prowadzone metodą kompleksowo - wielozadaniową, zawierającą zarówno przygotowanie ogólnorozwojowe, jak i techniczno - taktyczne oraz sprawdziany.

Kształtowanie sprawności ogólnej i ukierunkowanej prowadzone będzie w formie gier i zabaw, lub 45 minutowej przedłużonej rozgrzewki, a w drugiej części lekcji zajęcia specjalistyczne (forma ścisła), zakończone małymi grami. Sprawność ukierunkowana podnoszona będzie w oparciu o wybrane ćwiczenia koordynacji ruchowej, szybkości, skoczności i siły specjalnej, głównie z użyciem piłek. Natomiast sprawność ogólna podnoszona będzie w oparciu o wybrane ćwiczenia gimnastyczne (przewroty, zwisy, podpory, skoki, gimnastykę akrobatyczną, atletykę terenową i lekkoatletykę oraz pływanie i gry sportowe).

Zadania wychowawcze zrealizowane będą w formie pogadanek w czasie zajęć i obserwacji zawodów sportowych.

Warunki do prowadzenia zajęć

* Duża sala gimnastyczna o wymiarach 30m x 18m, z wymalowanymi boiskami do mini-siatkówki.

* Mała sala gimnastyczna.

* Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4.

* Stadion MOSiR.


IV. MATERIAŁ NAUCZANIA

Kształtowanie cech motorycznych niezbędnych do ogólnego rozwoju młodego siatkarza:


Szybkość

* starty z różnych pozycji wyjściowych

* bieg z rywalizacją na krótkich odcinkach

* sztafety wahadłowe z pokonywaniem przeszkód

* biegi, starty, zwroty wykonywane na sygnał

* zabawy i gry bieżne

* szybkie wykonywanie czynności, przewrót w przód, odbieranie piłki, bieg, pad

boczny

*szybkie przechodzenie od jednego do drugiego działania

Moc

* gry i zabawy skocznościowe

* wieloskoki z miejsca i rozbiegu na różnym podłożu

* zeskoki z różnych wysokości z lądowaniem na nogi do przysiadu

* przeskoki przez przeszkody z odbicia obunóż

* wyskoki dosiężne


Siła

* skoki "zajęcze", walki "kogutów", podskoki w przysiadzie w różnych kierunkach

* ćwiczenia mięśni tułowia i obręczy barkowej z pomocą przyborów i

współćwiczących

* odbicia piłki mini-koszykowej sposobem górnym

* wieloskoki z odbicia obunóż

* uginanie ramion w podporze

* pokonywanie ciężaru własnego ciała

Zwinność - koordynacja

* bieg z zadaniami dodatkowymi: zmiana kierunku biegu, wyskok, obroty, siady,

przewroty

* tory przeszkód (przeskoki, czołganie, biegi slalomem, biegi na czworakach)

* przewroty łączone na materacach

* ćwiczenia akrobatyczne

* obwód stacyjny z zastosowaniem elementów gimnastyki podstawowej

* serie rzutów i padów siatkarskich

* żonglerka piłkami

* omijanie przeszkód, ocenianie odległości usytuowania przedmiotu

Wytrzymałość

* marszobiegi terenowe przeplatane ćwiczeniami zwinnościowymi i

ogólnorozwojowymi

* tory przeszkód

* długotrwałe ćwiczenia elementów techniki i taktyki - fragmenty - gry,

turnieje wewnątrzgrupowe

* sporty uzupełniające: lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna,

pływanie na dłuższych odcinkach kraulem A I B oraz stylem klasycznym


Opanowanie umiejętności techniczno - taktycznych.

Klasa IV

Technika

* poruszanie biegiem w przód i w tył, krokiem dostawnym, doskok


* przyjmowanie postawy siatkarskiej wysokiej oraz niskiej do przyjęć i podań piłki

sposobem oburącz górnym (SOG)

* układanie "koszyczka" - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce

* łapanie piłki w koszyczek z podrzutu własnego i partnera

* przyjęcie i podanie piłki SOG nad sobą i do ściany w siadzie, klęku, staniu

* przyjęcie i podanie piłki SOG w przód po dojściu do piłki w przód

* przyjęcie i podanie piłki SOG po dojściu krokiem dostawnym w prawą i lewą stronę

* przyjęcie i podanie piłki SOG w tył na odległość 2 m

* przyjęcie i podanie piłki SOG w wyskoku

* przyjmowanie postawy siatkarskiej do przyjęć i podań piłki sposobem oburącz dolnym (SOD)

* przyjęcie i podanie piłki SOD w przód, synchronizacja pracy nóg i ramion

* przyjęcie i podanie piłki SOD po dorzuceniu jej przez partnera

* przyjęcie i podanie piłki SOD w dwójkach

* przyjęcie i podanie piłki SOD w dwójkach po dojściu

* przyjęcia i podania piłki SOD w ustawieniu równoległym do siatki

* przyjęcia i podania piłki SOD w ustawieniu prostopadłym do siatki

* nauka ustawienia stóp i podrzutu piłki do wykonania zagrywki dolnej

* zagrywka dolna do ściany, do partnera

* zagrywka dolna przez siatkę

* zagrywka dolna w określone miejsca na boisku

Taktyka

* gra l x l na jedno odbicie SOG

* gra l x l na dwa odbicia SOG

* gra 1x1 na jedno odbicie SOD

*gra 2 x 2 na trzy odbicia

Klasa V

Technika

* poruszanie się krokiem dostawnym w polu i przy siatce

* doskok w przód, w bok

* rozegranie piłki SOG w przód i w tył

* wystawienie piłki z pola SOG w przód

* dogranie piłki SOG w określone miejsce przy siatce

* przyjęcie i podanie piłki SOG z zagrywki w określone miejsce przy siatce

* dogranie piłki SOD do siatki

* przyjęcie i podanie piłki SOD z zagrywki

* nauka zbicia piłki z miejsca z własnej ręki

* nauka podrzutu piłki do ataku wraz z uderzeniem

* nauka rytmu dojścia do siatki

* nauka zbicia piłki z wystawy partnera

Taktyka

* gra dwójkowa na boisku 3 m. x 5 ustawienie w obronie, rozegranie piłki na trzy odbicia przez każdą ze stron

* gra trójkami na boisku 4,5 x 7m - współdziałanie w zespole w kierunku maksymalnego wykorzystania możliwości ataku ( kiwnięcia lub zbicia)

Klasa VI


Technika

* nauka kroku skrzyżnego

* wystawienie piłki SOD w przód

* wysokie wystawienie piłki w przód i w tył SOG ze środka na skrzydła ataku

* wystawienie piłki SOG z pola gry pod kątem do siatki

* wystawienie piłki z wyskoku na mała odległość

* przyjęcie i podanie piłki SOD w postawie niskiej

* nauka zagrywki tenisowej

* zagrywka tenisowa z różnych miejsc pola zagrywki, w określone miejsce na boisku

* zbicie piłki dynamiczne, plasowane, kiwnięcie

* nauczanie poruszania się w bloku

* nauczanie pracy ramion w bloku

* nauczanie całościowe zastawienia

Taktyka

* współpraca w zespołach dwójkowych, trójkowych i czwórkowych w kierunku

organizacji działań ofensywnych

* umiejętność organizacji działań defensywnych

* podejmowanie własnej decyzji: wyskok do bloku lub wycofanie się od siatki w pole obrony

* asekuracja własnego ataku przy zastawianiu przeciwnika

* kombinacje taktyczne w systemie "par"

* ustawienie się w polu obrony w czasie zastawiania pojedynczego (asekuracja bloku)

Wiadomości - nabywanie doświadczeń w zakresie organizacji oraz udziału w treningach i rozgrywkach.


Klasa IV

* opanowanie przepisów gry, przestrzeganie przepisów, umiejętność liczenia punktów

* właściwe zachowanie przed i po meczu - przywitanie przed spotkaniem,

losowanie, podziękowanie przeciwnikowi po meczu

* umiejętne zastosowanie ćwiczeń podczas rozgrzewki przed meczem

Klasa V - VI

* przygotowanie boiska do gry

* przyzwyczajanie do roli i do obowiązków kapitana zespołu,

* wdrażanie do sędziowania spotkań - stosowanie poprawnej sygnalizacji

* zaznajomienie z różnymi systemami rozgrywek oraz zasadami ustalania

kolejności zajmowanych miejsc

* przestrzeganie zasad higieny osobistej po meczu i zajęciach sportowych

Sprawdziany motoryczne Klasa IV, V, VI

Sprawdziany przeprowadzone dwukrotnie: w październiku i w czerwcu.

> bieg wahadłowy 92 m

> bieg po liniach 30 m

> rzut piłką lekarską 2 kg z klęku zza głowy

> skok dosiężny

> bieg po kopercie 3 x 5 m - dwa razyV. ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA I SPOSOBY ICH OCENY

Stopień opanowania indywidualnych elementów technicznych w klasie IV:

- przyjęcie i podanie piłki SOG nad głową; liczy się ilość odbić i prawidłowość.

- przyjęcie i podanie piłki SOG do ściany

- przyjęcie i podanie piłki SOD nad sobą

- zagrywka dolna

Stopień opanowania indywidualnych elementów technicznych w klasie V i VI:

- przyjęcie i podanie piłki SOG w przód i w tył

- przyjęcie i podanie piłki SOD w przód

- zagrywka tenisowa do celu

- kiwnięcie i zbicie w określony punkt boiska

Postępowanie zespołowe w klasach IV-VI będzie oceniane na podstawie gry „na trzy odbicia", umiejętności współdziałania w zespole dwójkowym, trójkowym, czwórkowym oraz kwalifikowania się drużyn przynajmniej do fazy Mistrzostw Regionu SZS.
Zawody sportowe
Klasa IV

> zawody wewnątrzgrupowe l x l, 2 x 2.

> turniej "singli" i dwójek" z udziałem drużyn SP 2 i SP 9

> udział w rozgrywkach dwójek SZS


Klasa V


>zawody wewnątrzgrupowe 2 x 2 i 3 x 3

>turnieje towarzyskie

> udział w rozgrywkach trójek SZS

Klasa VI

>zawody wewnątrzgrupowe 3 x 3 i 4 x 4.

>turnieje towarzyskie


>udział w rozgrywkach czwórek SZS


VI. ANALIZA SWOT PROGRAMU AUTORSKIEGO


SILNE STRONY

- promuje edukację prozdrowotną

- kładzie nacisk na współdziałanie w grupie

program dostosowany jest do możliwości, wieku i zainteresowań uczniów

realny – dostosowany do warunków szkoły


SŁABE STRONY

- ograniczone możliwości współpracy ze szkołami ełckimi – brak wartościowych sparingpartnerów


SZANSE

- pobudzenie i rozwinięcie zainteresowań uczniów

współpraca środowiska (rodzice, szkolny UKS, rejonowy SZS…)

stworzenie ciągłości szkolenia od szkoły podstawowej po drużynę II ligi

ZAGROŻENIA


- konieczność pozyskiwania finansów na turnieje towarzyskie odbywające się poza miastem (brak odpowiednich sparingpartnerów)
BIBLIOGRAFIA

1. Bogdan Zbigniew Suwałki 2001 r. Jak opracować program autorski z

wychowania fizycznego?

2. Busz Jacek Warszawa 1980r. Szkolimy uniwersalnych siatkarzy.

3. Kulgawczuk Roman Warszawa 1994r. Mini piłka siatkowa. Piłka Siatkowa.

4. Papageorgrgian A,, Spitzley W. 1999r. Piłka Siatkowa. Podręcznik

nauczania podstawowego.

5. Ryś Jan Warszawa 1994r Minisiatkówka cz. II. Uczymy się grac w piłkę

siatkową.

6. Superlak Edward Wrocław 1995r. Piłka Siatkowa techniczno-taktyczne

przygotowanie do gry.

7. Uzarowicz Jerzy, Zdebska Halina 1998 r. Piłka Siatkowa program szkolenia

dzieci i młodzieży. Centralny Ośrodek Sportu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconAlternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego”

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconRegulamin rekrutacji do klasy I sportowej o profilu siatkarskim (dziewcząt) I piłki nożnej (chłopców)

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconStandardy wymagań z wychowania fizycznego dla klasy IV

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconProgram ścieżki prozdrowotnej realizowany w ramach zajęć wychowania fizycznego

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconProgram nauczania języka polskiego dla klasy o profilu filmowym

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconZ wychowania fizycznego dla klasy VI szkoły Podstawowej w Zbąszynku

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconAutorski program zajęć wychowania fizycznego realizowany w ramach 4 godziny lekcyjnej

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconKryteria oceny z wychowania fizycznego dla klasy I konieczne ocena dopuszczająca

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconPlan zajęć dla uczestników studiów podyplomowych wychowania fizycznego

Program zajęĆ wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu iconProgram nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom