Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne
Pobierz 33.24 Kb.
NazwaPodstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar33.24 Kb.
TypDokumentacja
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE

I etap edukacyjny – szkoła podstawowa klasy I - III

II etap edukacyjny – szkoła podstawowa klasy IV - IV

III etap edukacyjny –

gimnazjum

IV etap edukacyjny –

szkoła ponadgimnazjalna


Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.

Uczeń kończący klasę I:

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2) potrafi:

a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

c) wykonywać ćwiczenia równo ważne,

3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.,

4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby,

5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin),

6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

Podane umiejętności dotyczą dzieci
o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.


Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.

Uczeń kończący klasę III:

1) w zakresie sprawności fizycznej:

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa,

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przy rządzie,

3) w zakresie sportów całego życia
i wypoczynku:

a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

b) jeździ np. na rowerze, na wrotkach,

przestrzega zasad poruszania się po drogach,

c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,

d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości,

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej,

a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc
w ławce, przy stole,

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych,

g) wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.


Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej
o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia:

1) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek
i sport,

2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej,

3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego
i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. Uczeń:

1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera,

2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki,

3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki,

4) ocenia własną postawę ciała.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku,

2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu,

3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,

4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu,

5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył,

6) wykonuje prosty układ gimnastyczny.

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:

1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy
w formie uproszczonej,

2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki
w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym,

3) omawia zasady aktywnego wypoczynku.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:

1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,

2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych,

3) stosuje zasady samo asekuracji,

4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,

6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.

5. Sport. Uczeń:

1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej,

2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę,

3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.

6. Taniec. Uczeń:

1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki,

2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne
i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem,
w szczególności:

1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego
w okresie dojrzewania,

2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych
i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji,

3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem,

4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

Uczeń:

1) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości,

2) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

3) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego,

4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

1) omawia zmiany zachodzące w organizmie
w czasie wysiłku fizycznego,

2) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej
w terenie,

3) omawia korzyści dla zdrowia
z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka,

4) przeprowadza rozgrzewkę,

5) opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość,

a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,

6) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym,

7) planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny,

8) wybiera i pokonuje trasę crossu.

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:

1) stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend
i bekhend, zwody,

2) ustawia się prawidłowo na boisku w ataku
i obronie;

3) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia
w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:

1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im,

2) wskazuje zagrożenia związane
z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu,

3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie
i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze,

4) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.

5. Sport. Uczeń:

1) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”,

2) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych,

3) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski,

4) stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się
w sytuacji zwycięstwa i porażki.

6. Taniec. Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.

7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:

1) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie
i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ,

2) wymienia zachowania sprzyjające
i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym po lega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia,

3) identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,

4) omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

5) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny,

6) omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci,

7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać
i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne,

8) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady,

9) omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych,

10) wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.


Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona
i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:

1) uświadomienie potrzeby aktywności

fizycznej przez całe życie,

2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia,

3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu,

4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia

fizycznego, psychicznego i społecznego.

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

Uczeń:

1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej,

2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do

własnych po trzeb,

3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od

płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej,

4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej

zależne od rodziny, kolegów, mediów
i społeczności lokalnej.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

1) ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności,

2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia,

3) wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem
a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia,

4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne,

5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia

i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych

w tym zakresie,

6) wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu,

w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość,

oraz omawia sposoby zapobiegania im,

7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy

(BMI).

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy

techniki i taktyki w wy branych indywidualnych i zespołowych formach

aktywności fizycznej.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna
i higiena osobista. Uczeń:

1) wykonuje ćwiczenia kształtujące
i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy
w pozycji siedzącej i przy komputerze,

2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego

z nie którymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

5. Sport. Uczeń:

1) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich

a zdrowiem,

2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących,

3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego

zachowania się kibiców sportowych.

6. Edukacja zdrowotna. Uczeń:

1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem

dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie

młodości i wczesnej dorosłości;

2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne
i innych ludzi,

3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i prze formułowania myśli negatywnych na pozytywne;

4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie,

poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji,

5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie
i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie

sobie z kry tyką,

6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem,

7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego na leży poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie

całego życia,

8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe

prawa pacjenta,

9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących
z HIV/AIDS),

10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub
w społeczności lokalnej,

11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia,

12) wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co

sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa wychowanie fizyczne (w tym edukacja zdrowotna)

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa kształcenia ogólnego wychowanie

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconNowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu informatyka

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu matematyka

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu informatyka

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu historia

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu historia I społeczeństwo

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne iconPodstawa programowa przedmiotu język polski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom