I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn
Pobierz 74.21 Kb.
NazwaI. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar74.21 Kb.
TypDokumentacjaI. Kosztówka: 1. Czym się różni obliczenie pow.użytkowej według ISO i PN

Różnice między normami wyglądają szczegółowo następująco.

PN-70/B-02365
– pomiaru dokonuje się metr nad podłogą; w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu;
- wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. dolicza się do powierzchni mieszkania;
- pilastry i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m kw. potrąca się z powierzchni pomieszczenia i dolicza do powierzchni konstrukcji;
- części pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji nie wyodrębnia się z powierzchni całego pomieszczenia;
- powierzchnię pomieszczenia ze skośnym sufitem - o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100 proc., o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50 proc., poniżej 1,40 m nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia;
- powierzchni zewnętrznych niezamkniętych ze wszystkich stron, a dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia, mieszkania lub lokalu użytkowego; dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,1 m kw.

PN-ISO 9836:1997:
– pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym.
- Wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. nie dolicza się do powierzchni mieszkania. Pilastrów i innych występów ściennych o powierzchni powyżej 0,1 m kw. nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia
- część pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji wyodrębnia się i liczy oddzielnie powierzchnię obu pomieszczeń
- powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi, ale dzieli się ją na dwie części: część o wysokości 1,90 m i więcej oraz część o wysokości poniżej 1,90 m, która może być zaliczona tylko do powierzchni pomocniczej.
- powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie). Dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m kw.


 1. Jakbym obliczył kubaturę w tym pomieszczeniu

Dla kondygnacji:

 • Kubatura brutto- iloczyn powierzchni całkowitej brutto i wysokości liczonej od wierzchu podłogi kondygnacji do wierzchu podłogi nad stropem. Powierzchnia całkowita brutto jest liczona po obrysie zewnętrznym budynku w stanie wykończonym

 • Kubatura netto- iloczyn powierzchni kondygnacji netto (powierzchni ograniczonej przez elementy zamykające, czyli PC- powierzchnia konstrukcji, + powierzchnia ścianek działowych nadających się do demontażu) i wysokości liczonej od wierzchu podłogi do spodu stropu (tak liczyłabym kubaturę tego pomieszczenia)

 • Kubatura wewnętrzna iloczyn powierzchni wewnętrznej kondygnacji (PC– powierzchnia murów zewnętrznych) i wysokości mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu.


3. Umowna objętość murów? Jak jest w przypadku ścian piwnic? objętość murów – jak liczyć

Suma ilości murów wynikająca z różnicy powierzchni całkowitej każdej kondygnacji (liczonej po obrysie zewnętrznym murów),a powierzchnią ogólną danej kondygnacji, pomnożonej przez wysokość kondygnacji, liczonej od wierzchu do wierzchu stropu, bez potrącania otworów okiennych i drzwiowych; mury ponad dachem, kominy, występy itp. oraz ścianki działowe w piwnicach doliczane są do murów.

V=(pc1 - po1)*h1 + ...+(pcn-pon)*hn+mury


4. Co było zakresem i cel wyceny

5. W jaki sposób wyznacza się stopień zużycia,

 1. Dokonać podziału budynku na ite elementy

 2. Ustalić procentowy udział kosztów poszczególnych elementów w koszcie całego nowego obiektu

 3. Ocenić stopień zużycia poszczególnych elementów przez dokonanie oględzin elementów , a w przypadkach trudnych wykonać lub wnioskować zlecenie ekspertyzy technicznej ( w szczególności jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne warunkujące bezpieczeństwo obiektu)
 1. Określić średni ważony stopień zużycia całego obiektu =suma 2)*3)


Aby oszacować zużycie techniczne należy w szczególności wziąć pod uwagę :

  • Złożoną trwałość techniczną elementu

  • Informacje o przeprowadzonych remontach i konserwacjach

  • Okres dotychczasowej eksploatacji elementu

Wzory Rossa zastosować


Jeżeli obiekt nie jest zużyty funkcjonalnie to możemy uznać że zużycie obiektu zostało ustalone.

Jeśli zużycie funkcjonalne występuje to:

 1. ustalamy funkcję obiektu

 2. sprawdzamy czy wszystkie elementy mogą bez zastrzeżeń pełnić swoja funkcję jeśli tako to zuzycie funkcjonalne=0

 3. jeśli nie to ustalamy zbiór elementów zużytych funkcjonalnie

 4. zbiór dzielimy na elementy wymagające naprawy i elementy nienowoczesne

 5. określamy stopnie zużycie elementów wymagających naprawy jako iloraz nakładów do kosztów budowy nowych elementów

 6. określamy stopień zużycia elementów nienowoczesnych jako stosunek okresu eksploatacji do okresu funkcjonalnej żywotności elementu


6. Jak liczy się stopien zużycia dla fundamentów

dla celu średnioważonego stopnia zużycia, zużycie poszczególnych elementów, a szczególnie tych ukrytych jak fundamenty można policzyć przy użyciu którejś z formuł Rossa. Fundamenty betonowe mają trwałość 200- 300 lat

Jak obliczyłem zużycie tech. i dlaczego w bud. 30letnim miałem zużycie fundamentów 0% ?

Wg Rossa byłoby

- nie prowadzono remontów Szt=30/300=10%

-prawidłowa gosp remontowa Szt=30*330/2*90000=5,5%

-bdb godp rem i prawidłowa eksploatacja Szt= 900/90000= 1%


7. Jak pani określi zużycie tego budynku ministerstwa budownictwa, tej ściany w tym pokoju, podłogi

można określić sposobem eksperckim, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia w zakresie budownictwa, poprzez obserwację danych elementów; lub do określenia zużycia tech. poszczególnych elementów scalonych można zastosować formuły Rossa


8. Zużycie funkcjonalne, środowiskowe, techniczne

 • techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa, wad projektowych, gospodarki remontowej. Jest zalezne od trwałości elementów, konstrukcyjnych, wykończeniowych i wyposażeniowych.

 • funkcjonalne, zwane również ekonomicznym lub technologicznym, uwzględnia postęp technologiczny w budownictwie, niemożność dostosowania obiektów budowlanych do zmienionych technologii produkcji realizowanych w tych obiektach, oraz zmniejszenie dochodowości przedmiotowej nieruchomości w stosunku do podobnych nieruchomości zlokalizowanych na danym terenie.

 • środowiskowe wynika z dokonanych lub planowanych zmian w otoczeniu nieruchomości powodujących bezpośrednie uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości, a w szczególności autostrady i drogi szybkiego ruchu, zakłady przemysłowe, linie tramwajowe i kolejowe, cieki wodne, brak światła i nasłonecznienia, skażenie środowiskowe itp.

Zgodnie z międzynarodową praktyką należy przyjmować największe zużycie spośród ustalonych w/w rodzajów zużyć.


6. Wzory Rossa,

Wzory Rossa pozwalają na określenie zużycia technicznego budowli w zależności od poziomu przeprowadzanych konserwacji i remontów danej budowli.


Sn – zużycie techniczne budynku lub budowli

t - wiek budynku lub budowli

T – Trwałość budynku lub budowli wg danej technologii budowy


 1. konserwacje i remonty były realizowane w budynku na poziomie niezadowalającym:


t

Sn = ---- x 100 %

T


 1. konserwacje i remonty były realizowane w budynku na poziomie standartowym:


t x (t + T)

Sn = ------------- x 100 %

2

2 T


 1. konserwacje i remonty były realizowane w budynku na poziomie bardzo dobrym:


2

t

Sn = ---------- x 100 %

2

T


 1. Przeciętny stopień zużycia a stopień ważony (opisać je i podać różnice)

Średnioważony stopień zużycia to suma iloczynu stopni zużycia poszczególnych elementów robót oraz procentowego udziału kosztu tych elementów w koszcie całego obiektu

Przeciętny stopień zużycia średnia ze stopni zużycia elementów/ wzory Rossa?


 1. Jak się liczy współczynnik regionalizacji

  • Porównując przeciętną stawkę roboczogodzin, kosztów materiałów, pracy sprzętu, kosztów pośrednich i zysku tych regionalnych z tymi podanymi w katalogu.

  • Stawki z wydawnictw x mnożnik przeliczeniowy dla danego regionu (lub miasta wojewódzkiego) też z wydawnictwa

pozdrawiam, Gosia 

 1. Koszty dodatkowe - jak się wyznacza, co wchodzi w ich skład, podać ile wynoszą Kd dla budowy drogi,

  • Ogólnoinwestycyjne (uzgodnienia, pozwolenia)

  • Koszty opracowania dokumentacji projektowej

  • Koszty nadzoru budowlanego

  • Koszty przygotowania terenu (badania geotechniczne, geodeci, zagospodarowanie placu budowy)

Budownictwo ogólne 5-20%

Budownictwo przemysłowe 7-30%

Dlaczego dodałem koszty dodatkowe 5% a nie np. 10% skąd je wziąć (uwzględniając, że bud. ma 30lat) (macie pomysł skąd wziąć te dane? z rynku?) Rynek i Wacetob 1. jakie znam czynniki zewnętrzne (środowiskowe) wpływające na wartość nieruchomości?

 1. zagrożenia zewnętrzne otoczenia

  • autostrady i drogi szybkiego ruchu

  • zakłady przemysłowe

  • linie kolejowe i tramwajowe

  • cieki wodne

  • kopalnie naziemne i podziemne

  • zanieczyszczenia atmosfery

  • urządzenia i stadiony sportowe

  • brak światła i nasłonecznienia

 2. zagrożenia losowe

 • trzęsienia ziemi

 • powódź

 • pożar

 • huragany

 • lawiny

 • wojna

 • uderzenia mechaniczne

 1. zagrożenia ekologiczne wewnętrzne

 • hałas

 • wibracje i wstrząsy

 • promieniowanie żył wodnych

 • agresywne zapachy i wyziewy

 • szkodniki biologiczne


( ja opowiadałem o podziemnych ciekach, tąpnięciach spowodowanych wyrobiskami, składzie mechanicznym gleb, a także wysokości położenia  -przykład kosztu odtworzenia schroniska w górach)


Co się składa na koszt jednostkowy robót

Robocizna

Materiały

Praca sprzętu

Koszty pośrednie

Zysk


Dlaczego nie uwzględniłem określenia wartości gruntów i jak to się ma do zakresu wyceny (i ustalenia pojęcia wartości w celu wyceny)


14. Czym się różni podejście kosztowe od kosztorysowania

kosztorysowanie jest tylko elementem szacowania cen robót budowlanych, które to ceny rzeczoznawca używa do obliczania kosztów odtworzenia lub zastąpienia w podejściu kosztowym


Kosztorysowanie – proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie koszotrysu.

Etapy kosztorysowania


Proces kosztorysowania składa się z następujących ogólnie określonych etapów

 • ustalenie celu sporządzenia kosztorysu i na tej podstawie rodzaju kosztorysu i jego zakresu,

 • ustalenie danych wyjściowych do kosztorysowania,

 • wykonanie przedmiaru lub obmiaru z ustaleniem podstaw wycen poszczególnych pozycji

 • dokonanie wyceny

 • sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie z odpowiednimi zestawieniami na podstawie pkt. 2, 3 i 4.

Techniki kosztorysowania [edytuj]


W okresie przed rozpowszechnieniem się techniki komputerowej kosztorysowanie prowadzone było w formie dokumentu papierowego opracowywanego na podstawie książkowych i broszurowanych wydań katalogów i cenników robót.

Obecnie dokument papierowy jest sporządzony w ostatnim etapie kosztorysowania, a większość czynności procesu kosztorysowania wykonywana jest przy pomocy techniki komputerowej.

Stosując odpowiednie oprogramowanie kosztorysowe ciężar obliczeń rachunkowych i innych czynności automatycznych przerzucony zostaje na system (program kosztorysowy), dzięki czemu kosztorysant może skoncentrować się na meritum sprawy, czyli:

 • określenie właściwych danych wyjściowych do kosztorysowania,

 • określenie rodzajów robót we właściwej kolejności w procesie technologicznym oraz podstaw ich wyceny,

 • określenie właściwych nakładów,

 • określenie cen,

 • ewentualnie wprowadzenie danych opisowych i uzupełniających.

Natomiast dostępne programy do kosztorysowania wykonują:

 • obliczenia rachunkowe na wprowadzonych danych, przy czym część danych oprogramowanie może pobrać samodzielnie (np. przedmiar z innych programów lub pozycji, nakłady z katalogów, ceny z cenników), a rolą kosztorysanta jest tylko ich kontrola i ewentualna korekta w uzasadnionych przypadkach,

 • obliczenie narzutów wg zadanych parametrów,

 • obliczenie robót i kosztów dodatkowych, np. rusztowań, czasu pracy, kosztów transportu itp.,

 • tworzenie niezbędnych zestawień i podsumowań, np. zestawienia materiałów, elementów scalonych, robocizny, sprzętu itp.

 • wydruk kosztorysu wg ustalonych schematów,

ponadto programy te najczęściej udostępniają wiele dotykowych, przydatnych opcji, takich jak:

 • edytory formuł,

 • wzory do obliczeń wielkości geometrycznych i fizycznych,

 • przeliczniki jednostek,

 • wczytywanie, tworzenie i edycję baz cenowych,

 • tworzenie własnych katalogów nakładów,

 • wymiany (eksportu i importu) danych z/do innych programów, np. do harmonogramowania, czy import przedmiarów z programów CAD,

 • udostępniają opisy katalogów, zasad przedmiarowania itp.

 • i inne.

Programy do kosztorysowania:

 • KOBRA

 • INWEST

 • SeKo

 • Norma

 • Zuzia

 • Winbud

 • Rodos

 • eXpert

 • Edbud

 • Strix

 • Leonardo

 • Skobud

 • Koma

 • Sykal

 • Forte

Baza techniczna i normatywna kosztorysowania [edytuj]

Wprowadzenie [edytuj]


W procesie kosztorysowania, kosztorysant opiera się na:

 • bazie technicznej

 • bazie normatywnej (normowej).

Baza techniczna to ogół informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu dotyczących konkretnej inwestycji. Baza normatywna to istniejące opracowania katalogów, cenników, instrukcji, wskaźników i zasad obowiązujących lub zalecanych do stosowania w procesie kosztorysowania.

Baza techniczna [edytuj]


Baza techniczna to część materiałów niezbędnych w procesie kosztorysowania, która odnosi się do danej, indywidualnej inwestycji. Są to:

 • dokumentacja techniczna z przedmiarem lub obmiarem, protokołem typowania itp.,

 • założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania,

 • projekt technologii robót,

 • inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i technologii robót.

Baza normatywna [edytuj]


Bazę tę stanowią opracowania ogólne, dotyczące robót budowlanych w tym:

 • zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych

 • cenniki i zestawienia stawek,

 • informacje o poziomie wskaźników i narzutów.


15 Pytanie o różnicę obmiarze i przedmiarze

Przedmiar wykonuje się przed wykonaniem prac np. na cele sporządzenia oferty przetargowej, wymiary do sporządzenia przedmiaru odczytuje się z projektu technicznego

Obmiar -  polega na zmierzeniu rzeczywiście wykonanych elementów budowli lub budynku po wykonaniu prac, potrzebny jest np do rozliczeń powykonawczych


16.Czym różnią się cenniki i katalogi różnych wydawnictw

- rózny stopień zagregowania robót

- rózny stopień zagregowania elementów scalonych

- różne umowne jednostki obmiaru

- są cenniki szczegółowe, scalone i wskaźnikowe

- różne podstawy do obliczania cen robót (konkretna wartość r-g, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, wysokość kosztów pośrednich, wysokość zysku)

- istnienie lub nie niektórych pomocniczych obliczeń w cenniku, które co prawda można sobie samemy wyliczyć, ale zawsze lepiej jak już są – np. procentowy udział elementu scalonego w całości obiektu

Katalogi


 • KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych

 • KNK: Katalog Norm Kosztorysowych

 • KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych

 • KNR-W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB

 • NNRNKB: Uzupełnienia do KNR

 • KNR 901...: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS

 • KNR AT: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT

 • KNR SEK: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD

 • KNR K: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN

 • KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych

 • KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych

 • KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB

 • KNP: Katalog Norm Pracy

 • KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych

 • KJNZMB: Katalog Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych

 • NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej

 • KPRR: Katalog Pracochłonności Robót Remontowych

 • TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich

 • KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych

 • ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne

 • ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych

 • KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych

 • Katalog norm czasu dla prac leśnych

Cenniki


 • ORGBUD-SERWIS

 • Sekocenbud

 • e-Sekocenbud

 • Intercenbud

 • IDM

 • BISTYP

 • Eurocenbud

Aktualnie najczęściej stosowane są cenniki RMS wydawane przez SEKOCENBUD.


17Co to jest KNR,?

Katalog Nakładów Rzeczowych – baza normatywna będąca podstawą sporządzania kosztorysów robót budowlanych
18 Operat do celów ubezpieczeniowych: jaki ubezpieczyciel? Wartość brutto czy netto? Regulamin ubezpieczyciela?


19 Koszty odtworzenia brutto i netto ( w nowym standardzie nie ma pojęć brutto i netto)

Koszt odtworzenia (KSWP1) koszt wytworzenia repliki istniejących części składowych gruntu przy zastosowaniu takiej samej technologii i materiałów, rozwiązań przestrzennych, jakości wykonawstwa jak w przypadku wycenianego obiektu.

Koszt odtworzenia netto (ST III2) różnica kosztu odtworzenia brutto i potrąceń odpowiadających wartości zużycia.


20. Sekocenbud – stara norma?

2004

 • Dla pow. użytkowej to norma PN-70/B-02365- Powierzchnia budynków: Podział, określenia i zasady obmiaru" - czyli pow. budynku oblicza się w świetle surowych ścian. Dla pomieszczeń o zmiennych wysokości (np. poddasze użytkowe) powierzchnię pomieszczenia o wys. pow. 2,20 przyjmuje się w 100 %, wys. 1,40 - 2,20 w 50 %, a dla wys. poniżej 1,40 pow. pomija się
 • Kubaturę brutto obiektów ustalono wg PN-ISO 9836; 1997 r. "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych" Zgodnie z tą normą kubaturę brutto stanowi suma kubatur wszystkich części zaliczanych w 100% do kubatury budynku (nie zalicza się do kubatury brutto m.in. schodów zewnętrznych, gzymsów, kominów


21. Teriva jest to

rodzaj stropu z pustaków ceramicznych, technologia wykonania polega na wykonaniu szalowania ustawieniu na nim pustaków, zbrojenie i zalanie betonem ponad pustak


22.Powierzchnia użytkowa wg dokumentacji

Powierzchnia Pu obliczona na podstawie projektu jest podstawą obliczenia ceny jednostkowej m2.

 • Powierzchnia wszystkich pomieszczeń zamkniętych ze wszystkich stron z podziałem na pomieszczenia o wysokości :

  • równej wysokości kondygnacji netto i co najmniej 1,9m w świetle

  • wyższej od wysokości kondygnacji

  • niższej niż 1,9 m w świetle (powierzchnia dodatkowa)
 • Powierzchnia antresol otwartych w stronę pomieszczenia wyższego

 • Powierzchnia pomieszczeń nie zamkniętych ze wszystkich stron przekrytych i nie przekrytych

 • Kreska przerywana – granica wysokości niższej niż 1,9 m w świetle


23 Co wlicza się w zakres robót ujętych we wskaźnikach scalonych normatywów dla stanów „0”, dla podpiwniczonych

 • Roboty ziemne

 • Fundamenty

 • Ściany podziemia

 • Stropy nad podziemiem i schody

 • Izolacje przeciwwilgociowe


24.Rodzaje powierzchni

 1. Powierzchnia zabudowy – wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, przyjmując za podstawę większy obrys parteru lub ścian fundamentowych (przyziemia)

 2. Powierzchnia całkowita budynku to suma PC wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych + tarasy+ poddasza nieużytkowe w części h od podłogi do spodu konstrukcji dachu>1,9 m). PC oblicza się po obrysie zewnętrznym budynku w stanie wykończonym. Powierzchnie elementów zewnętrznych nie zamkniętych całkowicie i odkrytych lub przekrytych oraz antresoli otwartych od strony pomieszczeń wyższych (tutaj PC=PU) oblicza się i przedstawia oddzielnie.

 3. Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji to PC minus powierzchnia zajęta przez pole rzutu (przekroju porzecznego) ścian zewnętrznych konstrukcji. Przedsatwiamy ją podziale na:

powierzchnię pomieszczeń o wysokości danej kondygnacji

powierzchnię pomieszczeń wyższych od kondygnacji, bez doliczania antresol

powierzchnię części pomieszczeń o wysokości < 1,9m

 1. Powierzchnia kondygnacji netto to powierzchnia ograniczona przez elementy zamykające. PC zamknięta ze wszystkich stron + PC elementów nie zamkniętych całkowicie powierzchnia konstrukcji przegród pionowych (wewnętrznych i zewnętrznych).Nie wlicza się antresol i strychu nieużytkowego. Przedstwiwmy w podziale na : powierzchnię netto zamkniętą ze wszystkich stron ( dzieloną jak w pkt wyżej, nie zamkniętą całkowicie a przekrytą oraz nie przekrytą.

 2. Powierzchnia konstrukcji jest utworzona przez elementy zamykające (ściany) powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych itp. Przedstawiana jest w odziale na powierzchnię konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

 3. Powierzchnia użytkowa jest częścią powierzchni netto odpowiadającą funkcji użytkowej budynku.

Powierzchnia podstawowa wysokość >1,9 m , bez balkonów i tarasów, korytarzy, kuchni, łazienek, garderób itp

Powierzchnia pomocnicza wysokość poniżej 1,9 m oraz pomieszczenia służebne: korytarze (kom wewnętrzna), kuchnie, schowki, garderoby, łazienki oraz tarasy i balkony

 1. Powierzchnia ruchu część powierzchni netto przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku (schody, rampy, klatki schodowe, poczekalnie itp. hole (kom. ogólna), szyby wind (tylko jeden poziom)

 2. Powierzchnia usługowa część powierzchni kondygnacji netto przeznaczona na usytuowanie urządzeń i instalacji technicznych (i pomieszczenia gospodarcze do obsługi budynku)

 3. Powierzchnia obudowy budynku- obejmuje części budynku zamknięte ze wszystkich stron i przekryte, mierzone po zewnętrznym obrysie budynku (powierzchnia stropodachy wg, rzeczywistych wymiarów nachylonej połaci, powierzchnie poziomych przegród zewnętrznych, powierzchnie pionowych przegród zewnętrznych, powierzchnia zabudowy). Dzieli się ją na część ogrzewaną i nie ogrzewaną..


25. Co to jest stolarka i ślusarka i jak się liczy

Są to drzwi, okna i bramy. Ślusarka aluminiowa, stolarka drewniana lub PCV. Liczy się liczbę otworów o odpowiedniej wielkości (m2) i mnoży cenę jednego np. okna razy ilość .


Zestawy:

 1. Współczynnik regionalny z rynku lub opracowanie

 2. Skąd koszty dodatkowe się bierze

 3. Teraz w sekocenbudzie ISO czy PN


4. przekrój garażu – gdy nie ma dokumentacji, to jak mierzymy –taśma przymiarowa

5. do jakiej głębokości sa fundamenty – od czego zależy (przemarzanie gruntu)

Fundamenty posadowione są na głębokości poniżej strefy przemarzania lub na takiej głębokości na jakiej znajduje się grunt nośny, przemarzanie gruntu zależy od strefy klimatycznej w której budowany jest obiekt, chodzi o to na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa która zamarza podczas ujemnych temp. dlatego należy posadawiać budynek lub budowlę poniżej tych stref. Głębokość przemarzania około 1 m poniżej poziomu terenu.


 1. Proszę przedstawić przedmiot i zakres wyceny

2. Proszę uzasadnić przyjęty poziom wydatków operacyjnych np. podatku od nieruchomości

3. Proszę odnieść poziom oszacowanej wartośći rynkowej do odtworzeniowej

1) o przedmiot wyceny przy kosztowym - miałam napisane na stronie tytułowej
operat budynku, ale w zakresie dalej juz dobrze, ze część składowa
nieruchomości.
2) czy do celow ubezpieczenia można podawać wartość rynkową czy tylko
odtworzeniową.
Można rynkową, ale według szczegółowych warunków
ubezpieczenia, a nie wg ogólnych.
3) kazali mi powiedzieć jak liczylam wykopy pod fundamenty
, założyłam wykop
pod całym garażem, musiałam się tłumaczyć dlaczego nie pod same fundamenty.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconKoszówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconFilozofia. Czym zajmuje się filozofia? Czym rożni się od religii, nauki, sztuki I działalności społecznej? Grecja I Wschód

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconCzym się różni piekło od piekieł?

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconCzym się człowiek chory różni od zdrowego?

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconMieczysław Guzewicz Czym różni się małżeństwo od rodziny?

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn icon1 z 6 Geniusz kobiety czyli – czym różni się kobieta od mężczyzny

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconNajczęŚciej zadawane pytania czym się różni kino od teatru?

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconBudowa atomu. Co to jest węgiel aktywny I czym różni się od węgla nieaktywnego?

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn iconKto jest ojcem historiografii Herodot z Halikarnasu Czym różni się prehistoria od historii

I. Kosztówka: Czym się różni obliczenie pow użytkowej według iso I pn icon1. Definicja pomiaru. Klasyfikacja narzędzi pomiarowych. Czym się różni system pomiarowy od układu pomiarowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom