St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV
Pobierz 258.13 Kb.
NazwaSt-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV
strona4/13
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar258.13 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.7. Dokumentacja robót ziemnych


Dokumentację robót ziemnych stanowią:

 • projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
  dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego
  wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

 • projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
  zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
  2072 z późn. zmianami),

 • dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
  dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
  informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

 • dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
  zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

 • protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
  protokołami z badań kontrolnych,

 • dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
  dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
  (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
  jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW


2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.2.

2.2. Rodzaje materiałów


2.2.1. Grunty - wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopów - drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż - sączki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne - z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.).

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconD. 02. 01. 01 Roboty ziemne d. 02. 01. 01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconD. 02. 00. 00 Roboty ziemne d. 02. 01. 01. Wykonanie wykopów

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconD-02. 00. 00 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów I nasypóW

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconD – 02. 01 Roboty ziemne wykopy w gruntach II, III i IV kategorii

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconD. 02. 01. 01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconRoboty przygotowawcze roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV iconRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV icon1 Roboty ziemne (45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby)

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV icon4 Roboty przygotowawcze – rozbiórki Roboty ziemne

St-02 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV icon1. Roboty przygotowawcze – rozbiórki Roboty ziemne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom