Zespół kształcenia I wychowania w koczale
Pobierz 120.07 Kb.
NazwaZespół kształcenia I wychowania w koczale
strona3/3
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar120.07 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
§ 13


(odwołanie od oceny - egzamin komisyjny) 1. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) uzna, że ustalona przez nauczyciela śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest zaniżona może odwołać się od tej oceny i wystąpić do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 1. Wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego składają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi być umotywowany i zawierać wyszczególnione powody dla których kwestionuje się ocenę ustaloną przez nauczyciela. 1. Po zaakceptowaniu wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin komisyjny. 1. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 1. Egzamin komisyjny przeprowadza się w ciągu 2 dni od złożenia wniosku i musi odbyć się przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 1. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 wchodzą: 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

 2. nauczyciel uczący – jako egzaminator,

 3. nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego – jako członek komisji. 1. Podczas egzaminu komisyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów:

 1. rodzice ucznia,

 2. na życzenie ucznia lub jego rodziców - Rzecznik Praw Ucznia. 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 1. Po przeprowadzonym egzaminie komisyjnym, komisja ustala ocenę, która jest ostateczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, przy czym nie może być ona niższa niż wcześniej ustalona przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1. skład komisji,

 2. termin przeprowadzenia egzaminu,

 3. w załączeniu, zadania i pytania z części pisemnej i ustnej,

 4. zwięzłą informację nt. udzielonych odpowiedzi ustnych,

 5. ustaloną ocenę. 1. Protokół, o którym mowa w ust. 11 jest przechowywany wraz z arkuszem ocen ucznia i mają do niego wgląd rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. 1. Odwołanie od oceny ustalonej w wyniku egzaminu komisyjnego przysługuje wyłącznie w trybie § 14 ust.2 niniejszego regulaminu.§ 14


(odwołanie od oceny z przyczyn proceduralnych – egzamin sprawdzający) 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu komisyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym, że niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1. 1. W terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1. przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,

 2. ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2, a dokładną datę egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 1. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 wchodzą: 1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie ważnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1. 1. Z prac komisji ds. przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i zawiera w szczególności: 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 1. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.§ 15


(egzamin poprawkowy) 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy VI, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 1. Nauczyciel przedmiotu z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy może nałożyć na ucznia obowiązek przygotowania się do egzaminu poprzez wykonanie ściśle określonych zadań, projektów, prac plastycznych i innych, które potwierdzałyby zaangażowanie się ucznia w proces przygotowania do egzaminu poprawkowego. 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1. dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji 1. Podczas egzaminu poprawkowego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów: 1. rodzice ucznia,

 2. na życzenie ucznia lub jego rodziców - Rzecznik Praw Ucznia. 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu poprawkowego,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września. 1. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14 ust. 11. 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13. 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, rada rodziców może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej – zgodnie ze szkolnym planem nauczania.ROZDZIAŁ IV

Sprawdzian umiejętności w klasie VI


§ 16 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach. 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1. 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. 1. Uczniowie, o których mowa w ust. 3 uzyskują ze sprawdzianu najwyższy wynik – 40 punktów. 1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 1. Procedury i instrukcje przeprowadzania sprawdzianu umiejętności w klasie VI, oraz sposobu sprawdzania prac, komunikowania wyników a także sposoby odwoływania się od wyniku sprawdzianu regulują odrębne przepisy. 1. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły. 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do 20 sierpnia danego roku szkolnego, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 9. 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.ROZDZIAŁ V


Promocja i ukończenie szkoły


§ 17

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I – II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.§ 18

 1. Uczeń klasy IV i V szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3 (wpływ oceny nagannej na promocję) oraz § 15 ust. 13 (promowanie warunkowe z jedną oceną niedostateczną). 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 1. W klasie IV i V szkoły podstawowej, uczeń, który uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 1. Uczniowie, o których mowa w ust. 4 otrzymują świadectwo z biało-czerwonym paskiem, a rodzice list pochwalny.§ 19 1. Uczeń kończy szkolę podstawową jeżeli: 1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VI i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3 (niepromowanie ucznia z powodu ocen nagannych zachowania)

 2. ponadto przystąpił do sprawdzianu , o którym mowa w § 16 ust.1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 1. Uczniowie, o których mowa w ust. 2 otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z biało-czerwonym paskiem, a rodzice list pochwalny. 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy VI rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).ROZDZIAŁ VI


Postanowienia końcowe


§ 20

(nagrody i wyróżnienia) 1. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskali z zajęć edukacyjnych i religii albo etyki średnią ocen 5,0 i wyżej oraz ocenę wzorową zachowania, otrzymują na zakończenie roku szkolnego nagrodę rzeczową. 1. Nagrodę rzeczową, finansową lub dyplom otrzymuje na zakończenie roku szkolnego uczeń, który: 1. uzyska najwyższą średnią ocen z przedmiotów edukacyjnych i religii albo etyki (gdy uczestniczy w tych zajęciach) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

 2. uzyskał najwyższą punktację ze sprawdzianu kompetencji w klasie VI (w przypadku, gdy kilku uczniów ma taką samą ilość punktów, decyduje średnia ocen),

 3. uzyskał miano najlepszego sportowca pod warunkiem, że reprezentował szkołę ze znaczącym sukcesem na zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim – nagroda przyznawana w kategorii chłopców i dziewcząt,

 4. legitymuje się 100-procentową frekwencją za okres całego roku szkolnego. 1. Nagrody rzeczowe, finansowe lub dyplomy otrzymują na zakończenie roku szkolnego uczniowie, którzy w sposób szczególny reprezentowali i promowali szkołę indywidualnie lub zespołowo, w tym: 1. zdobyli tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,

 2. zdobyli indywidualnie lub drużynowo I miejsce na szczeblu powiatu lub jedno z trzech pierwszych miejsc na szczeblu wojewódzkim w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,

 3. uczestniczyli w innych przeglądach, konkursach i zawodach o zasięgu wojewódzkim lub krajowym i zwyciężyli na szczeblu powiatu lub zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc na szczeblu województwa.§ 21 1. Wykaz nagród i wyróżnień dla uczniów oraz formy w jakich można je przyznać zawiera Statut Szkoły Podstawowej w Koczale. 1. Wykaz kar nakładanych na uczniów łamiących obowiązki szkolne oraz tryb odwoływania się od wymierzonych kar zawiera Statut Szkoły Podstawowej w Koczale § 22 do § 24.§ 22

 1. Szkoła przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce, poprzez: 1. regularne, organizowane co dwa miesiące spotkania wychowawców klas z rodzicami w ramach „dni otwartej szkoły”,

 2. wywiadówki organizowane po zakończeniu I semestru i na miesiąc przed zakończeniem II semestru,

 3. indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami po uprzednim uzgodnieniu terminu,

 4. informacje przekazywane drogą korespondencyjną (list, notatka służbowa),

 5. rozmowę z rodzicem w szkole, na wezwanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego,

 6. w szczególnych przypadkach podczas wizyty domowej, w trakcie której wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu towarzyszy druga osoba,

 7. kontakt telefoniczny lub osobisty nauczyciela z rodzicem w każdym czasie, gdy zajdzie taka potrzeba.§ 23 1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania są rozstrzygane w oparciu o akty prawne dotyczące powyższej tematyki, w tym przepisy i rozporządzenia wydane przez Ministra Edukacji Narodowej. 1. Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania o czym powinien być poinformowany Samorząd Uczniowski. 1. Zapisy niniejszego WSO obowiązują z dniem 1 września 2009 roku.


1   2   3

Powiązany:

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconZespół Kształcenia I Wychowania w Dzierżążnie

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconZespół Kształcenia I Wychowania w Dzierżążnie

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconZespół Kształcenia I Wychowania w Dzierzążnie

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconZespół Kształcenia I Wychowania w Dzierżążnie

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconZespół Kształcenia I Wychowania w Dzierżążnie

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconII. Cele kształcenia I wychowania

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconProjektów – Zespół n-li wychowania fizycznego

Zespół kształcenia I wychowania w koczale icon2. Szczegółowe cele kształcenia I wychowania

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconCele szczegółowe kształcenia I wychowania

Zespół kształcenia I wychowania w koczale iconSzczegóŁowe cele kształcenia I wychowania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom