Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
Pobierz 13.37 Kb.
NazwaLekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar13.37 Kb.
TypDokumentacja
Technikum i Liceum WOS

Klasa I Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka


Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.


I. System uniwersalny (międzynardowy)


1. Organizacja ONZ odpowiedzialna za ochronę praw człowieka na Świecie

 • System ONZ działa na podstawie tzw. Karty Praw Człowieka :

 • Powszechnej Deklaracji praw Człowieka (1948)

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966)

 • Międzynarodowy Pakiet Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966)


a. Rada Gospodarczo – Społeczna – przyjmuje skargi i przekazuje do RPCz


 • Rada Praw Człowieka (do 2006 Komisja Praw Człowieka -nieefektywna) Genewa
 • Wspieranie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności

 • Przedstawianie zaleceń Zgromadzeniu Ogólnemu takich, które zapewnią dalszy rozwój prawa międzynarodowego chroniącego prawa człowieka

 • Pomocy państwom członkowskim w wywiązywaniu się z zobowiązań ochrony praw człowieka

 • Szybkie reagowanie na poważne i masowe naruszania praw człowieka


b. Komitety traktatowe – nadzorują wykonywanie przez państwa postanowień poszczególnych konwencji:


 • Komitet Praw Człowieka –monitoruje przestrzeganie postanowień:

 • Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (1966)

 • Przyjmuje sprawozdania kontrolne, skargi państw oraz skargi indywidualne

 • Pośredniczy w polubownym załatwianiu sporów
 • Komitet ds. Praw Gospodarczych, socjalnych i Kulturalnych monitoruje:

 • Międzynarodowy Pakiet Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966)


c. Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka

 • Najwyższy urzędnik koordynujący działalnością ONZ w zakresie praw człowieka


II. System regionalny


1. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy ( Strasburg ) ( Polska od 26 XI 1991)

 • System RE opiera się głównie na – Europejskiej konwencji praw człowieka (4 XI 1950)


a. Europejski Trybunał Praw Człowieka

 • Skargę może wnieść: państwo, organizacja pozarządowa i osoba fizyczna (1 w kraju)

 • Zasądza odszkodowania pieniężne dla ofiar naruszeń


b. Komisarz Praw Człowieka ( od 1999)

 • Pomaganie i informowanie krajowych rzeczników praw człowieka


2. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

 • System UE oparty na – m.in. Traktaty z Maastricht o Unii Europejskiej (ustanowił obywatelstwo UE), Karcie Praw Podstawowych,


a. Parlament Europejski

  • Obywatele UE mają prawo złożyć skargę w sprawach będących w zakresie prawodawstwa unii


b. Trybunał Sprawiedliwości ( Luksemburg )

  • Bada zgodność aktów prawnych wydawanych przez organy UE z traktatami

  • Pełni funkcje sądu administracyjnego – skargi osób fizycznych i prawnych przeciwko decyzją organów Unii


c. Europejski rzecznik Praw Obywatelskich (od 1995)

 • Ochrona praw zamieszczonych w Karcie Praw Podstawowych

 • Dbanie o otwartą, odpowiedzialną i przejrzystą administrację UE i zbliżenie jej do obywatela

 • Rozpatrywanie skarg dotyczących, złego zarządzania, i nadużyć instytucji unijnych


3. Afrykański system ochrony praw człowieka

 • System oparty na – Afrykańskiej Karcie Praw Człowieka i Ludów (1981)

 • Łamanie praw człowieka –dzieci jako żołnierze i pracownicy, niewolnicy


4. Amerykański system ochrony praw człowieka

 • System opiera się na Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka (1969) i organizację OPA
 • Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka

 • Łamanie praw człowieka – Amerykańska baza Guantanamo na Kubie


Zadanie domowe

1. Dowiedz się, w jaki sposób można złożyć skargę do Europejski Trybunał Praw Człowieka

 • Warunki dopuszczalności skargi do ETPCz jest wyczerpanie przez skarżącego krajowych środków odwoławczych w sprawie. Skargę może złożyć jedynie osoba pokrzywdzona, albo jej przedstawiciel. Skarga musi zostać złożona w terminie 6 miesięcy od ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. W sprawie skargi nie może toczyć się obecnie lub w przeszłości postępowanie przed innym organem międzynarodowym. Skarga składana jest na formularzu i zawiera dane osoby skarżącej oraz nazwę państwa, przeciw któremu jest skierowana, zwięzłe opisanie stanu faktycznego, podanie artykułów Konwencji, które wg osoby skarżącej zostały naruszone, a także wskazanie, jakie procedury w sprawie zostały podjęte, podanie języka, w jakim ma zostać sporządzone postanowienie Trybunału. Skargę składa się bez konieczności opłacenia kosztów sądowych, można wysłać ją listownie.


Pytania sprawdzające:

1. Wymień podstawowe organizacje systemu międzynarodowego ochrony praw człowieka

 • System ochrony praw człowieka ONZ działa on na podstawie tzw. Karty Praw Człowieka. W ramach Rady Gospodarczo – Społecznej działa Rada Praw Człowieka. Działają również Komitety traktatowe ( m.in. Komitet Praw Człowieka, Komitet ds. Praw Gospodarczych, socjalnych i Kulturalnych), które nadzorują wykonywanie przez państwa postanowień poszczególnych konwencji.


49Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconLekcja 50 Dział: Prawa Człowieka Temat: Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconLekcja 47 Dział: Prawa Człowieka Temat: Pojęcie I geneza praw człowieka

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconLekcja 51 Dział: Prawa Człowieka Temat: Ochrona praw człowieka w Polsce

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconPrawa człowieka w onz cz. II powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconPrawa człowieka dotyczące kobiet I dziewczynek są niezbywalną, integralną I niepodzielną częścią powszechnych praw człowieka

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconHistoria praw człowieka Prawa I wolności człowieka

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconPrawa człowieka wkraczają na nowe terytoria: dochodzenie odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka przed Międzynarodowymi Trybunałami Karnymi

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconLekcja 46 Dział: Gospodarka Temat: Praca w życiu współczesnego człowieka

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconLekcja 2 Dział: Dzieje najdawniejsze Temat: Charakterystyka ogólna kultury materialnej człowieka prehistorycznego

Lekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka iconHelsińska fundacja praw człowieka międzynarodowy Festiwal Filmowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom