Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk
Pobierz 28.96 Kb.
NazwaFunkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar28.96 Kb.
TypDokumentacja
Funkcje i rola polityki zdrowotnej państwa

Strategie polityki zdrowotnej
Systemy ochrony zdrowia

mgr Iwona Bruśk


Zakład Zdrowia Publicznego

AM w Warszawie


Polityka zdrowotna

 • to część polityki społecznej

 • jeśli polityka społeczna zaspokaja potrzeby społeczne to polityka zdrowotna zaspokaja potrzeby zdrowotne (Szubert - Zaspokajanie potrzeb)

 • Polityka zdrowotna kraju lub społeczności to przyjmowana strategia, służąca kontrolowaniu i optymalizowaniu wykorzystywania przez nie wiedzy medycznej i dostępnych zasobów (Pellegrino)

 • Polityka zdrowotna opiera się na wyborze problemów priorytetowych dla danej społeczności, na wyborze celów, wyborze grup objętych działaniem i wyborze interwencji jaka ma być podjęta” (Jardel)Kroki milowe w tworzeniu w polityki zdrowotnej

 • 1974r. – Kanada Opracowanie przez zespół M.Lalonda koncepcji „pól zdrowia”

Znacie? Znamy!

No to .....

styl życia (50%),

warunki środowiska (20%),

uwarunkowania genetyczne (20%),

oraz opieka medyczna w (10%)


Kroki milowe w tworzeniu w polityki zdrowotnej

 • 1975r. – Paryż, Illich „Medyczna Nemezis” teza o negatywnym wpływie systemów medycznych na zdrowie
 • 1977r. – USA, Knowles zbiór tekstów „Lepsze działanie, gorsze samopoczucie” – medycyna naprawcza nie poprawi samopoczucia pacjentów.
 • 1977r.-USA, Wildawsky pojęcie „wielkie równanie” – nakłady na opiekę medyczną nie są tożsame z poprawa zdrowia obywateli.......czyli..............................????..............

Kroki milowe w tworzeniu w polityki zdrowotnej cd.

 • 1977r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłosiło, że nadrzędnym celem polityki zdrowotnej realizowanej przez wszystkie rządy w nim reprezentowane powinno być

„dążenie do zapewnienia wszystkim obywatelom takiego stanu zdrowia, jaki umożliwi im sensowne i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie”

Rezolucja „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000” - to najważniejsze pojęcie międzynarodowej polityki zdrowotnej na kolejne dziesięciolecia

 • 1978r. – Ałma – Ata konferencja organizowana przez ŚOZ i UNICEF na której wysunięto postulat traktowania podstawowej opieki zdrowotnej jako najważniejszego ogniwa systemu zdrowotnego

 • 1983r. USA wprowadzono nowe zasady finansowania szpitali – Medicare – system prospektywny – podstawa kalkulacji działalność szpitala z roku poprzedniego

 • 1984 r. Kopenhaga- Komitet Regionalny ŚOZ dla Europy przyjął dokument „Zdrowie dla wszystkich dla regionu europejskiego” zawierający 38 celów dla poprawy zdrowia (koncepcje pól zdrowia, współpraca międzynarodowa na rzecz zdrowia itp..)

 • 1986r. Ottawa Kanada - pierwsza konferencja promocji zdrowia – Karta Ottawska – nowa wizja polityki zdrowotnej w której nacisk kładzie się na samodzielne inicjowanie działań, podejmowane przez jednostki i społeczności na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia

 • 1987r., Holandia, Raport Dekkera- reforma holenderskiego systemu opieki zdrowotnej- zalecenie powszechnego ubezpieczenia wszystkich obywateli, wprowadzenie zasady konkurencyjności, przy zagwarantowaniu podstawowego koszyka świadczeń.

 • 1989r., W.Brytania -koncepcja Enthovena- podmioty produkujące i kupujące usługi zdrowotne, elementy konkurencyjności, idea lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej kupujących świadczenia dla swoich pacjentów,

 • 1989r., Walijski program wielosektorowej polityki zdrowotnej- wzorcowy przykład pozyskiwania podmiotów do realizacji programów.

 • 1991r. Komitet Regionalny ŚOZ dla Europy przyjął nową wersję Programu „Zdrowie dla wszystkich. Polityka zdrowotna dla Europy”

 • 1991r. Warszawa, I Międzynarodowa konferencja Promocji Zdrowia

 • 1992r. USA opublikowanie kanonu tekstów polityki zdrowotnej .

 • 1993r. Raport Banku Światowego o globalnej sytuacji zdrowotnej ludności – zalecenia, dyrektywy, uwarunkowania zdrowotne, pakiet świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków publicznych

 • 1994r. I kolejne lata przyniosły kolejne raporty a w Polsce nastąpiły gwałtowne zmiany .........


Od 1989r. - Czas po transformacji

 • Polityka zdrowotna w Polce i innych krajach Europy środkowo – wschodniej znajduje się nadal w trudnej sytuacji.

 • Problemy te nie zniknęły po upadku ustrojów przedstawiających się jako socjalistyczne w których to bieda, centralnie sterowana gospodarka i paternalistycznie sprawowana opieka medyczna miała zapewnić wszystkim wszystko bez dodatkowych nakładów kosztów

 • Nie zaproponowano dotychczas żadnej dostatecznie skutecznej formy polityki zdrowotnej


Kiedy państwo nie dawało rady...

TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH”


Realizacja tego hasła w warunkach realnego socjalizmu otwierała pole dla indywidualnych działań służących zdrowiu, nie dawała jednak jednostce żadnych szans wpływu na kształtowanie ogólnej sytuacji w której kryły się czynniki zasadniczo wpływające na zdrowie


Organizacja Ochrony Zdrowia w Polsce

System opieki zdrowotnej

Infrastruktura opieki zdrowotnej

 • Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Przychodnie ogólne (podstawowa opieka zdrowotna)

Przychodnie specjalistyczne

Szpitale powiatowe

Szpitale wojewódzkie

Szpitale kliniczne

Szpitale wydzielone

Instytuty naukowo-badawcze

 • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej


Zasoby kadrowe

 • Personel fachowy

 • Lekarze

 • Lekarze dentyści

 • Pielęgniarki

 • Personel pomocniczy

 • Farmaceuci


Komponenty systemu

 • Struktura organizacyjna i zarządzanie

 • Finansowanie ochrony zdrowia

 • Ubezpieczenia

 • System udzielania świadczeń

 • Lecznictwo „otwarte”

 • Podstawowa opieka zdrowotna (Lekarz rodzinny)

 • Lecznictwo „zamknięte”

 • Stopnie referencyjności


Narodowy Fundusz Zdrowia

Systemy ochrony zdrowia

Wartość i odpowiedzialność za zdrowie i życie

 • Indywidualna

 • Zbiorowa - rodzinna, plemienna

 • Zbiorowa - społeczna, publiczna

 • Solidaryzm społeczny


System ochrony zdrowia -

Cele systemu ochrony zdrowia

 • poprawa stanu zdrowia populacji i promowanie społecznego dobrostanu,

 • zapewnianie dostępu i równości w dostępie do opieki zdrowotnej,

 • zapewnianie mikro – i makroekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów,

 • dbałość o skuteczność kliniczną dostarczanej opieki,

 • poprawa jakości opieki zdrowotnej i satysfakcji pacjentów

 • zapewnienie długookresowej stabilności finansowej systemu.

Cele systemu ochrony zdrowia wg ŚOZ

 • Sprawiedliwy dostęp do świadczeń dla wszystkich

 • Współpraca międzysektorowa.

 • Wspieranie podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Wspieranie działania podstawowej opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym.

 • Opieka specjalistyczna na wyższych poziomach referencyjnych

 • Kształcenie kadr oraz wspierania lokalnych działań na rzecz zdrowia

 • Opieka wysokospecjalistyczna z zapleczem diagnostycznym

 • Odpowiednio wykwalifikowana kadra planująca i zarządzająca systemem

 • Organizowanie procesu poruszania się pacjenta w systemie

Poprawa stanu zdrowia poprzez obniżanie negatywnych wskaźników zdrowotnych • Umieralność

 • Zachorowalność

 • Chorobowość

 • Śmiertelność

 • Upośledzenia i inwalidztwo

Zapewnienie dostępu i równości w dostępie


 • możliwie powszechny i równy dostęp do świadczeń

 • Zdrowie jako dobro publiczne

 • alokacją zarządzają organy administracji publicznej

Zapewnianie mikro– i makroekonomicznej efektywności – teoretyczna efektywność Pareto

 • Własność środków produkcji

 • Sposoby finansowania świadczeń

 • Metody dokonywania płatności

 • Stopień angażowania środków prywatnych

Dbałość o skuteczność kliniczną

Poprawa jakości opieki i satysfakcji pacjentów

Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej

 • Wzrost wydatków na ochronę zdrowia

 • starzenie populacji

 • rozwój technologii medycznych

 • wzrost oczekiwań społecznych

 • Metody ograniczania wzrostu wydatków

 • regulacja dostępu do rynku

 • regulacja dostępu do świadczeń

 • kontrola kosztów wykonywanych świadczeń

Ewolucja systemów opieki zdrowotnej

 • Medycyna tradycyjna, naturalna

 • Nauki medyczne - lekarze i pielęgniarki

 • Ubezpieczenia wzajemne

 • Ubezpieczenie powszechne i obowiązkowe

 • System zaopatrzeniowy

 • Powszechne dostarczanie z elementami „rynkowymi”

Uczestnicy systemu i współzależności


Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia

Struktura wydatków na ochronę zdrowia w Polsce

 • W 2000 roku na średnio na ubezpieczonego wydano – 587,43 zł, w tym na:

 • Leczenie szpitalne – 270,93 zł (45%)

 • POZ i specjalistykę – 123 zł (21%)

 • Refundację leków – 118,10 zł (20%)

 • Pomoc doraźną – 21,44 zł (4%)


Źródło: UNUZ, 2001

Upoważnienie do uzyskiwania świadczeń

 • Płacący składki

 • Płacący składki wraz z rodzinami

 • Płacący składki oraz niektórzy niepłacący

 • Wszyscy obywatele

 • Wszyscy mieszkańcy

 • Wszyscy przebywający na terenie kraju


Współpłacenie

 • przywilej pacjenta uzyskiwania częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z leczeniem lub

 • obowiązek pokrywania części kosztów finansowanych z funduszy wspólnych, np. ubezpieczeniowych

Formy współpłacenia

 • Wszystko ponad kwotę finansowaną przez płatnika

 • Wszystko do określonej kwoty

 • Stała opłata za dany rodzaj świadczenia

 • Procentowy udział w koszcie świadczenia

 • Kwota zależna od dochodów


Metody opłacania świadczeń – opieka ambulatoryjna

 • wynagrodzenie w formie pensji w instytucji publicznej

 • opłaty za usługę (fee-for-service)

 • opłaty kapitacyjne,

 • opłaty za przypadek/opiekę.

Metody opłacania świadczeń – opieka stacjonarna

 • wg liczby dni hospitalizacji,

 • wg liczby i rodzaju procedur, wykonanych w trakcie leczenia szpitalnego,

 • wg liczby przyjętych pacjentów,

 • w oparciu o budżet historyczny.

 • kapitacyjne (PMPM).


Formy prawne i organizacyjne świadczeniodawców

 • prywatne osoby i instytucje (dla zysku)

 • prywatne instytucje (nie dla zysku)

 • publiczne budżetowe

 • rządowe

 • samorządowe

 • publiczne samodzielne

 • rządowe

 • samorządowe

„Rynek” w ochronie zdrowia

 • Racjonalne zachowania

 • Zapłacić jak najmniej za określone dobra

 • Otrzymać jak najwięcej za wykonywaną pracę

 • Pacjent jest niedoinformowany

 • Dostawca usług decyduje o popycie

 • Ograniczone możliwości wejścia na rynek

 • Ograniczona konkurencja

Co można prywatyzować?

 • wykonywanie usług medycznych

 • zarządzanie służbą zdrowia

 • majątek


Kiedy warto prywatyzować

 • Gdy istnieje lub można wykreować konkurencję w danym obszarze

 • Gdy jest możliwość pozyskania środków na inwestycje

 • Gdy istnieje możliwość wzrostu efektywności działania

 • Gdy istnieje szansa na poprawę jakości

Na co należy uważać przy prywatyzacji

 • Zachowanie kontroli nad miejscem wykonywania świadczeń

 • Uniknięcie kreowania i utrwalania monopoli

 • Zachowanie możliwości weryfikacji decyzji prywatyzacyjnych

 • Jawność i czystość regułDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconMinisterstwo zdrowia departament zdrowia publicznego programy polityki zdrowotnej państwa

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconEwolucja systemów opieki zdrowotnej mgr Iwona Bruśk

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconMgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie Przedmiot Psychologia zdrowia

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconMgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconMgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconMgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Polityka społeczna- materiały do wykładu

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconPodstawy polityki społecznej I zdrowotnej

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconIstota polityki monetarnej (pieniężnej), Bank centralny, Rada Polityki Pieniężnej I ich rola w kształtowaniu polityki monetarnej

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconProgramy profilaktyki kardiologicznej mgr Iwona Bruśk

Funkcje I rola polityki zdrowotnej państwa Strategie polityki zdrowotnej Systemy ochrony zdrowia mgr Iwona Bruśk iconZasad I celów polityki kulturalnej państwa I samorządów oraz nabywa umiejętności oceny założeń takiej polityki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom