Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy
Pobierz 26.87 Kb.
NazwaOrganizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar26.87 Kb.
TypDokumentacja
Organy ochrony porządku publicznego
TEMAT: Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy


Wykonały:

Katarzyna Szydłowska,35884

Monika Wrona,37441

Ewelina Pacławska,45853


Państwowym organem kontrolnym o największym zakresie kompetencji w zakresie kontroli zakładów pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Została ona powołana do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy,
a w szczególności przepisów i zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualnie Państwowa Inspekcja Pracy podlega bezpośrednio Sejmowi.

Nadzorem i kontrolą PIP są objęte wszystkie zakłady pracy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Nadzór i kontrolę sprawują Inspektorzy Pracy, Okręgowi Inspektorzy Pracy oraz Główny Inspektor Pracy.

Okręgowi Inspektorzy Pracy sprawują nadzór nad pracą Inspektorów Pracy. Główny Inspektor kieruje działalnością Okręgowych Inspektorów Pracy, a tym samym sprawuje nadzór nad działalnością całej instytucji.

Do działań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności:

 1. nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony praw kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

 2. kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy , przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz wyposażenia w urządzenia techniczne;

 3. uczestnictwo w przejmowaniu wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy przy oddawaniu ich do eksploatacji;

 4. nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy wymagań bezpieczeństwa
  i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy;

 5. nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia;

 6. analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniach okoliczności wypadków przy pracy na zasadach określonych w przepisach prawa pracy;

 7. współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez zakłady pracy przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska;

 8. udział w postępowaniu w sprawach przeciwko prawom pracownika przed sądem
  w zakresie wykroczeń określonych w przepisach prawa pracy;

 9. udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia
  i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy;

 10. nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
  w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;

 11. nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów nie będących pracownikami.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne maja prawo przeprowadzenia czynności kontrolnych wobec podmiotów , na rzecz których jest wykonywana praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. Są oni uprawnieni do prowadzenia bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przez zakłady pracy przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektorzy Pracy kontrolę przeprowadzają po okazaniu legitymacji służbowej. Nie muszą natomiast dodatkowo okazywać żadnych upoważnień i skierowań do wykonywania czynności kontrolnych, nie muszą także przedstawiać zakresu prowadzonej kontroli. Nie obowiązują ich przepustki i upoważnienia wewnątrzzakładowe. Na terenie zakładu pracy zawsze musi być osoba upoważniona do towarzyszenia inspektorom pracy w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Nie może zaistnieć sytuacja, kiedy inspektor pracy podczas nieobecności pracodawcy nie mógłby dokonać wizytacji zakładu, a w szczególności sprawdzenia technicznego bezpieczeństwa. Na podstawie kontroli inspektor pracy sporządza protokół, który jest podpisany przez kierownika zakładu i inspektora.

Protokół pokontrolny jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje na terenie zakładu pracy. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnione są do wydawania nakazów, wystąpień i innych decyzji administracyjnych.

Inspektorzy pracy mają prawo do:

 1. nakazania kierownikowi zakładu pracy usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie;

 2. wstrzymania robót, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracownika;

 3. skierowanie do innych robót pracowników zatrudnionych wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych lub też pracowników zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych, jeśli pracownicy ci nie posiadają odpowiednich kwalifikacji;

 4. skierowania wystąpienia do kierownika zakładu pracy stwierdzenia naruszeń prawa
  w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym w szczególności:

 • zawierania i rozwiązywania umów o pracę;

 • stosowania wobec pracowników kar;

 • czasu pracy;

 • ochrony pracy kobiet i zatrudniania młodocianych;

 • prowadzenia dokumentacji zakładu oraz akt osobowych pracowników;

 • wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;

 • urlopów.

Decyzje nakazowe wydane w wyniku kontroli muszą być wykonane w terminie określonym w nakazie. Winny niewykonania nakazu inspektora pracy w określonym terminie podlega karze grzywny.

Okręgowy Inspektor Pracy ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec uruchomienia wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy albo jego części, jeżeli z powodu nieuwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dopuszczenie ich do eksploatacji mogłoby spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników.

Główny Inspektor Pracy ma prawo nakazania, w wypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników, zaprzestania przez zakład pracy lub jego część działalności bądź działalności określonego rodzaju.

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Państwowa Inspekcja pracy może nałożyć karę grzywny do 5.000,- zł.


Większość kontroli odbywa się u tych pracodawców, których dotyczą skargi składane przez pracowników lub sygnały o nieprawidłowościach od związków zawodowych, dlatego
u ponad 90 % kontrolowanych pracodawców stwierdza się różnego rodzaju naruszenie przepisów, które wg nich , są niestabilne, nieczytelne i niejednoznaczne, a jeden akt prawny zawiera często bardzo dużo zmian o różnych terminach obowiązywania. Niewystarczający jest poziom wiedzy i techniki pracodawców, a o dalekim od oczekiwań stopniu poszanowania prawa świadczy dla przykładu:

* bardzo wysoka liczba skarg pracowniczych składanych do PIP oraz fakt, że corocznie ponad 80 % z nich uznaje się za zasadne,

* przybierające coraz większe rozmiary działania pracodawców zmierzające

do utrudnienia lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli.


Rozpatrywanie skarg i udzielanie porad

Jednym z bardzo cennych źródeł rozpoznawania stanu praworządności w stosunkach pracy na terenie całego kraju są skargi i wnioski pracowników, a także różnych instytucji - przede wszystkim związków zawodowych. W ostatnich latach do organów PIP wpływało ich ponad 30 tys. rocznie.

Najliczniejszą grupę stanowią skargi dotyczące wynagrodzeń oraz niezgodnego z przepisami rozwiązywania umów o pracę, a także świadectw pracy. Skarżącymi byli najczęściej pracownicy małych zakładów oraz jednostek gospodarczych postawionych w stan likwidacji.
Główną przyczyną nieprawidłowości, wywołujących skargi była nieznajomość prawa pracy przez pracodawców lub błędna interpretacja przepisów. Dlatego PIP przywiązuje szczególną wagę do codziennych działań informacyjno-edukacyjnych. Polegają one między innymi na ciągle rozwijającym się poradnictwie prawnym i technicznym - świadczonym nieodpłatnie przez pracowników PIP.

Celem poradnictwa jest kształtowanie wiedzy o obowiązujących aktualnie przepisach prawa pracy i sposobach unikania bądź ograniczania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
W tej dziedzinie PIP ściśle współpracuje z partnerami społecznymi.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na aktualną, profesjonalną informację i poradnictwo z zakresu prawa pracy. Dla porównania: w 1991 r. organy PIP udzieliły 148 170 porad, obecnie zaś udziela się ich ok. milion rocznie.


Część pracodawców, zwłaszcza funkcjonujących na granicy rentowności,

ochronę pracy postrzegają jako działalność zbyt kosztowną, a jednocześnie nie przynoszącą im bezpośrednich korzyści ekonomicznych. Działania takie są tym łatwiejsze, iż w wyniku wysokiego bezrobocia pracobiorcy są gotowi do świadczenia pracy na każdych niemal warunkach, byleby zdobyć i utrzymać miejsce pracy dające chociażby minimalne podstawy do utrzymania siebie i najbliższych. Coroczne kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych wskazują na utrzymywanie się niezadowalającego stanu przestrzegania prawa. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza w naszym kraju. Wyraźnie zmniejsza się natomiast rozmiar zjawiska nieprawidłowego naliczania wynagrodzenia. W tym zakresie rezultaty przynosi szeroka akcja prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy oraz redakcje fachowych wydawnictw, a dotycząca popularyzacji prawa pracy.

Nadzieję na poprawę stanu przestrzegania prawa w zakresie wypłaty wynagrodzeń
i świadczeń należy upatrywać w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego w kraju i związanej
z tym poprawy sytuacji gospodarczej pracodawców.

Niezbędna jest dalsza działalność popularyzująca i informująca, jaką prowadzi PIP, jednak w sytuacji, w jakiej znajdują się polscy przedsiębiorcy podstawową metodą działania Inspekcji musi pozostać kontrola i nadzór.


Działalność promocyjna i edukacyjna

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje zarówno szkolenia kandydatów na inspektorów pracy jak i szkolenia oraz instruktaż dla przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i społecznych inspektorów pracy. W tej działalności niezwykle pomocny jest ośrodek szkoleniowy PIP we Wrocławiu.

Istotne znaczenie dla promocji zagadnień ochrony pracy i działalności PIP mają informacje
o wynikach kontroli inspekcji, przekazywane w czasie konferencji prasowych dziennikarzom prasy, radia i TV.

Inspektorzy pracy rozprowadzają bezpłatnie, podczas kontroli w zakładach pracy i w trakcie szkoleń, różnego rodzaju wydawnictwa PIP. Należą do nich informatory dla pracodawców

i pracowników, broszury i ulotki.


Zmiany dostosowawcze

Nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy podlega ponad milion zakładów pracy. Procesy związane z restrukturyzacją gospodarki, prywatyzacją, a także powstawaniem wielu nowych podmiotów gospodarczych, powodują wzrost liczby naruszeń prawa pracy. Jednocześnie presja ekonomiczna powoduje, że pracownicy, w obawie przed bezrobociem, godzą się często na naruszanie przysługujących im uprawnień.

Niepokoi także fakt, że ponad 60% wypadków przy pracy, a jeszcze więcej chorób zawodowych, występuje nadal w sektorze publicznym, gdzie rząd pełni pośrednio rolę pracodawcy. W zakładach tych problemy prawne potęguje proces przekształcania własnościowego.
Państwowa Inspekcja Pracy dostosowuje swoje programy działania do zmieniających się warunków gospodarki. Działania te w coraz większym stopniu dotyczą zapobiegania przypadkom łamania przepisów prawa pracy, stosownie do zapotrzebowania społecznego wynikającego ze skarg i poradnictwa.

Zmiany dostosowawcze w działalności Państwowej Inspekcji Pracy uwzględniają także współczesne międzynarodowe rozwiązania, stosowane w praktyce inspekcyjnej w krajach Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu programów działalności PIP uwzględniane są propozycje zagadnień zgłaszanych przez inne organy kontrolne oraz partnerów społecznych. Organy władzy wykonawczej, a zwłaszcza Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, mają możliwość korzystania z działań rozpoznawczych i interwencyjnych PIP. Ponadto Ministrowi Pracy
i Polityki Socjalnej udostępniane są zbiorcze wyniki kontroli realizowanych przez PIP.
Główny Inspektor Pracy przedstawia Sejmowi oraz Radzie Ministrów coroczne sprawozdania zawierające wnioski wynikające z oceny stanu przestrzegania prawa pracy z propozycjami podjęcia stosownych przedsięwzięć przez władzę wykonawczą lub ustawodawczą.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconOrganizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconZadania I organizacja społecznej inspekcji pracy

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconZadania I organizacja społecznej inspekcji pracy

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconZadania I organizacja społecznej inspekcji pracy

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconZadania I zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconNa temat nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez supermarkety przygotowana na podstawie sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy za 2003 I 2004 rok

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconAnkieta ocen pracy pracowników państwowej inspekcji sanitarnej województwa Warmińsko-mazurskiego

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconZadania I organizacja państwowej straży pożarnej. Państwowa Straż Pożarna

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconCzy konieczne jest utworzenie Państwowej Inspekcji Kontroli Żywności w miejsce pięciu inspekcji sprawujących obecnie Urzędową Kontrolę Żywności ?

Organizacja I zadania Państwowej Inspekcji Pracy iconKronika Dni Otwartych Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom