Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne
Pobierz 10.61 Kb.
NazwaTemat 2: Obywatelstwo polskie I unijne
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar10.61 Kb.
TypDokumentacja
Temat 2: Obywatelstwo polskie i unijne.

 1. Istota obywatelstwa.

 2. Obywatelstwo polskie i unijne.

 3. Społeczeństwo obywatelskie.

 4. Obywatelskie nieposłuszeństwo. 1. Istota obywatelstwa.

Art. 34 KRP – obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.

 1. obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę z państwem. Objawia się ono poprzez funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków: obywateli wobec państwa i państwa w stosunku do obywateli.

 2. obowiązki obywatela: art. 82-86 KRP, prawa obywatela: art. 30-76 KRP.

 3. nabycie obywatelstwa:

 1. tzw. prawo krwi – stosowane w większości współczesnych państw; dziecko nabywa obywatelstwo rodziców bez względu na miejsce urodzenia,

 2. tzw. prawo ziemi – nabycie obywatelstwa następuje z chwilą urodzenia na terytorium państwa oraz gdy dziecko zostaje tam znalezione, a jego rodzice są nieznani.

 1. uzyskanie obywatelstwa może nastąpić w wyniku decyzji odpowiedniego organu państwowego lub oświadczenia złożonego przez jednostkę – tzw. opcja:

 1. naturalizacja – to wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa, np. w przypadku odpowiednio długiego czasu przebywania cudzoziemca na terytorium danego kraju,

 2. opcja – dotyczy sytuacji, gdy np. małżonkowie są obywatelami różnych państw lub gdy człowiek musi wybrać jedno z przysługujących mu obywatelstw. 1. Obywatelstwo polskie i unijne.

 1. obywatelstwo polskie – nabywa się przez urodzenie (art. 34) oraz w drodze naturalizacji cudzoziemca w wyniku decyzji prezydenta (art. 137),

 2. w naszym kraju przyjęto następujące zasady:

 1. obywatelstwo polskie nabywa osoba, której przynajmniej jedno z rodziców było obywatelem polskim w chwili jej urodzenia,

 2. zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego z cudzoziemcem nie powoduje zmian obywatelstwa żadnego z małżonków,

 3. nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom powoduje uzyskanie go przez dzieci pozostające pod ich opieką rodzicielską (dziecko powyżej 16 - zgoda)

 1. obywatelstwo unijne – ustanowiono Traktatem z Maastricht (1992). Polacy uzyskali obywatelstwo unijne z chwilą wstąpienia polski do UE.

 2. przywileje obywatelstwa UE:

 1. prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej państwa członkowskiego UE,

 2. możliwość swobodnego poruszania się na obszarze UE,

 3. prawo do zamieszkania w dowolnym kraju członkowskim,

 4. możliwość podjęcia legalnej pracy,

 5. prawo do udziału w wyborach deputowanych do PE,

 6. prawo do udziału w wyborach lokalnych w kraju zamieszkania,

 7. możliwość składania petycji do PE,

 8. obywatelstwa unijnego nie można się zrzec. 1. Społeczeństwo obywatelskie.

 1. oznacza zbiorowość obywateli albo grup społecznych podejmujących z własnej inicjatywy działania niezależnie od władzy państwowej,

 2. to możliwość działania organizacji, instytucji i ruchów społecznych,

 3. istota funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego:

 1. świadomość obywateli – są podmiotem a nie przedmiotem prawa,

 2. niezależność od władzy – swobodna wymiana poglądów,

 3. zdolność do samoorganizacji – zrzeszanie się w różnych formach,

 4. wysoka aktywność społeczna – samorządy, organizacje pozarządowe,

 5. realizacja zasady subsydiarności (pomocniczości). 1. Obywatelskie nieposłuszeństwo.

 1. nieposłuszeństwo obywatelskie – polega na świadomym publicznym działaniu sprzecznym z obowiązującymi przepisami, podejmowanym w imię ochrony dobra ogółu i osiągnięcia rezultatu istotnego społecznie,

 2. najczęściej przyjmuje postać aktywnych, pokojowych i świadomie łamanych norm prawnych, np. poprzez blokadę robót budowlanych zagrażających środowisku naturalnemu lub bierny opór – odmowa wykonania uznanych za niesprawiedliwe nakazów władzy, np. niepłacenie podatków (tzw. szara strefa, Dolina Rospudy – obwodnica Augustowa),

 3. cel – zmiana prawa.Praca domowa:

Na podstawie dostępnych źródeł sporządź notatkę na temat jednej wybranej osoby, która dopuściła się obywatelskiego nieposłuszeństwa: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Tadeusz Rejtan.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconObywatelstwo polskie

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconLekcja 13 Dział: Społ. polskie. Kultura życia publicznego. Społ. obywatelskie Temat: Społeczeństwo polskie I jego problemy

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat. Wiosna Ludów w Europie I na ziemiach polskich. Temat. Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat: Polskie konstytucje

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat: Polskie państwo podziemne

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat: Polskie państwo podziemne

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconObywatelstwo unii

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat: Oświecenie polskie w służbie narodu

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat: Plemiona polskie I ich siedziby

Temat 2: Obywatelstwo polskie I unijne iconTemat: Gospodarka I społeczeństwo polskie w XVI w

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom