Pojęcie bezrobocia
Pobierz 23.71 Kb.
NazwaPojęcie bezrobocia
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar23.71 Kb.
TypDokumentacja
bezrobocie jako problem społeczny


pojęcie bezrobocia:

- bezrobotny to osoba, która (w świetle ustawy z dn. 14.XII.1994r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu):

 • nie jest zatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej;

 • jest gotowa do podjęcia zatrudnienia;

 • nie uczy się w szkole w systemie dziennym;

 • jest zarejestrowana w urzędzie pracy;

 • ukończyła 18 lat;

 • jest w wieku produkcyjnym;

 • nie nabyła praw do emerytury lub renty;

 • nie prowadzi działalności gospodarczej;

 • nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego (pow. 2 ha przeliczeniowych);

 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;

 • jest osobą niepełnosprawną;

 • jest osobą tymczasowo aresztowaną;

- bezrobocie – zjawisko, gdy część ludności w wieku produkcyjnym zdolna do pracy i gotowa do podjęcia pracy, odpowiadająca typowym warunkom występującym w gospodarce, pozostaje bez pracy, pomimo podjętych poszukiwań;

- 3 aspekty bezrobocia: ekonomiczny, społeczny, psychologiczny;


cechy bezrobocia:

- charakterystyczne cechy polskiego bezrobocia:

 • długotrwałość, co łączy się z utratą prawa do zasiłku i niesie ze sobą specyficzne problemy psychologiczne i społeczne;

 • przestrzenne zróżnicowanie;

- jako kwestii społecznej:

 • dotyczy większych grup i zbiorowości społecznych;

 • polega na kumulacji negatywnych cech położenia materialnego, społecznego lub politycznego;

 • odbierane jest przez grupę jako niesprawiedliwe, kryterium stanowi porównanie własnego położenia do aprobowanego społecznie systemu wartości lub położenia innych grup;

 • zakłóca prawidłowy rozwój grupy;

 • wywołuje społeczny niepokój i wzburzenie;

 • jest źródłem napięć społecznych, ostrych konfliktów, wpływa destrukcyjnie na rozwój całego społeczeństwa;

 • nie może być w pełni rozwiązane w ramach grupy, przy pomocy dostępnych jej metod i możliwości;

 • może być rozwiązane tylko drogą podjęcia działań przez państwo lub inne podmioty polityki społecznej;


konsekwencje bezrobocia:

- ekonomiczne skutki:

 • wzrost wydatków z finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne oraz na programy przeciwdziałania bezrobociu;

 • zmniejszenie dochodów budżetowych państwa – niepłacenie podatków dochodowych, składek na ubezpieczenie społeczne przez bezrobotnych, niekupowanie towarów (podatek pośredni);

 • praca to ważny czynnik ekonomiczny (niewykorzystany w sytuacji bezrobocia);

 • emigracja zarobkowa młodych wykształconych;

- społeczne skutki:

 • pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego w społeczeństwie;

 • wzrost przestępczości wśród bezrobotnych;

 • wzrost liczby rozwodów;

 • trwałe i groźne społecznie zmiany w psychice (frustracja, obojętność, zahamowanie rozwoju osobowości, obniżenie aspiracji edukacyjnych, lęk o przyszłość -> alkoholizm, narkomania, prostytucja, przestępczość;

- psychologiczne skutki:

 • przymus zmiany dotychczasowych wzorów zachowania; poczucie wyobcowania, izolacji społecznej, niska kontrola nad zachowaniami;

 • fatalizm, apatia, obniżona sprawność psychofizyczna;

 • poczucie winy, utrata poczucia własnej wartości, autorytetu;

 • stan przymusowej zależności od innych – zmiana ukształtowanego obrazu siebie i relacji z innymi ludźmi;

 • ograniczenia pola kontaktów społecznych, zaburzenia struktury czasu;

 • fazy stanu psychicznego: szok -> optymizm i wiara w znalezienie nowej pracy -> pesymizm -> utrata nadziei;

- w aspekcie zakłócenia realizacji funkcji rodziny (pedagogiczne aspekty bezrobocia):

 • funkcja ekonomiczno-konsumpcyjna:

x rodziny dotknięte bezrobociem nie uzyskują dochodów na poziomie minimum socjalnego – żyją na granicy nędzy;

x wykorzystują oszczędności, sprzedają rzeczy, zadłużają się;

x nie kupują ubrań, obuwia, minimalizują spożycie żywności, nie korzystają z usług, dóbr kultury, turystyki;

x nie opłacają czynszu, co grozi eksmisją;

x rezygnują z życia towarzyskiego;

x zasiłek wynosi 36% przeciętnego wynagrodzenia;

 • funkcja opiekuńczo-wychowawcza:

x bezrobocie matki oznacza z reguły utratę dziecka;

x rezygnacja z przedszkola, więc z jego funkcji wyrównawczej, stymulującej rozwój intelektualny;

x obniżenie aspiracji edukacyjnych dzieci związane ze stanem niepewności, zagrożenia; zrezygnowanie z liceum;

 • funkcja emocjonalno-ekspresyjna:

x w początkowej fazie – zacieśnienie więzi, konsolidacja;

x następnie pojawiają się problemy w relacji rodzice-dzieci, konflikty, wzajemne żale, obwinianie się, bezradność wobec dzieci; utrata poczucia bezpieczeństwa;

 • funkcja socjalizacyjna:

x napięcie i konflikty nie stwarzają właściwego klimatu do wszechstronnego rozwoju dzieci, pobudzania zainteresowań, kształtowania pozytywnego systemu wartości, norm i wzorów postępowania;

x stygmat niższości;

x funkcjonowanie w sposób bezplanowy i bezzadaniowy;

x pojawienie się postawy roszczeniowej wobec państwa i jego instytucji – kształtowanie osobowości uzależnionej od zewnętrznych warunków;

x utrudnienie kształtowania umiejętności samorealizacyjnych i samosterowniczych;

x dziedziczenie upośledzonego statusu społecznego rodziny;

 • funkcja prokreacyjna:

x młodzi ludzie rezygnują z zawarcia małżeństwa i przesuwają decyzję urodzenia dziecka;

x nieznajomość metod antykoncepcji skutkuje nieplanowymi urodzeniami wbrew możliwościom materialnym i wychowawczym;


sytuacja dziecka w rodzinie z problemem bezrobocia

- Danilewicz:

 • funkcja metarialno-ekonomiczna:

x wykorzystywanie oszczędności, sprzedawanie sprzętów;

x nie opłacanie świadczeń mieszkaniowych, zadłużanie się;

x rezygnowanie rodziców z zaspokajania własnych potrzeb, by jak najdłużej ochraniać potrzeby dzieci;

x rezygnowanie z zakupów obuwia, odzieży dla dzieci, pomoc znajomych i ośrodków pomocy społecznej (80%);

x zmiana jakości spożywanych posiłków – rezygnowanie z wędlin, słodyczy, owoców;

 • funkcja socjalizacyjno-wychowawcza:

x zmiana formy opieki nad dziećmi – rezygnowanie z usług placówek opiekuńczo-wychowawczych, w konsekwencji nierówny start edukacyjny;

x rezygnacja z ponoszenia kosztów edukacji równoległej (płatne zajęcia pozalekcyjne, kino, imprezy sportowe, rozrywki, wycieczki); ograniczenie wydatków na prasę, książki;

x zmiany planów edukacji dzieci na skutek braku środków materialnych na kształcenie (dojazdy, internat, stancja);

x niska samoocena i ograniczenie kontaktów środowiskowych rodziny (brak modnych strojów, przyborów szkolnych, brak pieniędzy na imprezy, sprzęt audiowizualny, sportowy);

x napięcie między małżonkami, konflikty, które nie stwarzają klimatu do wszechstronnego rozwoju dzieci, rozbudzania zainteresowań, kształtowania pozytywnego systemu wartości, wzorów i norm;

 • funkcja emocjonalno-ekspresyjna:

x pierwsza faza – zacieśnienie więzi rodzinnych;

x nasilenie lub pojawienie się konfliktów w małżeństwie;

x konflikty z dziećmi, których potrzeb rodzice nie są w stanie zaspokoić;

x odczuwanie stresu, frustracji, która udziela się domownikom;

poczucie utraty pozycji w małżeństwie i rodzinie, zwłaszcza w rodzinie robotniczej;


metody przeciwdziałania bezrobociu:

- inicjowanie i finansowanie szkoleń;

- tworzenie dodatkowych miejsc pracy i udzielanie pracodawcom pomocy finansowej;

- prace interwencyjne i roboty publiczne;

- przyznawanie i utrata zasiłków;

- aktywizacja bezrobotnych np. w klubach pracy;

- udzielanie pożyczek z funduszu pracy;

- wzrost gospodarczy kraju;


czynniki wpływające na sytuację materialną rodziny bezrobotnej (Danilewicz):

- czas pozostawania bez pracy;

- liczba osób niepracujących w rodzinie;

- wykształcenie osób bezrobotnych;

- struktura rodziny (niepełność, wielodzietność);

- czynniki dezorganizujące rodzinę przed wystąpieniem bezrobocia (choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, niewydolność wychowawcza);


miary bezrobocia:

- stopa bezrobocia – procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowo (20%);

- w Polsce także - procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności pracującej poza rolnictwem indywidualnym;
http://members.lycos.co.uk/nonameuwb

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcie bezrobocia iconRynek pracy: bezrobocie I. Pojęcie bezrobocia

Pojęcie bezrobocia iconCharakterystyka zjawiska bezrobocia formy, typy I kategorie. Wielkość stopy bezrobocia w Polsce I w krajach Unii

Pojęcie bezrobocia iconTemat : Charakterystyka zjawiska bezrobocia formy, typy I kategorie. Wielkość stopy bezrobocia w Polsce I w krajach Unii

Pojęcie bezrobocia iconPojęcie, istota I specyfika msg jako nauki ekonomicznej. Pojęcie

Pojęcie bezrobocia iconWos temat: Europa – pojęcie I symbol. Pojęcie Europy w geografii

Pojęcie bezrobocia iconM. R. Mayenowa: Tekst literacki – pojęcie całości I pojęcie ramy

Pojęcie bezrobocia icon1 Pojecie obowiazywania prawa Pojecie "obowiazywaniaprawa"

Pojęcie bezrobocia iconRodzaje bezrobocia

Pojęcie bezrobocia iconParametry bezrobocia

Pojęcie bezrobocia iconI. Parametry zjawiska bezrobocia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom