Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia
Pobierz 31.48 Kb.
NazwaTemat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar31.48 Kb.
TypKonspektMarek Biesiada 11.02.09

Konspekt lekcji WOS

w klasie III B
Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny i społeczne skutki bezrobocia.

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić terminy: „koniunktura”, „bezrobocie: koniunkturalne, strukturalne, sezonowe, frykcyjne”, „transformacja”, „stopa bezrobocia”,

 • Wyjaśnić przyczyny bezrobocia z uwzględnieniem jego rodzaju.

 • Wskazać na mapie administracyjnej kraju województwa o najwyższej stopie bezrobocia i podjąć próbę wyjaśnienia tego zjawiska.

 • Wymienić społeczne skutki bezrobocia. Uzasadnić, czy bezrobocie do 5% jest korzystne dla gospodarki (jak twierdzą niektórzy ekonomiści).

 1. Metody:

 • praca z podręcznikiem,

 • rozmowa nauczająca.

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny i społeczne skutki bezrobocia.


1. Bezrobocie w gospodarce

 • Kiedy występuje bezrobocie w gospodarce?2. Rodzaje bezrobocia

 • Jakie są rodzaje bezrobocia?

 • Co to jest bezrobocie koniunkturalne?

 • Co to jest bezrobocie strukturalne?

 • Co to jest bezrobocie sezonowe?

 • Co to jest bezrobocie frykcyjne?3. Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji gospodarczej

 • Jakiego rodzaju bezrobocia wystąpiły w Polsce w okresie transformacji gospodarczej?

 • Jak wyglądało bezrobocie w Polsce w latach 1990-1992?4. Rejony Polski objęte największym bezrobociem

 • Które rejony Polski są objęte największą stopą bezrobocia?

 • Które rejony Polski są objęte najmniejszą stopą bezrobocia?5. Bezrobocie w poszczególnych grupach społecznych

 • W których grupach społecznych występuje największe bezrobocie?

 • Dlaczego bezrobocie wśród kobiet jest bardzo wysokie?

 • Jakie skutki ma bezrobocie wśród absolwentów szkół średnich i wyższych?6. Przyczyny bezrobocia

 • Jakie są przyczyny bezrobocia?7. Społeczne skutki bezrobocia

 • Jakie są społeczne skutki bezrobocia?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 40.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

1. Bezrobocie w gospodarce

 • Występuje wtedy, gdy liczba miejsc pracy jest mniejsza niż liczba osób zdolnych do pracy i poszukujących zatrudnienia.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 40-41. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

2. Rodzaje bezrobocia

a) bezrobocie koniunkturalne

 • Spowodowane jest ogólnym spadkiem produkcji i zmniejszonym popytem na towary i usług.

 • Skutkiem takiej sytuacji są zwolnienia zbędnych pracowników.

b) bezrobocie strukturalne

 • Jest związane ze zmianami w strukturze gospodarki – np. niektóre gałęzie gospodarki są likwidowane jako nienowoczesne, często przynoszące straty.

 • Przyczyną bezrobocia strukturalnego może być modernizacja (unowocześnienie) produkcji. Potrzebni są wtedy ludzie o wysokich kwalifikacjach, a pracownicy, którzy nie mogą sprostać nowym wymaganiom, tracą pracę.

c) bezrobocie sezonowe

 • Jest uwarunkowane zmianami klimatycznymi i występuje w zakładach pracy sezonowej, np. w budownictwie, cukrownictwie, a także w rolnictwie, turystyce.

d) bezrobocie frakcyjne (przejściowe)

 • Polega na niedopasowaniu wolnych miejsc pracy do wolnej siły roboczej, np. miejsca pracy (wolne) i ludzie poszukujący pracy znajdują się w różnych, odległych rejonach kraju.

 • Niektórzy pracownicy poszukują pracy ciekawszej, bardziej odpowiadającej ich ambicjom zawodowym (lub lepiej płatnej) i dlatego przez pewien czas pozostają bez pracy.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 41. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

3. Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji gospodarczej – cechy:

 • masowe zwolnienia występujące we wszystkich gałęziach gospodarki i dotykające wszystkie grupy zawodowe spowodowane restrukturyzacją, prywatyzacją oraz likwidacją niektórych przedsiębiorstw.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 42. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

4. Rejony Polski objęte największym bezrobociem

 • największe bezrobocie – województwa rolnicze, w których przeważały państwowe gospodarstwa rolne, w województwach zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie wynoszące o 18-25,6%;

 • najniższe bezrobocie – województwa mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie wynoszące 9,6%


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 42-43. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

5. Bezrobocie w poszczególnych grupach społecznych

 • wśród kobiet bezrobocie wynosi 57,1%

 • wśród absolwentów wyższych uczelni – 15,6%


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 43. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

6. Przyczyny bezrobocia:

 • wyż demograficzny – na rynku pracy wchodzi prawie dwukrotnie więcej ludzi młodych, kończących szkoły, niż odejdzie ludzi starszych na wypracowane emerytury;

 • zwolnienia pracowników – wynikające z restrukturyzacji deficytowych gałęzi gospodarki, np. górnictwa, PKP;

 • inwestycje w nowoczesne technologie i urządzenia, co jest zjawiskiem pozytywnym, ale powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą;

 • wysokie koszty pracy (składki na ZUS, Fundusz Pracy) nie zachęcają przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 44. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

7. Społeczne skutki bezrobocia

 • utrata źródła utrzymania i poczucia bezpieczeństwa oraz wiarę w swoje możliwości,

 • obniżenie swojego poczucia wartości

 • poczucie winy wobec bliskich za obniżenie poziomu życia,

 • marnowane są też wiedza i umiejętności zawodowe ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracę,

 • bezrobotni nie wytwarzają dóbr i nie płacą podatków,

 • obciążenie budżetu państwa wydatkami na pomoc dla bezrobotnych (zasiłki, szkolenia, pożyczki itp.)

 • 5% bezrobocie uznawane jest przez ekonomistów za zjawisko nie tylko naturalne ale i pozytywne ponieważ wpływa na dyscyplinę pracujących i ich wydajność.Koniunktura – tu: ogólny stan gospodarki określany wskaźnikami produkcji: cen, popytu, stanu zatrudnienia itp. Koniunkturalny – powstały pod wpływ sprzyjających okoliczności.


Transformacja – przemiana, przekształcenie gospodarki socjalistycznej (centralnie zarządzanej) w gospodarkę rynkową.

 1. Rekapitulacja pierwotna

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Napisać referat „Społeczne skutki bezrobocia”
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconInflacja – rodzaje, przyczyny, skutki I sposoby zwalczania. Bezrobocie – pojęcie, rodzaje przyczyny, skutki I metody zwalczania

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconTemat : Charakterystyka zjawiska bezrobocia formy, typy I kategorie. Wielkość stopy bezrobocia w Polsce I w krajach Unii

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconStopa bezrobocia w Polsce jest najwyższa zarówno wśród państw kandydujących jak I państw członkowskich ue(w lutym 2003r bezrobocie rejestrowane wynisło 18,7%)

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconAndrzej Gwarda Wybory czerwcowe w 1989 roku w Polsce przyczyny, przebieg, skutki

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconTemat: Przyczyny I skutki nałogów

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconTemat: Alkohol – przyczyny, problem, skutki Cele

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia icon3 Bezrobocie 1 Poziom I stopa bezrobocia

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconCharakterystyka zjawiska bezrobocia formy, typy I kategorie. Wielkość stopy bezrobocia w Polsce I w krajach Unii

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconDział „SIŁy w przyrodzie” temat 1: RODZAJE I SKUTKI ODdziaływań

Temat: Bezrobocie w Polsce. Rodzaje, przyczyny I społeczne skutki bezrobocia iconRynek pracy: bezrobocie I. Pojęcie bezrobocia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom