Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych
Pobierz 17.25 Kb.
NazwaCo2 forum branżowych organizacji gospodarczych
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar17.25 Kb.
TypDokumentacja


co2
FORUM

BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH


ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa; U.P. Warszawa 93, skr.poczt. 29

Tel. (22) 545 03 65, Tel/Fax: (22) 545 03 66, e-mail: forum@iep.org.pl

______________________________________________________________________________________________________________Warszawa, 28 września 2007 roku

Pan Jarosław Kaczyński

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Premierze,


Forum Branżowych Organizacji Gospodarczych, jednoczące na płaszczyźnie programowej wszystkie sektory przemysłu objęte Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień do emisji CO2, stanowczo protestuje przeciwko przedstawionej przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji propozycji metodyki podziału uprawnień na drugi okres handlu w latach 2008 – 2012, polegającej na mechanicznym przeniesieniu na wszystkie podmioty uczestniczące w systemie handlu emisjami skutków decyzji Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPRU.


Zaprezentowane podejście nie realizuje ani założeń polityki klimatycznej, ani celów ekologicznych i pozostaje w sprzeczności z celami rozwojowymi zapisanymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia oraz w Narodowym Planie Rozwoju. Zagraża ponadto wykonaniu celów decyzji Rady Europejskiej z marca 2007 – tzw. „program 3 x 20%”. Grozi także poważnymi konsekwencjami społecznymi.


Domagamy się, aby sprawa rozdziału uprawnień stała się jednym z priorytetowych zadań całego Rządu, a ostateczna decyzja została wypracowana przez zespół międzyresortowy, przy uwzględnieniu wszystkich argumentów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.


Postulujemy, aby wraz z prezentacją KPRU na lata 2008 – 2012, Rząd przedstawił opinii publicznej analizy i argumenty, w oparciu o które podjęta została decyzja o ostatecznym podziale uprawnień.


Postulujemy, aby wraz z KPRU Rząd przedstawił program ograniczenia negatywnych skutków decyzji Komisji Europejskiej dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, a w jego ramach plan dotyczący wykorzystania nadwyżki ponad 500 milionów uprawnień, wynikającej z Protokołu z Kioto i pozostającej w gestii Rządu.


Panie Premierze,

W piśmie z dnia 28 lipca 2006 roku, przy którym przekazaliśmy Panu Premierowi „Stanowisko FORUM CO2 w sprawie KPRU na lata 2008 – 2012”, apelowaliśmy o wpisanie sprawy KPRU na listę najważniejszych i najpilniejszych zadań Rządu argumentując, że „Wzrost gospodarczy kraju w latach 2008 – 2012 może zostać poważnie zahamowany, a priorytetowe cele Rządu RP, wymienione w exposé Premiera niemożliwe do realizacji, jeżeli Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień na lata 2008 – 2012 nie zapewni niezbędnej przestrzeni dla rozwoju polskich przedsiębiorstw”. Sygnalizowaliśmy także dobitnie konieczność wsparcia Ministra Środowiska w jego działaniach na forum Komisji Europejskiej.


Nasze pismo pozostało bez odpowiedzi, a Rząd nie podjął żadnych działań, postulowanych przez FORUM CO2, zwłaszcza w zakresie przyjęcia sektorowych programów rozwojowych jako oficjalnych dokumentów źródłowych dla rządowych programów i strategii.


Niekorzystna dla Polski Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 roku, redukująca o blisko 77 mln ton rocznie wnioskowaną przez Polskę wielkość przydziału uprawnień, miała swoje przyczyny również w tym zaniedbaniu.


W piśmie z dnia 25 kwietnia 2007 roku zwróciliśmy się do Pana Premiera o podjęcie przez Rząd „…zdecydowanych działań, które pozwoliłyby na zmniejszenie negatywnych skutków ograniczeń limitów emisyjnych dla naszego kraju” oraz postulowaliśmy „…natychmiastowe włączenie KPRU na lata 2008 – 2012 do priorytetowych zadań Rządu i pilne powołanie zespołu międzyresortowego, koordynującego podejmowane działania”.


Również i to pismo pozostało bez odpowiedzi, a propozycja podziału uprawnień przedstawiona przez KASHUE dowodzi, że nie istnieje współpraca międzyresortowa w zakresie problematyki rozdziału uprawnień, postulaty przedsiębiorców nie są brane pod uwagę, a sprawa KPRU nadal nie znajduje się w centrum uwagi całego Rządu.


Efektem takiego podejścia Rządu do problematyki związanej z KPRU, na co raz jeszcze zwracamy uwagę Pana Premiera i co wcześniej wielokrotnie publicznie sygnalizowaliśmy, będą poważne, negatywne konsekwencje dla środowiska, dla rozwoju gospodarczego i dla społeczeństwa.


Panie Premierze,


Bardzo liczymy, że tym razem nasz głos nie pozostanie bez odpowiedzi, a Rząd niezwłocznie podejmie postulowane przez nas działania.


Z poważaniem


________________ _________________

Andrzej Werkowski Tomasz Chruszczow

Przewodniczący Wiceprzewodniczący


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconZasady kompleksowej przebudowy procesów gospodarczych wyznaczyły nowe kierunki rozwoju różnych form organizacji pracy w instytucjach społeczno-gospodarczych

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconDzienna asymilacja 1ha zboża 1,2 – 1,5 t co2/ha, a za cały okres wegetacyjny 150 – 200 t co2 /ha

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconZanalizuj schemat obiegu co2 w przyrodzie, a następnie podaj dwa procesy warunkujące obieg co2 oraz czynniki zakłócające go

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconFinanse organizacji gospodarczych

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconRodzaje (typy) podmiotów gospodarczych (organizacji) w systemie traces

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconDeklaracja do stosowania mediacji I innych adr dla organizacji gospodarczych

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconForum organizacji pacjentów onkologicznych

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconOrganizacji bibliotek cyfrowych np do dyskusji na forum ebibu

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconOrganizacja, jej treść I istota, świat organizacji, powstanie I funkcjonowanie organizacji w społeczeństwie. Powstanie nauki „Teorii organizacji I zarządzania”, powszechność organizacji I -(nieczytelne) trudności badanie zjawiska organizacji

Co2 forum branżowych organizacji gospodarczych iconForum © 2012, polskie wydanie, Instytut Psychiatrii I Neurologii forum wpa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom