Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny
Pobierz 24.22 Kb.
NazwaPrezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar24.22 Kb.
TypDokumentacja
Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny

z języka polskiego na rok 2008/2009


Literatura


 1. Wizerunek inteligenta w literaturze polskiej. Omów motyw na przykładach wybranych utworów.

 2. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do właściwych przykładów literackich.

 3. Różne ujęcia modelu współczesnej rodziny. Zanalizuj temat, wybierając właściwe przykłady literackie.

 4. Historia jako czynnik determinujący losy ludzkie. Omów zagadnienie, interpretując wybrane przykłady literackie.

 5. Polaków portret własny w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich.

 6. Dokumentaryzm i paraboliczność jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości. Zanalizuj temat, wybierając właściwe przykłady literackie.

 7. Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich.

 8. Dydaktyczne funkcje literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z dwóch, trzech epok literackich.

 9. Portret gospodarza i sposób jego kreowania. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

 10. Don Kichot na polskich drogach. Scharakteryzuj i porównaj literackie portrety marzycieli oraz idealistów z różnych epok.

 11. Konflikt pokoleń jako problem historycznoliteracki i temat literatury polskiej. Zanalizuj problem na wybranych przykładach z różnych epok.

 12. Różnorodność ujęcia motywu macierzyństwa i ojcostwa w wybranych tekstach literackich. Omów i zinterpretuj.

 13. Maski, gęby i kostiumy w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

 14. Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna. Omów sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy wybranych tekstów literackich.

 15. Przyroda jako tło wydarzeń literackich. Analizując wybrane utwory przedstaw różne funkcje opisów przyrody.

 16. Sen, halucynacja, wizja. Omów różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.

 17. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.

 18. Koncepcja losu ludzkiego w antyku i w dziełach Szekspira. Porównaj ujęcia motywu, zestawiając wybrane utwory.

 19. Samotność człowieka sukcesu. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.

 20. Popularność motywów antycznych w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 21. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego kreacje i funkcjonowanie w wybranych dziełach z różnych epok

 22. Rycerz i rycerskość. Różne formy kreacji tego motywu w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 23. Motyw wędrowca, podróżnika, pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

 24. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru, wybierając właściwe przykłady literackie.

 25. Topos dworku szlacheckiego i jego funkcja w literaturze polskiej na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów literackich.

 26. Motywy religijne w liryce polskiej. Omów funkcjonowanie motywów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 27. Dziedzictwo romantyzmu w późniejszych epokach. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich.

 28. Różne oblicza ludzkich namiętności. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury polskiej i obcej.

 29. Rozmowy człowieka z Bogiem w dziełach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

 30. Żołnierz, powstaniec, konspirator jako bohaterowie literatury polskiej. Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów.

 31. Człowiek wobec zła. Uwzględnij różne postawy ludzkie, analizując wybrane teksty literackie.

 32. Miłość – siłą budującą czy niszczącą? Spróbuj rozstrzygnąć zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej.

 33. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Omów przyczyny i konsekwencje takich działań na przykładzie biografii wybranych bohaterów literackich.

 34. Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 35. Polemiki, spory, prowokacje – starcie pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.

 36. Bunt i afirmacja – dwie postawy wobec życia. Na podstawie wybranych utworów literackich oceń przyczyny i skutki wyboru tych postaw.

 37. Doświadczenie nicości i absurdu życia w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Zanalizuj przyczyny i skutki postawy dekadenckiej na wybranych przykładach literackich.

 38. Bohater literacki jako nosiciel idei epoki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 39. Heroizacja i deheroizacja bohatera w polskiej literaturze wojennej i okupacyjnej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 40. Narrator wobec świata przedstawionego. Omów jego funkcje w dziele literackim, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.

 41. Społeczna rola jednostki wybitnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 42. Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów temat, odnosząc się do utworów literackich z XIX i XX wieku.

 43. Funkcja motywów brzydoty, kalectwa i choroby w tekstach literackich. Omów problem na przykładach wybranych utworów.

 44. Poetyckie obrazy zagubienia człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 45. Czy upadek oznacza porażkę ? Omów postawy bohaterów, których losy zawierają odpowiedź na to pytanie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 46. Literackie kreacje Szatana. Zaprezentuj i omów różne ujęcia tego motywu w wybranych tekstach literackich.

 47. Goście z zaświatów. Omów ich role w utworze na podstawie właściwie wybranych tekstów literackich.

 48. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

 49. Rozliczenia z kulturą szlachecka w literaturze polskiej. Przedstaw problem na przykładach wybranych dzieł.

 50. Obrazy codzienności w literaturze dawnej i współczesnej. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich.Związek literatury ze sztuką


 1. Getto warszawskie w literaturze i filmie. Przedstaw i porównaj literackie i filmowe obrazy getta.

 2. Portret Sarmaty w tekstach literackich i malarstwie barokowym. Porównaj różne realizacje motywu.

 3. Obraz matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach.

 4. Bitwy, oblężenia, pojedynki – zmagania z wrogiem jako temat literacki i malarski. Przedstaw realizację motywu, wykorzystując kontekst historyczny.

 5. Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Omów zagadnienia na wybranych przykładach i porównaj sposoby prezentacji.

 6. Realizm jako metoda opisywania świata w literaturze i malarstwie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 7. Natura jako przedmiot refleksji poetów i malarzy na przestrzeni epok. Zanalizuj temat na przykładzie wybranych utworów i dzieł malarskich różnych prądów artystycznych.

 8. Literackie adaptacje dzieł w filmach Andrzeja Wajdy. Omów i zinterpretuj zagadnienia na wybranych przykładach.

 9. Różne ujęcie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 10. Sceny miłosne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

 11. Żywotność starożytnych motywów w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 12. Obraz powstania listopadowego w literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów zagadnienie, porównując sposoby prezentacji.

 13. Boże Narodzenie w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby ujęcia motywu i jego funkcjonowanie.

 14. Magiczne miejsca w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj je, zwracając uwagę na sposób ich przedstawienia i funkcje w danym dziele.

 15. Motyw uczty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.Język 1. Język Internetu jako najnowsza odmiana współczesnej polszczyzny. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady.

 2. Omów zjawisko mody językowej, analizując przykłady wyrazów modnych we współczesnej polszczyźnie. Odwołaj się do języka reklam, publicystyki, tekstów literatury pięknej.

 3. Język uczniowski jako jedna z odmian grupy środowiskowej. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału i literatury podmiotu.

 4. Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie ,,Potopu” Henryka Sienkiewicza i ,,Chłopów” Władysława Reymonta.

 5. Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 6. Funkcja frazeologizmów w sloganach językowych. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy.

 7. Perswazyjna funkcja języka na przykładzie tekstów haseł propagandowych. Omów na wybranych przykładach.

 8. Imiona – etymologia, znaczenie symboliczne, związek z losami bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 9. Style językowe w języku mówionym i pisanym. Omów zjawisko, odwołując się do różnych tekstów literackich i publicystycznych, będące przykładami wykorzystania stylów.

 10. Zanalizuj językowe środki kształtowania wypowiedzi lirycznej na przykładzie twórczości wybranego poety.

 11. Barokowy obraz świata. Określ go, analizując warstwę językową wybranych utworów, należących do nurtu poezji metafizycznej epoki.

 12. Stylizacja biblijna – jej funkcje i istota. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 13. Język literacki manifestów programowych. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 14. Język poetycki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego jako dwie różne odmiany polszczyzny tej samej epoki. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory.

 15. Język komentatorów sportowych. Omów zagadnienie na podstawie wybranego materiału.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconPrezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego na rok 2006/2007

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconPrezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego na rok 2007/2008

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconEgzamin maturalny 2011/2012 tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconEgzamin maturalny 2012/2013 tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconTematy na egzamin wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku 2008 w katolickim liceum ogólnokształCĄcym w szczecinie

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconTematy na egzamin maturalny wewnętrzny

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconLista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconNa wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconLista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny

Prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny iconNa wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom