Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego
Pobierz 141.86 Kb.
NazwaArkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar141.86 Kb.
TypDokumentacja


ARKUSZ KONTROLI

w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego


Kontrola dotyczy realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (przyjmowanie dzieci pięcioletnich do przedszkoli i szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2010/2011).


Kontrolę należy przeprowadzić w:


1) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

- publicznych przedszkolach,

- publicznych szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,

- zespołach szkół (publicznych), w skład których wchodzą przedszkola;


2) prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego:

- publicznych przedszkolach,

- publicznych szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,

- zespołach szkół (publicznych), w skład których wchodzą przedszkola;


3) niepublicznych:

- przedszkolach,

- innych formach wychowania przedszkolnego,

- szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.


Kontrolą należy objąć 10 % wskazanych powyżej szkół i placówek, najlepiej w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), oznaczona w arkuszu kontroli symbolem „U1”,

 • ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705), oznaczona w arkuszu kontroli symbolem „U2”,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080), oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R”,

 • załączniki Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), oznaczone w arkuszu kontroli odpowiednio symbolami „Z1” i „Z2”.
Podając informacje w punktach od 2 do 8 należy wpisać dane dotyczące kontrolowanej jednostki (nie wpisywać danych dotyczących innej formy wychowania przedszkolnego).

1.


1)

W kontrolowanej jednostce są zatrudnieni nauczyciele punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego1) (U1: art. 14a ust. 6):


 Tak Nie


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać liczbę nauczycieli:

a) zatrudnionych w punktach przedszkolnych:

- liczba nauczycieli .........

- liczba etatów ..........


b) zatrudnionych w zespołach wychowania przedszkolnego:

- liczba nauczycieli .........

- liczba etatów ..........

Uwaga.

Jeżeli w kontrolowanej jednostce są zatrudnieni nauczyciele punktów przedszkolnych/zespołów wychowania przedszkolnego należy przeprowadzić kontrolę także w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego, wpisując informacje odpowiednio w pkt 9 do 15 lub w pkt 16 do 22 arkusza kontroli.

Jeżeli w kontrolowanej jednostce są zatrudnieni nauczyciele więcej niż jednego punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego, należy przeprowadzić kontrolę w jednym losowo wybranym punkcie przedszkolnym i w jednym losowo wybranym zespole wychowania przedszkolnego.

2.


2)

Termin rekrutacji do kontrolowanej jednostki2) (Z1: § 16 ust. 3, Z2: § 16a lub, w przypadku kontroli w jednostkach niepublicznych, U1: art. 84 ust. 2 pkt 7):

od dnia …………………... do dnia…………………….

Uwaga.

Termin rekrutacji należy ustalić na podstawie statutu kontrolowanej jednostki.

W przypadku braku w statucie uregulowań dotyczących terminów rekrutacji należy pozostawić punkt niewypełniony, a dyrektorowi kontrolowanej jednostki wydać zalecenie.

3.


3)

W kontrolowanej jednostce jest prowadzony elektroniczny system rekrutacji:


 Tak Nie3)


Uwaga.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 3 nie oznacza, że kontrolowana jednostka funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

Jeśli system rekrutacji do kontrolowanej jednostki jest elektroniczny, dyrektor tej jednostki może nie posiadać danych, które pozwolą zamieścić informację w punktach od 4 do 7. Dane mogą być dostępne wyłącznie w gminie, która obsługuje system rekrutacji elektronicznej.

W takim przypadku w punktach 4 i 7 należy zaznaczyć odpowiedź: „Nie dotyczy”, a w punktach 5 i 6, zaznaczyć odpowiedź: „Brak danych w kontrolowanej jednostce”.

4.


4)

W kontrolowanej jednostce jest prowadzony rejestr zgłoszeń rodziców o przyjęcie dziecka do tej jednostki:


 Tak Nie4) Nie dotyczyUwaga.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 4 nie oznacza, że kontrolowana jednostka funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa, chyba że w statucie tej jednostki zawarto wymóg prowadzenia rejestru zgłoszeń.

Jeśli w statucie kontrolowanej jednostki wprowadzono zasady dokumentowania zgłoszeń rodziców w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola – należy dokonać analizy zgodności praktyki z przepisami statutu i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydać zalecenie dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

W przypadku braku rejestru i braku uregulowań w tym zakresie w statucie kontrolowanej jednostki, należy ten fakt odnotować w spostrzeżeniach kontrolującego i na tej podstawie sformułować wniosek w protokole kontroli.

4a.


5)Forma/formy rejestrowania zgłoszeń5): 1. pisemny rejestr wniosków/kart zgłoszeń (zeszyt, lista, itp.) 1. elektroniczny rejestr wniosków 1. zbiór kart zgłoszeń 1. inna forma (jaka?)
……………………………………………………………………………………Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 4.

5.Liczba zgłoszeń rodziców ubiegających się, w terminie rekrutacji, o przyjęcie dziecka do kontrolowanej jednostki6) …………


w tym dzieci pięcioletnich …………………………


Liczba dzieci przyjętych w terminie rekrutacji ………………….


w tym dzieci pięcioletnich ………………………….


Liczba dzieci pięcioletnich nieprzyjętych ………………..


Brak danych w kontrolowanej jednostce 


6)Uwaga.

Liczbę zgłoszeń rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka należy obliczyć uwzględniając zgłoszenia potwierdzające kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenia dzieci, które rozpoczną wychowanie przedszkolne w kontrolowanej jednostce, w roku szkolnym, którego dotyczy kontrola.

6.

Liczba zgłoszeń rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka pięcioletniego do kontrolowanej jednostki, po terminie rekrutacji ……


w tym liczba dzieci pięcioletnich przyjętych ……………………


Liczba dzieci pięcioletnich nieprzyjętych ………………….


Brak danych w kontrolowanej jednostce 

7.


7)


8)Dyrektor kontrolowanej jednostki podjął działania wobec dzieci pięcioletnich nieprzyjętych do kontrolowanej jednostki7) (U2: art. 9 ust. 1 i 2):


 Tak Nie8) Nie dotyczy


Uwaga.

Punkt 7 dotyczy tylko dyrektorów jednostek publicznych. W przypadku kontroli w jednostce niepublicznej, należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”.

Odpowiedź „Nie dotyczy” może być zaznaczona również w przypadku przyjęcia wszystkich ubiegających się dzieci pięcioletnich (zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w punktach 5 i 6).

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 7 nie oznacza, że kontrolowana jednostka funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa. Rozwiązania w tym zakresie powinien uregulować organ prowadzący na podstawie U2: art. 9 ust. 2.

W przypadku niepodjęcia działań przez dyrektora kontrolowanej jednostki w związku z nieprzyjęciem dziecka 5-letniego do przedszkola, należy w protokole kontroli umieścić uwagę.

7a.Rodzaje podjętych działań9):


1) przekazanie do organu prowadzącego informacji o nieprzyjęciu dziecka pięcioletniego do kontrolowanej jednostki:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać liczbę nieprzyjętych dzieci pięcioletnich zgłoszonych organowi prowadzącemu ………………


2) przekazanie wniosków rodziców do innych jednostek, w których były wolne miejsca:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać:

 1. liczbę przekazanych wniosków rodziców ……………

 2. nazwę jednostki, do której wnioski przekazano

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3) przekazanie rodzicom informacji o dalszym sposobie postępowania:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy:

 1. podać liczbę dzieci, których rodzice zostali poinformowani …………….

 2. wskazać rodzaj przekazanej informacji:
  • o zgłoszeniu nieprzyjęcia dziecka jednostce samorządu terytorialnego  • o możliwości zgłoszenia dziecka do innej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej  • inny rodzaj (jaki?)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4) podjęte inne działania:


 1. na terenie gminy funkcjonował bieżący wykaz przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dysponujących wolnymi miejscami 1. utworzono dodatkowe oddziały 1. inne działania (jakie?)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
9)


Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 7.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 7a nie oznacza, że kontrolowana jednostka funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

8.


10)Rekrutacja była przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu kontrolowanej jednostki10) (Z1: § 16 ust. 3, Z2: § 16a lub, w przypadku kontroli w jednostkach niepublicznych, U1: art. 84 ust. 2 pkt 7):


 Tak Nie

Uwaga.

Informację należy uzyskać na podstawie analizy statutu kontrolowanej jednostki w zakresie szczegółowych zasad rekrutacji dzieci. Stwierdzone
w tym zakresie niezgodności skutkują wydaniem zalecenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

8a.
Zakres stwierdzonych nieprawidłowości11):


 1. brak w statucie kontrolowanej jednostki uregulowań dotyczących przyjmowania dzieci pięcioletnich 1. nieprzestrzeganie przepisów statutu dotyczących przyjmowania dzieci pięcioletnich 1. inny
Proszę podać inny zakres nieprawidłowości:

……………………………………………………………………………………11)Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” w punkcie 8.

Podając informacje w punktach od 9 do 15 należy wpisać dane dotyczące kontrolowanego punktu przedszkolnego

9.


12)


Termin rekrutacji do kontrolowanego punktu przedszkolnego12) (R: § 5 ust. 1 pkt 5):

od dnia …………………... do dnia…………………….

Uwaga.

Termin rekrutacji należy ustalić na podstawie organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego.

W przypadku braku w organizacji punktu przedszkolnego uregulowań dotyczących terminów rekrutacji należy pozostawić punkt niewypełniony, a dyrektorowi kontrolowanej jednostki wydać zalecenie.

10.


13)


W kontrolowanym punkcie przedszkolnym jest prowadzony elektroniczny system rekrutacji13):


 Tak Nie


Uwaga.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 10 nie oznacza, że kontrolowany punkt przedszkolny funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

Jeśli system rekrutacji do kontrolowanego punktu przedszkolnego jest elektroniczny, dyrektor kontrolowanej jednostki może nie posiadać danych, które pozwolą zamieścić informację w punktach od 11 do 14. Dane mogą być dostępne wyłącznie w gminie, która obsługuje system rekrutacji elektronicznej.

W takim przypadku w punktach 11 i 14 należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”, a w punktach 12 i 13, zaznaczyć odpowiedź: „Brak danych w kontrolowanej jednostce”.

11.


14)W kontrolowanym punkcie przedszkolnym jest prowadzony rejestr zgłoszeń rodziców o przyjęcie dziecka do tego punktu przedszkolnego:


 Tak Nie14) Nie dotyczy


Uwaga.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 11 nie oznacza, że kontrolowany punkt przedszkolny funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa, chyba że w organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego zawarto wymóg prowadzenia rejestru zgłoszeń.

Jeśli w organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego wprowadzono zasady dokumentowania zgłoszeń wpływających od rodziców w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola – należy przeprowadzić analizę zgodności praktyki z przepisami organizacji i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydać zalecenie dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

W przypadku braku rejestru i braku uregulowań w tym zakresie w organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego, należy ten fakt odnotować w spostrzeżeniach kontrolującego i na tej podstawie sformułować wniosek w protokole kontroli.

12.


15)Liczba zgłoszeń rodziców ubiegających się, w terminie rekrutacji, o przyjęcie dziecka do kontrolowanego punktu przedszkolnego15) …………………………


w tym dzieci pięcioletnich …………………………


Liczba dzieci przyjętych w terminie rekrutacji ………………….


w tym dzieci pięcioletnich ………………………….


Liczba dzieci pięcioletnich nieprzyjętych ………………..


Brak danych w kontrolowanej jednostce 

Uwaga.

Liczbę zgłoszeń rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka należy obliczyć uwzględniając zgłoszenia potwierdzające kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenia dzieci, które rozpoczną wychowanie przedszkolne w kontrolowanym punkcie przedszkolnym, w roku szkolnym, którego dotyczy kontrola.

13.

Liczba zgłoszeń rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka pięcioletniego do kontrolowanego punktu przedszkolnego, po terminie rekrutacji ……


w tym liczba dzieci pięcioletnich przyjętych ……………………


Liczba dzieci pięcioletnich nieprzyjętych ………………….


Brak danych w kontrolowanej jednostce 

14.


16)


17)


Zostały podjęte działania wobec dzieci pięcioletnich nieprzyjętych do kontrolowanego punktu przedszkolnego16) (U2: art. 9 ust. 1 i 2):


 Tak Nie17) Nie dotyczy


Uwaga.

Punkt 14 dotyczy tylko dyrektorów jednostek publicznych. W przypadku kontroli w jednostce niepublicznej, należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”.

Odpowiedź „Nie dotyczy” może być zaznaczona również w przypadku przyjęcia wszystkich ubiegających się dzieci pięcioletnich (zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w punktach 12 i 13).

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 14 nie oznacza, że kontrolowany punkt przedszkolny funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa. Rozwiązania w tym zakresie powinien uregulować organ prowadzący na podstawie U2: art. 9 ust. 2.

W przypadku niepodjęcia działań przez dyrektora kontrolowanej jednostki w związku z nieprzyjęciem dziecka 5-letniego do punktu przedszkolnego należy w protokole kontroli umieścić uwagę.

14a.


Rodzaje podjętych działań18):


1) przekazanie do organu prowadzącego informacji o nieprzyjęciu dziecka pięcioletniego do kontrolowanej jednostki:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać liczbę nieprzyjętych dzieci pięcioletnich zgłoszonych organowi prowadzącemu ………………


2) przekazanie wniosków rodziców do innych jednostek, w których były wolne miejsca:

 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać:

 1. liczbę przekazanych wniosków rodziców ……………

 2. nazwę jednostki, do której wnioski przekazano

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


3) przekazanie rodzicom informacji o dalszym sposobie postępowania:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy:

 1. podać liczbę dzieci, których rodzice zostali poinformowani …………….

 2. wskazać rodzaj przekazanej informacji


4) podjęte inne działania:

  • o zgłoszeniu nieprzyjęcia dziecka jednostce samorządu terytorialnego  • o możliwości zgłoszenia dziecka do innej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej  • inny rodzaj (jaki?)
…………………………………………………………………………………………..
 1. na terenie gminy funkcjonował bieżący wykaz przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dysponujących wolnymi miejscami 1. utworzono dodatkowe oddziały 1. inne działania (jakie?)
…………………………………………………………………………………………..
18)


Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie14.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 14a nie oznacza, że kontrolowany punkt przedszkolny funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

15.

Rekrutacja była przeprowadzona zgodnie z postanowieniami organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego19) (R: § 5 ust. 1 pkt 5):


 Tak Nie19)Uwaga.

Informację należy uzyskać na podstawie analizy organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego w zakresie szczegółowych zasad rekrutacji dzieci. Stwierdzone w tym zakresie niezgodności skutkują wydaniem zalecenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki.15a.


20)

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości20):

 1. brak w organizacji kontrolowanego punktu przedszkolnego uregulowań dotyczących przyjmowania dzieci pięcioletnich 1. nieprzestrzeganie przepisów organizacji punktu przedszkolnego dotyczących przyjmowania dzieci pięcioletnich 1. inny


Proszę podać inny zakres nieprawidłowości:

……………………………………………………………………………………


Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” w punkcie 15.

Podając informacje w punktach od 16 do 22 należy wpisać dane dotyczące kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego

16.


21)


Termin rekrutacji do kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego21) (R: § 5 ust. 1 pkt 5):

od dnia …………………... do dnia …………………….

Uwaga.

Termin rekrutacji należy ustalić na podstawie organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego.

W przypadku braku w organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego uregulowań dotyczących terminów rekrutacji należy pozostawić punkt niewypełniony, a dyrektorowi kontrolowanej jednostki wydać zalecenie.

17.


22)


W kontrolowanym zespole wychowania przedszkolnego jest prowadzony elektroniczny system rekrutacji22):


 Tak Nie


Uwaga.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 17 nie oznacza, że kontrolowany zespół wychowania przedszkolnego funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

Jeśli system rekrutacji do kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego jest elektroniczny, dyrektor kontrolowanej jednostki może nie posiadać danych, które pozwolą zamieścić informację w punktach od 18 do 21. Dane mogą być dostępne wyłącznie w gminie, która obsługuje system rekrutacji elektronicznej.

W takim przypadku w punktach 18 i 21 należy zaznaczyć odpowiedź: „Nie dotyczy”, a w punktach 19 i 20, zaznaczyć odpowiedź: „Brak danych w kontrolowanej jednostce”.

18.


23)


W kontrolowanym zespole wychowania przedszkolnego jest prowadzony rejestr zgłoszeń rodziców o przyjęcie dziecka do tego zespołu wychowania przedszkolnego:


 Tak Nie23) Nie dotyczy


Uwaga.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 18 nie oznacza, że kontrolowany zespół wychowania przedszkolnego funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa, chyba że w organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego zawarto wymóg prowadzenia rejestru zgłoszeń.

Jeśli w organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego wprowadzono zasady dokumentowania zgłoszeń wpływających od rodziców w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola – należy przeprowadzić analizę zgodności praktyki z przepisami organizacji i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydać zalecenie dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

W przypadku braku rejestru i braku uregulowań w tym zakresie w organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego, należy ten fakt odnotować w spostrzeżeniach kontrolującego i na tej podstawie sformułować wniosek w protokole kontroli.

19.


24)Liczba zgłoszeń rodziców ubiegających się, w terminie rekrutacji, o przyjęcie dziecka do kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego24) …………


w tym dzieci pięcioletnich …………………………


Liczba dzieci przyjętych w terminie rekrutacji ………………….


w tym dzieci pięcioletnich ………………………….


Liczba dzieci pięcioletnich nieprzyjętych ………………..


Brak danych w kontrolowanej jednostce 

Uwaga.

Liczbę zgłoszeń rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka należy obliczyć uwzględniając zgłoszenia potwierdzające kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenia dzieci, które rozpoczną wychowanie przedszkolne w kontrolowanym zespole wychowania przedszkolnego, w roku szkolnym, którego dotyczy kontrola.


20.

Liczba zgłoszeń rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka pięcioletniego do kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego po terminie rekrutacji ……………………..


w tym liczba dzieci pięcioletnich przyjętych ……………………


Liczba dzieci pięcioletnich nieprzyjętych ………………….


Brak danych w kontrolowanej jednostce 

21.Zostały podjęte działania wobec dzieci pięcioletnich nieprzyjętych do kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego25) (U2: art. 9 ust. 1 i 2):


 Tak Nie26) Nie dotyczy25)


26)


Uwaga.

Punkt 21 dotyczy tylko dyrektorów jednostek publicznych. W przypadku kontroli w jednostce niepublicznej, należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”.

Odpowiedź „Nie dotyczy” może być zaznaczona również w przypadku przyjęcia wszystkich ubiegających się dzieci pięcioletnich (zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w punktach 19 i 20).

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 21 nie oznacza, że kontrolowany zespół wychowania przedszkolnego funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa. Rozwiązania w tym zakresie powinien uregulować organ prowadzący na podstawie U2: art. 9 ust. 2.

W przypadku niepodjęcia działań przez dyrektora kontrolowanej jednostki w związku z nieprzyjęciem dziecka 5-letniego do zespołu wychowania przedszkolnego należy w protokole kontroli umieścić uwagę.

21a.


Rodzaje podjętych działań27):


1) przekazanie do organu prowadzącego informacji o nieprzyjęciu dziecka pięcioletniego do kontrolowanej jednostki:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać liczbę nieprzyjętych dzieci pięcioletnich zgłoszonych organowi prowadzącemu ………………


2) przekazanie wniosków rodziców do innych jednostek, w których były wolne miejsca:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać:

 1. liczbę przekazanych wniosków rodziców ……………

 2. nazwę jednostki, do której wnioski przekazano

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


3) przekazanie rodzicom informacji o dalszym sposobie postępowania:


 Tak Nie Nie dotyczy


Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy:

 1. podać liczbę dzieci, których rodzice zostali poinformowani …………….

 2. wskazać rodzaj przekazanej informacji


4) podjęte inne działania:

  • o zgłoszeniu nieprzyjecia dziecka jednostce samorządu terytorialnego  • o możliwości zgłoszenia dziecka do innej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej  • inny rodzaj (jaki?)
…………………………………………………………………………………………..
 1. na terenie gminy funkcjonował bieżący wykaz przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dysponujących wolnymi miejscami 1. utworzono dodatkowe oddziały 1. Inne działania (jakie?)
…………………………………………………………………………………………..
27)


Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 21.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” w punkcie 21a nie oznacza, że kontrolowany zespół wychowania przedszkolnego funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

22.


28)Rekrutacja była przeprowadzona zgodnie z postanowieniami organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego28) (R: § 5 ust. 1 pkt 5)


 Tak Nie


Uwaga.

Informację należy uzyskać na podstawie analizy organizacji kontrolowanego zespołu wychowania przedszkolnego w zakresie szczegółowych zasad rekrutacji dzieci. Stwierdzone w tym zakresie niezgodności skutkują wydaniem zalecenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

22a.


29)
Zakres stwierdzonych nieprawidłowości29):


 1. brak w organizacji zespołu wychowania przedszkolnego uregulowań dotyczących przyjmowania dzieci pięcioletnich 1. nieprzestrzeganie przepisów organizacji zespołu wychowania przedszkolnego dotyczących przyjmowania dzieci pięcioletnich 1. inny
Proszę podać inny zakres nieprawidłowości:

……………………………………………………………………………………
Uwaga.

Należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” w punkcie 22.Wyjaśnienia dyrektora kontrolowanej jednostki dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

Uwaga.

Wpisując wyjaśnienie należy podać numer punktu, którego ono dotyczy.

ad …Spostrzeżenia kontrolującego:

Uwaga.

Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o funkcjonowaniu jednostki zaobserwowane podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jednostki), niebędące przedmiotem kontroli


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconArkusz zbiorczy kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconArkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconArkusz kontroli w zakresie organizowania I realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconInformacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 w województwie podlaskim w zakresie zgodności organizacji I realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z obowiązującymi przepisami prawa w ośrodku rewalidacyjno wychowawczym

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconProtokóŁ z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji dochodów I wydatków

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconUmowa dzierżawy plaż oraz wspóŁpracy stron w zakresie przygotowania I realizacji programu Jantarowe Lato 2007

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconM kontroli było: sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lipca 2002 r w zakresie prowadzenia spraw w Inspektoracie

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconInformacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 w województwie podlaskim w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconKonspekty zajęć z cyklu "przedsiębiorczy przedszkolak" przeznaczone dla dzieci pięcioletnich (lutym) 37

Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego iconW zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontroli wody wchłonietej oraz kontroli znakowania przetworów drobiowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom