Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno
Pobierz 0.53 Mb.
NazwaPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno
strona6/8
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar0.53 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

1.Zapotrzebowanie w energię elektryczną Gminy Szczytno odbywa się ze stacji GPZ Szczytno 110/15 k V pracującej w relacji linii 110 kV Olsztyn I – Szczytno oraz Szczytno –Nida. GPZ jest zlokalizowany w granicach miasta w południowo-wschodniej jego części . Budowany przez lata układ sieci magistralnych SN 15 kV zasilający stacje transformatorowe 15/0, 4/0, 231 kV, a następnie linie niskiego napięcia napowietrzne oraz w niektórych przypadkach kablowe zapewnia dostawę energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców.


Linie niskiego napięcia są wprowadzane z wyżej omówionych stacji transformatorowych i rozprowadzenie wzdłuż ulic i dróg danych wiosek oraz doprowadzenie do drobnych odbiorców rozrzuconych po tak zwanych „koloniach” oddalonych od zabudowań wiejskich. Drobni odbiorcy (gospodarstwa wiejskie) są zasilani przede wszystkim przyłączami napowietrznymi z w/w sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

W planach ZE S.A. Olsztyn w ramach inwestycji sieciowych planowana jest budowa punktu zasilania PZ 15/15 zlokalizowanego w miejscowości Korpele.

Budowa wiąże się wraz z zabudową specjalnej strefy ekonomicznej dla której byłby on przeznaczony. Ponad to strefa ma powstać w Szymanach. W wyniku intensywnej rozbudowy specjalnej strefy ekonomicznej i bardzo dużego wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczną przewidywany do budowy PZX zostanie przebudowany na główny punkt zasilania GPZ zasilany z linii wysokiego napięcia WN 110 k V Olsztyn – Nida.

Poza tym w okresie znacznie późniejszym przewiduje się budowę GPZ-etu w okolicy miejscowości Lipowa Góra.

Lotnisko w Szymanach oraz specjalna strefa ekonomiczna koło lotniska wymagać będą dwustronnego zasilania (lotnisko) oraz budowę linii elektrycznych stosownie do powstałego tam zapotrzebowania w energię.

Istniejący system zasilania gminy w energie elektryczną przez jeden GPZ oraz rozbudowany układ sieci przemysłowych i magistralnych SN 15 kV zapewnia rozwój gminy i zaspokaja zapotrzebowanie w energie elektryczna na długie lata.

Przewidywany Główny Punkt Zasilania dla specjalnej strefy ekonomicznej całkowicie zaspokoi wymagania w zakresie zapotrzebowania na energie elektryczną. Przewidywane do budowy GPZ-ety będą powiązane liniami WN 110 kV pomiędzy sobą. Konieczne jest dwustronne zasilanie w energie elektryczna lotniska w Szymanach.


3.6. Środowisko przyrodnicze

Klimat gminy Szczytno zalicza się do najchłodniejszych w Polsce, jest on charakterystyczny dla „klimatu pojeziernego krainy olsztyńskiej”. Średnia temperatura roczna wynosi 6,6 stopnia C, średnia lipca 17,7 stopni C , a stycznia 3,5 stopnia C. Ogólna liczba dni z przymrozkami wynosi 140 dni w ciągu roku, a okres wegetacji jest bardzo krótki. Średnia rocznych opadów osiąga 600 mm.

Gmina Szczytno położona jest w zlewni rzek Sawica i Wałpusza, które dopływają do rzeki Omulew oraz kanału „Zachodniego” będącego dopływem rzeki Radostówka a dalej rzeki Rozoga. Zarówno Omulew jak i Rozoga stanowią zlewnię rzeki Narew

Północno-zachodnia część gminy powyżej linii łączącej południowe krańce jeziora Szoby Małe, Wałpusz i Marksewo była pod zasięgiem występowania lodowca. Występuje na tym terenie cały szereg większych i mniejszych jezior polodowcowych. Od strony zachodniej wzdłuż rzeki Sawicy i jej dopływu Saska znajdują się jeziora: Sasek Wielki, Młyńskie, Sawica i na granicy gminy jezioro Szoby Małe. Od strony wschodniej występują jeziora Wałpusz i Marksewo stanowiące początek rzeki Wałpusz. W środkowej części gminy występuje wiele małych jezior, z których dwa położone są w mieście Szczytno. ( Domowe Duże i Domowe Małe ).

Południowo – wschodnią część gminy stanowi tzw. Sandr Kurpiowski. Jest to teren piaszczysty o płytkim poziomie wód podziemnych. Powierzchnia terenu pocięta jest szeregiem cieków wodnych naturalnych i sztucznych biegnących z północy na południe. Około 70 % powierzchni terenu pokrywa las , a pozostała część to użytki rolne. W centralnym punkcie gminy znajduje się miasto Szczytno. Stanowi ono odrębną jednostkę administracyjną.

Gmina posiada charakter typowo rolniczy z rzemiosłem i drobnym przemysłem przystosowanym do obsługi rolnictwa. Nad jeziorami powstały liczne ośrodki rekreacji indywidualnej i zbiorowej.

Teren gminy Szczytno w przeważającej części położony jest w zasięgu chronionego krajobrazu obejmującego między innymi otulinę projektowanego parku krajobrazowego puszczy Napiwodzki-Ramuckiej.


3.7. Turystyka /Rekreacja

Gmina Szczytno leży przy szlakach turystycznych i posiada walory przyrodnicze stwarzające bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji – dominuje budownictwo letniskowe.

Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji pobytowej stanowi jedne z najważniejszych czynników rozwoju gminy Szczytno. Lokalizację obiektów usługowych wiązać należy z trasami turystycznymi, lotniskiem w Szymanach oraz atrakcyjnymi krajobrazowo terenami rekreacji – szczególnie przy licznych jeziorach i lasach przydatnych do tego celu. Preferuje się lokalizację tych obiektów jako uzupełnienie zabudowy istniejących wsi. Na terenach poza zabudowa wiejska lokalizacja wynikać musi z odpowiednich opracowań planistycznych zaś inwestowanie musi być poprzedzone rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej i dojazdu.

Wzdłuż tras turystyki wodnej należy zachować lokalizację obiektów i urządzeń służących użytkowaniu szlaków. W zagospodarowaniu terenów nadjeziornych należy zachować powszechną dostępność brzegów, a gdzie stosunki własnościowe lub inne czynniki nie pozwalają na realizację tej zasady należy zapewnić turystom jak i mieszkańcom miejscowości kąpieliska i przebieg ciągów turystycznych.

4. Analiza SWOT – Uwarunkowania rozwoju gminy.

Uwarunkowania rozwoju społeczno gospodarczego gminy Szczytno w sposób generalizowany przedstawia analiza SWOT (Satisfaction, Weaknesses, Opportunities, Threats). Polega ona na analizie mocnych i słabych stron oraz możliwość szans i zagrożeń rozwoju gminy w poszczególnych uwarunkowaniach jej rozwoju (uwarunkowania demograficzne, społeczne, rynku pracy, układu osadniczego, uwarunkowań gospodarczych, infrastruktury technicznej, fizjograficznych i innych).

W syntetycznym ujęciu strategiczne uwarunkowania rozwoju gminy Szczytno przedstawiają się następująco:

4.1. Uwarunkowania rozwoju gminy sprzyjające realizacji celów strategicznych.

( w analizie SWOT stanowiące silne strony, pozytywy „S” – Satisfaction )

  1. Gmina leży przy szlakach turystycznych i posiada walory przyrodnicze stwarzające bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji pobytowej ( dominuje budownictwo letniskowe).

  2. Niewątpliwymi walorami sprzyjającymi rozwojowi gminy są :

 • bliskość miasta Szczytna

 • rozwijające się lotnisko w Szymanach

 • utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i Korpelach i Szymanach

 • ciągi dróg krajowych jako potencjalnych pasm aktywizacji gospodarczej.

1.3. Stosunkowo duży udział użytków zielonych oraz uwarunkowania hydrologiczne sprzyjające rozwojowi hodowli bydła i produkcji mleka.


4.2. Uwarunkowania ograniczające realizację celów strategicznych.

(w analizie SWOT stanowiące słabe strony, negatywy –„ W” - Weaknesses )

2.1. Jeden z najwyższych w województwie wskaźnik bezrobocia

2.2. Prognoza demograficzna stwarzająca nowe zadania dla władz, a przede wszystkim tworzenie miejsc pracy dla osób które aktualnie stanowią młodzież i dzieci w wieku przedszkolnym.

2.3. Gmina ma mało sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa (niskie wartości bonitacyjne gleb, ograniczenia z zakresu ochrony środowiska , mało sprzyjające warunki klimatyczne )

  1. Przedłużenie relatywnie krótkiego sezonu turystycznego wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych na funkcje rozrywkowe, sportowe, baseny kryte itp.

  2. Słabo rozwinięta baza noclegowa i infrastruktura obsługi ruchu turystycznego.

  3. Gmina obecnie ma ograniczone zaplecze surowcowe dla rozwoju przemysłu drzewnego (wiek drzewostanów dający szanse dopiero za kilkadziesiąt lat)

  4. Sposób gospodarowania zbiornikami wodnymi daje ograniczone możliwości rozwoju rybactwa (ograniczony czas dzierżawy oraz cele statutowe gospodarzy – Polski Związek Wędkarski nie rokują większych szans rozwoju tej dziedziny gospodarki )

  5. Recesja gospodarcza.4.3. Uwarunkowania dające szanse rozwoju

( w analizie SWOT stanowiące szanse i możliwości „O”-Opportunities )

3.1. Obsługa ruchu turystycznego i kołowego , obsługa turystyki i rekreacji pobytowej w tym także lecznictwa w oparciu balneologiczne wykorzystanie torfów przydatnych jako borowiny

3.2. Wykorzystanie uruchomione i rozbudowanego lotniska w Szymanach

3.3. Wykorzystanie powołanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy lotnisku i na granicy z miastem Szczytno

3.4. Aktywizacja gospodarcza wynikająca z przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich przez obszar powiatu

3.5. Bliskość miasta Szczytno zapewniająca obsługę infrastrukturę techniczną i usługową znacznego obszaru gminy.

3.6. Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia stwarzającego zgodne z zasadami ochrony środowiska możliwości wykorzystania w celach ogrzewczych, gospodarczych i produkcyjnych

3.7. Stwarzanie warunków dla dziedzin rolnictwa zgodnych z predyspozycjami warunków fizjograficznych gminy

3.8. Tylko ochrona środowiska daje szanse rozwoju gospodarczego gminy

3.9. Poszukiwania źródeł finansowania inwestycji spoza budżetu gminy, inwestycji prowadzących do poprawy warunków cywilizacyjnych wsi i zaspokojenia bieżących, wykraczających poza możliwości ekonomiczne gminy potrzeb mieszkańców .

4.4. Uwarunkowania stanowiące zagrożenie dla rozwoju

(W analizie SWOT stanowiące zagrożenia, niebezpieczeństwa „T”- Threats)

4.1 Przedłużanie się recesji i zastoju gospodarczego skutkującym we wszystkich dziedzinach życia, ale szczególnie negatywnie w rolnictwie

4.2. Wrażliwość znacznych terenów z warstwami wodonośnymi na antropresję (zagrożenie zanieczyszczeniem na skutek braku izolacji wód wgłębnych)

4.3. Zaniechanie ochrony środowiska stanowi zagrożenie, także ekonomiczne dla gospodarki gminy.

4.4. Prognozowane zmiany demograficzne wobec bezrobocia i sytuacji na rynku pracy stwarzają zadania dla samorządu przekraczające jego możliwości ekonomiczne ( szczególnie wynikające ze wzrostu grupy zawodowo czynnej potrzeby miejsc pracy)

4.5. Sytuacja mieszkaniowa w gminie (jedna z najgorszych w województwie) także przekracza możliwości ekonomiczne władz samorządowych.

4.6. Wobec stawianych celów proekologicznych gospodarka wodno – ściekowa Stanowi zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju gminy (niewystarczająca sieć Wodociągowa, jedynie ca 13 % ścieków jest poddawanych oczyszczaniu na oczyszczalniach.


5. Charakterystyka strefy gospodarczej

5.1. Podmioty gospodarcze

Na terenie Gminy, poza nielicznymi wyjątkami nie istnieją większe zakłady produkcyjne. Wśród podmiotów gospodarczych dominuje sektor prywatny. Zakłady prowadzone są z reguły przez osoby fizyczne. W gminie jest „obecny” kapitał zagraniczny jednak jego udział jest niezauważalny dla możliwości i potrzeb rynku pracy. Na terenie gminy działa Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna a obszar uzbrojony i zarezerwowany dla tego rodzaju działalności nie jest do końca wykorzystany i czeka na inwestorów.

Gmina Szczytno charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem uprzemysłowienia. Produkcja skupiona jest w 19-tu największych podmiotach gospodarczych i dotyczy: artykułów żywnościowych, mebli, drewna, wyrobów z drewna, podłoża zastępczego do uprawy grzybów, armatury sanitarnej z tworzywa sztucznego, artykułów gospodarstwa domowego. Na terenie gminy szczególna rola przypada przedsiębiorstwom małym i średnim, charakteryzującym się wysoką dynamiką i elastycznością. Rozwój tych przedsiębiorstw napotyka jednak bariery biurokratyczne oraz na trudną barierę do przezwyciężenia – barierę kapitałową. Niewielkie środki własne oraz drogi i trudny do uzyskania kredyt ukierunkowują te zakłady na produkcje prostą, nie wymagającą dużych nakładów, a więc mało konkurencyjną. Coraz więcej zakładów jest zadłużonych, ogranicza to ich finansową zdolność do inwestowania. Barierą wejścia na szczycieński nowych podmiotów jest także brak odpowiedniej infrastruktury, w tym także telefonicznej. Hamuje to rozwój poprzez niemożność wykorzystania podstawowych przewag konkurencyjnych. Konieczna jest w tym zakresie budowa nowej infrastruktury i modernizacja istniejącej.

Gospodarka ściekowa oparta jest przede wszystkim na zbiornikach bezodpływowych - szambach. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury wiejskiej nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów. Pomimo odnotowanego w ostatnich latach znacznego tempa rozwoju infrastruktury wsi, potrzeby w tym zakresie są nadal bardzo duże.


5.2. Rolnictwo

Gmina Szczytno posiada typowy charakter rolniczy i dlatego rolnictwo stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki Gminy, wpływając na poziom rozwoju i standard życia mieszkańców. W wyniku zmian i przekształceń strukturalnych w Polsce obszary wiejskie zostały dotknięte problemem bezrobocia. Ludność z terenów wiejskich stanowi grupę podwyższonego ryzyka czyli szczególnie narażonych na utratę pracy i długotrwałe pozostawienie bez niej, a proces dopasowania się bezrobotnych do nowych wymagań rynku pracy jest powolny.

W okresie transformacji w strukturze rolnictwa wystąpiły podstawowe zmiany:

Potencjał rolny gminy charakteryzują następujące cechy:

a/ warunki przyrodniczo-rolnicze:

 • jeden z najniższych w województwie zbiorczy wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 48,5 pkt. / średnia w województwie ok. 67 %

 • część północna i południowo-zachodnia charakteryzuje się większym zróżnicowaniem gleb z przewagą zwięźlejszych kompleksów pszennych /2 i 3/ oraz żytnich /4 i 5/ z znacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu w części środkowej /rejon jez. Wałpusz/ i południowo-wschodniej dominują gleby lekkie /6 i 7 kompleksu/ z przewagą użytków zielonych, które stanowią powyżej 50 % pow. uż. rol. w tej części Gminy. Charakteryzują je także niekorzystne warunki wodno-glebowe.

b/ warunki społeczno-gospodarcze

 • sektor publiczny uległ znacznemu zmniejszeniu, głównie w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych;

 • sektor prywatny umocnił swoją pozycję, chociaż nie jest jeszcze dominująca, w strukturze użytkowania ziemi rolniczej, ale jako zdolności rozwojowe, szczególnie z uwagi na złą sytuację dochodową w gospodarstwach indywidualnych, są niewystarczające.

Warunki przyrodnicze: krótki okres wegetacji niska jakość gleb powodują, że jednostkowe koszty produkcji rolniczej są wyższe, dochodowość natomiast mniejsza niż w innych regionach kraju.

Na terenie gminy jest mniej ziemi użytkowanej rolniczo, a znacznie więcej wód i nieużytków. Wyróżnia się zdecydowanie więcej, niż w innych regionach kraju, trwałych użytków zielonych, a mniej sadów i gruntów ornych. Ponadto corocznie część gruntów ornych nie jest obsiewana. Rolnicy z terenu gminy produkuje zasadniczo płody rolne: zboża, ziemniaki rzepak, warzywa, owoce, mleko, nabiał-jaja, mięso czerwone, mięso białe. Niestety na dzień dzisiejszy na terenie gminy zanikło przetwórstwo rolno spożywcze, nie ma produkcji kasz, tłoczni oleju, ubojni, produkcji biopaliw i spirytusu.

Wody umożliwiają działanie rybactwa śródlądowego które w gminie prowadzone jest w dwóch kierunkach: gospodarka jeziorowa i gospodarka stawowa.

Walory przyrodnicze obszarów wiejskich tworzą warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w związku z coraz większym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną. Rolnictwo ekologiczne jest ważnym czynnikiem zwiększającym zatrudnienie na wsi, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu.

Tabela 10. Powierzchnia użytków rolnych wg form własności. Stan na 31.12.2003 r.

Lp.

Formy własności

Wielkość w ha

1.

Państwowe Gospodarstwa Leśne

16 604

2.

Gospodarstwa indywidualne

12 527

3.

Agencja Nieruchomości Rolnych

3 508

4.

Mienie komunalne

604

5.

Grunty kościołów

32

6.

Grunty spółek prawa handlowego

147

7.

Inne

1 308

Ogółem

34 730

Opracowanie własne. Dane Urząd Gminy Szczytno


TABELA 11. Podział użytków rolnych w ha. Dane na dzień 31.12.2004 r.

Ogółem użytki rolne

Grunty orne

Sady

Łąki trwałe

Pastwiska trwałe

13 691

7 654

-

3 501

2 536

Opracowanie własne. Dane Urząd Gminy Szczytno


Rozwój działalności agroturystycznej stwarza także ludności wiejskiej dodatkowe możliwości pracy, wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych, wykorzystanie produkowanej w gospodarstwie żywności o wysokiej jakości, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu kultury, infrastruktury otoczenia, ochrony zabytków i środowiska.

Tereny gminy są atrakcyjne turystycznie. Sprawiają to liczne jeziora, kompleksy leśne i malownicze szlaki wodne które umożliwiają na dzień dzisiejszy organizacje spływów kajakowych. W przyszłości nakładem niezbyt dużych środków mogłyby być dostępne dla szerszego grona amatorów turystyki kajakowej. Realizacja koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych na pasach przeciwpożarowych kompleksów leśnych stworzyłaby atrakcyjną ofertę dla zapalonych cyklistów i impuls do powstania punktów obsługujących takie grupy. Aktualnie oferowane są: prywatne domki letniskowe i kwatery z których korzystają turyści krajowi i zagraniczni. Dwa gospodarstwa wiejskie prowadzą działalność agroturystyczną - hodują konie ułożone do jazdy wierzchem co daje dodatkowe źródło dochodu. Potencjał turystyczny nie jest w pełni wykorzystywany. Barierę stanowi tu niedostateczna liczba całorocznych miejsc noclegowych o wysokim standardzie, zbyt skromna oferta produktów turystycznych – zwłaszcza poza sezonem letnim, oraz brak całościowej, skoordynowanej promocji. Aktualnie gmina przystąpiła do opracowania programu rozwoju turystyki wykorzystywanego przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki, której dotychczasowy dorobek i osiągnięcia zagwarantują przyjęcie właściwego kierunku i środków.


5.3. Finanse

Na dochody Gminy składają się podatki i opłaty, dochody z majątku, subwencja ogólna, dotacje celowe na realizacje zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy, darowizny i inne dochody. Średnie roczne dochody budżetu Gminy kształtują się w granicach ok. 12 000 000 zł. W latach 2001-2003 dochody Gminy objęły kwotę 36 021 980 zł zaplanowane wydatki i wydatkowane środki w analogicznym okresie wyniosły 35 979 663 zł. Według wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców gminy w latach 2001-2003 średnio dochód wyniósł 1 200 zł na 1 mieszkańca.

Rok

Dochody podatkowe /zł/

Sprzedaż mienia /zł/

Subwencje /zł/

Dotacje i inne dochody /zł/

Udziały /zł/

2001

3 025 527

353 992

4 661 660

2 517 286

812 763

2002

3 333 172

311 068

4 992 332

2 327 728

907 872

2003

3 272 139

535 507

5 641 931

2 406 546

922 457

Opracowanie własne. Dane Urząd Gminy SzczytnoRok

Dochody /zł/

Wydatki /zł/

Zobowiązania /zł/

2001

11 371 228

11 329 295

150 000

2002

11 872 172

12 575 830

600 000

2003

12 778 580

12 074 538

400 200

Opracowanie własne. Urząd Gminy Szczytno


5.4. Gmina Szczytno na tle otoczenia

Gmina Szczytno graniczy z 6 ościennymi gminami, są nimi: Miasto Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Świętajno, Wielbark, Jedwabno.

Gminę Szczytno z sąsiadami, a szczególnie z gminami powiatu szczycieńskiego łączy różnorodny rodzaj związków. Należą do nich między innymi:

 • powiązania systemów komunikacyjnych

 • systemy telekomunikacyjne

 • związki i wpływy w sferze gospodarczej

 • problem bezrobocia

 • powiązania w zakresie oświaty, kultury i tradycji.

Wspólne cechy sąsiadujących gmin to po części ich rolniczy charakter, gospodarka leśna, ochrona krajobrazu przyrodniczego, powiązania dróg wodnych i szlaków turystycznych.

Do istotnych czynników kształtujących sąsiedzkie, międzylokalne stosunki należą wpływy kulturowe, wynikające z historii i tradycji osadniczych na terenach ziem wschodnich i północnych przyłączonych do polski ponad 50 lat temu.

Znaczący wpływ na stosunki „sąsiedzkie” ma usytuowane na terenie Gminy Szczytno wspólne powiatowe składowisko śmieci. Opisywane gminy na bazie zawartego w roku 2003 porozumienia międzygminnego stworzyły Północno-Wschodni Region Gospodarki Odpadami. Głównym zadaniem postawionym w zawartym porozumieniu jest rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Linowie.


5.5. Identyfikacja problemów.

Problemy lokalnej gospodarki mają podłoże ogólnokrajowe i w większości możliwe będą do rozwiązania, w momencie przeprowadzenia reform strukturalnych oraz przy założeniu znacznego wzrostu gospodarczego i poprawy zamożności społeczeństwa.

Do największych problemów podmiotów gospodarczych z terenu gminy należą:

 • Znaczne obciążenia fiskalne oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,

 • Niska dochodowość prowadzonej działalności gospodarczej uniemożliwiająca kumulowanie środków na inwestycje,

 • Niestabilność rynków zbytu, dla potrzeb których funkcjonują podmioty,

 • Niestabilność przepisów prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów branżowych,

 • Ograniczone środki finansowe przeznaczone na dostosowanie do wymogów unijnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Są to w większości problemy trudne do przezwyciężenia na rynku lokalnym. Jednakże problemy lokalnej gospodarki należy również rozpatrywać w kontekście lokalnego rynku pracy. Na rynku lokalnym występuje ogromna grupa stosunkowo młodych, niewykwalifikowanych bądź niskokwalifikowanych osób będących bezrobotnymi, będąca z jednej strony znacznym obciążeniem w wyniku konieczności łożenia na nich znacznych kwot ze sfery społecznej jednak z drugiej strony będąca potencjałem do zagospodarowania, po odpowiednich przeszkoleniach w nowych podmiotach gospodarczych wykorzystujących znaczną ilość pracowników o niskich kwalifikacjach.

Do działań, które winny być podejmowane w celu ożywienia gospodarczego, efektem których będzie z jednej strony utrzymanie istniejących miejsc pracy, a z drugiej strony przyczynienie się do stworzenia nowych miejsc pracy należy zaliczyć:

 • Doskonalenie systemu zwolnień, ulg i zachęt podatkowych (podatki i opłaty lokalne), motywujących do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy,

 • Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej, zmierzająca do ograniczenia awaryjności i zwiększenia możliwości zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • Rozbudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w rejonach niedostatecznie wyposażonych w sieci infrastruktury, a przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod działalność gospodarczą,

 • Rozwój infrastruktury pod kątem rozwoju podmiotów z branży turystycznej,

 • Współpraca w zakresie dostosowania kierunków kształcenia i edukacji do potrzeb rynku pracy,

 • Organizacja robót publicznych w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

 • Zwiększenie stopnia samoistnej aktywności społeczeństwa gminy poprzez społeczne zaangażowanie mieszkańców w realizacji obiektów tożsamości społecznej wokół sołectw np. budowa świetlic wiejskich, miejsc infrastruktury wypoczynku i kultury)

 • Realizacja sieci obiektów umożliwiających wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych (np. ścieżek rowerowych i konnych, punktów widokowych, parkingów, ścieżek dydaktycznych),

 • Opracowanie i realizacja planu rozwoju turystyki i wspierania jednostek gospodarki turystycznej,

 • Zorganizowanie szkoleń dla rolników zainteresowanych możliwościami rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz stworzenia bazy dla agroturystyki,

 • Wspieranie powstania grup producenckich,

 • Opracowanie oferty możliwości inwestycyjnych w zakresie produkcji i usług, o profilu charakterystycznym dla gminy,
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan Rozwoju Lokalnego gminy Goszczanów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Hażlach

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Dłutów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan rozwoju lokalnego dla gminy gryfino

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan rozwoju lokalnego gminy I miasta kisielice

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan rozwoju lokalnego gminy padew narodowa

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan Rozwoju Lokalnego gminy Kazimierza Wielka na lata

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconPlan rozwoju lokalnego miasta I gminy biała piska

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconUrząd gminy bukowina tatrzańska plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno iconOpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Skała Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom