Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań
Pobierz 1.22 Mb.
NazwaWstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań
strona3/17
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar1.22 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2. Metodologia


Zgodnie z przyjętymi założeniami badania objęły zarówno podażową jak i popytową stronę rynku usług wspierających małe firmy. Należy jednak podkreślić, że działania te zostały ograniczone do wąsko rozumianego rynku usług wspierających. Dla potrzeb tego raportu przyjęto, że są to usługi, których inspiratorem było działanie publiczne (administracji publicznej), nakierowane na wsparcie małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw oraz samozatrudnionych. Dodatkowymi kryteriami są ponadto: niekomercyjny charakter usług, co oznacza, że usługobiorcy nie ponoszą pełnych opłat za usługę oraz niefinansowy charakter usług. W załączniku nr 1 zawarte są szczegółowe informacje na temat przyjętych kryteriów dla usług wsparcia.

Analiza strony podażowej była przeprowadzona w oparciu o dwa główne źródła informacji. Po pierwsze o informacje zgromadzone w bazie danych, obejmującej programy wsparcia oraz organizacje inicjujące (uruchamiające) i wdrażające. Baza danych została przygotowana dla celów badawczych tego projektu w okresie od marca do czerwca 2003 roku. Drugim źródłem informacji były wywiady prowadzone wśród izb i stowarzyszeń przedsiębiorców oraz wśród agencji, firm i innych organizacji, świadczących usługi dla badanego sektora firm. Takich wywiadów autorzy przeprowadzili 64 w całym kraju. Scenariusze wywiadu znajdują się w załącznikach 4 i 5. Oczywiście uzupełnieniem tych źródeł informacji była dostępna literatura i inne materiały z zakresu tego tematu.

Ocena popytu na usługi wspierające została przeprowadzona przede wszystkim w oparciu o badania ankietowe przedsiębiorstw wybranych z bazy GUS – REGON. Badania były prowadzone na przełomie czerwca i lipca 2003 roku przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie metodą wywiadu telefonicznego.

Badanie ankietowe prowadzono na próbie losowo-warstwowej przedsiębiorstw. Zastosowano trzy warstwy: wielkość firmy, sektor działalności i województwo. Badane firmy podzielono na trzy kategorie w zależności od liczby zatrudnionych:

  1. małe przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych od 10 do 49 osób,

  2. mikro przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych od 1 do 9 osób, oraz

  3. samozatrudnionych o liczbie zatrudnionych zero osób.

Zastosowano następujący podział przedsiębiorstw według kryterium prowadzonej działalności gospodarczej:

  1. Produkcja przemysłowa i budownictwo – sekcja C, D, E i F;

  2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna – sekcja G (bez działów 50.2 i 52.7 tj. bez napraw i obsługi samochodów oraz napraw sprzętu domowego);

  3. Transport i komunikacja – sekcja I;

  4. Bankowość, finanse i ubezpieczenia – sekcja J,

  5. Usługi biznesowe – sekcja K,

  6. Turystyka – sekcja H,

  7. Naprawy i inne usługi – sekcje M, N, O oraz działy 50.2 i 52.7.

Nie objęto badaniami sekcji A i B, tj. rolnictwa oraz leśnictwa i rybołówstwa. Założono, że każdy z czterech następujących sektorów, produkcja przemysłowa i budownictwo, handel, usługi biznesowe oraz naprawy i inne usługi będą reprezentowane w badanej próbie o 1/3 częściej niż pozostałe trzy sektory.

Trzecią stosowaną warstwą było województwo. Założono, że przeprowadzonych zostanie 75 ankiet w każdym województwie. Algorytm, który był używany do losowania rekordów był więc stosunkowo skomplikowany i przewidywał wypełnienie 336 podzbiorów (16 województw razy 7 sektorów działalności razy 3 kategorie wielkościowe firm).

Dla potrzeb przeprowadzenia badania zakupiono z bazy REGON 9600 rekordów, które spełniały powyższe założenia. Ostatecznie przeprowadzono wywiady w 1202 firmach z 329 wskazanych wyżej podzbiorów. W trakcie badania okazało się, że informacje o firmach z bazy REGON są bardzo często niepełne i/lub wadliwe, a przez to nieodpowiednie dla prowadzenia badań metodą wywiadu telefonicznego. W bazie REGON brakowało bowiem często numerów telefonów firm. Dlatego też starano się uzupełnić uzyskane z GUS rekordy firm o brakujące numery telefonów korzystając z innych źródeł, książek telefonicznych i komercyjnych baz danych o firmach. W 3827 przypadkach nie udało się jednak ustalić numeru telefonu, a w dalszych 996 przypadkach numer telefonu był nieprawdziwy. Z tych przyczyn odpadło więc ponad 50% potencjalnych firm, które mogły być poddane badaniom. Kolejne 757 firmy nie spełniały wyżej określonych kryteriów selekcyjnych, a następne 484 firmy już nie istniały w trakcie badania. Zanotowano również 934 odmowy udzielenia odpowiedzi. Podsumowując informacje o przeprowadzonym badaniu, należy podkreślić, że wykorzystana do badania baza REGON mimo, że jest najbardziej kompletnym zbiorem polskich firm, okazała się w przypadku tego badania i wybranej metody badawczej bazą mało odpowiednią. Skutkuje to prawdopodobnie na część uzyskanych wyników. W badaniu prawdopodobnie nadreprezentowane są firmy stabilne i aktywne, których dane teleadresowe można było ustalić z innych niż REGON źródeł informacji. Te cechy firm są z kolei silnie i pozytywnie powiązane ze skłonnością do korzystania z usług wsparcia. Można więc wnioskować, że w zbadanej grupie przedsiębiorstw prawdopodobnie nadreprezentowane są firmy, które korzystały z usług wsparcia. Ten wniosek nie przesądza jednak o tym, czy we wszystkich regionach Polski badania wykazują podobne niedoskonałości. W województwach o lepszym dostępie do telefonii stacjonarnej prawdopodobnie uzyskano wyniki mniej zanieczyszczone.

Tabela 2.1 prezentuje rozkład badanych przedsiębiorstw według wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Tabela 2.1: Liczby przedsiębiorstw badanych według rozmiaru firmy i sektora działalności

Sektor

Przedsiębiorstwo

samozatrudnieni

0 zatrudnionych

mikro

1-9 zatrudnionych

małe

10-49 zatrudnionych

Razem

Przemysł i budownictwo

55

73

70

198

Handel

59

79

65

203

Transport

47

40

50

137

Bankowość

50

31

38

119

Usługi biznesowe

70

64

66

200

Turystyka

41

50

52

143

Naprawy i inne usługi

70

68

64

202

Razem

392

405

405

1202

Źródło: Baza danych PBS – Badanie mikro i małych firm oraz samozatrudnionych, Czerwiec–lipiec 2003


Pełny kwestionariusz ankiety znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego raportu, a w załączniku nr 3 prezentowane są informacje o rozkładach zbadanych przedsiębiorstw. Kwestionariusz został oparty o kwestionariusz wykorzystany w badaniu europejskim przeprowadzonym przez Austrian Institute for Small Business Research. Modyfikacji uległy skale wykorzystywane w pytaniach 15, 16 i 21 oraz pytanie zamknięte dotyczące roku założenia firmy. Te modyfikacje miały ułatwić przeprowadzenia badania ankietowego i umożliwić dokonanie porównań. Sposób doboru próby i metoda prowadzenia badania została również powtórzona w badaniu polskim. Takie podejście umożliwiło przeprowadzenie porównania wyników badania w Polsce z wynikami badania w UE i w Norwegii.

Ponieważ badana próba nie odzwierciedlała rzeczywistej struktury populacji uzyskane wyniki zostały zważone, tak aby odzwierciedlały całą populację.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Powiązany:

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconZagadnienia problemowe z metod badań socjologicznych I. Metodologiczne założenia badań społecznych

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconRozdział IV metodologiczne podstawy badań własnych, przebieg badań I analiza wyników

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconWnioski z eksperymentu dydaktycznego, przeprowadzonego we wszystkich trzech krajach – podejście typologiczne

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań icon2. podstawy metodologiczne I organizacyjne badań

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań icon5 lat Polski w ue- raport 2009” Główne wnioski

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconAnaliza badań skuteczności kampanii na miniboardach wnioski

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconOtwartość a wzrost gospodarczy – wyniki dotychczasowych badań I wnioski na przyszłość

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconWstęp 1 wnioski końcowe 345 Załączniki 357

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań icon1. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej ?

Wstęp, podejście metodologiczne I główne wnioski z badań iconPŁyty głÓwne wstęp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom