Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon
Pobierz 24.34 Kb.
NazwaMazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar24.34 Kb.
TypDokumentacja

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

0

1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon:
0-22 838-01-72, 838-32-11 wew. 107

www.mirip.org.pl

e-mail: agnieszka.wysocka@mirip.org.pl,
Załącznik nr 2 do Formularza Kwalifikacyjnego


DEKLARACJA UCZESTNICTWA


Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem i zasadami udziału w projekcie

Własna firma – sukces bez tajemnic”


 1. Jestem świadomy/a, że koszt mojego uczestnictwa w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

 2. Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu Kwalifikacyjnym do projektu „Własna firma – sukces bez tajemnicsą prawdziwe.

 3. Oświadczam, iż na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu pt. „Własna firma – sukces bez tajemnicspełniam wymagane warunki:

 • jestem osobą nie zarejestrowaną jako bezrobotna

 • nie byłem/am właścicielem/współwłaścicielem przedsiębiorstwa i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004r.

 • nie uczestniczę w działaniu 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” realizowanym przez inną instytucję,

 • kwalifikuję się do co najmniej jednej z poniższych kategorii (proszę zaznaczyć do której, jeśli do kilku proszę zaznaczyć kilka):

uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
młodzież do 25 roku życia
student/ka
absolwent/ka szkoły wyższej
osoba pracująca
osoba pracująca zagrożona utratą zatrudnienia
osoba pracująca w firmie sektora podlegającego restrukturyzacji
Rolnik
domownik rolnika
inna osoba zatrudniona w rolnictwie
osoba pozostająca bez pracy, ale nie zarejestrowana w PUP, WUP 1. Nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, karno-skarbowe oraz przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.


 1. Zobowiązuję się do uczestnictwa w szkoleniach i skorzystania z wyznaczonej liczby godzin doradztwa.

 2. Oświadczam, ze działalność gospodarczą uruchomię:

Zaraz po szkoleniach bez względu na termin otrzymania wsparcia,
Max do dnia 29.02.2008 r. (w przypadku pozytywnej oceny biznes planu)
Termin jest ograniczony w czasie i wielkości planowanej inwestycji oraz mocno uzależniony od otrzymania wsparcia 1. Oświadczam, iż posiadam środki finansowe zabezpieczające wkład własny w wysokości 25% planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem Mikroprzedsiębiorstwa.

 2. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 2002r.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie ul. Smocza 27, dla potrzeb rekrutacji, monitorowania i ewaluacji projektu „Własna firma – sukces bez tajemnic” realizowanego w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 3. Mam świadomość celu zbierania tych danych, o prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawienia.

 4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 m-cy po zakończeniu mojego udziału w projekcie.
Imię
Nazwisko


Miejscowość, data

Podpis potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego
Projekt „Własna firma – sukces bez tajemnic” współ finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego– Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconAutor: Małgorzata Makiewicz Aktualizacja: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconWarszawsko – Mazowiecka Federacja Sportu Warszawa, 04. 07. 2011 r ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconStatut cechu rzemiosła I małej przedsiębiorczości w gnieźnie

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconZespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona Warszawa, ul. Smocza 6, tel./fax 838 92 01

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconZespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona Warszawa, ul. Smocza 6, tel./fax 838 92 01

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconI adres: Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, woj mazowieckie, tel. 048 6105122, faks 048 6105143

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconI, culture warsztat nowoczesnego rzemiosła Warszawa, Noc Muzeów

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconK warszawa, 28 lutego 2012 roku Departament Public Relations ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa telefon (+48) 22 586 80 02 e-mail omunikat prasowy

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconAdres nr telefon warszawa: warszawa centrum

Mazowiecka Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości 0 1-048 Warszawa, ul. Smocza 27, Telefon iconIzba Rzemieślnicza I Przedsiębiorczości w Białymstoku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom