Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej
Pobierz 344.4 Kb.
NazwaPrzedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej
strona1/19
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar344.4 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII


W SZKOLE PODSTAWOWEJ


Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:


 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości

 2. Zainteresowanie przedmiotem

 3. Stosunek do przedmiotu

 4. Pilność i systematyczność

 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu

 6. Postawa


Zasady oceniania z religii:


 1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania

 2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia

 3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki

 4. Mobilizacja do dalszej pracy


Sposoby oceniania:


 1. Wartościowanie gestem, słowem, mimika, stopniem

 2. Odpowiedź ustna

 3. Kontrola bieżąca: pisemna lub test (materiał z zakresu trzech ostatnich lekcji)

 4. Prace kontrolne: na zakończenie działu (sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni) do wglądu uczniów i rodziców

 5. Praca domowa: kontrolowana na bieżąco. Brak pracy domowej należy uzupełnić na następną katechezę. W przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

 6. Uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do zajęć, następne wiążą się z oceną niedostateczną

 7. Pacierz: ocena ze znajomości pacierza zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej

 8. Zeszyt: według możliwości nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu

 9. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami

 10. Promuje się systematyczne poprawianie ocen, tj. w ciągu jednego tygodnia. Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej.

 11. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się nastepującą zasadę: ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej.

 12. Oprócz ocen uczeń może otrzymać ,,+’’i ,,-’ ’za samodzielność, aktywność, drobne zadania lub materiały potrzebne na katechezę. Liczba plusów i minusów przeliczana jest na oceny:


5 plusów- ocena bdb

3 minusy- ocena ndst.


Przedmiotowe zasady oceniania oraz kryteria wymagań edukacyjnych

z religii w klasach I –VI

Program nauczania:

AZ – 1- 01 /1; klasy  I - III

AZ – 2- 01 /1; Klasy IV- VI 

Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Uczeń ma obowiązek zaliczyć omawiany materiał
w stopniu podstawowym. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia zgodnie z kryteriami oceniania.

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

     1. Obiektywność- zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.

2. Jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia.

     3. Instruktywność- wskazanie na występujące braki.

     4. Mobilizacja do dalszej pracy.

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie:

(klasy I –III)

 1. Krótkie wypowiedzi ustne.

 2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.

 3. Prace domowe.

 4. Aktywność ucznia na lekcji.

 5. Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.

 6. Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.

 7. Zaangażowanie w życie parafialne, udział w konkursach lub przedstawieniach religijnych.

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie:

(klasy IV–VI)

1. Prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki).

2. Wypowiedzi ustne.

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.

4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.

7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie adoracji lub nabożeństw, udział w rekolekcjach, , działalność w grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży).

Uczeń ma obowiązek:

      Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

      Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.

      W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

      Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników (ocenę może poprawić tylko 2 razy w semestrze).

Nauczyciel ma obowiązek:

      Powiadomić ucznia o teście wiadomości i umiejętności na 1 tydzień przed terminem.

      Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców w czasie konsultacji.

      Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.

      Przepytać ucznia kl. I- III przynajmniej 1 raz w semestrze oraz ucznia kl.IV –VI również raz w semestrze.

      Kilkakrotnie sprawdzić umiejętności ucznia kl. II.

      W klasach IV –VI sprawdzić umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

Uczeń za:

      Dodatkowe prace typu: prezentacje multimedialne, samodzielnie wykonane stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).

      Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.

      Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą na koniec semestru (roku szkolnego).

 

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj dysfunkcji:

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr L w Łukowie

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania uczniów z religii w szkole podstawowej nr4 w poznaniu

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy System Oceniania z religii w klasach I – III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania z religii dla klas III-VI szkoły Podstawowej w Czerninie

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania z informatyki w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania z historii w szkole podstawowej nr 1 w gdańsku

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania z muzyki w szkole podstawowej nr 5 im. Bolesława chrobrego w bogatyni

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania osiągnięĆ uczniów w szkole podstawowej w ołoboku im. Ks. JÓZefa kuta muzyka

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy System Oceniania z historii I społeczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana III sobieskiego w Zbiersku

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej iconPrzedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI w szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Jaślanach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom