Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi
Pobierz 38.22 Kb.
NazwaWywiad z pracownikami niepedagogicznymi
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar38.22 Kb.
TypWywiad

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12

IM. JERZEGO KUKUCZKI

W JASTRZĘBIU- ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012W tym roku szkolnym ewaluacja wewnętrzna była prowadzona w obszarze:


Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.


Przedmiotem ewaluacji było wymaganie 1.4:


Respektowanie norm społecznych w szkole.


Celem ewaluacji wewnętrznej było:


 • Pozyskanie informacji na temat zachowania i przestrzegania norm społecznych wśród uczniów, które są gwarantem bezpieczeństwa w szkole.
 • Zebranie propozycji do planu działań mających na celu podniesienie poziomu przestrzegania norm społecznych wśród społeczności szkolnej.W trakcie ewaluacji wewnętrznej zbierano informacje pochodzące z różnych źródeł:

 • Przeprowadzono wywiad z pracownikami niepedagogicznymi,
 • Dokonano badania kwestionariuszowego: rodziców uczniów klas 1-6, nauczycieli oraz uczniów klas 3-6,
 • Poddano analizie dokumenty wewnątrzszkolne:

-- Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulamin Pracy,

Regulaminy poszczególnych pracowni przedmiotowych, świetlicy,

-- Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły,

-- Plan Pracy Szkoły,

-- Okresowe sprawozdania z działań,

-- Dzienniki zajęć dodatkowych.


W procesie ewaluacji wewnętrznej szukano odpowiedzi na postawione pytania kluczowe:


 1. Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły?

Kryterium: Istotność norm społecznych w procesie edukacyjno- wychowawczym.


 1. Jaka jest znajomość norm społecznych wśród uczniów?

 1. czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

 2. w jaki sposób i kiedy uczniowie dowiadują się jakich zachowań się od nich oczekuje?

 3. jakie są sposoby reagowania i wyciągane konsekwencje za nieprzestrzeganie lub naruszanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa w szkole?

Kryterium: Skuteczność komunikowania obowiązujących norm społecznych.


 1. Jakie jest źródło i skala poczucia bezpieczeństwa lub jego braku wśród uczniów, nauczycieli, personelu szkoły i jakich dotyczy zachowań?

Kryterium: Powszechność poczucia bezpieczeństwa.


 1. W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?

Kryterium: Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa adekwatnie do możliwości i bazy szkoły.


 1. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm społecznych?

Kryterium: Spójność i zgodność Statutu i regulaminów z obowiązującymi normami społecznymi.


 1. Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają na zmniejszenie / eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

Kryterium: Skuteczność działań wychowawczych w eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu właściwych zachowań.


 1. Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa?

Kryterium: Skuteczność współpracy z rodzicami.

WNIOSKI Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ORAZ REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY


WNIOSKI OGÓLNE:


Na podstawie analizy wyników i wniosków z przeprowadzonych badań sformułowano odpowiedzi na pytania kluczowe w formie mocnych i słabych stron oraz rekomendacje do dalszej pracy i propozycje do planu działań:
Mocne strony- Uczniowie i pracownicy szkoły czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego.

- Dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje te uzyskują na lekcjach wychowawczych, podczas rozmów indywidualnych, na zajęciach lekcyjnych i z pedagogiem szkolnym.

- Uczniowie wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.

- W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie sami uczniowie dostrzegają potrzebę podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek szczególnie w czasie przerw na korytarzach szkolnych.

- W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej np. poprzez rozmowy z uczniami, wybór tematów w ramach godzin wychowawczych, nowelizację zapisów Statutu szkoły, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami.

- Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Zdrowe i bezpieczne funkcjonowanie uczniów w szkole zapewniają m.in.: realizacja własnego Programu przeciwdziałania agresji w szkole, sporządzanie raportu o poczuciu bezpieczeństwa uczniów, pomysł nauczycieli na przerwy „Odpoczywaj z głową.”, dyżury nauczycieli, dyżury uczniów klas szóstych podczas przerw, prelekcje na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji.

- Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli np. poprzez: wpisy w Zeszycie Wychowawcy, udzielanie Pochwały Wychowawcy lub Pochwały Dyrektora szkoły, promowanie właściwych zachowań przez radiolę szkloną lub w gazetkach szkolnych.

- Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia lekcyjne, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (np. straż miejska, policja, straż pożarna).

- Szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów, w tym celu organizowane są wspólne wycieczki i wyjścia szkolne, wyjazdy na „Zieloną szkołę”, zabawy, imprezy szkolne, turnieje czy współzawodnictwo sportowe klas. Uczniowie biorą czynny udział w różnych programach i projektach edukacyjnych.

- W celu promowania aktywnej postawy ucznia organizowany jest plebiscyt ‘’… wspaniałych’’, w którym nagradza się aktywnych i prezentujących wysoką kulturę osobistą uczniów. Uczniowie angażują sie w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, udział w zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.

- Szkoła promuje osiągnięcia, pasje i zainteresowania uczniów poprzez organizację imprez szkolnych np. „Dzień Talentów”, „Uczeń z pasją” oraz działalność kół zainteresowań.

- Zdaniem większości rodziców nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na niepożądane zachowania uczniów, odwołują się do ustalonych zasad, rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu. Szkoła wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa oraz norm społecznych. Informacje, które rodzice otrzymują na temat rozwoju swojego dziecka są pomocne w wychowaniu.

- Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat pracy szkoły i sposobu wychowania.

- Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa  dzieci w szkole oraz podczas wyjść i wycieczek zostały omówione i są na bieżąco nowelizowane. Statut szkoły dokładnie omawia zasady oceniania zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia.

- Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych przez wychowawcę klasy lub pozyskali takie informacje ze strony internetowej szkoły.
Słabe strony- 60% uczniów doświadczyło ze strony innych uczniów różnego rodzaju niewłaściwych zachowań, mających charakter najczęściej agresji słownej rzadziej fizycznej. 13% uczniów informuje o tym, że bywają sytuacje, kiedy czują się zagrożeni. Uczniowie najczęściej doświadczają: przezywania, obgadywania, popychania, wyśmiewania i rozpowszechniania plotek, oszczerstw również przez Internet.

- 20 % uczniów ma trudności z wymienieniem swoich praw i obowiązków. Uczniowie mylą prawa z obowiązkami, a obowiązki z prawami.

- Normy, z przestrzeganiem których uczniowie mają problem to: umiejętność współpracy w grupie, przewidywanie skutków swojego zachowania, punktualność, prawdomówność, przestrzeganie terminów, kulturalne zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec kolegów.

- Miejsca, w których najczęściej dochodzi do niewłaściwych zachowań to głównie: toalety, korytarz szkolny i wejście przed szkołą (od strony boiska).

- Rodzice uczniów coraz rzadziej stają się źródłem informacji na temat norm społecznych obowiązujących w szkole- wskazywało na nich 29% uczniów.

- Nauczyciele spotykają się z przejawami niekulturalnego zachowania ze strony uczniów.

- Średnia ocena współpracy rodziców z nauczycielem.

- Około 50% nauczycieli nie podało działań, które podejmują, aby zachęcić rodziców do aktywnej współpracy.

- Niewielka grupa rodziców wskazuje potrzebę ożywienia współpracy między nimi a szkołą.Rekomendacje do dalszej pracy i propozycje do planu działań- Przy omawianiu praw i obowiązków ucznia podczas zajęć godziny wychowawczej należy upewnić się czy uczniowie dobrze rozróżniają swoje prawa od obowiązków oraz rozumieją jakie są ich prawa, a co należy do ich obowiązków.

- Można bardziej zaangażować uczniów we współtworzenie z nauczycielami regulaminów i zasad zachowania oraz zachęcać ich, aby stali się pomysłodawcami spotkań z osobami, które są dla nich autorytetem.

- Zebrać pomysły RU na działania służące zdyscyplinowaniu uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

- Normy społeczne z przestrzeganiem których uczniowie mają problem lub zauważają ich łamanie przez innych uczniów powielają się; są to: umiejętność współpracy w grupie, przewidywanie skutków własnych zachowań, kulturalne zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec kolegów, punktualność, prawdomówność.

W związku z tym należy zintensyfikować działania ukierunkowane na: ćwiczenia umiejętności pracy w grupie, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne postępowanie, wpajanie zasad poszanowania własnej godności i własności oraz przestrzegania przepisów BHP. Podczas zajęć godziny wychowawczej częściej wykorzystywać gry i zabawy integrujące zespół klasowy.

- Nadal przeprowadzać rozmowy z uczniami na temat kulturalnego zachowania wobec innych, wskazać sposoby radzenia sobie z agresją, podkreślać, iż przemoc słowna jest tak samo karana jak przemoc fizyczna i przypominać o konsekwencjach takiego postępowania, informować o odpowiedzialności prawnej za rozpowszechnianie oszczerstw w Internecie.

- Częściej kontrolować toalety podczas dyżurów na przerwach. W ramach dyżurów uczniów klas szóstych podczas przerw wyznaczyć uczniów do pełnienia dyżuru w pobliżu toalet.

- Zwrócić uwagę na to czy podejmowane działania zachęcające rodziców do współpracy są efektywne.

- Podczas zebrań należy przypomnieć rodzicom, że głównym źródłem informacji o normach społecznych obowiązujących w szkole powinno być środowisko rodzinne ucznia.

- Ustalić termin konsultacji z rodzicami po godzinie 16.00 raz w miesiącu (w ramach godzin z art. 42) lub przeprowadzać zebrania z rodzicami uczniów klas 4-6 tego samego dnia oraz zobligować wszystkich nauczycieli uczących w klasach 4-6 (nie tylko wychowawców) do obowiązkowej obecności podczas zebrań.


Z powodu organizacji pracy szkoły niemożliwe jest dostosowanie zajęć pozalekcyjnych godzinowo do kończenia zajęć lekcyjnych (najczęściej o 11.30) przez uczniów klas młodszych.

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

w roku szkolnym 2011/ 2012:


Przewodnicząca: Agnieszka Lubryka

Członkowie zespołu:

Beata Kusek

Elżbieta Winiszewska- Bafia

Agnieszka Paś- Gibes

Barbara Leśniak

Małgorzata Osóbka


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiad z dyrektorem wywiad z pracownikami niepedagogicznymi 8 osób

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiady z nauczycielami I pracownikami niepedagogicznymi szkoły dotyczące dostrzeganych zachowań dysfunkcjonalnych

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiad przeprowadzony z pracownikami urzędów gmin

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiad z pracownikami I kierownikiem weryfikacja stanu formalnego

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiad z pracownikami obsługi, analiza dokumentów (zeszyty uwag, dzienniki szkolne)

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiad z Andrzejem Wajdą ( Wywiad 1 ) I z Danutą Stenką ( Wywiad 2 ); Słownik terminów literackich; teksty literackie I źródłowe ( Materiał pomocniczy 1)

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiadów z pracownikami szkolnymi

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiady z I pracownikami wydawnictwa

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconWywiady z uczniami I pracownikami szkoły

Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi iconEwidencja innych rozrachunków z pracownikami

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom