Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Pobierz 39.65 Kb.
NazwaRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar39.65 Kb.
TypDokumentacja
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


PRZEDSZKOLA


OBSZAR I


EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.


WYMAGANIE


DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO

WŁASNE ORAZ INNYCH


Czerwiec 2012

SPIS TREŚCI:


I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

 1. Cele ewaluacji wewnętrznej.

 2. Zakres diagnozowania:

  1. Obszar

  2. Wymaganie

 3. Pytania kluczowe.

 4. Kryteria ewaluacji.


II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.

 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.

 3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.


III Prezentacja wyników ewaluacji.

 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet i wywiadu grupowego przeprowadzonych wśród nauczycieli.

 2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet i wywiadu grupowego przeprowadzonych wśród rodziców.

 3. Opracowanie wywiadu grupowego wśród pracowników niepedagogicznych.

 4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

 5. Analiza kart obserwacji nauczycieli dotycząca zachowań nauczycieli na niepożądane zachowania dzieci.


IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

 4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.


V Załączniki

( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).


I CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


 1. Cele ewaluacji wewnętrznej:

 • Wdrażanie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa

 • Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia

 1. Zakres diagnozowania:

 • Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”. Wymaganie: 6,1-6,5. Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 1. Pytania kluczowe:

 • W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?

 • Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

 • Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?

 • Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?

 • Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?

 • W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?

 1. Kryteria ewaluacji:

 • Zgodność z aktami prawnymi;

 • Dostępność;

 • Skuteczność;

 • Zgodność z potrzebami środowiska.II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Losowo wybrane grupy dzieci;

 • Losowo wybrani rodzice;

 • Nauczyciele

 • Pracownicy niepedagogiczni

 1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:

 • Ankiety – nauczyciele, personel obsługi

 • Wywiady- grupowy z nauczycielami, grupowy z rodzicami, grupowy z dziećmi, z dyrektorem

 • Analizy dokumentów- Statut, dzienniki zajęć, kronika przedszkola, protokoły Rady Pedagogicznej, tablice, „gazetki ścienne”, strona internetowa, podziękowania, potwierdzenia udziału, regulaminy wewnętrzne i procedury

 • Karty obserwacji nauczyciela dotyczące sposobów eliminowania zachowań niepożądanych dzieci oraz wzmacniania pożądanych zachowań

 • Karty obserwacji placówki

 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:

 • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazani metod i próby badawczej- do X 2011r.

 • Rozpracowanie metod badawczych- do XI 2011r.

 • Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- do IV 2012r.

 • Analiza zebranych informacji- do 15 V 2012r.

 • Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- do 15 VI 2012r.

 • Określenie, ustalenie rekomendacji do 15 VI 2012r.

 • Pisanie raportu- do 20 VI 2012r.IV OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY


 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe


W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?

W przedszkolu pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia Miejscem niebezpiecznym wg respondentów są schody dla młodszych dzieci ze względu na brak poręczy przy ścianach, podobnie winkle przy windzie i filary na holu są niebezpieczne i wymagają osłon.

Pozostałe ciągi komunikacyjne na ogół zapewniają bezpieczeństwo.

Ogród przedszkolny jest miejscem bezpiecznym, wskazano jedynie na nierówny i kamienisty teren.

Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.

Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, terminarzem.

Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci, a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.

Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie z upoważnieniami.

Prowadzona jest ewidencja wypadków, nie prowadzi się ewidencji „zdarzeń” - tak zwanych drobnych zdarzeń i sposobów udzielania pierwszej pomocy.


Jakie działania podejmuje przedszkole, aby dzieci czuły się bezpiecznie, a zachowania niepożądane nie stanowiły zagrożenia?

W przedszkolu respektowane są normy społeczne.

Dzieci stwierdziły jednogłośnie, że w przedszkolu czują się bezpiecznie.

Obawy i lęki dotyczyły ewentualnego pożaru /dzieci młodsze/, pająków oraz dzielenia grup w czasie nieobecności nauczycielki prowadzącej.

W przedszkolu opracowane są i funkcjonują odpowiednie wewnętrzne akty prawne postępowania z dzieckiem zagrażającym innym.

Opracowany jest program wychowawczy.

Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.


Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?

Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje.

Z dokumentacji wynika, iż nauczyciele prowadzą monitoring zachowań dzieci.

Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach.

Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.

Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem ( straż miejska, policja, straż pożarna, pielęgniarka, lekarz, weterynarz).

Organizowany był II Gminny Konkurs Teatralny pt. ”Bezpieczeństwo w literaturze” oraz V edycja konkursu plastycznego ”Moja mała ojczyzna – bezpieczeństwo”.


Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?

Z analizy kart obserwacji w poszczególnych grupach wynika, iż mamy podstawę do sformułowania wniosku, że dzieci w naszym przedszkolu posiadają obszerną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem przedszkola.

Dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie.

Sporadycznie zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane ustalone zasady. Zdarza się również, że dochodzi do agresji słownej wśród dzieci.

Przeprowadzona próbna ewakuacja na wypadek zagrożenia pożarowego lub innego przebiegła sprawnie i zgodnie z regulaminem.


Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?

Podsumowując, ponad 85% ankietowanych rodziców opowiedziało się, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu. Główne tezy uzasadnienia to: dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się tam czują, dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kontrolowane są osoby wchodzące do przedszkola, budynek jest zamykany, teren przedszkola ogrodzony, dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach, podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby, budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja, sale czyste, przestronne, jest wyznaczona droga ewakuacyjna.

Nieliczny odsetek respondentów stwierdził, że ewentualne poczucie zagrożenia wywołują głównie konflikty wśród rówieśników, problemy adaptacyjne, zagubienie wśród obcych, zmiana grupy, zmiana wychowawczyni.

91% rodziców stwierdziło, iż ogród przedszkolny może być miejscem niebezpiecznym dla dziecka z powodu kamieni, nierówności i braku wyposażenia placu zabaw.


W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?

Wszyscy pracownicy zawsze z początkiem roku szkolnego są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż. Pracownicy niepedagogiczni nie uczestniczą w innych formach kształcenia. Nauczyciele zaś pogłębiają swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem dzieci, ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa.

Uczestniczą w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju społecznego dzieci, zapobieganiu, likwidowaniu zachowań niepożądanych oraz tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu zachowań pozytywnych zgodnych z przyjętymi normami społecznymi. Zdobyte kompetencje i wiedzę przenoszą na działania praktyczne realizując programy autorskie lub własne np. „Bezpieczni już od najmłodszych lat”.

Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz wszystkich regulaminów związanych z bezpieczeństwem stanowi o tym, że nie ma w przedszkolu wypadków.

Zachowania niepożądane dzieci są w sposób właściwy eliminowane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami. 1. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron


Mocne strony:

 1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.

 2. Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.

 3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.

 4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.

 5. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania.

 6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

 7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.

 8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

 9. Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.

 10. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem..

 11. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.

 12. Wykwalifikowana kadra posiadająca i poszerzająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.


Słabe strony:

 1. Brak bezpiecznego dojścia do przedszkola i placu zabaw.

 2. Dzielenie grup w momencie nieobecności nauczyciela.

 3. Brak poręczy na schodach przy ścianach.

 4. Brak zabezpieczeń na winklach i filarach w ciągach komunikacyjnych.

 5. Nierówny i kamienisty teren wokół przedszkola.

 6. Brak zabezpieczenia przy bramce wejściowej.


W związku z planowaniem utworzenia oddziału integracyjnego od roku szkolnego 2012/2013 sformułowano dodatkowe wnioski do dalszej pracy:

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju dzieci z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 2. Rozwijanie wrażliwości i empatii dzieci w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych.
 1. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola 1. Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola, wybranych dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa np. regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego.

 2. Opracowanie listy oraz wprowadzenie w życie systemu nagród dla dzieci wyróżniających się pod względem zachowania na podstawie Dziecięcego Kodeksu Zachowań.

 3. Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na gazetce dla rodziców.

 4. Dokonanie ewentualnych zmian w programie wychowawczym.

 5. Opracowywanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczenie ich w widocznym dla dzieci miejscu.

 6. Organizowanie większej ilości zajęć wychowawczych z udziałem rodziców.

 7. Rozprowadzanie wśród rodziców ulotek profilaktycznych.

 8. Organizowanie szkoleń z zakresu kształtowania prawidłowych zachowań, systemu wartości i profilaktyki.
 1. Formy /sposoby/ upowszechniania raportu
  • Pełny tekst Raportu dostępny w holu przedszkola

  • Fragmenty Raportu opublikowane na stronie internetowej przedszkolaV. ZAŁĄCZNIKI 1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.

 2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.Opracowanie Raportu:

Halina Janiczek

Joanna Smółka

Beata Głogowska

Teresa Pawlik

Maria Wiekiera

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego nr 1

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego w sulejowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom